source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zero.php @ 14882

Revision 14882, 7.8 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/mdl_zero.inc");
10
11//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
12class LC_Page {
13    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
14    function LC_Page() {
15        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
16        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.tpl';
17        $this->tpl_subtitle = '¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
18    }
19}
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_AdminView();
22$objQuery = new SC_Query();
23
24// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯
25lfZeroCheck();
26
27// ǧ¾Ú³Îǧ
28$objSess = new SC_Session();
29sfIsSuccess($objSess);
30
31// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
32$objFormParam = new SC_FormParam();
33$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
34// POSTÃͤμèÆÀ
35$objFormParam->setParam($_POST);
36
37// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
38sfAlterMemo();
39
40switch($_POST['mode']) {
41case 'edit':
42    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
43    $objPage->arrErr = lfCheckError();
44
45    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·   
46    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
47        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
48        lfUpdPaymentDB();
49       
50        // javascript¼Â¹Ô
51        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
52    }
53    break;
54case 'module_del':
55    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
56    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
57        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
58        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_ZERO_ID));
59    }
60    break;
61default:
62    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
63    lfLoadData();   
64    break;
65}
66
67$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
68
69$objView->assignobj($objPage);                    //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
70$objView->display($objPage->tpl_mainpage);        //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
71//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
72/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
73function lfInitParam($objFormParam) {
74    $objFormParam->addParam("PCÈÇ", "pc", INT_LEN, "n");
75    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "pc_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
76    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "pc_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
77
78    $objFormParam->addParam("·ÈÂÓÈÇ", "mobile", INT_LEN, "n");
79    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "mobile_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
80    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "mobile_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
81   
82    return $objFormParam;
83}
84
85// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
86function lfCheckError(){
87    global $objFormParam;
88   
89    $arrErr = $objFormParam->checkError();
90   
91    if($_POST["pc"]){
92        if(empty($_POST["pc_send"])) $arrErr["pc_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
93        if(empty($_POST["pc_clientip"])) $arrErr["pc_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
94    }
95
96    if($_POST["mobile"]){
97        if(empty($_POST["mobile_send"])) $arrErr["mobile_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
98        if(empty($_POST["mobile_clientip"])) $arrErr["mobile_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
99    }
100   
101    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
102    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect();
103   
104    sfprintr($arrErr);
105
106    return $arrErr;
107}
108
109// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
110function lfChkConnect(){
111    $arrRet = array();
112   
113    // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ
114    if($_POST["pc"]){
115        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
116        $arrSendData = array(
117            'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
118            'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê
119            'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É
120            'money' => 0                            // ¶â³Û
121        );
122       
123        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
124        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_PC_URL, $arrSendData, false);
125       
126        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
127        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
128            $arrRet["pc_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
129        }
130    }
131
132    // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ
133    if($_POST["mobile"]){
134        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
135        $arrSendData = array(
136            'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
137            'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê
138            'money' => 0                                // ¶â³Û
139        );
140       
141        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
142        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_MOBILE_URL, $arrSendData, false);
143       
144        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
145        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
146            $arrRet["mobile_clientip"] = "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó<br>";
147        }
148    }
149
150   
151    return $arrRet;   
152}
153
154// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
155function lfLoadData(){
156    global $objFormParam;
157   
158    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
159    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'");
160   
161    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
162    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
163
164    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
165    $arrDisp = array();
166    $arrDisp = $arrRet[0];
167    if (!empty($arrDisp["pc_send"])) $arrDisp["pc"] = 1;
168    if (!empty($arrDisp["mobile_send"])) $arrDisp["mobile"] = 1;
169    $objFormParam->setParam($arrDisp);
170}
171
172// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
173function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
174    global $objQuery;
175   
176    $arrVal = array(MDL_ZERO_ID);
177    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
178   
179    $arrRet = array();
180    $sql = "SELECT
181                module_id,
182                memo01 as pc_send,
183                memo02 as pc_clientip,
184                memo04 as mobile_send,
185                memo05 as mobile_clientip
186            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
187    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
188
189    return $arrRet;
190}
191
192
193// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
194function lfUpdPaymentDB(){
195    global $objQuery;
196    global $objSess;
197    $arrData = array();
198
199    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
200    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
201    $arrDel = array(MDL_ZERO_ID);
202    $objQuery->query($del_sql, $arrDel);
203
204    // PCÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
205    if($_POST["pc"]){
206        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
207        $arrData["fix"] = 3;
208        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
209        $arrData["update_date"] = "now()";
210        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
211        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
212        $arrData["memo01"] = $_POST["pc_send"];
213        $arrData["memo02"] = $_POST["pc_clientip"];
214        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
215        $arrData["del_flg"] = "0";
216    }
217   
218    // ·ÈÂÓÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
219    if($_POST["mobile"]){
220        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
221        $arrData["fix"] = 3;
222        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
223        $arrData["update_date"] = "now()";
224        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
225        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
226        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
227        $arrData["memo04"] = $_POST["mobile_send"];
228        $arrData["memo05"] = $_POST["mobile_clientip"];
229        $arrData["del_flg"] = "0";
230    }
231   
232    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£
233    if(count($arrData) > 0){
234        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
235        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
236       
237        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
238        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();
239       
240        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
241        if(count($arrPaymentData) > 0){
242            $objQuery->update("dtb_payment", array("memo01"=>"","memo02"=>"","memo03"=>"","memo04"=>"","memo05"=>""), " module_id = '" . MDL_ZERO_ID . "'");
243            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_ZERO_ID . "'");
244        }else{
245            $arrData["rank"] = $max_rank + 1;
246            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
247        }
248    }
249}
250
251
252function lfZeroCheck(){
253    if(!empty($_GET["clientip"])){
254        global $objPage;
255        global $objView;
256        global $objQuery;
257        require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/recv.php");
258        exit();
259    }
260}
261
262
263?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.