source: branches/dev/data/Smarty/templates/shopping/nonmember_input.tpl @ 12954

Revision 12954, 20.1 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
9<input type="hidden" name="mode" value="nonmember_confirm">
10<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->">
11    <tr>
12        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
13        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
14        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
15        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
16            <tr>
17                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow01.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
18            </tr>
19            <tr><td height="15"></td></tr>
20        </table>
21        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
22       
23        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
24            <tr>
25                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/info_title.jpg" width="700" height="40" alt="¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ"></td>
26            </tr>
27            <tr><td height="15"></td></tr>
28            <tr>
29                <td class="fs12">²¼µ­¹àÌܤˤ´ÆþÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö<span class="red">¢¨</span>¡×°õ¤ÏÆþÎÏɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£<br>
30                ÆþÎϸ塢°ìÈÖ²¼¤Î¡Ö³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
31            </tr>
32            <tr><td height="20"></td></tr>
33            <tr>
34                <td bgcolor="#cccccc" align="center">
35                <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤«¤é-->
36                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
37                    <tr>
38                        <td width="170" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°<span class="red">¢¨</span></td>
39                        <td width="487" bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
40                            <!--{assign var=key1 value="order_name01"}-->
41                            <!--{assign var=key2 value="order_name02"}-->
42                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
43                            À«&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />¡¡Ì¾&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />
44                        </td>
45                    </tr>
46                    <tr>
47                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td>
48                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
49                            <!--{assign var=key1 value="order_kana01"}-->
50                            <!--{assign var=key2 value="order_kana02"}-->
51                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
52                            ¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />
53                        </td>
54                    </tr>
55                    <tr>
56                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">͹ÊØÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
57                        <td bgcolor="#ffffff">
58                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
59                            <tr>
60                                <td colspan="2" >
61                                    <!--{assign var=key1 value="order_zip01"}-->
62                                    <!--{assign var=key2 value="order_zip02"}-->
63                                    <span class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span></span>
64                                    ¢©
65                                    <input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" onblur="fnPutAddress()"/>
66                                     -
67                                    <input type="text"  name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" />¡¡
68                                    <a href="http://search.post.japanpost.jp/7zip/" target="_blank"><span class="fs10">͹ÊØÈֹ渡º÷</span></a>
69                                </td>
70                            </tr>
71                            <tr><td height="5"></td></tr>
72                            <tr>
73                                <td><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->address/index.php" onclick="fnCallAddress('<!--{$smarty.const.URL_INPUT_ZIP}-->', 'order_zip01', 'order_zip02', 'order_pref', 'order_addr01'); return false;" target="_blank"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/address.gif" width="86" height="20" alt="½»½ê¼«Æ°ÆþÎÏ" /></a></td>
74                                <td class="fs10n">&nbsp;͹ÊØÈÖ¹æ¤òÆþÎϸ塢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
75                            </tr>
76                        </table>
77                        </td>
78                    </tr>
79                    <tr>
80                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">½»½ê<span class="red">¢¨</span></td>
81                        <td bgcolor="#ffffff">
82
83                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
84                            <tr>
85                                <td class="fs12n">
86                                    <!--{assign var=key value="order_pref"}-->
87                                    <span class="red"><!--{$arrErr.order_pref}--><!--{$arrErr.order_addr01}--><!--{$arrErr.order_addr02}--></span>
88                                    <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->">                           
89                                    <option value="" selected="">ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
90                                    <!--{html_options options=$arrPref selected=$arrForm[$key].value}-->
91                                    </select>
92                                </td>
93                            </tr>
94                            <tr><td height="7"></td>
95                            </tr>
96                            <tr>
97                                <td class="fs12">
98                                    <!--{assign var=key value="order_addr01"}-->
99                                    <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" size="40" class="box40" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" /><span class="mini"></span>
100                                </td>
101                            </tr>
102                            <tr>
103                                <td class="fs10n"><!--{$smarty.const.SAMPLE_ADDRESS1}--></td>
104                            </tr>
105                            <tr><td height="5"></td></tr>
106                            <tr>
107                                <td>
108                                    <!--{assign var=key value="order_addr02"}-->
109                                    <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" size="40" class="box40" maxlength=<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" /><span class="mini"></span>
110                                </td>
111                            </tr>
112                            <tr>
113                                <td class="fs10n"><!--{$smarty.const.SAMPLE_ADDRESS2}--></td>
114                            </tr>
115                            <tr><td height="5"></td></tr>
116                            <tr>
117                                <td class="fs10"><span class="red">½»½ê¤Ï2¤Ä¤Ëʬ¤±¤Æ¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾¤Ïɬ¤ºµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
118                            </tr>
119                        </table>
120                        </td>
121                    </tr>
122                    <tr>
123                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
124                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
125                            <!--{assign var=key1 value="order_tel01"}-->
126                            <!--{assign var=key2 value="order_tel02"}-->
127                            <!--{assign var=key3 value="order_tel03"}-->
128                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
129                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
130                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key3]}--></span>
131                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key1].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="6" /> -
132                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key2].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" /> -
133                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key3].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key3].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key3].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key3]|sfGetErrorColor}-->" size="6" />
134                        </td>
135                    </tr>
136                    <tr>
137                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">FAX</td>
138                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
139                            <!--{assign var=key1 value="order_fax01"}-->
140                            <!--{assign var=key2 value="order_fax02"}-->
141                            <!--{assign var=key3 value="order_fax03"}-->
142                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
143                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
144                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key3]}--></span>
145                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key1].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="6" /> -
146                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key2].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" /> -
147                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key3].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key3].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key3].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key3]|sfGetErrorColor}-->" size="6" />
148                        </td>
149                    </tr>
150                    <tr>
151                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹<span class="red">¢¨</span></td>
152                        <td bgcolor="#ffffff">
153                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
154                            <tr>
155                                <td class="fs12n">
156                                    <!--{assign var=key value="order_email"}-->
157                                    <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
158                                    <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
159                                </td>
160                            </tr>
161                            <tr><td height="5"></td></tr>
162                            <tr>
163                                <td class="fs12n">
164                                    <!--{assign var=key value="order_email_check"}-->
165                                    <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
166                                    <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" size="40" class="box40" />
167                                </td>
168                            </tr>
169                            <tr><td height="2"></td></tr>
170                            <tr>
171                                <td class="fs10n"><span class="red">³Îǧ¤Î¤¿¤á2ÅÙÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
172                            </tr>
173                        </table>
174                        </td>
175                    </tr>
176                    <tr>
177                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">À­ÊÌ<span class="red">¢¨</span></td>
178                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
179                            <!--{assign var=key value="order_sex"}-->
180                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
181                            <!--{if $arrErr[$key]}-->
182                            <!--{assign var=err value="background-color: `$smarty.const.ERR_COLOR`"}-->
183                            <!--{/if}-->
184                            <!--{html_radios name="$key" options=$arrSex selected=$arrForm[$key].value style="$err"}-->
185                        </td>
186                    </tr>
187                    <tr>
188                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¿¦¶È</td>
189                        <!--{assign var=key value="order_job"}-->
190                        <!--{if $arrErr[$key]}-->
191                        <!--{assign var=err value="background-color: `$smarty.const.ERR_COLOR`"}-->
192                        <!--{/if}-->
193                        <td bgcolor="#ffffff">
194                            <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->">                           
195                            <option value="">ÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤</option>
196                            <!--{html_options options=$arrJob selected=$arrForm[$key].value}-->
197                        </td>
198                    </tr>
199                    <tr>
200                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">À¸Ç¯·îÆü</td>
201                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
202                        <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
203                            <tr>
204                                <td class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr.year}--><!--{$arrErr.month}--><!--{$arrErr.day}--></span>
205                                    <select name="year" style="<!--{$arrErr.year|sfGetErrorColor}-->">
206                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.year.value}--><!--{$arrForm.year.value}-->
207                                    </select>ǯ
208                                    <select name="month" style="<!--{$arrErr.year|sfGetErrorColor}-->">
209                                        <option value="">--</option>
210                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.month.value}-->
211                                    </select>·î
212                                    <select value="" name="day" style="<!--{$arrErr.year|sfGetErrorColor}-->">
213                                        <option value="">--</option>\
214                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.day.value}-->
215                                    </select>Æü</td>
216                            </tr>
217                            <tr><td height="2"></td></tr>
218                        </table>
219                        </td>
220                    </tr>
221                    <!--{* Èó²ñ°÷¹ØÆþ»þ¤Ï¥á¥ë¥Þ¥¬Á÷ÉդϹԤï¤Ê¤¤
222                    <tr>
223                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÁ÷ÉդˤĤ¤¤Æ<span class="red">¢¨</span></td>
224                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12">
225                            <!--{assign var=key value="mailmaga_flg"}-->
226                            <!--{if $arrErr[$key]}-->
227                            <!--{assign var=err_mail value="background-color: `$smarty.const.ERR_COLOR`"}-->
228                            <!--{/if}-->
229                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
230                            <input type="radio" name="<!--{$key}-->" id="html" value="1" <!--{if $arrForm[$key].value == 1}-->checked="checked"<!--{/if}--> style="<!--{$err_mail}-->" /><label for="html">HTML¥á¡¼¥ë¡Ü¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë</label><br />
231                            <input type="radio" name="<!--{$key}-->" id="text" value="2" <!--{if $arrForm[$key].value == 2}-->checked="checked"<!--{/if}--> style="<!--{$err_mail}-->" /><label for="text">¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë</label><br />
232                            <input type="radio" name="<!--{$key}-->" id="no" value="3" <!--{if $arrForm[$key].value == 3}-->checked="checked"<!--{/if}--> style="<!--{$err_mail}-->" /><label for="no">¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤</label><br />
233                        </td>
234                    </tr>
235                    *}-->
236                    <tr>
237                        <td colspan="2" bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">
238                            <!--{assign var=key value="deliv_check"}-->
239                            <input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" value="1" onclick="fnCheckInputDeliv();" <!--{$arrForm[$key].value|sfGetChecked:1}--> id="deliv_label" />
240                            <label for="deliv_label"><span class="blackst">ÇÛÁ÷Àè¤ò»ØÄê</span>¡¡¢¨¾åµ­¤ËÆþÎϤµ¤ì¤¿¤´½»½ê¤ÈƱ°ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¾Êά²Äǽ¤Ç¤¹¡£</label>
241                        </td>
242                    </tr>
243                    <tr>
244                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°<span class="red">¢¨</span></td>
245                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
246                            <!--{assign var=key1 value="deliv_name01"}-->
247                            <!--{assign var=key2 value="deliv_name02"}-->
248                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
249                            À«&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />¡¡Ì¾&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />
250                        </td>
251                    </tr>
252                    <tr>
253                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë<span class="red">¢¨</span></td>
254                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
255                            <!--{assign var=key1 value="deliv_kana01"}-->
256                            <!--{assign var=key2 value="deliv_kana02"}-->
257                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
258                            ¥»¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />¡¡¥á¥¤&nbsp;<input type="text" name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->" size="15" class="box15" />
259                        </td>
260                    </tr>
261                    <tr>
262                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">͹ÊØÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
263                        <td bgcolor="#ffffff">
264                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
265                            <tr>
266                                <td colspan="2">
267                                    <!--{assign var=key1 value="deliv_zip01"}-->
268                                    <!--{assign var=key2 value="deliv_zip02"}-->
269                                    <span class="fs12n"><span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--><!--{$arrErr[$key2]}--></span></span>
270                                    ¢©
271                                    <input type="text" name="<!--{$key1}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" />
272                                     -
273                                    <input type="text"  name="<!--{$key2}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" />¡¡
274                                    <a href="http://search.post.japanpost.jp/7zip/" target="_blank"><span class="fs10">͹ÊØÈֹ渡º÷</span></a>
275                                </td>
276                            </tr>
277                            <tr><td height="5"></td></tr>
278                            <tr>
279                                <td><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->address/index.php" onclick="fnCallAddress('<!--{$smarty.const.URL_INPUT_ZIP}-->', '<!--{$key1}-->', '<!--{$key2}-->', 'deliv_pref', 'deliv_addr01'); return false;" target="_blank"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/address.gif" width="86" height="20" alt="½»½ê¼«Æ°ÆþÎÏ" /></a></td>
280                                <td class="fs10n">&nbsp;͹ÊØÈÖ¹æ¤òÆþÎϸ塢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</td>
281                            </tr>
282                        </table>
283                        </td>
284                    </tr>
285                    <tr>
286                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12">½»½ê<span class="red">¢¨</span></td>
287                        <td bgcolor="#ffffff">
288                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
289                            <tr>
290                                <td class="fs12n">
291                                    <!--{assign var=key value="deliv_pref"}-->
292                                    <span class="red"><!--{$arrErr.deliv_pref}--><!--{$arrErr.deliv_addr01}--><!--{$arrErr.deliv_addr02}--></span>
293                                    <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->">                           
294                                    <option value="" selected="">ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
295                                    <!--{html_options options=$arrPref selected=$arrForm[$key].value}-->
296                                    </select>
297                                </td>
298                            </tr>
299                            <tr><td height="7"></td>
300                            </tr>
301                            <tr>
302                                <td>
303                                    <!--{assign var=key value="deliv_addr01"}-->
304                                    <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" size="40" class="box40" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" />
305                                </td>
306                            </tr>
307                            <tr>
308                                <td class="fs10n">»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧Âçºå»ÔË̶èƲÅç¡Ë</td>
309                            </tr>
310                            <tr><td height="5"></td></tr>
311                            <tr>
312                                <td>
313                                    <!--{assign var=key value="deliv_addr02"}-->
314                                    <input type="text" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" size="40" class="box40" maxlength=<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" />
315                                </td>
316                            </tr>
317                            <tr>
318                                <td class="fs10n">ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧6-1-1¡Ë</td>
319                            </tr>
320                            <tr><td height="5"></td></tr>
321                            <tr>
322                                <td class="fs10"><span class="red">½»½ê¤Ï2¤Ä¤Ëʬ¤±¤Æ¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾¤Ïɬ¤ºµ­Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td>
323                            </tr>
324                        </table>
325                        </td>
326                    </tr>
327                    <tr>
328                        <td bgcolor="#f0f0f0" class="fs12n">ÅÅÏÃÈÖ¹æ<span class="red">¢¨</span></td>
329                        <td bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
330                            <!--{assign var=key1 value="deliv_tel01"}-->
331                            <!--{assign var=key2 value="deliv_tel02"}-->
332                            <!--{assign var=key3 value="deliv_tel03"}-->
333                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key1]}--></span>
334                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key2]}--></span>
335                            <span class="red"><!--{$arrErr[$key3]}--></span>
336                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key1].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key1].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key1].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key1]|sfGetErrorColor}-->" size="6" /> -
337                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key2].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key2].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key2].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key2]|sfGetErrorColor}-->"  size="6" /> -
338                            <input type="text" name="<!--{$arrForm[$key3].keyname}-->" value="<!--{$arrForm[$key3].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key3].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key3]|sfGetErrorColor}-->" size="6" />
339                        </td>
340                    </tr>
341                </table>
342                <!--ÆþÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤³¤Þ¤Ç-->
343                </td>
344            </tr>
345            <tr><td height="25"></td></tr>
346            <tr align="center">
347                <td>
348                    <input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" />
349                </td>
350            </tr>
351        </table>
352        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
353        </td>
354    </tr>
355</form>
356</table>
357<!--¢¥CONTENTS-->
358
359
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.