source: branches/dev/data/downloads/module/mdl_epsilon/convenience.php @ 11460

Revision 11460, 9.6 KB checked in by inoue, 16 years ago (diff)

モバイル版EC-CUBE

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8require_once("../require.php");
9require_once(DATA_PATH . "module/Request.php");
10require_once(MODULE_PATH . "mdl_epsilon/mdl_epsilon.inc");
11
12class LC_Page {
13    function LC_Page() {
14        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
15            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience_mobile.tpl";
16        } else {
17            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_epsilon/convenience.tpl";
18        }
19        $this->tpl_title = "¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ";
20        /*
21         session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç
22         ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£
23         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£
24        */
25        session_cache_limiter('private-no-expire');     
26    }
27}
28
29global $arrConvenience;
30global $arrConveni_message;
31
32$objPage = new LC_Page();
33$objView = new SC_SiteView();
34$objCampaignSess = new SC_CampaignSession();
35$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo;
36$arrInfo = $objSiteInfo->data;
37
38// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹
39$objFormParam = new SC_FormParam();
40// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½
41lfInitParam();
42// POSTÃͤμèÆÀ
43$objFormParam->setParam($_POST);
44
45// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
46$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess);
47
48// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý
49$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo);
50
51// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ
52$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid);
53
54// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»»
55$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo);
56
57// Âåɽ¾¦ÉʾðÊó
58$arrMainProduct = $objPage->arrProductsClass[0];
59
60// »Ùʧ¤¤¾ðÊó¤ò¼èÆÀ
61$arrPayment = $objQuery->getall("SELECT module_id, memo01, memo02, memo03, memo04, memo05, memo06, memo07, memo08, memo09, memo10 FROM dtb_payment WHERE payment_id = ? ", array($arrData["payment_id"]));
62
63// ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®ÀèCGI
64$order_url = $arrPayment[0]["memo02"];
65
66switch($_POST["mode"]){
67    //Ìá¤ë
68    case 'return':
69        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
70        $objSiteSess->setRegistFlag();
71        // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°
72        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
73            header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_CONFIRM));
74        } else {
75            header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM);
76        }
77        exit;
78        break;
79
80    case "send":
81        $arrErr = array();
82        $arrErr = $objFormParam->checkError();
83        $objPage->arrErr = $arrErr;
84       
85        // Èó²ñ°÷¤Î¤È¤­¤Ï user_id ¤Ë not_member¤ÈÁ÷¤ë
86        ($arrData["customer_id"] == 0) ? $user_id = "not_member" : $user_id = $arrData["customer_id"];
87       
88        if(count($arrErr) <= 0){
89            // Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿À¸À®
90            $item_name = $arrMainProduct["name"] . "¡ß" . $arrMainProduct["quantity"] . "¸Ä (Âåɽ)";
91            $arrSendData = array(
92                'contract_code' => $arrPayment[0]["memo01"],                        // ·ÀÌ󥳡¼¥É
93                'user_id' => $user_id ,                                             // ¥æ¡¼¥¶ID
94                'user_name' => $arrData["order_name01"].$arrData["order_name02"],   // ¥æ¡¼¥¶Ì¾
95                'user_mail_add' => $arrData["order_email"],                         // ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
96                'order_number' => $arrData["order_id"],                             // ¥ª¡¼¥À¡¼ÈÖ¹æ
97                'item_code' => $arrMainProduct["product_code"],                     // ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É(Âåɽ)
98                'item_name' => $item_name,                                          // ¾¦ÉÊ̾(Âåɽ)
99                'item_price' => $arrData["payment_total"],                          // ¾¦ÉʲÁ³Ê(Àǹþ¤ßÁí³Û)
100                'st_code' => $arrPayment[0]["memo04"],                              // ·èºÑ¶èʬ
101                'mission_code' => '1',                                              // ²Ý¶â¶èʬ(¸ÇÄê)
102                'process_code' => '1',                                              // ½èÍý¶èʬ(¸ÇÄê)
103                'xml' => '1',                                                       // ±þÅú·Á¼°(¸ÇÄê)
104                'conveni_code' => $_POST["convenience"],                            // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É
105                'user_tel' => $_POST["order_tel01"].$_POST["order_tel02"].$_POST["order_tel03"],    // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
106                'user_name_kana' => $_POST["order_kana01"].$_POST["order_kana02"],                  // »á̾(¥«¥Ê)
107                'haraikomi_mail' => 0,                                              // ʧ¹þ¥á¡¼¥ë(Á÷¿®¤·¤Ê¤¤)
108                'memo1' => "",                                                      // ͽÈ÷01
109                'memo2' => ECCUBE_PAYMENT . "_" . date("YmdHis"),                   // ͽÈ÷02
110            );
111           
112            // ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®
113            $arrXML = sfPostPaymentData($order_url, $arrSendData);
114           
115            // ¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
116            $err_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_CODE');
117           
118            if($err_code != "") {
119                $err_detail = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ERR_DETAIL');
120                sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë°Ê²¼¤Î¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br /><br /><br />¡¦" . $err_detail);
121            } else {
122                // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯
123                $objSiteSess->setRegistFlag();
124
125                $conveni_code = sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_CODE'); // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥É
126                $conveni_type = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà",$arrConvenience[$conveni_code]);  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
127                $receipt_no   = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','RECEIPT_NO'));    // ʧ¹þɼÈÖ¹æ
128                $payment_url = lfSetConvMSG("ʧ¹þɼURL",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','HARAIKOMI_URL'));   // ʧ¹þɼURL
129                $company_code = lfSetConvMSG("´ë¶È¥³¡¼¥É",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','KIGYOU_CODE'));   // ´ë¶È¥³¡¼¥É
130                $order_no = lfSetConvMSG("¼õÉÕÈÖ¹æ",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','ORDER_NUMBER'));        // ¼õÉÕÈÖ¹æ
131                $tel = lfSetConvMSG("ÅÅÏÃÈÖ¹æ",$_POST["order_tel01"]."-".$_POST["order_tel02"]."-".$_POST["order_tel03"]);  // ÅÅÏÃÈÖ¹æ
132                $payment_limit = lfSetConvMSG("»Ùʧ´üÆü",sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','CONVENI_LIMIT'));  // »Ùʧ´üÆü
133                $trans_code =  sfGetXMLValue($arrXML,'RESULT','TRANS_CODE');    // ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É
134               
135                //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
136                switch($conveni_code) {
137                //¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó
138                case '11':
139                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
140                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL(PC)
141                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
142                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
143                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
144                    break;
145                //¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È
146                case '21':
147                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
148                    $arrRet['cv_company_code'] = $company_code; //´ë¶È¥³¡¼¥É
149                    $arrRet['cv_order_no'] = $receipt_no;       //¼õÉÕÈÖ¹æ
150                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
151                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
152                    break;
153                //¥í¡¼¥½¥ó
154                case '31':
155                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
156                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
157                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ
158                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
159                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
160                    break;
161                //¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È
162                case '32':
163                    $arrRet['cv_type'] =$conveni_type;          //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
164                    $arrRet['cv_receipt_no'] = $receipt_no;     //ʧ¹þɼÈÖ¹æ
165                    $arrRet['cv_tel'] = $tel;                   //ÅÅÏÃÈÖ¹æ
166                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
167                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
168                    break;
169                //¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×
170                case '33':
171                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
172                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL
173                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
174                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
175                    break;
176                //¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­
177                case '34':
178                    $arrRet['cv_type'] = $conveni_type;         //¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
179                    $arrRet['cv_payment_url'] = $payment_url;   //ʧ¹þɼURL
180                    $arrRet['br1'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
181                    $arrRet['cv_message'] = lfSetConvMSG("",$arrConveni_message[$conveni_code]);
182                    break;
183                }
184
185                //»Ùʧ´ü¸Â
186                $arrRet['br2'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
187                $arrRet['cv_payment_limit'] = $payment_limit;
188                $arrRet['br3'] = lfSetConvMSG("","\n\n");
189
190                // ¥¿¥¤¥È¥ë
191                $arrRet['title'] = lfSetConvMSG("¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ", true);
192
193               
194                // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ï̤Æþ¶â¤Ë¤¹¤ë
195                $sqlval['status'] = 2;
196
197                //¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¾ðÊó¤ò³ÊǼ
198                $sqlval['conveni_data'] = serialize($arrRet);
199                $sqlval['memo01'] = PAYMENT_CONVENIENCE_ID;
200                $sqlval['memo02'] = serialize($arrRet);
201                $sqlval["memo03"] = $arrPayment[0]["module_id"];
202                $sqlval["memo04"] = $trans_code;
203
204                // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿·
205                sfRegistTempOrder($uniqid, $sqlval);
206
207                if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) {
208                    header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE));
209                } else {
210                    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE);
211                }
212            }
213        }
214        break;
215       
216    default:
217        $objFormParam->setParam($arrData);
218        break;
219}
220
221// ÍøÍѲÄǽ¥³¥ó¥Ó¥Ë
222$objFormParam->setValue("convenience", $arrPayment[0]["memo05"]);
223$objFormParam->splitParamCheckBoxes("convenience");
224$arrUseConv = $objFormParam->getValue("convenience");
225foreach($arrUseConv as $key => $val){
226    $arrConv[$val] = $arrConvenience[$val];
227}
228
229// ¹ØÆþ¶â³Û¤¬30Ëü¤è¤êÂ礭¤±¤ì¤Ð¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
230if($arrData["payment_total"] > SEVEN_CHARGE_MAX){
231    unset($arrConv[11]);
232}
233
234$objPage->arrConv = $arrConv;
235
236$objPage->arrForm =$objFormParam->getHashArray();
237
238$objView->assignobj($objPage);
239// ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁªÂò(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÁ«°Ü¤Ê¤éÊѹ¹)
240$objCampaignSess->pageView($objView);
241
242//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243//¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½
244function lfInitParam() {
245    global $objFormParam;
246    $objFormParam->addParam("¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà", "convenience", INT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK"));
247    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥»¥¤)", "order_kana01", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
248    $objFormParam->addParam("¤ªÌ¾Á°(¥á¥¤)", "order_kana02", STEXT_LEN, "KVCa", array("EXIST_CHECK", "SPTAB_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK"));
249    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ1", "order_tel01", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
250    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ2", "order_tel02", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
251    $objFormParam->addParam("¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ3", "order_tel03", TEL_ITEM_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK" ,"NUM_CHECK"));
252}
253
254function lfSetConvMSG($name, $value){
255    return array("name" => $name, "value" => $value);
256}
257
258?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.