source: branches/dev/data/class/SC_DbConn.php @ 15945

Revision 15945, 5.1 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7
8$current_dir = realpath(dirname(__FILE__));
9require_once($current_dir . "/../module/DB.php");
10require_once($current_dir . "/../module/MDB2.php");
11require_once($current_dir . "/../module/MDB2/Extended.php");
12
13$objDbConn = "";
14$objDbConnMDB2 = "";
15
16class SC_DbConn{
17
18    var $conn;
19    var $conn_mdb2;
20    var $result;
21    var $includePath;
22    var $error_mail_to;
23    var $error_mail_title;
24    var $dsn;
25    var $err_disp = true;
26   
27    // ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿
28    function SC_DbConn($dsn = "", $err_disp = true, $new = false){
29        global $objDbConn;
30       
31        // Debug¥â¡¼¥É»ØÄê
32        $options['debug'] = PEAR_DB_DEBUG;
33        // ´û¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¿·µ¬ÀܳÍ×˾¤Î¾ì¹ç¤ÏÀܳ¤¹¤ë¡£
34        if(!isset($objDbConn->connection) || $new) {
35            if($dsn != "") {
36                $objDbConn = DB::connect($dsn, $options);
37                $objDbConnMDB2 = MDB2::factory($dsn, $options);
38                $objDbConnMDB2 ->loadModule('Extended', null, false);
39                $this->dsn = $dsn;
40            } else {
41                if(defined('DEFAULT_DSN')) {
42                    $objDbConn = DB::connect(DEFAULT_DSN, $options);
43                    $objDbConnMDB2 = MDB2::factory(DEFAULT_DSN, $options);
44                    $objDbConnMDB2 ->loadModule('Extended', null, false);
45                    $this->dsn = DEFAULT_DSN;
46                } else {
47                    return;
48                }
49            }
50        }
51        $this->conn = $objDbConn;
52        $this->conn_mdb2 = $objDbConnMDB2;
53        $this->error_mail_to = DB_ERROR_MAIL_TO;
54        $this->error_mail_title = DB_ERROR_MAIL_SUBJECT;
55        $this->err_disp = $err_disp;
56    }
57   
58    // ¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹Ô
59    function query($n ,$arr = "", $ignore_err = false){
60        // mysql¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ó¥å¡¼É½¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
61        if (DB_TYPE == "mysql") $n = sfChangeMySQL($n);
62
63        if ( $arr ) {
64            $result = $this->conn->query($n, $arr);
65        } else {
66            $result = $this->conn->query($n);
67        }
68   
69        if ($this->conn->isError($result) && !$ignore_err){
70            $this->send_err_mail ($result, $n);
71        }
72       
73        $this->result = $result;
74        return $this->result;
75    }
76
77    // °ì·ï¤Î¤ß¼èÆÀ
78    function getOne($n, $arr = ""){
79       
80        // mysql¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ó¥å¡¼É½¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
81        if (DB_TYPE == "mysql") $n = sfChangeMySQL($n);
82       
83        if ( $arr ) {
84            $result = $this->conn->getOne($n, $arr);
85        } else {
86            $result = $this->conn->getOne($n);
87        }       
88        if ($this->conn->isError($result)){
89            $this->send_err_mail ($result ,$n);
90        }
91        $this->result = $result;
92       
93        return $this->result;
94    }
95   
96    function getRow($n, $arr = ""){
97
98        // mysql¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ó¥å¡¼É½¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
99        if (DB_TYPE == "mysql") $n = sfChangeMySQL($n);
100
101        if ( $arr ) {
102            $result = $this->conn->getRow($n, $arr);
103        } else {
104            $result = $this->conn->getRow($n);
105        }       
106        if ($this->conn->isError($result)){
107            $this->send_err_mail ($result ,$n);
108        }
109        $this->result = $result;
110        return $this->result;
111    }
112
113    // SELECTʸ¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¤òÁ´¤Æ¼èÆÀ
114    function getAll($n, $arr = ""){
115
116        // mysql¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ó¥å¡¼É½¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
117        if (DB_TYPE == "mysql") $n = sfChangeMySQL($n);
118       
119        if(PEAR::isError($this->conn)) {
120            sfErrorHeader("DB¤Ø¤ÎÀܳ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
121            gfPrintLog("couldn't connect : " . $this->dsn);
122            return 0;
123        }
124
125        if ( $arr ){
126            //$result = $this->conn->getAll($n, $arr, DB_FETCHMODE_ASSOC);
127            $result = $this->conn_mdb2->extended->getAll($n, $arr, DB_FETCHMODE_ASSOC);
128        } else {
129            //$result = $this->conn->getAll($n, DB_FETCHMODE_ASSOC);
130            $result = $this->conn_mdb2->extended->getAll($n, DB_FETCHMODE_ASSOC);
131        }
132       
133        if ($this->conn->isError($result)){
134            $this->send_err_mail ($result, $n);
135        }
136        $this->result = $result;
137       
138        return $this->result;
139    }   
140   
141    function autoExecute($table_name, $fields_values, $sql_where = null){
142   
143        if ( $sql_where ) {
144            $result = $this->conn->autoExecute( $table_name, $fields_values, DB_AUTOQUERY_UPDATE, $sql_where);
145        } else {
146            $result = $this->conn->autoExecute( $table_name, $fields_values, DB_AUTOQUERY_INSERT);
147        }
148       
149        if ($this->conn->isError($result)){
150            $this->send_err_mail ($result, $n);
151        }
152        $this->result = $result;
153        return $this->result;
154    }
155   
156   
157    function prepare($n){
158        global $sql;
159        $sql = $n;     
160        $result = $this->conn->prepare($n);
161        $this->result = $result;
162        return $this->result;
163    }
164   
165    function execute($n, $obj){
166        global $sql;
167        $sql = $n;
168        $result = $this->conn->execute($n, $obj);
169        $this->result = $result;
170        return $this->result;
171    }   
172   
173    function reset(){
174        $this->conn->disconnect();
175    }
176
177    function debug_print($result, $sql){
178        $this->send_err_mail($result, $sql);
179    }
180   
181    function send_err_mail($result, $sql){
182        $url = '';
183        $errmsg = '';
184       
185        if ($_SERVER['HTTPS'] == "on") {
186            $url = "https://";
187        } else {
188            $url = "http://";
189        }
190        $url .= $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
191       
192        $errmsg  = $url."\n\n";
193        $errmsg .= $sql . "\n";
194        $errmsg .= $result->message . "\n\n";
195        $errmsg .= $result->userinfo . "\n\n";
196       
197        if ($this->err_disp && DEBUG_MODE === true) {
198            print('<pre>');
199            print_r(htmlspecialchars($errmsg, ENT_QUOTES, CHAR_CODE));
200            print('</pre>');
201        }
202       
203        gfDebugLog($errmsg, DB_ERR_LOG_PATH);
204       
205        exit();
206    }
207}
208
209?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.