source: branches/dev/data/conf/mobile_conf.php @ 11873

Revision 11873, 2.5 KB checked in by uehara, 15 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 *
9 *
10 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
11 */
12
13require_once(dirname(__FILE__) . "/../install.inc");
14
15//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16
17define('MOBILE_TEMPLATE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates/mobile');   // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
18define('MOBILE_COMPILE_DIR', DATA_PATH . 'Smarty/templates_c/mobile');  // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
19
20//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
22/**
23 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òɽ¤¹Äê¿ô
24 */
25define('MOBILE_SITE', true);
26
27/**
28 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸³»þ´Ö (ÉÃ)
29 */
30define('MOBILE_SESSION_LIFETIME', 1800);
31
32/**
33 * ¶õ¥á¡¼¥ëµ¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«
34 */
35define('MOBILE_USE_KARA_MAIL', false);
36
37/**
38 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾Éôʬ
39 */
40define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_USER', 'eccube');
41
42/**
43 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¶èÀÚ¤êʸ»ú
44 * qmail ¤Î¾ì¹ç¤Ï '-'
45 */
46define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DELIMITER', '+');
47
48/**
49 * ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥É¥á¥¤¥óÉôʬ
50 */
51define('MOBILE_KARA_MAIL_ADDRESS_DOMAIN', 'mobile.ec-cube.net');
52
53/**
54 * ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÈÂÓ¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¥É¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥¹¥È
55 * Ǥ°Õ¤Î¿ô¤Î¡Ö,¡×¡Ö ¡×¤Ç¶èÀڤ롣
56 */
57define('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS', 'rebelt.co.jp');
58
59/**
60 * ·ÈÂÓÅÅÏøþ¤±ÊÑ´¹²èÁüÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
61 */
62define('MOBILE_IMAGE_DIR', HTML_PATH . 'converted_images');
63define('MOBILE_IMAGE_URL', URL_DIR . 'converted_images');
64
65/* URL */
66define ('MOBILE_URL_SITE_TOP', MOBILE_URL_DIR . 'index.php');                               // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
67define ("MOBILE_URL_CART_TOP", MOBILE_URL_DIR . "cart/index.php");                          // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
68define ("MOBILE_URL_SHOP_TOP", MOBILE_SSL_URL . "shopping/index.php");                      // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
69define ("MOBILE_URL_SHOP_CONFIRM", MOBILE_URL_DIR . "shopping/confirm.php");                // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
70define ("MOBILE_URL_SHOP_PAYMENT", MOBILE_URL_DIR . "shopping/payment.php");                // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
71define ("MOBILE_DETAIL_P_HTML", MOBILE_URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");        // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
72
73//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74// conf.php ¤«¤é»Ä¤ê¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤à¡£
75// Äê¿ô¤ÎÄêµÁ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢error_reporting ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
76
77$error_reporting = error_reporting();
78error_reporting($error_reporting & ~E_NOTICE);
79require_once(DATA_PATH . 'conf/conf.php');
80error_reporting($error_reporting);
81unset($error_reporting);
82?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.