source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 13357

Revision 13357, 38.1 KB checked in by adati, 15 years ago (diff)

定数にDEBUG_MODEを追加

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.3.0");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ('DEBUG_MODE', false);                           // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
192define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
193define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
194define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
195define ("MELMAGA_SEND_BLAYN", true);                   // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Êfalse:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢true:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë
196define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
197define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
198define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
199define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
200define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
201define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
202define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
203define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
204define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
205define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
206define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
207define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
208define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
209define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
210define ("ADMIN_MODE", 1);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
211define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
212define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
213define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
214
215define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
216define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
217define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
218define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
219
220/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
221define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
222define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
223// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
225
226define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
227// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
229define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
230define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
231define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
232
233/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
234define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
235define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
236
237// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
238define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
239define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
240define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
241define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
242define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
243define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
244define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
245
246// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
247//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
248//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
249//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
250//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
251define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
252define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
253
254define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
255define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
256define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
257define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
258define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
259define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
260define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
261define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
262define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
263define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
264define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
265define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
266define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
267define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
268define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
269define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
270
271define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
272define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
273define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
274define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
275define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
276define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
277define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
278define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
279
280/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
281define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
282define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
283define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
284define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
285define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
286define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
287// ²Á³Ê̾¾Î
288define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
289define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
290
291/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
292define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
293define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
294define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
295define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
296define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
297define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
298
299define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
300define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
301
302define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
303define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
304define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
305define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
306define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
307define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
308define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
309define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
310define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
311
312/* URL¥Ñ¥¹ */
313define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
314define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
315define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
316define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
317define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
318define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
319define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
320define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
327define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
328define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
330
331/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
332define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
333define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
334define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
335define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
336
337/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
338define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
339define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
340define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
341define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
342define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
343define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
344define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
345
346/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
347define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
348define ("SMTEXT_LEN", 100);
349define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
350define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
351define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
352define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
353define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
354define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
355define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
356define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
357define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
358define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
359define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
360define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
361define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
362define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
363define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
364define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
365define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
366define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
367define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
368define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
369
370/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
371
372/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
373define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
374define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
375define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
376define ("FREE_DIAL", "");
377
378/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
379define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
380define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
381define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
382define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
383define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
384define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
385define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
386define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
387define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
388define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
389define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
390define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
391define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
392define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
393define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
394define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
395define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
396define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
397define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
398define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
399define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
400define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
401
402/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
403define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
404define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
405
406/* URL */
407define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
408define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
409define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
410define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
411define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
412define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
413define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
414define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
415define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
418define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
419define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
420define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
421define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
422define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
423define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
424define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
425
426/*
427 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
428 */
429 
430// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
431// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
432// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
433$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
444$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
445$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
446
447// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
448$arrDISABLE_LOGOUT = array(
449    1 => "/shopping/deliv.php",
450    2 => "/shopping/payment.php",
451    3 => "/shopping/confirm.php",
452    4 => "/shopping/card.php",
453    5 => "/shopping/loan.php",
454);
455
456// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
457$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
458//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
459// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
460
461// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
462$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
463$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
464
465// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
466$arrDISP[1] = "¸ø³«";
467$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
468
469// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
470$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
471$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
472
473// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
474$arrSRANK[1] = 1;
475$arrSRANK[2] = 2;
476$arrSRANK[3] = 3;
477$arrSRANK[4] = 4;
478$arrSRANK[5] = 5;
479
480// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
481$arrSTATUS[1] = "NEW";
482$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
483$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
484$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
485$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
486
487// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
488$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
491$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
492$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
493
494// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
495$arrAllowedTag = array(
496    "table",
497    "tr",
498    "td",
499    "a",
500    "b",
501    "blink",
502    "br",
503    "center",
504    "font",
505    "h",
506    "hr",
507    "img",
508    "li",
509    "strong",
510    "p",
511    "div",
512    "i",
513    "u",
514    "s",
515    "/table",
516    "/tr",
517    "/td",
518    "/a",
519    "/b",
520    "/blink",
521    "/br",
522    "/center",
523    "/font",
524    "/h",
525    "/hr",
526    "/img",
527    "/li",
528    "/strong",
529    "/p",
530    "/div",
531    "/i",
532    "/u",
533    "/s"
534);
535
536// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
537$arrPageMax = array(
538    10 => "10",
539    20 => "20",
540    30 => "30",
541    40 => "40",
542    50 => "50",
543    60 => "60",
544    70 => "70",
545    80 => "80",
546    90 => "90",
547    100 => "100",
548); 
549   
550// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
551$arrMagazineType["1"] = "HTML";
552$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
553
554$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
555$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
556
557
558/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
559$arrMAILMAGATYPE = array(
560    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
561    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
562    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
563);
564
565/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
566$arrRECOMMEND = array(
567    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
568    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
569    3 => "¡ú¡ú¡ú",
570    2 => "¡ú¡ú",
571    1 => "¡ú"
572);
573
574$arrTAXRULE = array(
575    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
576    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
577    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
578);
579
580
581// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
582$arrMAILTEMPLATE = array(
583     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
584    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
585    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
586    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
587    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
588    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
589);
590
591// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
592$arrMAILTPLPATH = array(
593    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
594    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
595    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
596    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
597);
598
599/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
600$arrPref = array(
601                    1 => "Ë̳¤Æ»",
602                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
603                    3 => "´ä¼ê¸©",
604                    4 => "µÜ¾ë¸©",
605                    5 => "½©Åĸ©",
606                    6 => "»³·Á¸©",
607                    7 => "Ê¡Å縩",
608                    8 => "°ñ¾ë¸©",
609                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
610                    10 => "·²Çϸ©",
611                    11 => "ºë¶Ì¸©",
612                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
613                    13 => "ÅìµþÅÔ",
614                    14 => "¿ÀÆàÀ",
615                    15 => "¿·³ã¸©",
616                    16 => "ÉÙ»³¸©",
617                    17 => "ÀÐÀ",
618                    18 => "Ê¡°æ¸©",
619                    19 => "»³Íü¸©",
620                    20 => "ĹÌ",
621                    21 => "´ôÉ츩",
622                    22 => "ÀŲ¬¸©",
623                    23 => "°¦Ãθ©",
624                    24 => "»°½Å¸©",
625                    25 => "¼¢²ì¸©",
626                    26 => "µþÅÔÉÜ",
627                    27 => "ÂçºåÉÜ",
628                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
629                    29 => "ÆàÎɸ©",
630                    30 => "Ï²λ³¸©",
631                    31 => "Ä»¼è¸©",
632                    32 => "Å纬¸©",
633                    33 => "²¬»³¸©",
634                    34 => "¹­Å縩",
635                    35 => "»³¸ý¸©",
636                    36 => "ÆÁÅ縩",
637                    37 => "¹áÀ",
638                    38 => "°¦É²¸©",
639                    39 => "¹âÃθ©",
640                    40 => "Ê¡²¬¸©",
641                    41 => "º´²ì¸©",
642                    42 => "Ĺºê¸©",
643                    43 => "·§Ëܸ©",
644                    44 => "Âçʬ¸©",
645                    45 => "µÜºê¸©",
646                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
647                    47 => "²­Æ츩"
648                );
649               
650/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
651$arrJob = array(
652                    1 => "¸ø̳°÷",
653                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
654                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
655                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
656                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
657                    6 => "°å»Õ",
658                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
659                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
660                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
661                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
662                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
663                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
664                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
665                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
666                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
667                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
668                    17 => "¼çÉØ",
669                    18 => "¤½¤Î¾"
670                );
671
672/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
673$arrReminder = array(
674                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
675                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
676                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
677                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
678                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
679                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
680                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
681                    );
682/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
683$arrSex = array(
684                    1 => "ÃËÀ­",
685                    2 => "½÷À­"
686                );
687
688/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
689define ("MAIL_TYPE_PC",1);
690define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
691$arrMailType = array(
692                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
693                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
694                ); 
695
696/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
697define ("DOMAIN_TYPE_NONE",1);
698define ("DOMAIN_TYPE_PC",2);
699define ("DOMAIN_TYPE_MOBILE",3);
700$arrDomain = array(
701                        DOMAIN_TYPE_NONE => "»ØÄꤷ¤Ê¤¤",
702                        DOMAIN_TYPE_PC => "£Ð£Ã¥É¥á¥¤¥ó",
703                        DOMAIN_TYPE_MOBILE => "¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥á¥¤¥ó"
704                    );
705               
706
707$arrDomainType = array(
708                      1 => "@docomo.ne.jp",
709                      2 => "@ezweb.ne.jp",
710                      3 => "@softbank.ne.jp",
711                      4 => "vodafone.ne.jp"
712                  );               
713               
714/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
715$arrPageRows = array(
716                        10 => 10,
717                        20 => 20,
718                        30 => 30,
719                        40 => 40,
720                        50 => 50,
721                        60 => 60,
722                        70 => 70,
723                        80 => 80,
724                        90 => 90,
725                        100 => 100,
726                    );
727
728/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
729define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
730define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
731define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
732define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
733define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
734define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
735
736/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
737$arrORDERSTATUS = array(
738    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
739    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
740    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
741    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
742    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
743    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
744);
745
746// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
747define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
748
749/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
750$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
751    1 => "#FFFFFF",
752    2 => "#C9C9C9",
753    3 => "#DDE6F2"
754);
755
756$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
757    1 => "#FFFFFF",
758    2 => "#FFDE9B",
759    3 => "#C9C9C9",
760    4 => "#FFD9D9",
761    5 => "#BFDFFF",
762    6 => "#FFFFAB"
763);
764
765// ÍËÆü
766$arrWDAY = array(
767    0 => "Æü",
768    1 => "·î",
769    2 => "²Ð",
770    3 => "¿å",
771    4 => "ÌÚ",
772    5 => "¶â",
773    6 => "ÅÚ"
774);         
775       
776/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
777define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
778
779/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
780define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
781define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
782define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
783
784// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
785define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
786define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
787define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
788
789//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
790$arrDELIVERYDATE = array(
791    1 => "¨Æü",
792    2 => "1¡Á2Æü¸å",
793    3 => "3¡Á4Æü¸å",
794    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
795    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
796    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
797    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
798    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
799    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
800);
801
802/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
803define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
804
805/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
806define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
807
808/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
809$arrPRODUCTLISTMAX = array(
810    15 => '15·ï',
811    30 => '30·ï',
812    50 => '50·ï'
813);
814
815/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
816define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
817
818/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
819
820//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
821$arrCONVENIENCE = array(
822    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
823    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
824    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
825    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
826    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
827);
828
829//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
830$arrCONVENIMESSAGE = array(
831    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
832    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
833    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
834    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
835    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
836);
837
838//»Ùʧ´ü¸Â
839define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
840
841/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
842
843//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
844define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
845
846//DB¤Î¼ïÎà
847$arrDB = array(
848    1 => 'PostgreSQL',
849    2 => 'MySQL'
850);
851
852// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
853$arrTarget = array(
854    1 => "LeftNavi",
855    2 => "MainHead",
856    3 => "RightNavi",
857    4 => "MainFoot",
858    5 => "Unused"
859);
860
861/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
862
863define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
864define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
865define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
866
867define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
868define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
869
870// ¾õÂÖ
871$arrTrackBackStatus = array(
872    1 => "ɽ¼¨",
873    2 => "Èóɽ¼¨",
874    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
875);
876
877/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
878
879define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
880define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
881
882// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
883$arrSiteControlTrackBack = array(
884    1 => "Í­¸ú",
885    2 => "̵¸ú"
886);
887
888// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
889$arrSiteControlAffiliate = array(
890    1 => "Í­¸ú",
891    2 => "̵¸ú"
892);
893
894/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
895
896// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
897$arrViewWhere = array(
898    "&&crscls_where&&" => "",
899    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
900    "&&noncls_where&&" => "",
901    "&&allcls_where&&" => "",
902    "&&allclsdtl_where&&" => "",
903    "&&prdcls_where&&" => "",
904    "&&catcnt_where&&" => ""
905);
906
907// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
908$arrView = array(
909    "vw_cross_class" => '
910        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
911        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
912
913    "vw_cross_products_class" =>'
914        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
915        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
916        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
917        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
918        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
919
920    "vw_products_nonclass" => '
921        (SELECT
922            T1.product_id,
923            T1.name,
924            T1.deliv_fee,
925            T1.sale_limit,
926            T1.sale_unlimited,
927            T1.category_id,
928            T1.rank,
929            T1.status,
930            T1.product_flag,
931            T1.point_rate,
932            T1.comment1,
933            T1.comment2,
934            T1.comment3,
935            T1.comment4,
936            T1.comment5,
937            T1.comment6,
938            T1.file1,
939            T1.file2,
940            T1.file3,
941            T1.file4,
942            T1.file5,
943            T1.file6,
944            T1.main_list_comment,
945            T1.main_list_image,
946            T1.main_comment,
947            T1.main_image,
948            T1.main_large_image,
949            T1.sub_title1,
950            T1.sub_comment1,
951            T1.sub_image1,
952            T1.sub_large_image1,
953            T1.sub_title2,
954            T1.sub_comment2,
955            T1.sub_image2,
956            T1.sub_large_image2,
957            T1.sub_title3,
958            T1.sub_comment3,
959            T1.sub_image3,
960            T1.sub_large_image3,
961            T1.sub_title4,
962            T1.sub_comment4,
963            T1.sub_image4,
964            T1.sub_large_image4,
965            T1.sub_title5,
966            T1.sub_comment5,
967            T1.sub_image5,
968            T1.sub_large_image5,
969            T1.sub_title6,
970            T1.sub_comment6,
971            T1.sub_image6,
972            T1.sub_large_image6,
973            T1.del_flg,
974            T1.creator_id,
975            T1.create_date,
976            T1.update_date,
977            T1.deliv_date_id,
978            T2.product_id_sub,
979            T2.product_code,
980            T2.price01,
981            T2.price02,
982            T2.stock,
983            T2.stock_unlimited,
984            T2.classcategory_id1,
985            T2.classcategory_id2
986        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
987        (SELECT
988        product_id AS product_id_sub,
989        product_code,
990        price01,
991        price02,
992        stock,
993        stock_unlimited,
994        classcategory_id1,
995        classcategory_id2
996        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
997        AS T2
998        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
999
1000    "vw_products_allclass" => '
1001        (SELECT
1002        product_id,
1003        product_code_min,
1004        product_code_max,
1005        price01_min,
1006        price01_max,
1007        price02_min,
1008        price02_max,
1009        stock_min,
1010        stock_max,
1011        stock_unlimited_min,
1012        stock_unlimited_max,
1013        del_flg,
1014        status,
1015        name,
1016        comment1,
1017        comment2,
1018        comment3,
1019        rank,
1020        main_list_comment,
1021        main_image,
1022        main_list_image,
1023        product_flag,
1024        deliv_date_id,
1025        sale_limit,
1026        point_rate,
1027        sale_unlimited,
1028        create_date,
1029        deliv_fee
1030        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1031        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1032    FROM
1033        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1034    ) ',
1035
1036    "vw_products_allclass_detail" => '
1037        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1038        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1039        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1040        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1041        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1042        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1043        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1044        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1045        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1046        (SELECT
1047        product_id AS product_id_sub,
1048        MIN(price01) AS price01_min,
1049        MAX(price01) AS price01_max,
1050        MIN(price02) AS price02_min,
1051        MAX(price02) AS price02_max,
1052        MIN(stock) AS stock_min,
1053        MAX(stock) AS stock_max,
1054        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1055        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1056        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1057        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1058        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1059
1060    "vw_product_class" => '
1061        (SELECT * FROM
1062        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1063        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1064        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1065        FROM ( SELECT
1066                T1.product_class_id,
1067                T1.product_id,
1068                classcategory_id1,
1069                classcategory_id2,
1070                T2.rank,
1071                T2.class_id,
1072                stock,
1073                price01,
1074                price02,
1075                stock_unlimited,
1076                product_code       
1077         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1078        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1079        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1080        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1081        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1082
1083    "vw_category_count" => '
1084        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1085        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1086        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1087);
1088?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.