source: branches/dev/data/conf/conf.php @ 383

Revision 383, 35.9 KB checked in by kakinaka, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê **/
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33
34//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
36//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
38define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
39define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
40//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41
42//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
44// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
45define("USER_DIR", "user_data/");
46define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
47
48// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
49define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
50
51// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
52define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
53define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
54
55// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
56define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
57define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
58define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
61define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
62define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
63define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
65
66// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
67define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
68define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
69// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
70define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
71
72// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
73define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
74
75// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
76define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
77
78// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
79define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
80define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
81
82// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
83define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
84define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
85//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
86
87//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
88/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
89// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
90//define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
91define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/test/");
92
93// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
94define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
95// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
96define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
97// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
98define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
99//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
101//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
102/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
103// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
104define("EBIS_TAG_MID", 1);
105// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
106define("AFF_TAG_MID", 3);
107// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
108define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
109// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
110define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
111//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
112
113// ʸ»ú¥³¡¼¥É
114define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
115
116// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
117define("ECCUBE_VERSION", "1.1.1");
118
119// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
120define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
121
122// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
123define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
124
125//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
126define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
127
128define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
129
130//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
131define("FAVORITE_ERROR", 13);
132
133/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
134   
135define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
136define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
137define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
138define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
139define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
140define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
141
142/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
143
144define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
145
146/** Çä¾å¤²½¸·× **/
147
148define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
149define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
150
151/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
152define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
153
154/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
155define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
156define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
157define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
158define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
159define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
160define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
161
162define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
163define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
164define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
165
166/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
167//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
168define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
169//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
170define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
171
172//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
173define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
174//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
175define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
176//SSLURLȽÄê
177define("SSLURL_CHECK", 0);
178//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
179define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
180//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
181define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
182
183/*
184 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
185 */
186/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
187define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
188define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
189define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
190define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
191define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
192define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
193define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
194define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
195define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
196define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
197define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
198define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
199define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
200define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
201define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
202define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
203define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
204define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
205define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
206define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
207define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
208
209define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
210define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
211define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
212define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
213
214/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
215define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
216define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
217// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
218// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
219
220define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
221// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
222// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
223define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
224define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
225define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
226
227/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
228define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
229define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
230
231// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
232define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
233define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
234define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
235define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
236define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
237define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
238define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
239
240// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
241//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
242//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
243//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
244//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
245define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
246define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
247
248define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
249define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
250define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
251define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
252define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
253define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
254define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
255define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
256define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
257define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
258define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
259define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
260define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
261define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
262define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
263define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
264
265define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
266define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
267define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
268define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
269define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
270define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
271define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
272define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
273
274/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
275define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
276define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
277define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
278define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
279define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
280define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
281// ²Á³Ê̾¾Î
282define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
283define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
284
285/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
286define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
287define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
288define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
289define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
290define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
291define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
292
293define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
294define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
295
296define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
297define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
298define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
299define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
300define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
301define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
302define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
303define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
304define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
305
306/* URL¥Ñ¥¹ */
307define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
308define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
309define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
310define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
311define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
312define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
313define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
314define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
315define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
316define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
317define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
318define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
319define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
320define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
321define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
322define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
323
324/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
325define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
326define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
327define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
328define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
329
330/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
331define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
332define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
333define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
334define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
335define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
336define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
337define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
338
339/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
340define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
341define ("SMTEXT_LEN", 100);
342define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
343define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
344define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
345define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
346define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
347define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
348define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
349define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
350define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
351define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
352define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
353define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
354define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
355define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
356define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
357define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
358define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
359define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
360define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
361define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
362
363/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
364
365/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
366define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
367define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
368define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
369define ("FREE_DIAL", "");
370
371/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
372define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
373define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
374define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
375define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
376define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
377define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
378define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
379define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
380define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
381define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
382define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
383define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
384define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
385define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
386define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
387define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
388define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
389define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
390define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
391define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
392define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
393define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
394
395/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
396define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
397define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
398
399/* URL */
400define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
401define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
402define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
403define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
404define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
405define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
406define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
407define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
408define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
409define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
410define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
411define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
412define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
413define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
414define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
415define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
416define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
417define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
418
419/*
420 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
421 */
422 
423// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
424// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
425// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
426$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
427$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
428$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
429$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
430$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
431$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
432$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
433$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
434$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
435$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
436$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
437$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
438$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
439
440// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
441$arrDISABLE_LOGOUT = array(
442    1 => "/shopping/deliv.php",
443    2 => "/shopping/payment.php",
444    3 => "/shopping/confirm.php",
445    4 => "/shopping/card.php",
446    5 => "/shopping/loan.php",
447);
448
449// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
450$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
451//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
452// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
453
454// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
455$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
456$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
457
458// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
459$arrDISP[1] = "¸ø³«";
460$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
461
462// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
463$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
464$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
465
466// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
467$arrSRANK[1] = 1;
468$arrSRANK[2] = 2;
469$arrSRANK[3] = 3;
470$arrSRANK[4] = 4;
471$arrSRANK[5] = 5;
472
473// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
474$arrSTATUS[1] = "NEW";
475$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
476$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
477$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
478$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
479
480// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
481$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
482$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
483$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
484$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
485$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
486
487// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
488$arrAllowedTag = array(
489    "table",
490    "tr",
491    "td",
492    "a",
493    "b",
494    "blink",
495    "br",
496    "center",
497    "font",
498    "h",
499    "hr",
500    "img",
501    "li",
502    "strong",
503    "p",
504    "div",
505    "i",
506    "u",
507    "s",
508    "/table",
509    "/tr",
510    "/td",
511    "/a",
512    "/b",
513    "/blink",
514    "/br",
515    "/center",
516    "/font",
517    "/h",
518    "/hr",
519    "/img",
520    "/li",
521    "/strong",
522    "/p",
523    "/div",
524    "/i",
525    "/u",
526    "/s"
527);
528
529// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
530$arrPageMax = array(
531    10 => "10",
532    20 => "20",
533    30 => "30",
534    40 => "40",
535    50 => "50",
536    60 => "60",
537    70 => "70",
538    80 => "80",
539    90 => "90",
540    100 => "100",
541); 
542   
543// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
544$arrMagazineType["1"] = "HTML";
545$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
546
547$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
548$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
549
550
551/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
552$arrMAILMAGATYPE = array(
553    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
554    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
555    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
556);
557
558/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
559$arrRECOMMEND = array(
560    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
561    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
562    3 => "¡ú¡ú¡ú",
563    2 => "¡ú¡ú",
564    1 => "¡ú"
565);
566
567$arrTAXRULE = array(
568    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
569    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
570    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
571);
572
573
574// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
575$arrMAILTEMPLATE = array(
576     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
577    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
578    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
579);
580
581// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
582$arrMAILTPLPATH = array(
583    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
584    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
585    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
586    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
587);
588
589/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
590$arrPref = array(
591                    1 => "Ë̳¤Æ»",
592                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
593                    3 => "´ä¼ê¸©",
594                    4 => "µÜ¾ë¸©",
595                    5 => "½©Åĸ©",
596                    6 => "»³·Á¸©",
597                    7 => "Ê¡Å縩",
598                    8 => "°ñ¾ë¸©",
599                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
600                    10 => "·²Çϸ©",
601                    11 => "ºë¶Ì¸©",
602                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
603                    13 => "ÅìµþÅÔ",
604                    14 => "¿ÀÆàÀ",
605                    15 => "¿·³ã¸©",
606                    16 => "ÉÙ»³¸©",
607                    17 => "ÀÐÀ",
608                    18 => "Ê¡°æ¸©",
609                    19 => "»³Íü¸©",
610                    20 => "ĹÌ",
611                    21 => "´ôÉ츩",
612                    22 => "ÀŲ¬¸©",
613                    23 => "°¦Ãθ©",
614                    24 => "»°½Å¸©",
615                    25 => "¼¢²ì¸©",
616                    26 => "µþÅÔÉÜ",
617                    27 => "ÂçºåÉÜ",
618                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
619                    29 => "ÆàÎɸ©",
620                    30 => "Ï²λ³¸©",
621                    31 => "Ä»¼è¸©",
622                    32 => "Å纬¸©",
623                    33 => "²¬»³¸©",
624                    34 => "¹­Å縩",
625                    35 => "»³¸ý¸©",
626                    36 => "ÆÁÅ縩",
627                    37 => "¹áÀ",
628                    38 => "°¦É²¸©",
629                    39 => "¹âÃθ©",
630                    40 => "Ê¡²¬¸©",
631                    41 => "º´²ì¸©",
632                    42 => "Ĺºê¸©",
633                    43 => "·§Ëܸ©",
634                    44 => "Âçʬ¸©",
635                    45 => "µÜºê¸©",
636                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
637                    47 => "²­Æ츩"
638                );
639               
640/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
641$arrJob = array(
642                    1 => "¸ø̳°÷",
643                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
644                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
645                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
646                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
647                    6 => "°å»Õ",
648                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
649                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
650                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
651                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
652                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
653                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
654                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
655                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
656                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
657                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
658                    17 => "¼çÉØ",
659                    18 => "¤½¤Î¾"
660                );
661
662/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
663$arrReminder = array(
664                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
665                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
666                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
667                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
668                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
669                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
670                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
671                    );
672/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
673$arrSex = array(
674                    1 => "ÃËÀ­",
675                    2 => "½÷À­"
676                );
677
678/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
679$arrPageRows = array(
680                        10 => 10,
681                        20 => 20,
682                        30 => 30,
683                        40 => 40,
684                        50 => 50,
685                        60 => 60,
686                        70 => 70,
687                        80 => 80,
688                        90 => 90,
689                        100 => 100,
690                    );
691
692/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
693define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
694define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
695define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
696define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
697define ("ORDER_BACK_ORDER ",4); // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
698define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
699
700/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
701$arrORDERSTATUS = array(
702    ORDER_NEW => "¿·µ¬¼õÉÕ",
703    ORDER_PAY_WAIT => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
704    ORDER_PRE_END => "Æþ¶âºÑ¤ß",
705    ORDER_CANCEL => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
706    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
707    ORDER_DELIV => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
708);
709
710// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
711define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
712
713/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
714$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
715    1 => "#FFFFFF",
716    2 => "#C9C9C9",
717    3 => "#DDE6F2"
718);
719
720$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
721    1 => "#FFFFFF",
722    2 => "#FFDE9B",
723    3 => "#C9C9C9",
724    4 => "#FFD9D9",
725    5 => "#BFDFFF",
726    6 => "#FFFFAB"
727);
728
729// ÍËÆü
730$arrWDAY = array(
731    0 => "Æü",
732    1 => "·î",
733    2 => "²Ð",
734    3 => "¿å",
735    4 => "ÌÚ",
736    5 => "¶â",
737    6 => "ÅÚ"
738);         
739       
740/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
741define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
742
743/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
744define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
745define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
746define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
747
748// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
749define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
750define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
751define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
752
753//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
754$arrDELIVERYDATE = array(
755    1 => "¨Æü",
756    2 => "1¡Á2Æü¸å",
757    3 => "3¡Á4Æü¸å",
758    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
759    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
760    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
761    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
762    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
763    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
764);
765
766/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
767define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
768
769/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
770define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
771
772/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
773$arrPRODUCTLISTMAX = array(
774    15 => '15·ï',
775    30 => '30·ï',
776    50 => '50·ï'
777);
778
779/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
780define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
781
782/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
783
784//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
785$arrCONVENIENCE = array(
786    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
787    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
788    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
789    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
790    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
791);
792
793//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
794$arrCONVENIMESSAGE = array(
795    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
796    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
797    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
798    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
799    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
800);
801
802//»Ùʧ´ü¸Â
803define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
804
805/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
806
807//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
808define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
809
810//DB¤Î¼ïÎà
811$arrDB = array(
812    1 => 'PostgreSQL',
813    2 => 'MySQL'
814);
815
816// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
817$arrTarget = array(
818    1 => "LeftNavi",
819    2 => "MainHead",
820    3 => "RightNavi",
821    4 => "MainFoot",
822    5 => "Unused"
823);
824
825
826// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
827$arrViewWhere = array(
828    "&&crscls_where&&" => "",
829    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
830    "&&noncls_where&&" => "",
831    "&&allcls_where&&" => "",
832    "&&allclsdtl_where&&" => "",
833    "&&prdcls_where&&" => "",
834    "&&catcnt_where&&" => ""
835);
836
837// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
838$arrView = array(
839    "vw_cross_class" => '
840        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
841        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
842
843    "vw_cross_products_class" =>'
844        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
845        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
846        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
847        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
848        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
849
850    "vw_products_nonclass" => '
851        (SELECT
852            T1.product_id,
853            T1.name,
854            T1.deliv_fee,
855            T1.sale_limit,
856            T1.sale_unlimited,
857            T1.category_id,
858            T1.rank,
859            T1.status,
860            T1.product_flag,
861            T1.point_rate,
862            T1.comment1,
863            T1.comment2,
864            T1.comment3,
865            T1.comment4,
866            T1.comment5,
867            T1.comment6,
868            T1.file1,
869            T1.file2,
870            T1.file3,
871            T1.file4,
872            T1.file5,
873            T1.file6,
874            T1.main_list_comment,
875            T1.main_list_image,
876            T1.main_comment,
877            T1.main_image,
878            T1.main_large_image,
879            T1.sub_title1,
880            T1.sub_comment1,
881            T1.sub_image1,
882            T1.sub_large_image1,
883            T1.sub_title2,
884            T1.sub_comment2,
885            T1.sub_image2,
886            T1.sub_large_image2,
887            T1.sub_title3,
888            T1.sub_comment3,
889            T1.sub_image3,
890            T1.sub_large_image3,
891            T1.sub_title4,
892            T1.sub_comment4,
893            T1.sub_image4,
894            T1.sub_large_image4,
895            T1.sub_title5,
896            T1.sub_comment5,
897            T1.sub_image5,
898            T1.sub_large_image5,
899            T1.sub_title6,
900            T1.sub_comment6,
901            T1.sub_image6,
902            T1.sub_large_image6,
903            T1.del_flg,
904            T1.creator_id,
905            T1.create_date,
906            T1.update_date,
907            T1.deliv_date_id,
908            T2.product_id_sub,
909            T2.product_code,
910            T2.price01,
911            T2.price02,
912            T2.stock,
913            T2.stock_unlimited,
914            T2.classcategory_id1,
915            T2.classcategory_id2
916        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
917        (SELECT
918        product_id AS product_id_sub,
919        product_code,
920        price01,
921        price02,
922        stock,
923        stock_unlimited,
924        classcategory_id1,
925        classcategory_id2
926        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
927        AS T2
928        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
929
930    "vw_products_allclass" => '
931        (SELECT
932        product_id,
933        product_code_min,
934        product_code_max,
935        price01_min,
936        price01_max,
937        price02_min,
938        price02_max,
939        stock_min,
940        stock_max,
941        stock_unlimited_min,
942        stock_unlimited_max,
943        del_flg,
944        status,
945        name,
946        comment1,
947        comment2,
948        comment3,
949        rank,
950        main_list_comment,
951        main_image,
952        main_list_image,
953        product_flag,
954        deliv_date_id,
955        sale_limit,
956        point_rate,
957        sale_unlimited,
958        create_date,
959        deliv_fee
960        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
961        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
962    FROM
963        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
964    ) ',
965
966    "vw_products_allclass_detail" => '
967        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
968        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
969        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
970        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
971        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
972        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
973        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
974        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
975        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
976        (SELECT
977        product_id AS product_id_sub,
978        MIN(price01) AS price01_min,
979        MAX(price01) AS price01_max,
980        MIN(price02) AS price02_min,
981        MAX(price02) AS price02_max,
982        MIN(stock) AS stock_min,
983        MAX(stock) AS stock_max,
984        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
985        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
986        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
987        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
988        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
989
990    "vw_product_class" => '
991        (SELECT * FROM
992        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
993        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
994        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
995        FROM ( SELECT
996                T1.product_class_id,
997                T1.product_id,
998                classcategory_id1,
999                classcategory_id2,
1000                T2.rank,
1001                T2.class_id,
1002                stock,
1003                price01,
1004                price02,
1005                stock_unlimited,
1006                product_code       
1007         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1008        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1009        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1010        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1011        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1012
1013    "vw_category_count" => '
1014        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1015        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1016        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1017);
1018
1019?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.