source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 14912

Revision 14912, 38.8 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)

商品登録と商品登録CSVのオススメ商品の数が違うバグを改修

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/");
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
99define("MODULE_CSV", "module.txt");
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.4.0a-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
238// define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                    // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð
239define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
240
241// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
242define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
243define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
244define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
245define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
246define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
247define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
248define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
249
250// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
251//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
252//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
253//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
254//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
255define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
256define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
257
258define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
259define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
260define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
261define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
262define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
263define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
264define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
265define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
266define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
267define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
268define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
269define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
270define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
271define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
272define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
273define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
274
275define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
276define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
277define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
278define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
279define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
280define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
281define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
282define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
283
284/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
285define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
286define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
287define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
288define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
289define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
290define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
291// ²Á³Ê̾¾Î
292define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
293define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
294
295/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
296define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
297define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
298define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
299define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
300define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
302define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
304
305define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
306define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
307
308define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
309define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
310define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
311define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
312define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
313define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
314define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
315define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
316define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
317define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
319
320/* URL¥Ñ¥¹ */
321define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
322define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
323define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
324define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
325define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
326define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
327define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
328define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
335define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
336define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
337define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
338
339/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
340define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
341define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
342define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
343define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
344
345/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
346define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
347define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
349define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
350define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
351define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
353
354/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
355define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
356define ("SMTEXT_LEN", 100);
357define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
358define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
359define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
360define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
361define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
362define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
364define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
365define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
366define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
367define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
368define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
369define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
370define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
371define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
372define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
373define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
374define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
375define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
376define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
377
378/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
379
380/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
381define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
382define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
383define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
384define ("FREE_DIAL", "");
385
386/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
387define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
388define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
389define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
390define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
391define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
392define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
393define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
394define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
395define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
396define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
397define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
398define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
399define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
400define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
401define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
402define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
403define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
404define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
405define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
406define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
407define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
408define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
409
410/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
411define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
412define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
413
414/* URL */
415define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
416define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
417define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
418define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
419define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
420define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
421define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
422define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
423define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
427define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
428define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
429define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
430define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
431define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
432define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
433
434/*
435 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
436 */
437 
438// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
439// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
440// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
441$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
453$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
454
455// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
456$arrDISABLE_LOGOUT = array(
457    1 => "/shopping/deliv.php",
458    2 => "/shopping/payment.php",
459    3 => "/shopping/confirm.php",
460    4 => "/shopping/card.php",
461    5 => "/shopping/loan.php",
462);
463
464// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
465$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
466//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
467// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
468
469// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
470$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
471$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
472
473// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
474$arrDISP[1] = "¸ø³«";
475$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
476
477// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
478$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
479$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
480
481// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
482$arrSRANK[1] = 1;
483$arrSRANK[2] = 2;
484$arrSRANK[3] = 3;
485$arrSRANK[4] = 4;
486$arrSRANK[5] = 5;
487
488// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
489$arrSTATUS[1] = "NEW";
490$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
491$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
492$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
493$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
494
495// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
496$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
500$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
501
502// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
503$arrAllowedTag = array(
504    "table",
505    "tr",
506    "td",
507    "a",
508    "b",
509    "blink",
510    "br",
511    "center",
512    "font",
513    "h",
514    "hr",
515    "img",
516    "li",
517    "strong",
518    "p",
519    "div",
520    "i",
521    "u",
522    "s",
523    "/table",
524    "/tr",
525    "/td",
526    "/a",
527    "/b",
528    "/blink",
529    "/br",
530    "/center",
531    "/font",
532    "/h",
533    "/hr",
534    "/img",
535    "/li",
536    "/strong",
537    "/p",
538    "/div",
539    "/i",
540    "/u",
541    "/s"
542);
543
544// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
545$arrPageMax = array(
546    10 => "10",
547    20 => "20",
548    30 => "30",
549    40 => "40",
550    50 => "50",
551    60 => "60",
552    70 => "70",
553    80 => "80",
554    90 => "90",
555    100 => "100",
556); 
557   
558// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
559$arrMagazineType["1"] = "HTML";
560$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
561
562$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
563$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
564
565
566/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
567$arrMAILMAGATYPE = array(
568    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
569    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
570    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
571);
572
573/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
574$arrRECOMMEND = array(
575    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
576    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
577    3 => "¡ú¡ú¡ú",
578    2 => "¡ú¡ú",
579    1 => "¡ú"
580);
581
582$arrTAXRULE = array(
583    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
584    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
585    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
586);
587
588
589// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
590$arrMAILTEMPLATE = array(
591     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
592    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
593    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
594    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
595    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
596    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
597);
598
599// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
600$arrMAILTPLPATH = array(
601    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
602    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
603);
604
605/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
606$arrPref = array(
607                    1 => "Ë̳¤Æ»",
608                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
609                    3 => "´ä¼ê¸©",
610                    4 => "µÜ¾ë¸©",
611                    5 => "½©Åĸ©",
612                    6 => "»³·Á¸©",
613                    7 => "Ê¡Å縩",
614                    8 => "°ñ¾ë¸©",
615                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
616                    10 => "·²Çϸ©",
617                    11 => "ºë¶Ì¸©",
618                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
619                    13 => "ÅìµþÅÔ",
620                    14 => "¿ÀÆàÀ",
621                    15 => "¿·³ã¸©",
622                    16 => "ÉÙ»³¸©",
623                    17 => "ÀÐÀ",
624                    18 => "Ê¡°æ¸©",
625                    19 => "»³Íü¸©",
626                    20 => "ĹÌ",
627                    21 => "´ôÉ츩",
628                    22 => "ÀŲ¬¸©",
629                    23 => "°¦Ãθ©",
630                    24 => "»°½Å¸©",
631                    25 => "¼¢²ì¸©",
632                    26 => "µþÅÔÉÜ",
633                    27 => "ÂçºåÉÜ",
634                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
635                    29 => "ÆàÎɸ©",
636                    30 => "Ï²λ³¸©",
637                    31 => "Ä»¼è¸©",
638                    32 => "Å纬¸©",
639                    33 => "²¬»³¸©",
640                    34 => "¹­Å縩",
641                    35 => "»³¸ý¸©",
642                    36 => "ÆÁÅ縩",
643                    37 => "¹áÀ",
644                    38 => "°¦É²¸©",
645                    39 => "¹âÃθ©",
646                    40 => "Ê¡²¬¸©",
647                    41 => "º´²ì¸©",
648                    42 => "Ĺºê¸©",
649                    43 => "·§Ëܸ©",
650                    44 => "Âçʬ¸©",
651                    45 => "µÜºê¸©",
652                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
653                    47 => "²­Æ츩"
654                );
655               
656/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
657$arrJob = array(
658                    1 => "¸ø̳°÷",
659                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
660                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
661                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
662                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
663                    6 => "°å»Õ",
664                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
665                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
666                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
667                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
668                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
669                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
670                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
671                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
672                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
673                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
674                    17 => "¼çÉØ",
675                    18 => "¤½¤Î¾"
676                );
677
678/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
679$arrReminder = array(
680                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
681                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
682                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
684                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
685                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
686                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
687                    );
688/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
689$arrSex = array(
690                    1 => "ÃËÀ­",
691                    2 => "½÷À­"
692                );
693
694/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
695define ("MAIL_TYPE_PC",1);
696define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
697$arrMailType = array(
698                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
699                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
700                ); 
701
702/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
703$arrDOMAIN = array(
704                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
705                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
706                    );
707               
708
709$arrDomainType = array(
710                      1 => "@docomo.ne.jp",
711                      2 => "@ezweb.ne.jp",
712                      3 => "@softbank.ne.jp",
713                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
714                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
715                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
716                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
717                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
718                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
719                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
720                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
721                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
722                      13 => "@pdx.ne.jp",
723                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
724                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
725                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
726                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
727                  );               
728               
729/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
730$arrPageRows = array(
731                        10 => 10,
732                        20 => 20,
733                        30 => 30,
734                        40 => 40,
735                        50 => 50,
736                        60 => 60,
737                        70 => 70,
738                        80 => 80,
739                        90 => 90,
740                        100 => 100,
741                    );
742
743/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
744define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
745define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
746define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
747define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
748define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
749define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
750
751/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
752$arrORDERSTATUS = array(
753    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
754    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
755    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
756    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
757    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
758    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
759);
760
761// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
762define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
763
764/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
765$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
766    1 => "#FFFFFF",
767    2 => "#C9C9C9",
768    3 => "#DDE6F2"
769);
770
771$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
772    1 => "#FFFFFF",
773    2 => "#FFDE9B",
774    3 => "#C9C9C9",
775    4 => "#FFD9D9",
776    5 => "#BFDFFF",
777    6 => "#FFFFAB"
778);
779
780// ÍËÆü
781$arrWDAY = array(
782    0 => "Æü",
783    1 => "·î",
784    2 => "²Ð",
785    3 => "¿å",
786    4 => "ÌÚ",
787    5 => "¶â",
788    6 => "ÅÚ"
789);         
790       
791/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
792define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
793
794/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
795define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
796define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
797define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
798
799// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
800define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
801define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
802define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
803
804//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
805$arrDELIVERYDATE = array(
806    1 => "¨Æü",
807    2 => "1¡Á2Æü¸å",
808    3 => "3¡Á4Æü¸å",
809    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
810    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
811    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
812    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
813    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
814    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
815);
816
817/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
818define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
819
820/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
821define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
822
823/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
824$arrPRODUCTLISTMAX = array(
825    15 => '15·ï',
826    30 => '30·ï',
827    50 => '50·ï'
828);
829
830/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
831define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
832
833/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
834
835//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
836$arrCONVENIENCE = array(
837    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
838    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
839    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
840    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
841    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
842);
843
844//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
845$arrCONVENIMESSAGE = array(
846    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
847    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
848    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
849    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
850    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
851);
852
853//»Ùʧ´ü¸Â
854define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
855
856/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
857
858//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
859define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
860
861//DB¤Î¼ïÎà
862$arrDB = array(
863    1 => 'PostgreSQL',
864    2 => 'MySQL'
865);
866
867// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
868$arrTarget = array(
869    1 => "LeftNavi",
870    2 => "MainHead",
871    3 => "RightNavi",
872    4 => "MainFoot",
873    5 => "Unused"
874);
875
876/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
877
878define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
879define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
880define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
881
882define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
883define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
884
885// ¾õÂÖ
886$arrTrackBackStatus = array(
887    1 => "ɽ¼¨",
888    2 => "Èóɽ¼¨",
889    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
890);
891
892/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
893
894define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
895define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
896
897// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
898$arrSiteControlTrackBack = array(
899    1 => "Í­¸ú",
900    2 => "̵¸ú"
901);
902
903// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
904$arrSiteControlAffiliate = array(
905    1 => "Í­¸ú",
906    2 => "̵¸ú"
907);
908
909/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
910
911// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
912$arrViewWhere = array(
913    "&&crscls_where&&" => "",
914    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
915    "&&noncls_where&&" => "",
916    "&&allcls_where&&" => "",
917    "&&allclsdtl_where&&" => "",
918    "&&prdcls_where&&" => "",
919    "&&catcnt_where&&" => ""
920);
921
922// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
923
924$arrView = array(
925    "vw_cross_class" => '
926        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
927        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
928
929    "vw_cross_products_class" =>'
930        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
931        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
932        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
933        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
934        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
935
936    "vw_products_allclass" => '
937        (SELECT
938        product_id,
939        product_code_min,
940        product_code_max,
941        price01_min,
942        price01_max,
943        price02_min,
944        price02_max,
945        stock_min,
946        stock_max,
947        stock_unlimited_min,
948        stock_unlimited_max,
949        del_flg,
950        status,
951        name,
952        comment1,
953        comment2,
954        comment3,
955        rank,
956        main_list_comment,
957        main_image,
958        main_list_image,
959        product_flag,
960        deliv_date_id,
961        sale_limit,
962        point_rate,
963        sale_unlimited,
964        create_date,
965        deliv_fee
966        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
967        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
968    FROM
969        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
970    ) ',
971
972    "vw_products_allclass_detail" => '
973        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
974        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
975        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
976        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
977        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
978        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
979        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
980        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
981        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
982        (SELECT
983        product_id AS product_id_sub,
984        MIN(price01) AS price01_min,
985        MAX(price01) AS price01_max,
986        MIN(price02) AS price02_min,
987        MAX(price02) AS price02_max,
988        MIN(stock) AS stock_min,
989        MAX(stock) AS stock_max,
990        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
991        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
992        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
993        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
994        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
995
996    "vw_product_class" => '
997        (SELECT * FROM
998        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
999        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1000        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1001        FROM ( SELECT
1002                T1.product_class_id,
1003                T1.product_id,
1004                classcategory_id1,
1005                classcategory_id2,
1006                T2.rank,
1007                T2.class_id,
1008                stock,
1009                price01,
1010                price02,
1011                stock_unlimited,
1012                product_code       
1013         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1014        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1015        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1016        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1017        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1018
1019    "vw_category_count" => '
1020        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1021        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1022        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1023);
1024
1025$vw_products_nonclass = "
1026        (SELECT
1027            T1.product_id,
1028            T1.name,
1029            T1.deliv_fee,
1030            T1.sale_limit,
1031            T1.sale_unlimited,
1032            T1.category_id,
1033            T1.rank,
1034            T1.status,
1035            T1.product_flag,
1036            T1.point_rate,
1037            T1.comment1,
1038            T1.comment2,
1039            T1.comment3,
1040            T1.comment4,
1041            T1.comment5,
1042            T1.comment6,
1043            T1.file1,
1044            T1.file2,
1045            T1.file3,
1046            T1.file4,
1047            T1.file5,
1048            T1.file6,
1049            T1.main_list_comment,
1050            T1.main_list_image,
1051            T1.main_comment,
1052            T1.main_image,
1053            T1.main_large_image,";
1054           
1055for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1056            $vw_products_nonclass.= "
1057            T1.sub_title$cnt,
1058            T1.sub_comment$cnt,
1059            T1.sub_image$cnt,
1060            T1.sub_large_image$cnt,";
1061}
1062
1063$vw_products_nonclass.= "
1064            T1.del_flg,
1065            T1.creator_id,
1066            T1.create_date,
1067            T1.update_date,
1068            T1.deliv_date_id,
1069            T2.product_id_sub,
1070            T2.product_code,
1071            T2.price01,
1072            T2.price02,
1073            T2.stock,
1074            T2.stock_unlimited,
1075            T2.classcategory_id1,
1076            T2.classcategory_id2
1077        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1078        (SELECT
1079        product_id AS product_id_sub,
1080        product_code,
1081        price01,
1082        price02,
1083        stock,
1084        stock_unlimited,
1085        classcategory_id1,
1086        classcategory_id2
1087        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1088        AS T2
1089        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1090
1091$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1092?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.