source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 13111

Revision 13111, 38.0 KB checked in by nakanishi, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.3.0");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
192define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
193define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
194define ("MELMAGA_MOBIE_SEND", false);                   // ·ÈÂӤ˥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¡£¡Êfalse:·Ðͳ¤·¤Ê¤¤¡¢true:·Ðͳ¤¹¤ë¡Ë
195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
197define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
198define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
199define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
200define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
201define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
202define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
203define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
204define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
205define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
206define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
207define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
208define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
209define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
210define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
211define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
212define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
213
214define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
215define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
216define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
217define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
218
219/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
220define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
221define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
222// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224
225define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
226// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
229define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
230define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
231
232/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
233define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
234define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
235
236// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
237define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
238define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
239define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
240define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
241define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
242define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
243define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
244
245// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
246//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
247//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
248//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
249//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
250define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
251define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
252
253define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
254define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
255define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
256define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
257define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
258define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
259define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
260define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
261define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
262define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
263define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
264define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
265define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
267define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
268define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
269
270define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
272define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
273define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
274define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
275define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
276define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
277define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
278
279/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
280define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
281define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
282define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
283define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
284define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
285define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
286// ²Á³Ê̾¾Î
287define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
288define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
289
290/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
291define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
293define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
295define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
297
298define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
299define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
300
301define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
302define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
303define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
304define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
305define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
306define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
307define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
308define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
310
311/* URL¥Ñ¥¹ */
312define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
313define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
314define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
315define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
316define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
317define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
318define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
319define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
327define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
328define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
329
330/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
331define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
332define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
333define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
334define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
335
336/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
337define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
338define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
339define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
340define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
341define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
342define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
343define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
344
345/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
346define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
347define ("SMTEXT_LEN", 100);
348define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
349define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
350define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
351define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
352define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
353define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
354define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
355define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
356define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
357define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
358define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
359define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
360define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
361define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
362define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
363define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
364define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
365define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
366define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
367define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
368
369/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
370
371/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
372define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
373define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
374define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
375define ("FREE_DIAL", "");
376
377/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
378define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
379define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
380define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
381define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
382define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
383define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
384define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
385define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
386define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
387define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
388define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
389define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
390define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
391define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
392define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
393define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
394define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
395define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
396define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
397define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
398define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
399define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
400
401/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
402define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
403define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
404
405/* URL */
406define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
407define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
408define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
409define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
410define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
411define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
412define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
413define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
414define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
418define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
419define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
420define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
421define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
422define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
423define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
424
425/*
426 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
427 */
428 
429// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
430// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
431// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
432$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
441$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
444$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
445
446// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
447$arrDISABLE_LOGOUT = array(
448    1 => "/shopping/deliv.php",
449    2 => "/shopping/payment.php",
450    3 => "/shopping/confirm.php",
451    4 => "/shopping/card.php",
452    5 => "/shopping/loan.php",
453);
454
455// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
456$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
457//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
458// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
459
460// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
461$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
462$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
463
464// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
465$arrDISP[1] = "¸ø³«";
466$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
467
468// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
469$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
470$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
471
472// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
473$arrSRANK[1] = 1;
474$arrSRANK[2] = 2;
475$arrSRANK[3] = 3;
476$arrSRANK[4] = 4;
477$arrSRANK[5] = 5;
478
479// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
480$arrSTATUS[1] = "NEW";
481$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
482$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
483$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
484$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
485
486// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
487$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
491$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
492
493// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
494$arrAllowedTag = array(
495    "table",
496    "tr",
497    "td",
498    "a",
499    "b",
500    "blink",
501    "br",
502    "center",
503    "font",
504    "h",
505    "hr",
506    "img",
507    "li",
508    "strong",
509    "p",
510    "div",
511    "i",
512    "u",
513    "s",
514    "/table",
515    "/tr",
516    "/td",
517    "/a",
518    "/b",
519    "/blink",
520    "/br",
521    "/center",
522    "/font",
523    "/h",
524    "/hr",
525    "/img",
526    "/li",
527    "/strong",
528    "/p",
529    "/div",
530    "/i",
531    "/u",
532    "/s"
533);
534
535// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
536$arrPageMax = array(
537    10 => "10",
538    20 => "20",
539    30 => "30",
540    40 => "40",
541    50 => "50",
542    60 => "60",
543    70 => "70",
544    80 => "80",
545    90 => "90",
546    100 => "100",
547); 
548   
549// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
550$arrMagazineType["1"] = "HTML";
551$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
552
553$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
554$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
555
556
557/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
558$arrMAILMAGATYPE = array(
559    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
560    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
561    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
562);
563
564/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
565$arrRECOMMEND = array(
566    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
567    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
568    3 => "¡ú¡ú¡ú",
569    2 => "¡ú¡ú",
570    1 => "¡ú"
571);
572
573$arrTAXRULE = array(
574    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
575    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
576    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
577);
578
579
580// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
581$arrMAILTEMPLATE = array(
582     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
583    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
584    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
585    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
586    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
587    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
588);
589
590// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
591$arrMAILTPLPATH = array(
592    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
593    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
594    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
595    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
596);
597
598/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
599$arrPref = array(
600                    1 => "Ë̳¤Æ»",
601                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
602                    3 => "´ä¼ê¸©",
603                    4 => "µÜ¾ë¸©",
604                    5 => "½©Åĸ©",
605                    6 => "»³·Á¸©",
606                    7 => "Ê¡Å縩",
607                    8 => "°ñ¾ë¸©",
608                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
609                    10 => "·²Çϸ©",
610                    11 => "ºë¶Ì¸©",
611                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
612                    13 => "ÅìµþÅÔ",
613                    14 => "¿ÀÆàÀ",
614                    15 => "¿·³ã¸©",
615                    16 => "ÉÙ»³¸©",
616                    17 => "ÀÐÀ",
617                    18 => "Ê¡°æ¸©",
618                    19 => "»³Íü¸©",
619                    20 => "ĹÌ",
620                    21 => "´ôÉ츩",
621                    22 => "ÀŲ¬¸©",
622                    23 => "°¦Ãθ©",
623                    24 => "»°½Å¸©",
624                    25 => "¼¢²ì¸©",
625                    26 => "µþÅÔÉÜ",
626                    27 => "ÂçºåÉÜ",
627                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
628                    29 => "ÆàÎɸ©",
629                    30 => "Ï²λ³¸©",
630                    31 => "Ä»¼è¸©",
631                    32 => "Å纬¸©",
632                    33 => "²¬»³¸©",
633                    34 => "¹­Å縩",
634                    35 => "»³¸ý¸©",
635                    36 => "ÆÁÅ縩",
636                    37 => "¹áÀ",
637                    38 => "°¦É²¸©",
638                    39 => "¹âÃθ©",
639                    40 => "Ê¡²¬¸©",
640                    41 => "º´²ì¸©",
641                    42 => "Ĺºê¸©",
642                    43 => "·§Ëܸ©",
643                    44 => "Âçʬ¸©",
644                    45 => "µÜºê¸©",
645                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
646                    47 => "²­Æ츩"
647                );
648               
649/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
650$arrJob = array(
651                    1 => "¸ø̳°÷",
652                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
653                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
654                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
655                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
656                    6 => "°å»Õ",
657                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
658                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
659                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
660                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
661                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
662                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
663                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
664                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
665                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
666                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
667                    17 => "¼çÉØ",
668                    18 => "¤½¤Î¾"
669                );
670
671/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
672$arrReminder = array(
673                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
674                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
675                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
676                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
677                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
678                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
679                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
680                    );
681/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
682$arrSex = array(
683                    1 => "ÃËÀ­",
684                    2 => "½÷À­"
685                );
686
687/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
688define ("MAIL_TYPE_PC",1);
689define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
690$arrMailType = array(
691                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
692                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
693                ); 
694
695/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
696define ("DOMAIN_TYPE_NONE",1);
697define ("DOMAIN_TYPE_PC",2);
698define ("DOMAIN_TYPE_MOBILE",3);
699$arrDomain = array(
700                        DOMAIN_TYPE_NONE => "»ØÄꤷ¤Ê¤¤",
701                        DOMAIN_TYPE_PC => "£Ð£Ã¥É¥á¥¤¥ó",
702                        DOMAIN_TYPE_MOBILE => "¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥á¥¤¥ó"
703                    );
704               
705
706$arrDomainType = array(
707                      1 => "@docomo.ne.jp",
708                      2 => "@ezweb.ne.jp",
709                      3 => "@softbank.ne.jp",
710                      4 => "vodafone.ne.jp"
711                  );               
712               
713/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
714$arrPageRows = array(
715                        10 => 10,
716                        20 => 20,
717                        30 => 30,
718                        40 => 40,
719                        50 => 50,
720                        60 => 60,
721                        70 => 70,
722                        80 => 80,
723                        90 => 90,
724                        100 => 100,
725                    );
726
727/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
728define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
729define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
730define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
731define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
732define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
733define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
734
735/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
736$arrORDERSTATUS = array(
737    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
738    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
739    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
740    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
741    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
742    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
743);
744
745// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
746define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
747
748/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
749$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
750    1 => "#FFFFFF",
751    2 => "#C9C9C9",
752    3 => "#DDE6F2"
753);
754
755$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
756    1 => "#FFFFFF",
757    2 => "#FFDE9B",
758    3 => "#C9C9C9",
759    4 => "#FFD9D9",
760    5 => "#BFDFFF",
761    6 => "#FFFFAB"
762);
763
764// ÍËÆü
765$arrWDAY = array(
766    0 => "Æü",
767    1 => "·î",
768    2 => "²Ð",
769    3 => "¿å",
770    4 => "ÌÚ",
771    5 => "¶â",
772    6 => "ÅÚ"
773);         
774       
775/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
776define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
777
778/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
779define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
780define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
781define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
782
783// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
784define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
785define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
786define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
787
788//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
789$arrDELIVERYDATE = array(
790    1 => "¨Æü",
791    2 => "1¡Á2Æü¸å",
792    3 => "3¡Á4Æü¸å",
793    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
794    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
795    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
796    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
797    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
798    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
799);
800
801/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
802define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
803
804/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
805define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
806
807/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
808$arrPRODUCTLISTMAX = array(
809    15 => '15·ï',
810    30 => '30·ï',
811    50 => '50·ï'
812);
813
814/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
815define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
816
817/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
818
819//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
820$arrCONVENIENCE = array(
821    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
822    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
823    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
824    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
825    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
826);
827
828//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
829$arrCONVENIMESSAGE = array(
830    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
831    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
832    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
833    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
834    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
835);
836
837//»Ùʧ´ü¸Â
838define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
839
840/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
841
842//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
843define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
844
845//DB¤Î¼ïÎà
846$arrDB = array(
847    1 => 'PostgreSQL',
848    2 => 'MySQL'
849);
850
851// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
852$arrTarget = array(
853    1 => "LeftNavi",
854    2 => "MainHead",
855    3 => "RightNavi",
856    4 => "MainFoot",
857    5 => "Unused"
858);
859
860/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
861
862define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
863define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
864define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
865
866define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
867define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
868
869// ¾õÂÖ
870$arrTrackBackStatus = array(
871    1 => "ɽ¼¨",
872    2 => "Èóɽ¼¨",
873    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
874);
875
876/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
877
878define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
879define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
880
881// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
882$arrSiteControlTrackBack = array(
883    1 => "Í­¸ú",
884    2 => "̵¸ú"
885);
886
887// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
888$arrSiteControlAffiliate = array(
889    1 => "Í­¸ú",
890    2 => "̵¸ú"
891);
892
893/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
894
895// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
896$arrViewWhere = array(
897    "&&crscls_where&&" => "",
898    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
899    "&&noncls_where&&" => "",
900    "&&allcls_where&&" => "",
901    "&&allclsdtl_where&&" => "",
902    "&&prdcls_where&&" => "",
903    "&&catcnt_where&&" => ""
904);
905
906// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
907$arrView = array(
908    "vw_cross_class" => '
909        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
910        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
911
912    "vw_cross_products_class" =>'
913        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
914        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
915        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
916        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
917        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
918
919    "vw_products_nonclass" => '
920        (SELECT
921            T1.product_id,
922            T1.name,
923            T1.deliv_fee,
924            T1.sale_limit,
925            T1.sale_unlimited,
926            T1.category_id,
927            T1.rank,
928            T1.status,
929            T1.product_flag,
930            T1.point_rate,
931            T1.comment1,
932            T1.comment2,
933            T1.comment3,
934            T1.comment4,
935            T1.comment5,
936            T1.comment6,
937            T1.file1,
938            T1.file2,
939            T1.file3,
940            T1.file4,
941            T1.file5,
942            T1.file6,
943            T1.main_list_comment,
944            T1.main_list_image,
945            T1.main_comment,
946            T1.main_image,
947            T1.main_large_image,
948            T1.sub_title1,
949            T1.sub_comment1,
950            T1.sub_image1,
951            T1.sub_large_image1,
952            T1.sub_title2,
953            T1.sub_comment2,
954            T1.sub_image2,
955            T1.sub_large_image2,
956            T1.sub_title3,
957            T1.sub_comment3,
958            T1.sub_image3,
959            T1.sub_large_image3,
960            T1.sub_title4,
961            T1.sub_comment4,
962            T1.sub_image4,
963            T1.sub_large_image4,
964            T1.sub_title5,
965            T1.sub_comment5,
966            T1.sub_image5,
967            T1.sub_large_image5,
968            T1.sub_title6,
969            T1.sub_comment6,
970            T1.sub_image6,
971            T1.sub_large_image6,
972            T1.del_flg,
973            T1.creator_id,
974            T1.create_date,
975            T1.update_date,
976            T1.deliv_date_id,
977            T2.product_id_sub,
978            T2.product_code,
979            T2.price01,
980            T2.price02,
981            T2.stock,
982            T2.stock_unlimited,
983            T2.classcategory_id1,
984            T2.classcategory_id2
985        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
986        (SELECT
987        product_id AS product_id_sub,
988        product_code,
989        price01,
990        price02,
991        stock,
992        stock_unlimited,
993        classcategory_id1,
994        classcategory_id2
995        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
996        AS T2
997        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
998
999    "vw_products_allclass" => '
1000        (SELECT
1001        product_id,
1002        product_code_min,
1003        product_code_max,
1004        price01_min,
1005        price01_max,
1006        price02_min,
1007        price02_max,
1008        stock_min,
1009        stock_max,
1010        stock_unlimited_min,
1011        stock_unlimited_max,
1012        del_flg,
1013        status,
1014        name,
1015        comment1,
1016        comment2,
1017        comment3,
1018        rank,
1019        main_list_comment,
1020        main_image,
1021        main_list_image,
1022        product_flag,
1023        deliv_date_id,
1024        sale_limit,
1025        point_rate,
1026        sale_unlimited,
1027        create_date,
1028        deliv_fee
1029        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1030        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1031    FROM
1032        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1033    ) ',
1034
1035    "vw_products_allclass_detail" => '
1036        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1037        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1038        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1039        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1040        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1041        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1042        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1043        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1044        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1045        (SELECT
1046        product_id AS product_id_sub,
1047        MIN(price01) AS price01_min,
1048        MAX(price01) AS price01_max,
1049        MIN(price02) AS price02_min,
1050        MAX(price02) AS price02_max,
1051        MIN(stock) AS stock_min,
1052        MAX(stock) AS stock_max,
1053        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1054        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1055        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1056        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1057        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1058
1059    "vw_product_class" => '
1060        (SELECT * FROM
1061        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1062        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1063        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1064        FROM ( SELECT
1065                T1.product_class_id,
1066                T1.product_id,
1067                classcategory_id1,
1068                classcategory_id2,
1069                T2.rank,
1070                T2.class_id,
1071                stock,
1072                price01,
1073                price02,
1074                stock_unlimited,
1075                product_code       
1076         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1077        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1078        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1079        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1080        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1081
1082    "vw_category_count" => '
1083        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1084        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1085        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1086);
1087?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.