source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 11909

Revision 11909, 36.3 KB checked in by uehara, 14 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32//error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
74define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
75
76// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
77define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
78
79// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
80define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
81define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
82
83// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
85define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
86//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87
88//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
90// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
112define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
115//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
116
117// ʸ»ú¥³¡¼¥É
118define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
119
120// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
121define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta");
122
123// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
124define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
125
126// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
127define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
128
129//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
130define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
131
132define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
133
134//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
135define("FAVORITE_ERROR", 13);
136
137/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
138   
139define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
140define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
141define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
142define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
143define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
144define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
145
146/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
147
148define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
149
150/** Çä¾å¤²½¸·× **/
151
152define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
153define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
154
155/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
156define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
157
158/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
159define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
160define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165
166define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
167define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
168define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
169
170/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
171//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
172define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
173//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
174define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
175
176//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
177define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
178//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
179define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
180//SSLURLȽÄê
181define("SSLURL_CHECK", 0);
182//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
183define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
184//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
185define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
186
187/*
188 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
189 */
190/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
191define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
192define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
193define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
194define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
195define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
196define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
197define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
198define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
199define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
200define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
201define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
202define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
203define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
204define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
205define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
206define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
207define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
208define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
209define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
210define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
211define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
212
213define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
214define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
215define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
216define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
217
218/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
219define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
220define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
221// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
222// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223
224define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
225// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
226// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
228define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
229define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
230
231/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
232define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
233define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
234
235// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
236define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
237define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
238define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
239define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
240define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
241define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
242define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
243
244// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
245//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
246//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
247//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
248//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
249define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
250define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
251
252define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
253define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
254define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
255define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
256define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
257define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
258define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
259define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
260define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
261define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
262define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
263define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
264define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
265define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
267define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
268
269define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
270define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
272define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
273define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
274define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
275define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
276define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
277
278/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
279define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
280define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
281define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
282define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
283define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
284define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
285// ²Á³Ê̾¾Î
286define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
287define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
288
289/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
290define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
291define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
293define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
295define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296
297define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
298define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
299
300define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
301define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
302define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
303define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
304define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
305define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
306define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
307define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
308define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309
310/* URL¥Ñ¥¹ */
311define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
312define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
313define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
314define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
315define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
316define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
317define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
318define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
319define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
325define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
326define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
327
328/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
329define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
330define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
331define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
332define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
333
334/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
335define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
336define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
337define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
338define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
339define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
340define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
341define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
342
343/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
344define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
345define ("SMTEXT_LEN", 100);
346define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
347define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
348define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
349define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
350define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
351define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
352define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
353define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
354define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
355define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
356define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
357define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
358define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
359define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
360define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
361define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
362define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
363define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
364define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
365define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
366
367/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
368
369/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
370define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
371define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
372define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
373define ("FREE_DIAL", "");
374
375/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
376define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
377define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
378define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
379define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
380define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
381define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
382define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
383define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
384define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
385define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
386define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
387define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
388define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
389define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
390define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
391define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
392define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
393define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
394define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
395define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
396define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
397define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
398
399/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
400define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
401define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
402
403/* URL */
404define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
405define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
406define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
407define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
408define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
409define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
410define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
411define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
412define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
413define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
414define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
417define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
418define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
419define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
420define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
421define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
422
423/*
424 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
425 */
426 
427// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
428// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
429// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
430$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
431$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
432$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
440$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
441$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
442$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
443
444// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
445$arrDISABLE_LOGOUT = array(
446    1 => "/shopping/deliv.php",
447    2 => "/shopping/payment.php",
448    3 => "/shopping/confirm.php",
449    4 => "/shopping/card.php",
450    5 => "/shopping/loan.php",
451);
452
453// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
454$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
455//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
456// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
457
458// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
459$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
460$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
461
462// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
463$arrDISP[1] = "¸ø³«";
464$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
465
466// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
467$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
468$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
469
470// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
471$arrSRANK[1] = 1;
472$arrSRANK[2] = 2;
473$arrSRANK[3] = 3;
474$arrSRANK[4] = 4;
475$arrSRANK[5] = 5;
476
477// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
478$arrSTATUS[1] = "NEW";
479$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
480$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
481$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
482$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
483
484// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
485$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
486$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
487$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
490
491// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
492$arrAllowedTag = array(
493    "table",
494    "tr",
495    "td",
496    "a",
497    "b",
498    "blink",
499    "br",
500    "center",
501    "font",
502    "h",
503    "hr",
504    "img",
505    "li",
506    "strong",
507    "p",
508    "div",
509    "i",
510    "u",
511    "s",
512    "/table",
513    "/tr",
514    "/td",
515    "/a",
516    "/b",
517    "/blink",
518    "/br",
519    "/center",
520    "/font",
521    "/h",
522    "/hr",
523    "/img",
524    "/li",
525    "/strong",
526    "/p",
527    "/div",
528    "/i",
529    "/u",
530    "/s"
531);
532
533// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
534$arrPageMax = array(
535    10 => "10",
536    20 => "20",
537    30 => "30",
538    40 => "40",
539    50 => "50",
540    60 => "60",
541    70 => "70",
542    80 => "80",
543    90 => "90",
544    100 => "100",
545); 
546   
547// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
548$arrMagazineType["1"] = "HTML";
549$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
550
551$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
552$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
553
554
555/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
556$arrMAILMAGATYPE = array(
557    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
558    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
559    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
560);
561
562/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
563$arrRECOMMEND = array(
564    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
565    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
566    3 => "¡ú¡ú¡ú",
567    2 => "¡ú¡ú",
568    1 => "¡ú"
569);
570
571$arrTAXRULE = array(
572    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
573    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
574    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
575);
576
577
578// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
579$arrMAILTEMPLATE = array(
580     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
581    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
582    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
583);
584
585// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
586$arrMAILTPLPATH = array(
587    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
588    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
589    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
590    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
591);
592
593/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
594$arrPref = array(
595                    1 => "Ë̳¤Æ»",
596                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
597                    3 => "´ä¼ê¸©",
598                    4 => "µÜ¾ë¸©",
599                    5 => "½©Åĸ©",
600                    6 => "»³·Á¸©",
601                    7 => "Ê¡Å縩",
602                    8 => "°ñ¾ë¸©",
603                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
604                    10 => "·²Çϸ©",
605                    11 => "ºë¶Ì¸©",
606                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
607                    13 => "ÅìµþÅÔ",
608                    14 => "¿ÀÆàÀ",
609                    15 => "¿·³ã¸©",
610                    16 => "ÉÙ»³¸©",
611                    17 => "ÀÐÀ",
612                    18 => "Ê¡°æ¸©",
613                    19 => "»³Íü¸©",
614                    20 => "ĹÌ",
615                    21 => "´ôÉ츩",
616                    22 => "ÀŲ¬¸©",
617                    23 => "°¦Ãθ©",
618                    24 => "»°½Å¸©",
619                    25 => "¼¢²ì¸©",
620                    26 => "µþÅÔÉÜ",
621                    27 => "ÂçºåÉÜ",
622                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
623                    29 => "ÆàÎɸ©",
624                    30 => "Ï²λ³¸©",
625                    31 => "Ä»¼è¸©",
626                    32 => "Å纬¸©",
627                    33 => "²¬»³¸©",
628                    34 => "¹­Å縩",
629                    35 => "»³¸ý¸©",
630                    36 => "ÆÁÅ縩",
631                    37 => "¹áÀ",
632                    38 => "°¦É²¸©",
633                    39 => "¹âÃθ©",
634                    40 => "Ê¡²¬¸©",
635                    41 => "º´²ì¸©",
636                    42 => "Ĺºê¸©",
637                    43 => "·§Ëܸ©",
638                    44 => "Âçʬ¸©",
639                    45 => "µÜºê¸©",
640                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
641                    47 => "²­Æ츩"
642                );
643               
644/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
645$arrJob = array(
646                    1 => "¸ø̳°÷",
647                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
648                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
649                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
650                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
651                    6 => "°å»Õ",
652                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
653                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
654                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
655                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
656                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
657                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
658                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
659                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
660                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
661                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
662                    17 => "¼çÉØ",
663                    18 => "¤½¤Î¾"
664                );
665
666/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
667$arrReminder = array(
668                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
669                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
670                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
671                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
672                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
673                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
674                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
675                    );
676/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
677$arrSex = array(
678                    1 => "ÃËÀ­",
679                    2 => "½÷À­"
680                );
681
682/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
683define ("MAIL_TYPE_PC",1);
684define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
685$arrMailType = array(
686                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
687                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
688                );     
689               
690               
691/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
692$arrPageRows = array(
693                        10 => 10,
694                        20 => 20,
695                        30 => 30,
696                        40 => 40,
697                        50 => 50,
698                        60 => 60,
699                        70 => 70,
700                        80 => 80,
701                        90 => 90,
702                        100 => 100,
703                    );
704
705/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
706define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
707define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
708define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
709define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
710define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
711define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
712
713/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
714$arrORDERSTATUS = array(
715    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
716    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
717    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
718    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
719    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
720    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
721);
722
723// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
724define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
725
726/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
727$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
728    1 => "#FFFFFF",
729    2 => "#C9C9C9",
730    3 => "#DDE6F2"
731);
732
733$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
734    1 => "#FFFFFF",
735    2 => "#FFDE9B",
736    3 => "#C9C9C9",
737    4 => "#FFD9D9",
738    5 => "#BFDFFF",
739    6 => "#FFFFAB"
740);
741
742// ÍËÆü
743$arrWDAY = array(
744    0 => "Æü",
745    1 => "·î",
746    2 => "²Ð",
747    3 => "¿å",
748    4 => "ÌÚ",
749    5 => "¶â",
750    6 => "ÅÚ"
751);         
752       
753/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
754define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
755
756/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
757define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
758define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
759define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
760
761// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
762define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
763define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
764define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
765
766//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
767$arrDELIVERYDATE = array(
768    1 => "¨Æü",
769    2 => "1¡Á2Æü¸å",
770    3 => "3¡Á4Æü¸å",
771    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
772    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
773    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
774    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
775    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
776    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
777);
778
779/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
780define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
781
782/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
783define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
784
785/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
786$arrPRODUCTLISTMAX = array(
787    15 => '15·ï',
788    30 => '30·ï',
789    50 => '50·ï'
790);
791
792/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
793define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
794
795/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
796
797//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
798$arrCONVENIENCE = array(
799    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
800    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
801    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
802    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
803    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
804);
805
806//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
807$arrCONVENIMESSAGE = array(
808    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
809    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
810    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
811    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
812    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
813);
814
815//»Ùʧ´ü¸Â
816define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
817
818/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
819
820//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
821define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
822
823//DB¤Î¼ïÎà
824$arrDB = array(
825    1 => 'PostgreSQL',
826    2 => 'MySQL'
827);
828
829// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
830$arrTarget = array(
831    1 => "LeftNavi",
832    2 => "MainHead",
833    3 => "RightNavi",
834    4 => "MainFoot",
835    5 => "Unused"
836);
837
838
839// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
840$arrViewWhere = array(
841    "&&crscls_where&&" => "",
842    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
843    "&&noncls_where&&" => "",
844    "&&allcls_where&&" => "",
845    "&&allclsdtl_where&&" => "",
846    "&&prdcls_where&&" => "",
847    "&&catcnt_where&&" => ""
848);
849
850// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
851$arrView = array(
852    "vw_cross_class" => '
853        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
854        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
855
856    "vw_cross_products_class" =>'
857        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
858        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
859        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
860        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
861        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
862
863    "vw_products_nonclass" => '
864        (SELECT
865            T1.product_id,
866            T1.name,
867            T1.deliv_fee,
868            T1.sale_limit,
869            T1.sale_unlimited,
870            T1.category_id,
871            T1.rank,
872            T1.status,
873            T1.product_flag,
874            T1.point_rate,
875            T1.comment1,
876            T1.comment2,
877            T1.comment3,
878            T1.comment4,
879            T1.comment5,
880            T1.comment6,
881            T1.file1,
882            T1.file2,
883            T1.file3,
884            T1.file4,
885            T1.file5,
886            T1.file6,
887            T1.main_list_comment,
888            T1.main_list_image,
889            T1.main_comment,
890            T1.main_image,
891            T1.main_large_image,
892            T1.sub_title1,
893            T1.sub_comment1,
894            T1.sub_image1,
895            T1.sub_large_image1,
896            T1.sub_title2,
897            T1.sub_comment2,
898            T1.sub_image2,
899            T1.sub_large_image2,
900            T1.sub_title3,
901            T1.sub_comment3,
902            T1.sub_image3,
903            T1.sub_large_image3,
904            T1.sub_title4,
905            T1.sub_comment4,
906            T1.sub_image4,
907            T1.sub_large_image4,
908            T1.sub_title5,
909            T1.sub_comment5,
910            T1.sub_image5,
911            T1.sub_large_image5,
912            T1.sub_title6,
913            T1.sub_comment6,
914            T1.sub_image6,
915            T1.sub_large_image6,
916            T1.del_flg,
917            T1.creator_id,
918            T1.create_date,
919            T1.update_date,
920            T1.deliv_date_id,
921            T2.product_id_sub,
922            T2.product_code,
923            T2.price01,
924            T2.price02,
925            T2.stock,
926            T2.stock_unlimited,
927            T2.classcategory_id1,
928            T2.classcategory_id2
929        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
930        (SELECT
931        product_id AS product_id_sub,
932        product_code,
933        price01,
934        price02,
935        stock,
936        stock_unlimited,
937        classcategory_id1,
938        classcategory_id2
939        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
940        AS T2
941        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
942
943    "vw_products_allclass" => '
944        (SELECT
945        product_id,
946        product_code_min,
947        product_code_max,
948        price01_min,
949        price01_max,
950        price02_min,
951        price02_max,
952        stock_min,
953        stock_max,
954        stock_unlimited_min,
955        stock_unlimited_max,
956        del_flg,
957        status,
958        name,
959        comment1,
960        comment2,
961        comment3,
962        rank,
963        main_list_comment,
964        main_image,
965        main_list_image,
966        product_flag,
967        deliv_date_id,
968        sale_limit,
969        point_rate,
970        sale_unlimited,
971        create_date,
972        deliv_fee
973        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
974        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
975    FROM
976        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
977    ) ',
978
979    "vw_products_allclass_detail" => '
980        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
981        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
982        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
983        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
984        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
985        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
986        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
987        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
988        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
989        (SELECT
990        product_id AS product_id_sub,
991        MIN(price01) AS price01_min,
992        MAX(price01) AS price01_max,
993        MIN(price02) AS price02_min,
994        MAX(price02) AS price02_max,
995        MIN(stock) AS stock_min,
996        MAX(stock) AS stock_max,
997        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
998        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
999        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1000        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1001        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1002
1003    "vw_product_class" => '
1004        (SELECT * FROM
1005        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1006        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1007        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1008        FROM ( SELECT
1009                T1.product_class_id,
1010                T1.product_id,
1011                classcategory_id1,
1012                classcategory_id2,
1013                T2.rank,
1014                T2.class_id,
1015                stock,
1016                price01,
1017                price02,
1018                stock_unlimited,
1019                product_code       
1020         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1021        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1022        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1023        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1024        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1025
1026    "vw_category_count" => '
1027        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1028        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1029        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1030);
1031
1032?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.