source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.tpl @ 17

Revision 17, 5.4 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
11        <!--{*¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
12        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
13            <tr>
14                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
15            </tr>
16            <tr><td height="15"></td></tr>
17        </table>
18        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì*}-->
19       
20        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
21            <tr>
22                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/convenience_title.jpg" width="700" height="40" alt="¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"></td>
23            </tr>
24            <tr><td height="15"></td></tr>
25            <tr>
26                <td class="fs12">²¼µ­¤«¤é¡¢¤ª»Ùʧ¤¤¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤´ÁªÂò¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />
27                ÆþÎϸ塢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
28            </tr>
29            <tr><td height="20"></td></tr>
30            <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
31            <input type="hidden" name="mode" value="send">
32            <input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->">
33            <tr><td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.convenience}--></span></td></tr>
34            <tr>
35                <td bgcolor="#cccccc">
36                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é-->
37                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
38                    <tr>
39                        <td width="10%" align="center" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">ÁªÂò</td>
40                        <td width="90%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà</td>
41                    </tr>
42                    <!--{foreach key=key item=item from=$arrConv}-->
43                    <tr>
44                        <td align="center" bgcolor="#ffffff" class="fs12"><input type="radio" name="convenience" id="<!--{$key}-->" value="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr.convenience|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $smarty.post.convenience == $key}-->checked<!--{/if}-->></td>
45                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12"><label for="<!--{$key}-->"><!--{$item|escape}--></label></td>
46                    </tr>
47                    <!--{/foreach}-->
48                </table>
49                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç-->
50                </td>
51            </tr>
52           
53            <tr><td height="20"></td></tr>
54           
55            <tr>
56                <td bgcolor="#cccccc">
57                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤«¤é-->     
58                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
59                    <tr>
60                        <td width="20%" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥«¥¿¥«¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td>
61                        <td width="80%" bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.order_kana01}--><!--{$arrErr.order_kana02}--></span>¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="order_kana01" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="order_kana02" size="15" class="box15" value="<!--{$arrForm.order_kana02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_kana02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: active;" /></td>
62                    </tr>
63                    <tr>
64                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
65                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.order_tel01}--><!--{$arrErr.order_tel02}--><!--{$arrErr.order_tel03}--></span><input type="text" name="order_tel01" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel01|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="order_tel02" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel02|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" />&nbsp;-&nbsp;<input type="text" name="order_tel03" size="6" value="<!--{$arrForm.order_tel03|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" style="<!--{$arrErr.order_tel03|sfGetErrorColor}-->; ime-mode: disabled;" /></td>
66                    </tr>               
67                </table>
68                <!--¤ª»ÙʧÊýË¡¡¦¤ªÆϤ±»þ´Ö¤Î»ØÄꡦ¤½¤Î¾¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤³¤³¤Þ¤Ç-->
69                </td>
70            </tr>
71           
72            <tr><td height="20"></td></tr>
73            <tr>
74                <td align="center">
75                    <a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)" onclick="fnModeSubmit('return', '', ''); return false;"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a>
76                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="20" height="" alt="" />
77                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_ordercomp.gif" width="150" height="30" alt="¤´Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="next" id="next" />
78                </td>
79            </tr>
80            </form>
81        </table>
82        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
83        </td>
84    </tr>
85</table>
86<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.