source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_epsilon/mdl_epsilon.php @ 8

Revision 8, 10.4 KB checked in by root, 16 years ago (diff)

new import

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * @copyright   2000-2006 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 * @version CVS: $Id: mdl_epsilon.php 8833 2006-12-04 06:08:28Z kakinaka $
6 * @link        http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9require_once(MODULE_PATH . "mdl_epsilon/mdl_epsilon.inc");
10
11$arrPayment = array(
12    1 => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È',
13    2 => '¥³¥ó¥Ó¥Ë'
14);
15
16$arrCredit = array(
17    1 => 'VISA, MASTER, Diners',
18    2 => 'JCB, AMEX'
19);
20
21//¥Ú¡¼¥¸´ÉÍý¥¯¥é¥¹
22class LC_Page {
23    //¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
24    function LC_Page() {
25        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê
26        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_epsilon/mdl_epsilon.tpl';
27        $this->tpl_subtitle = '¥¤¥×¥·¥í¥ó·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë';
28        global $arrPayment;
29        $this->arrPayment = $arrPayment;
30        global $arrCredit;
31        $this->arrCredit = $arrCredit;
32        global $arrConvenience;
33        $this->arrConvenience = $arrConvenience;
34    }
35}
36$objPage = new LC_Page();
37$objView = new SC_AdminView();
38$objQuery = new SC_Query();
39
40// ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â¥Á¥§¥Ã¥¯
41lfEpsilonCheck();
42
43// ǧ¾Ú³Îǧ
44$objSess = new SC_Session();
45sfIsSuccess($objSess);
46
47// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
48$objFormParam = new SC_FormParam();
49$objFormParam = lfInitParam($objFormParam);
50// POSTÃͤμèÆÀ
51$objFormParam->setParam($_POST);
52
53// ÈÆÍѹàÌܤòÄɲÃ(ɬ¿Ü¡ª¡ª)
54sfAlterMemo();
55
56switch($_POST['mode']) {
57case 'edit':
58    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê
59    $objPage->arrErr = lfCheckError();
60
61    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·
62    if(count($objPage->arrErr) == 0) {
63        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·
64        lfUpdPaymentDB();
65       
66        // javascript¼Â¹Ô
67        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();';
68    }
69    break;
70case 'module_del':
71    // ÈÆÍѹàÌܤθºß¥Á¥§¥Ã¥¯
72    if(sfColumnExists("dtb_payment", "memo01")){
73        // ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¥Õ¥é¥°¤ò¤¿¤Æ¤ë
74        $objQuery->query("UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ?", array(MDL_EPSILON_ID));
75    }
76    break;
77default:
78    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É
79    lfLoadData();   
80    break;
81}
82
83$objPage->arrForm = $objFormParam->getFormParamList();
84
85$objView->assignobj($objPage);                  //ÊÑ¿ô¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë
86$objView->display($objPage->tpl_mainpage);      //¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î½ÐÎÏ
87//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
88/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */
89function lfInitParam($objFormParam) {
90    $objFormParam->addParam("·ÀÌ󥳡¼¥É", "code", INT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
91    $objFormParam->addParam("ÀܳÀèURL", "url", URL_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "URL_CHECK"));
92    $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ·èºÑ", "payment", "", "", array("EXIST_CHECK"));
93    $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È", "credit");   
94    $objFormParam->addParam("ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë", "convenience");
95    return $objFormParam;
96}
97
98// ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
99function lfCheckError(){
100    global $objFormParam;
101   
102    $arrErr = $objFormParam->checkError();
103   
104    // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
105    $arrChkPay = $_POST["payment"];
106    foreach((array)$arrChkPay as $key => $val){
107        // ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
108        if($val == 1 and count($_POST["credit"]) <= 0){
109            $arrErr["credit"] = "ÍøÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
110        }
111        // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë
112        if($val == 2 and count($_POST["convenience"]) <= 0){
113            $arrErr["convenience"] = "ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />";
114        }
115    }
116
117    // sslÂбþȽÄê
118    if(!extension_loaded('openssl') and ereg( "^https://", $_POST["url"] )){
119        $arrErr["url"] = "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏSSL¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>http¤ÇÀܳ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£";
120    }
121
122    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
123    if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect();
124
125    return $arrErr;
126}
127
128// Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
129function lfChkConnect(){
130    global $objQuery;
131    global $objPage;
132   
133    $arrRet = array();
134   
135    // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼èÆÀ
136    $email = $objQuery->getone("SELECT email03 FROM dtb_baseinfo");
137
138    // ·ÀÌ󥳡¼¥É   
139    (in_array(1, (array)$_POST["payment"])) ? $cre = "1" : $cre = "0";
140    (in_array(2, (array)$_POST["payment"])) ? $con = "1" : $con = "0";
141    $st_code = $cre . "0" . $con . "00-0000-00000";
142   
143    // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
144    $arrSendData = array(
145        'contract_code' => $_POST["code"],      // ·ÀÌ󥳡¼¥É
146        'user_id' => "connect_test",            // ¥æ¡¼¥¶ID
147        'user_name' => "Àܳ¥Æ¥¹¥È",            // ¥æ¡¼¥¶Ì¾
148        'user_mail_add' => $email,              // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
149        'st_code' => $st_code,                  // ·èºÑ¶èʬ
150        'process_code' => '3',                  // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê)
151        'xml' => '1',                           // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê)
152    );
153   
154    // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
155    $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false);
156    if($arrXML == "") {
157        $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>";
158        return $arrRet;
159    }
160   
161    // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
162    $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE');
163    switch ($err_code) {
164        case "":
165            break;
166        case "607":
167            $arrRet["code"] = "·ÀÌ󥳡¼¥É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£<br>";
168            return $arrRet;
169        default :
170            $arrRet["service"] = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL');
171            return $arrRet;
172    }
173
174    // ¥³¥ó¥Ó¥Ë»ØÄ꤬¤¢¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ëʬ¥ë¡¼¥×¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦
175    if(count($_POST["convenience"]) > 0){
176        foreach($_POST["convenience"] as $key => $val){
177            // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
178            $arrSendData['conveni_code'] = $val;            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É
179            $arrSendData['user_tel'] = "0300000000";        // ¥À¥ß¡¼ÅÅÏÃÈÖ¹æ
180            $arrSendData['user_name_kana'] = "Á÷¿®¥Æ¥¹¥È";  // ¥À¥ß¡¼»á̾(¥«¥Ê)
181            $arrSendData['haraikomi_mail'] = 0;             // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤)
182           
183            // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
184            $arrXML = sfPostPaymentData($_POST["url"], $arrSendData, false);
185            if($arrXML == "") {
186                $arrRet["url"] = "Àܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£<br>";
187                return $arrRet;
188            }
189           
190            // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
191            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE');
192            if($err_code != ""){
193                $arrRet["service"] = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL');
194                return $arrRet;
195            }
196        }
197    }
198   
199    return $arrRet;
200}
201
202// ÅÐÏ¿¥Ç¡¼¥¿¤òÆɤ߹þ¤à
203function lfLoadData(){
204    global $objFormParam;
205   
206    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ
207    $arrRet = lfGetPaymentDB(" AND del_flg = '0'");
208   
209    // Ãͤò¥»¥Ã¥È
210    $objFormParam->setParam($arrRet[0]);
211
212    // ²èÌÌɽ¼¨ÍѤ˥ǡ¼¥¿¤òÊÑ´¹
213    $arrDisp = array();
214    foreach($arrRet as $key => $val){
215        // ÍøÍÑ·èºÑ¤òɽ¼¨ÍѤËÊÑ´¹
216        $arrDisp["payment"][$key] = $val["payment"];
217       
218        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î·èºÑ¶èʬ¤ò¼èÆÀ
219        if($val["payment"] == 1) $credit = $val["payment_code"];
220       
221        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë
222        if($val["payment"] == 2) $arrDisp["convenience"] = $val["convenience"];
223    }
224    $objFormParam->setParam($arrDisp);
225    $objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience");
226   
227    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
228    if(substr($credit, 0, 1)) $arrCredit["credit"][] = 1;
229    if(substr($credit, 1, 1)) $arrCredit["credit"][] = 2;
230    $objFormParam->setParam($arrCredit);
231}
232
233// DB¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
234function lfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){
235    global $objQuery;
236   
237    $arrVal = array(MDL_EPSILON_ID);
238    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal);
239   
240    $arrRet = array();
241    $sql = "SELECT
242                module_id,
243                memo01 as code,
244                memo02 as url,
245                memo03 as payment,
246                memo04 as payment_code,
247                memo05 as convenience
248            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where;
249    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal);
250
251    return $arrRet;
252}
253
254
255// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý
256function lfUpdPaymentDB(){
257    global $objQuery;
258    global $objSess;
259   
260    // ÍøÍÑ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥ó¶èÀÚ¤ê¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë
261    $convCnt = count($_POST["convenience"]);
262    if($convCnt > 0){
263        $convenience = $_POST["convenience"][0];
264        for($i = 1 ; $i < $convCnt ; $i++){
265            $convenience .= "-" . $_POST["convenience"][$i];
266        }
267    }
268       
269    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
270    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? ";
271    $arrDel = array(MDL_EPSILON_ID);
272    $objQuery->query($del_sql, $arrDel);
273   
274    // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿
275    foreach($_POST["payment"] as $key => $val){
276        // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë
277        $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment");
278
279        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ         
280        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB("AND memo03 = ?", array($val));
281       
282        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë
283        if($val == 1){
284            (in_array(1, $_POST["credit"])) ? $visa = "1" : $visa = "0";
285            (in_array(2, $_POST["credit"])) ? $jcb = "1" : $jcb = "0";
286            $arrData = array(           
287                "payment_method" => "Epsilon¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È"
288                ,"fix" => 3
289                ,"creator_id" => $objSess->member_id
290                ,"create_date" => "now()"
291                ,"update_date" => "now()"
292                ,"upper_rule" => 500000
293                ,"module_id" => MDL_EPSILON_ID
294                ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_epsilon/card.php"
295                ,"memo01" => $_POST["code"]
296                ,"memo02" => $_POST["url"]
297                ,"memo03" => $val
298                ,"memo04" => $visa . $jcb . "000-0000-00000"
299                ,"del_flg" => "0"
300                ,"charge_flg" => "2"
301                ,"upper_rule_max" => CHARGE_MAX
302               
303            );
304        }
305       
306        // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë
307        if($val == 2){
308           
309            // ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ßÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍøÍѾå¸Â¤ò30Ëü¤Ë¤¹¤ë¡£
310            if(count($_POST["convenience"]) == 1 and $_POST["convenience"][0] == 11) {
311                $upper_rule_max = SEVEN_CHARGE_MAX;
312                ($arrPaymentData["upper_rule"] > $upper_rule_max or $arrPaymentData["upper_rule"] == "") ? $upper_rule = $upper_rule_max : $upper_rule = $arrPaymentData["upper_rule"];
313            }else{
314                $upper_rule_max = CHARGE_MAX;
315                $upper_rule = $upper_rule_max;
316            }
317           
318            $arrData = array(
319                "payment_method" => "Epsilon¥³¥ó¥Ó¥Ë"
320                ,"fix" => 3
321                ,"creator_id" => $objSess->member_id
322                ,"create_date" => "now()"
323                ,"update_date" => "now()"
324                ,"upper_rule" => $upper_rule
325                ,"module_id" => MDL_EPSILON_ID
326                ,"module_path" => MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience.php"
327                ,"memo01" => $_POST["code"]
328                ,"memo02" => $_POST["url"]
329                ,"memo03" => $val
330                ,"memo04" => "00100-0000-00000"
331                ,"memo05" => $convenience
332                ,"del_flg" => "0"
333                ,"charge_flg" => "1"
334                ,"upper_rule_max" => $upper_rule_max
335            );
336        }
337
338        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT
339        if(count($arrPaymentData) > 0){
340            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_EPSILON_ID . "' AND memo03 = '" . $val ."'");
341        }else{
342            $arrData["rank"] = $max_rank + 1;
343            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData);
344        }
345    }
346}
347
348// ¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¶â³Îǧ½èÍý
349function lfEpsilonCheck(){
350    global $objQuery;
351   
352    // trans_code ¤ò»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³î¤Ä¡¢Æþ¶âºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç
353    if($_POST["trans_code"] != "" and $_POST["paid"] == 1 and $_POST["order_number"] != ""){
354        // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âºÑ¤ß¤ËÊѹ¹¤¹¤ë
355        $sql = "UPDATE dtb_order SET status = 6, update_date = now() WHERE order_id = ? AND memo04 = ? ";
356        $objQuery->query($sql, array($_POST["order_number"], $_POST["trans_code"]));
357       
358        // POST¤ÎÆâÍƤòÁ´¤Æ¥í¥°Êݸ
359        $log_path = DATA_PATH . "logs/epsilon.log";
360        gfPrintLog("epsilon conveni start---------------------------------------------------------", $log_path);
361        foreach($_POST as $key => $val){
362            gfPrintLog( "\t" . $key . " => " . $val, $log_path);
363        }
364        gfPrintLog("epsilon conveni end-----------------------------------------------------------", $log_path);
365       
366        //±þÅú·ë²Ì¤òɽ¼¨
367        echo "1";
368    }
369}
370
371?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.