source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 11883

Revision 11883, 36.4 KB checked in by uehara, 14 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13require_once($CONF_PHP_PATH ."/mobile_conf.php" );
14
15//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
17/*
18 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
19 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
20 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
21 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
22 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
29 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
30 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
31 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
32 */
33//error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
34error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
35
36//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
38//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
40define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
41define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
42//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43
44//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
46// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
47define("USER_DIR", "user_data/");
48define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
49
50// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
51define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
52
53// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
54define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
55define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
56
57// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
58define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
59define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
62define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
63define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
64define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
66define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
67
68// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
69define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
70define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
71// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
72define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
73
74// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
75define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
76
77// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
78define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
79
80// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
81define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
82define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
83
84// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
85define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
86define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
87//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
88
89//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
90/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
91// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
92define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
93
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
95define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
96// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
99define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta");
123
124// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
125define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
126
127// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
128define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
129
130//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
131define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
132
133define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
134
135//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
136define("FAVORITE_ERROR", 13);
137
138/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
139   
140define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
141define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
142define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
143define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
144define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
145define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
146
147/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
148
149define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
150
151/** Çä¾å¤²½¸·× **/
152
153define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
154define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
155
156/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
157define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
158
159/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
160define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
161define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
165define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166
167define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
168define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
169define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
170
171/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
172//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
173define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
174//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
175define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
176
177//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
178define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
179//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
180define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
181//SSLURLȽÄê
182define("SSLURL_CHECK", 0);
183//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
184define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
185//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
186define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
187
188/*
189 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
190 */
191/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
192define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
193define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
194define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
195define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
196define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
197define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
198define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
199define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
200define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
201define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
202define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
203define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
204define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
205define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
206define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
207define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
208define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
209define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
210define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
211define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
212define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
213
214define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
215define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
216define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
217define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
218
219/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
220define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
221define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
222// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
223// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
224
225define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
226// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
227// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
228define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
229define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
230define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
231
232/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
233define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
234define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
235
236// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
237define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
238define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
239define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
240define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
241define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
242define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
243define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
244
245// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
246//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
247//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
248//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
249//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
250define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
251define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
252
253define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
254define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
255define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
256define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
257define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
258define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
259define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
260define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
261define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
262define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
263define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
264define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
265define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
266define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
267define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
268define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
269
270define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
271define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
272define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
273define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
274define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
275define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
276define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
277define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
278
279/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
280define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
281define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
282define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
283define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
284define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
285define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
286// ²Á³Ê̾¾Î
287define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
288define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
289
290/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
291define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
292define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
293define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
294define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
295define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
296define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
297
298define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
299define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
300
301define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
302define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
303define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
304define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
305define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
306define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
307define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
308define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
309define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
310
311/* URL¥Ñ¥¹ */
312define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
313define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
314define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
315define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
316define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
317define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
318define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
319define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
324define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
326define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
327define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
328
329/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
330define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
331define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
332define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
333define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
334
335/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
336define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
337define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
338define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
339define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
340define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
341define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
342define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
343
344/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
345define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
346define ("SMTEXT_LEN", 100);
347define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
348define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
349define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
350define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
351define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
352define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
353define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
354define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
355define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
356define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
357define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
358define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
359define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
360define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
361define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
362define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
363define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
364define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
365define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
366define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
367
368/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
369
370/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
371define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
372define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
373define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
374define ("FREE_DIAL", "");
375
376/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
377define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
378define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
379define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
380define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
381define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
382define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
383define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
384define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
385define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
386define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
387define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
388define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
389define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
390define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
391define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
392define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
393define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
394define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
395define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
396define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
397define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
398define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
399
400/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
401define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
402define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
403
404/* URL */
405define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
406define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
407define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
408define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
409define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
410define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
411define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
412define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
413define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
414define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
416define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
417define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
418define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
419define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
420define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
421define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
422define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
423
424/*
425 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
426 */
427 
428// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
429// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
430// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
431$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
432$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
439$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
440$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
441$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
442$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
443$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
444
445// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
446$arrDISABLE_LOGOUT = array(
447    1 => "/shopping/deliv.php",
448    2 => "/shopping/payment.php",
449    3 => "/shopping/confirm.php",
450    4 => "/shopping/card.php",
451    5 => "/shopping/loan.php",
452);
453
454// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
455$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
456//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
457// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
458
459// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
460$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
461$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
462
463// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
464$arrDISP[1] = "¸ø³«";
465$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
466
467// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
468$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
469$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
470
471// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
472$arrSRANK[1] = 1;
473$arrSRANK[2] = 2;
474$arrSRANK[3] = 3;
475$arrSRANK[4] = 4;
476$arrSRANK[5] = 5;
477
478// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
479$arrSTATUS[1] = "NEW";
480$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
481$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
482$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
483$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
484
485// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
486$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
487$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
489$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
490$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
491
492// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
493$arrAllowedTag = array(
494    "table",
495    "tr",
496    "td",
497    "a",
498    "b",
499    "blink",
500    "br",
501    "center",
502    "font",
503    "h",
504    "hr",
505    "img",
506    "li",
507    "strong",
508    "p",
509    "div",
510    "i",
511    "u",
512    "s",
513    "/table",
514    "/tr",
515    "/td",
516    "/a",
517    "/b",
518    "/blink",
519    "/br",
520    "/center",
521    "/font",
522    "/h",
523    "/hr",
524    "/img",
525    "/li",
526    "/strong",
527    "/p",
528    "/div",
529    "/i",
530    "/u",
531    "/s"
532);
533
534// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
535$arrPageMax = array(
536    10 => "10",
537    20 => "20",
538    30 => "30",
539    40 => "40",
540    50 => "50",
541    60 => "60",
542    70 => "70",
543    80 => "80",
544    90 => "90",
545    100 => "100",
546); 
547   
548// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
549$arrMagazineType["1"] = "HTML";
550$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
551
552$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
553$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
554
555
556/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
557$arrMAILMAGATYPE = array(
558    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
559    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
560    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
561);
562
563/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
564$arrRECOMMEND = array(
565    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
566    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
567    3 => "¡ú¡ú¡ú",
568    2 => "¡ú¡ú",
569    1 => "¡ú"
570);
571
572$arrTAXRULE = array(
573    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
574    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
575    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
576);
577
578
579// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
580$arrMAILTEMPLATE = array(
581     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
582    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
583    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
584);
585
586// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
587$arrMAILTPLPATH = array(
588    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
589    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
590    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
591    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
592);
593
594/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
595$arrPref = array(
596                    1 => "Ë̳¤Æ»",
597                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
598                    3 => "´ä¼ê¸©",
599                    4 => "µÜ¾ë¸©",
600                    5 => "½©Åĸ©",
601                    6 => "»³·Á¸©",
602                    7 => "Ê¡Å縩",
603                    8 => "°ñ¾ë¸©",
604                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
605                    10 => "·²Çϸ©",
606                    11 => "ºë¶Ì¸©",
607                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
608                    13 => "ÅìµþÅÔ",
609                    14 => "¿ÀÆàÀ",
610                    15 => "¿·³ã¸©",
611                    16 => "ÉÙ»³¸©",
612                    17 => "ÀÐÀ",
613                    18 => "Ê¡°æ¸©",
614                    19 => "»³Íü¸©",
615                    20 => "ĹÌ",
616                    21 => "´ôÉ츩",
617                    22 => "ÀŲ¬¸©",
618                    23 => "°¦Ãθ©",
619                    24 => "»°½Å¸©",
620                    25 => "¼¢²ì¸©",
621                    26 => "µþÅÔÉÜ",
622                    27 => "ÂçºåÉÜ",
623                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
624                    29 => "ÆàÎɸ©",
625                    30 => "Ï²λ³¸©",
626                    31 => "Ä»¼è¸©",
627                    32 => "Å纬¸©",
628                    33 => "²¬»³¸©",
629                    34 => "¹­Å縩",
630                    35 => "»³¸ý¸©",
631                    36 => "ÆÁÅ縩",
632                    37 => "¹áÀ",
633                    38 => "°¦É²¸©",
634                    39 => "¹âÃθ©",
635                    40 => "Ê¡²¬¸©",
636                    41 => "º´²ì¸©",
637                    42 => "Ĺºê¸©",
638                    43 => "·§Ëܸ©",
639                    44 => "Âçʬ¸©",
640                    45 => "µÜºê¸©",
641                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
642                    47 => "²­Æ츩"
643                );
644               
645/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
646$arrJob = array(
647                    1 => "¸ø̳°÷",
648                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
649                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
650                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
651                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
652                    6 => "°å»Õ",
653                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
654                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
655                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
656                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
657                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
658                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
659                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
660                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
661                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
662                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
663                    17 => "¼çÉØ",
664                    18 => "¤½¤Î¾"
665                );
666
667/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
668$arrReminder = array(
669                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
670                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
671                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
672                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
673                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
674                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
675                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
676                    );
677/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
678$arrSex = array(
679                    1 => "ÃËÀ­",
680                    2 => "½÷À­"
681                );
682
683/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
684define ("MAIL_TYPE_PC",1);
685define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
686$arrMailType = array(
687                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
688                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
689                );     
690               
691               
692/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
693$arrPageRows = array(
694                        10 => 10,
695                        20 => 20,
696                        30 => 30,
697                        40 => 40,
698                        50 => 50,
699                        60 => 60,
700                        70 => 70,
701                        80 => 80,
702                        90 => 90,
703                        100 => 100,
704                    );
705
706/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
707define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
708define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
709define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
710define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
711define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
712define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
713
714/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
715$arrORDERSTATUS = array(
716    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
717    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
718    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
719    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
720    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
721    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
722);
723
724// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
725define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
726
727/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
728$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
729    1 => "#FFFFFF",
730    2 => "#C9C9C9",
731    3 => "#DDE6F2"
732);
733
734$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
735    1 => "#FFFFFF",
736    2 => "#FFDE9B",
737    3 => "#C9C9C9",
738    4 => "#FFD9D9",
739    5 => "#BFDFFF",
740    6 => "#FFFFAB"
741);
742
743// ÍËÆü
744$arrWDAY = array(
745    0 => "Æü",
746    1 => "·î",
747    2 => "²Ð",
748    3 => "¿å",
749    4 => "ÌÚ",
750    5 => "¶â",
751    6 => "ÅÚ"
752);         
753       
754/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
755define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
756
757/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
758define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
759define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
760define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
761
762// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
763define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
764define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
765define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
766
767//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
768$arrDELIVERYDATE = array(
769    1 => "¨Æü",
770    2 => "1¡Á2Æü¸å",
771    3 => "3¡Á4Æü¸å",
772    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
773    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
774    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
775    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
776    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
777    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
778);
779
780/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
781define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
782
783/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
784define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
785
786/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
787$arrPRODUCTLISTMAX = array(
788    15 => '15·ï',
789    30 => '30·ï',
790    50 => '50·ï'
791);
792
793/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
794define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
795
796/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
797
798//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
799$arrCONVENIENCE = array(
800    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
801    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
802    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
803    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
804    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
805);
806
807//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
808$arrCONVENIMESSAGE = array(
809    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
810    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
811    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
812    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
813    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
814);
815
816//»Ùʧ´ü¸Â
817define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
818
819/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
820
821//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
822define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
823
824//DB¤Î¼ïÎà
825$arrDB = array(
826    1 => 'PostgreSQL',
827    2 => 'MySQL'
828);
829
830// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
831$arrTarget = array(
832    1 => "LeftNavi",
833    2 => "MainHead",
834    3 => "RightNavi",
835    4 => "MainFoot",
836    5 => "Unused"
837);
838
839
840// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
841$arrViewWhere = array(
842    "&&crscls_where&&" => "",
843    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
844    "&&noncls_where&&" => "",
845    "&&allcls_where&&" => "",
846    "&&allclsdtl_where&&" => "",
847    "&&prdcls_where&&" => "",
848    "&&catcnt_where&&" => ""
849);
850
851// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
852$arrView = array(
853    "vw_cross_class" => '
854        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
855        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
856
857    "vw_cross_products_class" =>'
858        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
859        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
860        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
861        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
862        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
863
864    "vw_products_nonclass" => '
865        (SELECT
866            T1.product_id,
867            T1.name,
868            T1.deliv_fee,
869            T1.sale_limit,
870            T1.sale_unlimited,
871            T1.category_id,
872            T1.rank,
873            T1.status,
874            T1.product_flag,
875            T1.point_rate,
876            T1.comment1,
877            T1.comment2,
878            T1.comment3,
879            T1.comment4,
880            T1.comment5,
881            T1.comment6,
882            T1.file1,
883            T1.file2,
884            T1.file3,
885            T1.file4,
886            T1.file5,
887            T1.file6,
888            T1.main_list_comment,
889            T1.main_list_image,
890            T1.main_comment,
891            T1.main_image,
892            T1.main_large_image,
893            T1.sub_title1,
894            T1.sub_comment1,
895            T1.sub_image1,
896            T1.sub_large_image1,
897            T1.sub_title2,
898            T1.sub_comment2,
899            T1.sub_image2,
900            T1.sub_large_image2,
901            T1.sub_title3,
902            T1.sub_comment3,
903            T1.sub_image3,
904            T1.sub_large_image3,
905            T1.sub_title4,
906            T1.sub_comment4,
907            T1.sub_image4,
908            T1.sub_large_image4,
909            T1.sub_title5,
910            T1.sub_comment5,
911            T1.sub_image5,
912            T1.sub_large_image5,
913            T1.sub_title6,
914            T1.sub_comment6,
915            T1.sub_image6,
916            T1.sub_large_image6,
917            T1.del_flg,
918            T1.creator_id,
919            T1.create_date,
920            T1.update_date,
921            T1.deliv_date_id,
922            T2.product_id_sub,
923            T2.product_code,
924            T2.price01,
925            T2.price02,
926            T2.stock,
927            T2.stock_unlimited,
928            T2.classcategory_id1,
929            T2.classcategory_id2
930        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
931        (SELECT
932        product_id AS product_id_sub,
933        product_code,
934        price01,
935        price02,
936        stock,
937        stock_unlimited,
938        classcategory_id1,
939        classcategory_id2
940        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
941        AS T2
942        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
943
944    "vw_products_allclass" => '
945        (SELECT
946        product_id,
947        product_code_min,
948        product_code_max,
949        price01_min,
950        price01_max,
951        price02_min,
952        price02_max,
953        stock_min,
954        stock_max,
955        stock_unlimited_min,
956        stock_unlimited_max,
957        del_flg,
958        status,
959        name,
960        comment1,
961        comment2,
962        comment3,
963        rank,
964        main_list_comment,
965        main_image,
966        main_list_image,
967        product_flag,
968        deliv_date_id,
969        sale_limit,
970        point_rate,
971        sale_unlimited,
972        create_date,
973        deliv_fee
974        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
975        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
976    FROM
977        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
978    ) ',
979
980    "vw_products_allclass_detail" => '
981        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
982        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
983        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
984        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
985        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
986        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
987        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
988        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
989        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
990        (SELECT
991        product_id AS product_id_sub,
992        MIN(price01) AS price01_min,
993        MAX(price01) AS price01_max,
994        MIN(price02) AS price02_min,
995        MAX(price02) AS price02_max,
996        MIN(stock) AS stock_min,
997        MAX(stock) AS stock_max,
998        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
999        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1000        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1001        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1002        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1003
1004    "vw_product_class" => '
1005        (SELECT * FROM
1006        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1007        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1008        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1009        FROM ( SELECT
1010                T1.product_class_id,
1011                T1.product_id,
1012                classcategory_id1,
1013                classcategory_id2,
1014                T2.rank,
1015                T2.class_id,
1016                stock,
1017                price01,
1018                price02,
1019                stock_unlimited,
1020                product_code       
1021         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1022        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1023        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1024        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1025        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1026
1027    "vw_category_count" => '
1028        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1029        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1030        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1031);
1032
1033?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.