source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zero.php @ 14704

Revision 14704, 7.3 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_zero/mdl_zero.inc");
10
11//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
12class LC_Page {
13    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
14    function LC_Page() {
15        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
16        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_zero/mdl_zero.tpl';
17        $this->tpl_subtitle = '¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
18    }
19}
20$objPage = new LC_Page();
21$objView = new SC_AdminView();
22$objQuery = new SC_Query();
23
24// ǧ¾Ú³Îǧ
25$objSess = new SC_Session();
26sfIsSuccess($objSess);
27
28// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
29$objFormParam = new SC_FormParam();
30$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
31// POSTÃͤμèÆÀ
32$objFormParam->setParam($_POST);
33
34// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
35sfAlterMemo();
36
37switch($_POST['mode']) {
38case 'edit':
39    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
40    $objPage->arrErr = lfCheckError();
41
42    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·   
43    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
44        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
45        lfUpdPaymentDB();
46       
47        // javascript¼Â¹Ô
48        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
49    }
50    break;
51case 'module_del':
52    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
53    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
54        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
55        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_ZERO_ID));
56    }
57    break;
58default:
59    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
60    lfLoadData();   
61    break;
62}
63
64$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
65
66$objView->assignobj($objPage);                    //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
67$objView->display($objPage->tpl_mainpage);        //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
68//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
69/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
70function lfInitParam($objFormParam) {
71    $objFormParam->addParam("PCÈÇ", "pc", INT_LEN, "n");
72    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "pc_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
73    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "pc_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
74
75    $objFormParam->addParam("·ÈÂÓÈÇ", "mobile", INT_LEN, "n");
76    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "mobile_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK"));
77    $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "mobile_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
78   
79    return $objFormParam;
80}
81
82// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
83function lfCheckError(){
84    global $objFormParam;
85   
86    $arrErr = $objFormParam->checkError();
87   
88    if($_POST["pc"]){
89        if(empty($_POST["pc_send"])) $arrErr["pc_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
90        if(empty($_POST["pc_clientip"])) $arrErr["pc_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
91    }
92
93    if($_POST["mobile"]){
94        if(empty($_POST["mobile_send"])) $arrErr["mobile_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
95        if(empty($_POST["mobile_clientip"])) $arrErr["mobile_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>";
96    }
97   
98    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
99    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect();
100
101    return $arrErr;
102}
103
104// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
105function lfChkConnect(){
106    $arrRet = array();
107   
108    // PCÈǤÎÀܳ³Îǧ
109    if($_POST["pc"]){
110        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
111        $arrSendData = array(
112            'clientip' => $_POST["pc_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
113            'custom' => SEND_PARAM_CUSTOM,            // yes¸ÇÄê
114            'send' => $_POST["pc_send"],            // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É
115            'money' => 0                            // ¶â³Û
116        );
117       
118        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
119        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_PC_URL, $arrSendData, false);
120       
121        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
122        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
123            $arrRet["pc_service"] = $arrResponse;
124        }
125    }
126
127    // ·ÈÂÓÈǤÎÀܳ³Îǧ
128    if($_POST["mobile"]){
129        // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
130        $arrSendData = array(
131            'clientip' => $_POST["mobile_clientip"],    // ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É
132            'act' => SEND_PARAM_ACT,                    // imode¸ÇÄê
133            'money' => 0                                // ¶â³Û
134        );
135       
136        // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
137        $arrResponse = sfPostPaymentData(SEND_PARAM_MOBILE_URL, $arrSendData, false);
138       
139        // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
140        if(!ereg("^<HTML>",$arrResponse )){
141            $arrRet["mobile_service"] = $arrResponse;
142        }
143    }
144
145   
146    return $arrRet;   
147}
148
149// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
150function lfLoadData(){
151    global $objFormParam;
152   
153    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
154    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'");
155   
156    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
157    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
158
159    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
160    $arrDisp = array();
161    $arrDisp = $arrRet[0];
162    if (!empty($arrDisp["pc_send"])) $arrDisp["pc"] = 1;
163    if (!empty($arrDisp["mobile_send"])) $arrDisp["mobile"] = 1;
164    $objFormParam->setParam($arrDisp);
165}
166
167// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
168function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
169    global $objQuery;
170   
171    $arrVal = array(MDL_ZERO_ID);
172    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
173   
174    $arrRet = array();
175    $sql = "SELECT
176                module_id,
177                memo01 as pc_send,
178                memo02 as pc_clientip,
179                memo04 as mobile_send,
180                memo05 as mobile_clientip
181            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
182    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
183
184    return $arrRet;
185}
186
187
188// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
189function lfUpdPaymentDB(){
190    global $objQuery;
191    global $objSess;
192    $arrData = array();
193
194    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
195    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
196    $arrDel = array(MDL_ZERO_ID);
197    $objQuery->query($del_sql, $arrDel);
198
199    // PCÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
200    if($_POST["pc"]){
201        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
202        $arrData["fix"] = 3;
203        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
204        $arrData["update_date"] = "now()";
205        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
206        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
207        $arrData["memo01"] = $_POST["pc_send"];
208        $arrData["memo02"] = $_POST["pc_clientip"];
209        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
210        $arrData["del_flg"] = "0";
211    }
212   
213    // ·ÈÂÓÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿
214    if($_POST["mobile"]){
215        $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
216        $arrData["fix"] = 3;
217        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
218        $arrData["update_date"] = "now()";
219        $arrData["module_id"] = MDL_ZERO_ID;
220        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zero/card.php";
221        $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID;
222        $arrData["memo04"] = $_POST["mobile_send"];
223        $arrData["memo05"] = $_POST["mobile_clientip"];
224        $arrData["del_flg"] = "0";
225    }
226   
227    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£
228    if(count($arrData) > 0){
229        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
230        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
231       
232        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
233        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();
234       
235        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
236        if(count($arrPaymentData) > 0){
237            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_ZERO_ID . "'");
238        }else{
239            $arrData["rank"] = $max_rank + 1;
240            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
241        }
242    }
243   
244   
245}
246
247
248?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.