source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 11803

Revision 11803, 36.3 KB checked in by kakinaka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33
34//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
36//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
38define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
39define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
40//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41
42//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
44// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
45define("USER_DIR", "user_data/");
46define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
47
48// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
49define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
50
51// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
52define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
53define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
54
55// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
56define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
57define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
58define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
61define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
62define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
63define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
65
66// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
67define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
68define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
69// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
70define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
71
72// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
73define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
74
75// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
76define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
77
78// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
79define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
80define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
81
82// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
83define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
84define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
85//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
86
87//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
88/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
89// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
90define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
91
92// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
93define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
95define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
96// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
98//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
99
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
102// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
103define("EBIS_TAG_MID", 1);
104// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("AFF_TAG_MID", 3);
106// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
107define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
108// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
109define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
110// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
111define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
112define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
113define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
114//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
115
116// ʸ»ú¥³¡¼¥É
117define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
118
119// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
120define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta");
121
122// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
123define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
124
125// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
126define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
127
128//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
129define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
130
131define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
132
133//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
134define("FAVORITE_ERROR", 13);
135
136/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
137   
138define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
139define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
140define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
141define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
142define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
143define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
144
145/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
146
147define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
148
149/** Çä¾å¤²½¸·× **/
150
151define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
152define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
153
154/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
155define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
156
157/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
158define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
159define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
160define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
162define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
163define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
164
165define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
166define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
167define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
168
169/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
170//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
171define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
172//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
173define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
174
175//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
176define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
177//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
178define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
179//SSLURLȽÄê
180define("SSLURL_CHECK", 0);
181//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
182define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
183//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
184define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
185
186/*
187 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
188 */
189/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
190define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
191define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
192define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
193define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
194define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
195define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
196define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
197define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
198define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
199define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
200define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
201define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
202define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
203define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
204define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
205define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
206define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
207define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
208define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
209define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
210define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
211
212define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
213define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
214define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
215define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
216
217/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
218define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
219define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
220// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
221// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
222
223define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
224// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
225// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
226define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
227define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
228define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
229
230/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
231define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
232define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
233
234// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
235define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
236define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
237define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
238define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
239define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
240define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
241define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
242
243// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
244//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
245//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
246//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
247//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
248define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
249define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
250
251define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
252define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
253define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
254define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
255define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
256define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
257define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
258define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
259define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
260define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
261define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
262define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
263define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
264define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
265define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
266define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
267
268define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
269define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
270define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
271define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
272define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
273define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
274define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
275define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
276
277/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
278define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
279define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
280define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
281define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
282define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
283define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
284// ²Á³Ê̾¾Î
285define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
286define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
287
288/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
289define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
290define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
291define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
292define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
293define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
294define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
295
296define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
297define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
298
299define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
300define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
301define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
302define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
303define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
304define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
305define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
306define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
307define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
308
309/* URL¥Ñ¥¹ */
310define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
311define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
312define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
313define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
314define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
315define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
316define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
317define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
318define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
319define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
321define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
323define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
324define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
325define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
326
327/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
328define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
329define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
330define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
331define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
332
333/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
334define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
335define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
336define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
337define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
338define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
339define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
340define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
341
342/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
343define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
344define ("SMTEXT_LEN", 100);
345define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
346define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
347define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
348define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
349define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
350define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
351define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
352define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
353define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
354define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
355define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
356define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
357define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
358define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
359define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
360define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
361define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
362define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
363define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
364define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
365
366/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
367
368/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
369define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
370define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
371define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
372define ("FREE_DIAL", "");
373
374/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
375define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
376define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
377define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
378define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
379define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
380define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
381define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
382define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
383define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
384define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
385define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
386define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
387define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
388define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
389define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
390define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
391define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
392define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
393define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
394define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
395define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
396define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
397
398/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
399define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
400define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
401
402/* URL */
403define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
404define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
405define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
406define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
407define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
408define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
409define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
410define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
411define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
412define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
413define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
414define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
415define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
416define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
417define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
418define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
419define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
420define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
421
422/*
423 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
424 */
425 
426// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
427// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
428// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
429$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
430$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
431$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
432$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
436$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
437$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
438$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
439$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
440$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
441$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
442
443// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
444$arrDISABLE_LOGOUT = array(
445    1 => "/shopping/deliv.php",
446    2 => "/shopping/payment.php",
447    3 => "/shopping/confirm.php",
448    4 => "/shopping/card.php",
449    5 => "/shopping/loan.php",
450);
451
452// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
453$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
454//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
455// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
456
457// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
458$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
459$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
460
461// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
462$arrDISP[1] = "¸ø³«";
463$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
464
465// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
466$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
467$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
468
469// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
470$arrSRANK[1] = 1;
471$arrSRANK[2] = 2;
472$arrSRANK[3] = 3;
473$arrSRANK[4] = 4;
474$arrSRANK[5] = 5;
475
476// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
477$arrSTATUS[1] = "NEW";
478$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
479$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
480$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
481$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
482
483// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
484$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
485$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
486$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
487$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
488$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
489
490// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
491$arrAllowedTag = array(
492    "table",
493    "tr",
494    "td",
495    "a",
496    "b",
497    "blink",
498    "br",
499    "center",
500    "font",
501    "h",
502    "hr",
503    "img",
504    "li",
505    "strong",
506    "p",
507    "div",
508    "i",
509    "u",
510    "s",
511    "/table",
512    "/tr",
513    "/td",
514    "/a",
515    "/b",
516    "/blink",
517    "/br",
518    "/center",
519    "/font",
520    "/h",
521    "/hr",
522    "/img",
523    "/li",
524    "/strong",
525    "/p",
526    "/div",
527    "/i",
528    "/u",
529    "/s"
530);
531
532// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
533$arrPageMax = array(
534    10 => "10",
535    20 => "20",
536    30 => "30",
537    40 => "40",
538    50 => "50",
539    60 => "60",
540    70 => "70",
541    80 => "80",
542    90 => "90",
543    100 => "100",
544); 
545   
546// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
547$arrMagazineType["1"] = "HTML";
548$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
549
550$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
551$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
552
553
554/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
555$arrMAILMAGATYPE = array(
556    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
557    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
558    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
559);
560
561/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
562$arrRECOMMEND = array(
563    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
564    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
565    3 => "¡ú¡ú¡ú",
566    2 => "¡ú¡ú",
567    1 => "¡ú"
568);
569
570$arrTAXRULE = array(
571    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
572    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
573    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
574);
575
576
577// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
578$arrMAILTEMPLATE = array(
579     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
580    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
581    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
582);
583
584// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
585$arrMAILTPLPATH = array(
586    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
587    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
588    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
589    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
590);
591
592/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
593$arrPref = array(
594                    1 => "Ë̳¤Æ»",
595                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
596                    3 => "´ä¼ê¸©",
597                    4 => "µÜ¾ë¸©",
598                    5 => "½©Åĸ©",
599                    6 => "»³·Á¸©",
600                    7 => "Ê¡Å縩",
601                    8 => "°ñ¾ë¸©",
602                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
603                    10 => "·²Çϸ©",
604                    11 => "ºë¶Ì¸©",
605                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
606                    13 => "ÅìµþÅÔ",
607                    14 => "¿ÀÆàÀ",
608                    15 => "¿·³ã¸©",
609                    16 => "ÉÙ»³¸©",
610                    17 => "ÀÐÀ",
611                    18 => "Ê¡°æ¸©",
612                    19 => "»³Íü¸©",
613                    20 => "ĹÌ",
614                    21 => "´ôÉ츩",
615                    22 => "ÀŲ¬¸©",
616                    23 => "°¦Ãθ©",
617                    24 => "»°½Å¸©",
618                    25 => "¼¢²ì¸©",
619                    26 => "µþÅÔÉÜ",
620                    27 => "ÂçºåÉÜ",
621                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
622                    29 => "ÆàÎɸ©",
623                    30 => "Ï²λ³¸©",
624                    31 => "Ä»¼è¸©",
625                    32 => "Å纬¸©",
626                    33 => "²¬»³¸©",
627                    34 => "¹­Å縩",
628                    35 => "»³¸ý¸©",
629                    36 => "ÆÁÅ縩",
630                    37 => "¹áÀ",
631                    38 => "°¦É²¸©",
632                    39 => "¹âÃθ©",
633                    40 => "Ê¡²¬¸©",
634                    41 => "º´²ì¸©",
635                    42 => "Ĺºê¸©",
636                    43 => "·§Ëܸ©",
637                    44 => "Âçʬ¸©",
638                    45 => "µÜºê¸©",
639                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
640                    47 => "²­Æ츩"
641                );
642               
643/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
644$arrJob = array(
645                    1 => "¸ø̳°÷",
646                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
647                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
648                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
649                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
650                    6 => "°å»Õ",
651                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
652                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
653                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
654                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
655                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
656                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
657                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
658                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
659                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
660                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
661                    17 => "¼çÉØ",
662                    18 => "¤½¤Î¾"
663                );
664
665/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
666$arrReminder = array(
667                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
668                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
669                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
670                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
671                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
672                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
673                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
674                    );
675/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
676$arrSex = array(
677                    1 => "ÃËÀ­",
678                    2 => "½÷À­"
679                );
680
681/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
682define ("MAIL_TYPE_PC",1);
683define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
684$arrMailType = array(
685                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
686                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
687                );     
688               
689               
690/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
691$arrPageRows = array(
692                        10 => 10,
693                        20 => 20,
694                        30 => 30,
695                        40 => 40,
696                        50 => 50,
697                        60 => 60,
698                        70 => 70,
699                        80 => 80,
700                        90 => 90,
701                        100 => 100,
702                    );
703
704/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
705define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
706define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
707define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
708define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
709define ("ORDER_BACK_ORDER ",4); // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
710define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
711
712/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
713$arrORDERSTATUS = array(
714    ORDER_NEW => "¿·µ¬¼õÉÕ",
715    ORDER_PAY_WAIT => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
716    ORDER_PRE_END => "Æþ¶âºÑ¤ß",
717    ORDER_CANCEL => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
718    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
719    ORDER_DELIV => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
720);
721
722// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
723define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
724
725/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
726$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
727    1 => "#FFFFFF",
728    2 => "#C9C9C9",
729    3 => "#DDE6F2"
730);
731
732$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
733    1 => "#FFFFFF",
734    2 => "#FFDE9B",
735    3 => "#C9C9C9",
736    4 => "#FFD9D9",
737    5 => "#BFDFFF",
738    6 => "#FFFFAB"
739);
740
741// ÍËÆü
742$arrWDAY = array(
743    0 => "Æü",
744    1 => "·î",
745    2 => "²Ð",
746    3 => "¿å",
747    4 => "ÌÚ",
748    5 => "¶â",
749    6 => "ÅÚ"
750);         
751       
752/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
753define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
754
755/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
756define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
757define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
758define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
759
760// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
761define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
762define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
763define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
764
765//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
766$arrDELIVERYDATE = array(
767    1 => "¨Æü",
768    2 => "1¡Á2Æü¸å",
769    3 => "3¡Á4Æü¸å",
770    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
771    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
772    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
773    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
774    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
775    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
776);
777
778/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
779define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
780
781/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
782define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
783
784/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
785$arrPRODUCTLISTMAX = array(
786    15 => '15·ï',
787    30 => '30·ï',
788    50 => '50·ï'
789);
790
791/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
792define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
793
794/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
795
796//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
797$arrCONVENIENCE = array(
798    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
799    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
800    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
801    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
802    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
803);
804
805//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
806$arrCONVENIMESSAGE = array(
807    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
808    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
809    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
810    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
811    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
812);
813
814//»Ùʧ´ü¸Â
815define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
816
817/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
818
819//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
820define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
821
822//DB¤Î¼ïÎà
823$arrDB = array(
824    1 => 'PostgreSQL',
825    2 => 'MySQL'
826);
827
828// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
829$arrTarget = array(
830    1 => "LeftNavi",
831    2 => "MainHead",
832    3 => "RightNavi",
833    4 => "MainFoot",
834    5 => "Unused"
835);
836
837
838// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
839$arrViewWhere = array(
840    "&&crscls_where&&" => "",
841    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
842    "&&noncls_where&&" => "",
843    "&&allcls_where&&" => "",
844    "&&allclsdtl_where&&" => "",
845    "&&prdcls_where&&" => "",
846    "&&catcnt_where&&" => ""
847);
848
849// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
850$arrView = array(
851    "vw_cross_class" => '
852        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
853        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
854
855    "vw_cross_products_class" =>'
856        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
857        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
858        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
859        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
860        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
861
862    "vw_products_nonclass" => '
863        (SELECT
864            T1.product_id,
865            T1.name,
866            T1.deliv_fee,
867            T1.sale_limit,
868            T1.sale_unlimited,
869            T1.category_id,
870            T1.rank,
871            T1.status,
872            T1.product_flag,
873            T1.point_rate,
874            T1.comment1,
875            T1.comment2,
876            T1.comment3,
877            T1.comment4,
878            T1.comment5,
879            T1.comment6,
880            T1.file1,
881            T1.file2,
882            T1.file3,
883            T1.file4,
884            T1.file5,
885            T1.file6,
886            T1.main_list_comment,
887            T1.main_list_image,
888            T1.main_comment,
889            T1.main_image,
890            T1.main_large_image,
891            T1.sub_title1,
892            T1.sub_comment1,
893            T1.sub_image1,
894            T1.sub_large_image1,
895            T1.sub_title2,
896            T1.sub_comment2,
897            T1.sub_image2,
898            T1.sub_large_image2,
899            T1.sub_title3,
900            T1.sub_comment3,
901            T1.sub_image3,
902            T1.sub_large_image3,
903            T1.sub_title4,
904            T1.sub_comment4,
905            T1.sub_image4,
906            T1.sub_large_image4,
907            T1.sub_title5,
908            T1.sub_comment5,
909            T1.sub_image5,
910            T1.sub_large_image5,
911            T1.sub_title6,
912            T1.sub_comment6,
913            T1.sub_image6,
914            T1.sub_large_image6,
915            T1.del_flg,
916            T1.creator_id,
917            T1.create_date,
918            T1.update_date,
919            T1.deliv_date_id,
920            T2.product_id_sub,
921            T2.product_code,
922            T2.price01,
923            T2.price02,
924            T2.stock,
925            T2.stock_unlimited,
926            T2.classcategory_id1,
927            T2.classcategory_id2
928        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
929        (SELECT
930        product_id AS product_id_sub,
931        product_code,
932        price01,
933        price02,
934        stock,
935        stock_unlimited,
936        classcategory_id1,
937        classcategory_id2
938        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
939        AS T2
940        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
941
942    "vw_products_allclass" => '
943        (SELECT
944        product_id,
945        product_code_min,
946        product_code_max,
947        price01_min,
948        price01_max,
949        price02_min,
950        price02_max,
951        stock_min,
952        stock_max,
953        stock_unlimited_min,
954        stock_unlimited_max,
955        del_flg,
956        status,
957        name,
958        comment1,
959        comment2,
960        comment3,
961        rank,
962        main_list_comment,
963        main_image,
964        main_list_image,
965        product_flag,
966        deliv_date_id,
967        sale_limit,
968        point_rate,
969        sale_unlimited,
970        create_date,
971        deliv_fee
972        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
973        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
974    FROM
975        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
976    ) ',
977
978    "vw_products_allclass_detail" => '
979        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
980        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
981        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
982        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
983        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
984        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
985        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
986        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
987        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
988        (SELECT
989        product_id AS product_id_sub,
990        MIN(price01) AS price01_min,
991        MAX(price01) AS price01_max,
992        MIN(price02) AS price02_min,
993        MAX(price02) AS price02_max,
994        MIN(stock) AS stock_min,
995        MAX(stock) AS stock_max,
996        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
997        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
998        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
999        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1000        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1001
1002    "vw_product_class" => '
1003        (SELECT * FROM
1004        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1005        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1006        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1007        FROM ( SELECT
1008                T1.product_class_id,
1009                T1.product_id,
1010                classcategory_id1,
1011                classcategory_id2,
1012                T2.rank,
1013                T2.class_id,
1014                stock,
1015                price01,
1016                price02,
1017                stock_unlimited,
1018                product_code       
1019         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1020        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1021        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1022        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1023        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1024
1025    "vw_category_count" => '
1026        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1027        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1028        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1029);
1030
1031?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.