source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 14172

Revision 14172, 38.7 KB checked in by matsumura, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91//define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92define("UPDATE_HTTP", "../../../data/downloads/module/");
93
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
95define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
96// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
99define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.3.0");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ('DEBUG_MODE', true);                           // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
193define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
194define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
195define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
196define ("MELMAGA_SEND_BLAYN", false);                   // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Êfalse:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢true:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë
197define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
198define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
199define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
200define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
201define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
202define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
203define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
204define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
205define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
206define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
207define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
208define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
209define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
210define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
211define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
212define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
213define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
214define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
215
216define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
217define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
218define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
219define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
220
221/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
222define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
223define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
224// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
226
227define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
228// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
230define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
231define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
232define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
233
234/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
235define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
236define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
237
238/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
239define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                   // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð
240define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
241
242// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
243define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
244define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
245define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
246define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
247define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
248define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
249define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
250
251// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
252//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
253//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
254//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
255//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
256define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
257define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
258
259define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
260define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
261define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
262define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
263define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
264define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
265define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
266define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
267define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
268define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
269define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
270define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
271define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
272define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
273define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
274define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
275
276define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
277define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
278define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
279define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
280define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
281define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
282define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
283define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
284
285/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
286define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
287define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
288define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
289define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
290define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
291define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
292// ²Á³Ê̾¾Î
293define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
294define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
295
296/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
297define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
298define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
299define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
300define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
301define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
302define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
303
304define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
305define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
308define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
309define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
310define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
311define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
312define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
313define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
314define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
315define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
316
317/* URL¥Ñ¥¹ */
318define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
319define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
320define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
321define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
322define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
323define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
324define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
325define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
327define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
333define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
335
336/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
337define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
338define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
339define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
340define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
341
342/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
343define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
344define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
345define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
346define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
347define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
348define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
349define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
350
351/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
352define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
353define ("SMTEXT_LEN", 100);
354define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
355define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
356define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
357define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
358define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
359define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
360define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
361define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
362define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
363define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
364define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
365define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
366define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
367define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
368define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
369define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
370define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
371define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
372define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
373define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
374
375/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
376
377/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
378define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
379define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
380define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
381define ("FREE_DIAL", "");
382
383/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
384define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
385define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
386define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
387define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
388define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
389define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
390define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
391define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
392define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
393define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
394define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
395define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
396define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
397define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
398define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
399define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
400define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
401define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
402define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
403define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
404define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
405define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
406
407/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
408define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
409define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
410
411/* URL */
412define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
413define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
414define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
415define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
416define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
417define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
418define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
419define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
420define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
421define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
422define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
423define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
425define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
426define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
427define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
428define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
429define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
430
431/*
432 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
433 */
434 
435// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
436// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
437// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
438$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
448$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
449$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
450$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
451
452// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
453$arrDISABLE_LOGOUT = array(
454    1 => "/shopping/deliv.php",
455    2 => "/shopping/payment.php",
456    3 => "/shopping/confirm.php",
457    4 => "/shopping/card.php",
458    5 => "/shopping/loan.php",
459);
460
461// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
462$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
463//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
464// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
465
466// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
467$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
468$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
469
470// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
471$arrDISP[1] = "¸ø³«";
472$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
473
474// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
475$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
476$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
477
478// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
479$arrSRANK[1] = 1;
480$arrSRANK[2] = 2;
481$arrSRANK[3] = 3;
482$arrSRANK[4] = 4;
483$arrSRANK[5] = 5;
484
485// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
486$arrSTATUS[1] = "NEW";
487$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
488$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
489$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
490$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
491
492// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
493$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
494$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
495$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
496$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
498
499// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
500$arrAllowedTag = array(
501    "table",
502    "tr",
503    "td",
504    "a",
505    "b",
506    "blink",
507    "br",
508    "center",
509    "font",
510    "h",
511    "hr",
512    "img",
513    "li",
514    "strong",
515    "p",
516    "div",
517    "i",
518    "u",
519    "s",
520    "/table",
521    "/tr",
522    "/td",
523    "/a",
524    "/b",
525    "/blink",
526    "/br",
527    "/center",
528    "/font",
529    "/h",
530    "/hr",
531    "/img",
532    "/li",
533    "/strong",
534    "/p",
535    "/div",
536    "/i",
537    "/u",
538    "/s"
539);
540
541// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
542$arrPageMax = array(
543    10 => "10",
544    20 => "20",
545    30 => "30",
546    40 => "40",
547    50 => "50",
548    60 => "60",
549    70 => "70",
550    80 => "80",
551    90 => "90",
552    100 => "100",
553); 
554   
555// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
556$arrMagazineType["1"] = "HTML";
557$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
558
559$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
560$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
561
562
563/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
564$arrMAILMAGATYPE = array(
565    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
566    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
567    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
568);
569
570/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
571$arrRECOMMEND = array(
572    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
573    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
574    3 => "¡ú¡ú¡ú",
575    2 => "¡ú¡ú",
576    1 => "¡ú"
577);
578
579$arrTAXRULE = array(
580    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
581    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
582    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
583);
584
585
586// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
587$arrMAILTEMPLATE = array(
588     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
589    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
590    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
591    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
592    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
593    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
594);
595
596// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
597$arrMAILTPLPATH = array(
598    0 => "mail_templates/order_mail.tpl",
599    1 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
600);
601
602/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
603$arrPref = array(
604                    1 => "Ë̳¤Æ»",
605                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
606                    3 => "´ä¼ê¸©",
607                    4 => "µÜ¾ë¸©",
608                    5 => "½©Åĸ©",
609                    6 => "»³·Á¸©",
610                    7 => "Ê¡Å縩",
611                    8 => "°ñ¾ë¸©",
612                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
613                    10 => "·²Çϸ©",
614                    11 => "ºë¶Ì¸©",
615                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
616                    13 => "ÅìµþÅÔ",
617                    14 => "¿ÀÆàÀ",
618                    15 => "¿·³ã¸©",
619                    16 => "ÉÙ»³¸©",
620                    17 => "ÀÐÀ",
621                    18 => "Ê¡°æ¸©",
622                    19 => "»³Íü¸©",
623                    20 => "ĹÌ",
624                    21 => "´ôÉ츩",
625                    22 => "ÀŲ¬¸©",
626                    23 => "°¦Ãθ©",
627                    24 => "»°½Å¸©",
628                    25 => "¼¢²ì¸©",
629                    26 => "µþÅÔÉÜ",
630                    27 => "ÂçºåÉÜ",
631                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
632                    29 => "ÆàÎɸ©",
633                    30 => "Ï²λ³¸©",
634                    31 => "Ä»¼è¸©",
635                    32 => "Å纬¸©",
636                    33 => "²¬»³¸©",
637                    34 => "¹­Å縩",
638                    35 => "»³¸ý¸©",
639                    36 => "ÆÁÅ縩",
640                    37 => "¹áÀ",
641                    38 => "°¦É²¸©",
642                    39 => "¹âÃθ©",
643                    40 => "Ê¡²¬¸©",
644                    41 => "º´²ì¸©",
645                    42 => "Ĺºê¸©",
646                    43 => "·§Ëܸ©",
647                    44 => "Âçʬ¸©",
648                    45 => "µÜºê¸©",
649                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
650                    47 => "²­Æ츩"
651                );
652               
653/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
654$arrJob = array(
655                    1 => "¸ø̳°÷",
656                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
657                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
658                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
659                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
660                    6 => "°å»Õ",
661                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
662                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
663                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
664                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
665                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
666                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
667                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
668                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
669                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
670                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
671                    17 => "¼çÉØ",
672                    18 => "¤½¤Î¾"
673                );
674
675/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
676$arrReminder = array(
677                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
678                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
679                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
680                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
681                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
682                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
684                    );
685/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
686$arrSex = array(
687                    1 => "ÃËÀ­",
688                    2 => "½÷À­"
689                );
690
691/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
692define ("MAIL_TYPE_PC",1);
693define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
694$arrMailType = array(
695                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
696                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
697                ); 
698
699/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
700$arrDOMAIN = array(
701                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
702                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
703                    );
704               
705
706$arrDomainType = array(
707                      1 => "@docomo.ne.jp",
708                      2 => "@ezweb.ne.jp",
709                      3 => "@softbank.ne.jp",
710                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
711                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
712                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
713                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
714                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
715                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
716                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
717                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
718                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
719                      13 => "@pdx.ne.jp",
720                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
721                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
722                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
723                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
724                  );               
725               
726/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
727$arrPageRows = array(
728                        10 => 10,
729                        20 => 20,
730                        30 => 30,
731                        40 => 40,
732                        50 => 50,
733                        60 => 60,
734                        70 => 70,
735                        80 => 80,
736                        90 => 90,
737                        100 => 100,
738                    );
739
740/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
741define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
742define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
743define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
744define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
745define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
746define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
747
748/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
749$arrORDERSTATUS = array(
750    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
751    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
752    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
753    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
754    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
755    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
756);
757
758// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
759define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
760
761/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
762$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
763    1 => "#FFFFFF",
764    2 => "#C9C9C9",
765    3 => "#DDE6F2"
766);
767
768$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
769    1 => "#FFFFFF",
770    2 => "#FFDE9B",
771    3 => "#C9C9C9",
772    4 => "#FFD9D9",
773    5 => "#BFDFFF",
774    6 => "#FFFFAB"
775);
776
777// ÍËÆü
778$arrWDAY = array(
779    0 => "Æü",
780    1 => "·î",
781    2 => "²Ð",
782    3 => "¿å",
783    4 => "ÌÚ",
784    5 => "¶â",
785    6 => "ÅÚ"
786);         
787       
788/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
789define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
790
791/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
792define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
793define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
794define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
795
796// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
797define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
798define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
799define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
800
801//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
802$arrDELIVERYDATE = array(
803    1 => "¨Æü",
804    2 => "1¡Á2Æü¸å",
805    3 => "3¡Á4Æü¸å",
806    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
807    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
808    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
809    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
810    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
811    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
812);
813
814/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
815define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
816
817/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
818define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
819
820/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
821$arrPRODUCTLISTMAX = array(
822    15 => '15·ï',
823    30 => '30·ï',
824    50 => '50·ï'
825);
826
827/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
828define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
829
830/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
831
832//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
833$arrCONVENIENCE = array(
834    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
835    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
836    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
837    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
838    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
839);
840
841//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
842$arrCONVENIMESSAGE = array(
843    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
844    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
845    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
846    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
847    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
848);
849
850//»Ùʧ´ü¸Â
851define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
852
853/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
854
855//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
856define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
857
858//DB¤Î¼ïÎà
859$arrDB = array(
860    1 => 'PostgreSQL',
861    2 => 'MySQL'
862);
863
864// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
865$arrTarget = array(
866    1 => "LeftNavi",
867    2 => "MainHead",
868    3 => "RightNavi",
869    4 => "MainFoot",
870    5 => "Unused"
871);
872
873/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
874
875define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
876define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
877define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
878
879define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
880define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
881
882// ¾õÂÖ
883$arrTrackBackStatus = array(
884    1 => "ɽ¼¨",
885    2 => "Èóɽ¼¨",
886    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
887);
888
889/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
890
891define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
892define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
893
894// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
895$arrSiteControlTrackBack = array(
896    1 => "Í­¸ú",
897    2 => "̵¸ú"
898);
899
900// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
901$arrSiteControlAffiliate = array(
902    1 => "Í­¸ú",
903    2 => "̵¸ú"
904);
905
906/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
907
908// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
909$arrViewWhere = array(
910    "&&crscls_where&&" => "",
911    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
912    "&&noncls_where&&" => "",
913    "&&allcls_where&&" => "",
914    "&&allclsdtl_where&&" => "",
915    "&&prdcls_where&&" => "",
916    "&&catcnt_where&&" => ""
917);
918
919// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
920$arrView = array(
921    "vw_cross_class" => '
922        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
923        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
924
925    "vw_cross_products_class" =>'
926        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
927        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
928        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
929        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
930        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
931
932    "vw_products_nonclass" => '
933        (SELECT
934            T1.product_id,
935            T1.name,
936            T1.deliv_fee,
937            T1.sale_limit,
938            T1.sale_unlimited,
939            T1.category_id,
940            T1.rank,
941            T1.status,
942            T1.product_flag,
943            T1.point_rate,
944            T1.comment1,
945            T1.comment2,
946            T1.comment3,
947            T1.comment4,
948            T1.comment5,
949            T1.comment6,
950            T1.file1,
951            T1.file2,
952            T1.file3,
953            T1.file4,
954            T1.file5,
955            T1.file6,
956            T1.main_list_comment,
957            T1.main_list_image,
958            T1.main_comment,
959            T1.main_image,
960            T1.main_large_image,
961            T1.sub_title1,
962            T1.sub_comment1,
963            T1.sub_image1,
964            T1.sub_large_image1,
965            T1.sub_title2,
966            T1.sub_comment2,
967            T1.sub_image2,
968            T1.sub_large_image2,
969            T1.sub_title3,
970            T1.sub_comment3,
971            T1.sub_image3,
972            T1.sub_large_image3,
973            T1.sub_title4,
974            T1.sub_comment4,
975            T1.sub_image4,
976            T1.sub_large_image4,
977            T1.sub_title5,
978            T1.sub_comment5,
979            T1.sub_image5,
980            T1.sub_large_image5,
981            T1.sub_title6,
982            T1.sub_comment6,
983            T1.sub_image6,
984            T1.sub_large_image6,
985            T1.del_flg,
986            T1.creator_id,
987            T1.create_date,
988            T1.update_date,
989            T1.deliv_date_id,
990            T2.product_id_sub,
991            T2.product_code,
992            T2.price01,
993            T2.price02,
994            T2.stock,
995            T2.stock_unlimited,
996            T2.classcategory_id1,
997            T2.classcategory_id2
998        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
999        (SELECT
1000        product_id AS product_id_sub,
1001        product_code,
1002        price01,
1003        price02,
1004        stock,
1005        stock_unlimited,
1006        classcategory_id1,
1007        classcategory_id2
1008        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1009        AS T2
1010        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
1011
1012    "vw_products_allclass" => '
1013        (SELECT
1014        product_id,
1015        product_code_min,
1016        product_code_max,
1017        price01_min,
1018        price01_max,
1019        price02_min,
1020        price02_max,
1021        stock_min,
1022        stock_max,
1023        stock_unlimited_min,
1024        stock_unlimited_max,
1025        del_flg,
1026        status,
1027        name,
1028        comment1,
1029        comment2,
1030        comment3,
1031        rank,
1032        main_list_comment,
1033        main_image,
1034        main_list_image,
1035        product_flag,
1036        deliv_date_id,
1037        sale_limit,
1038        point_rate,
1039        sale_unlimited,
1040        create_date,
1041        deliv_fee
1042        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1043        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1044    FROM
1045        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1046    ) ',
1047
1048    "vw_products_allclass_detail" => '
1049        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1050        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1051        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1052        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1053        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1054        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1055        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1056        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1057        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1058        (SELECT
1059        product_id AS product_id_sub,
1060        MIN(price01) AS price01_min,
1061        MAX(price01) AS price01_max,
1062        MIN(price02) AS price02_min,
1063        MAX(price02) AS price02_max,
1064        MIN(stock) AS stock_min,
1065        MAX(stock) AS stock_max,
1066        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1067        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1068        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1069        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1070        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1071
1072    "vw_product_class" => '
1073        (SELECT * FROM
1074        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1075        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1076        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1077        FROM ( SELECT
1078                T1.product_class_id,
1079                T1.product_id,
1080                classcategory_id1,
1081                classcategory_id2,
1082                T2.rank,
1083                T2.class_id,
1084                stock,
1085                price01,
1086                price02,
1087                stock_unlimited,
1088                product_code       
1089         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1090        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1091        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1092        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1093        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1094
1095    "vw_category_count" => '
1096        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1097        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1098        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1099);
1100?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.