source: branches/dev/data/Smarty/templates/shopping/deliv.tpl @ 12168

Revision 12168, 5.8 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10       
11        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
12        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
13            <tr><td height="15"></td></tr>
14            <tr>
15                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow01.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
16            </tr>
17            <tr><td height="15"></td></tr>
18        </table>
19        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
20
21        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
22        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
23        <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
24        <input type="hidden" name="mode" value="customer_addr">
25        <input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->">
26        <input type="hidden" name="other_deliv_id" value="">
27            <tr>
28                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/deliv_title.jpg" width="700" height="40" alt="¤ªÆϤ±Àè¤Î»ØÄê"></td>
29            </tr>
30            <tr><td height="15"></td></tr>
31            <tr>
32                <td class="fs12">²¼µ­°ìÍ÷¤è¤ê¤ªÆϤ±Àè½»½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¡ÖÁªÂò¤·¤¿¤ªÆϤ±Àè¤ËÁ÷¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
33                °ìÍ÷¤Ë¤´´õ˾¤Î½»½ê¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤òÄɲ乤ë¡×¤è¤êÄɲÃÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
34                ¢¨ºÇÂç20·ï¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</td>
35            </tr>
36            <tr><td height="15"></td></tr>
37            <!--{if $tpl_addrmax < $smarty.const.DELIV_ADDR_MAX}-->
38            <tr>
39                <td>
40                    <a href="../mypage/delivery_addr.php" onclick="win02('../mypage/delivery_addr.php?page=<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->','new_deiv','600','640'); return false;" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress_on.gif','addition');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress.gif','addition');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/newadress.gif" width="160" height="22" alt="¿·¤·¤¤¤ªÆϤ±Àè¤òÄɲ乤ë" name="addition" id="addition" /></a>
41                </td>
42            </tr>
43            <tr><td height="20"></td></tr>
44            <!--{/if}-->
45            <tr>
46                <td bgcolor="#cccccc">
47                <!--ɽ¼¨¥¨¥ê¥¢¤³¤³¤«¤é-->
48                <!--{if $arrErr.deli != ""}-->
49                <table width="700" border="0" cellspacing="2" cellpadding="10" summary=" " bgcolor="#ff7e56">
50                    <tr>
51                        <td align="center" class="fs14" bgcolor="#ffffff">
52                            <span class="red"><strong><!--{$arrErr.deli}--></strong></span>
53                        </td>
54                    </tr>
55                </table>
56                </td></tr><tr><td height=15></td></tr><tr><td bgcolor="#cccccc">
57                <!--{/if}-->
58               
59                <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
60                    <tr align="center" bgcolor="#f0f0f0">
61                        <td width="40" class="fs12">ÁªÂò</td>
62                        <td width="100" class="fs12">½»½ê¼ïÎà</td>
63                        <td width="374" class="fs12">¤ªÆϤ±Àè</td>
64                        <td width="40" class="fs12">Êѹ¹</td>
65                        <td width="40" class="fs12">ºï½ü</td>
66                    </tr>
67
68                    <!--{section name=cnt loop=$arrAddr}-->     
69                        <tr class="fs12" bgcolor="#ffffff">
70                            <td align="center">
71                                <!--{if $smarty.section.cnt.first}-->
72                                <input type="radio" name="deliv_check" id="chk_id_<!--{$smarty.section.cnt.iteration}-->" value="-1" <!--{if $arrForm.deliv_check.value == "" || $arrForm.deliv_check.value == -1}-->checked<!--{/if}-->>
73                                <!--{else}-->
74                                <input type="radio" name="deliv_check" id="chk_id_<!--{$smarty.section.cnt.iteration}-->" value="<!--{$arrAddr[cnt].other_deliv_id}-->" <!--{if $arrForm.deliv_check.value == $arrAddr[cnt].other_deliv_id}-->checked<!--{/if}-->>
75                                <!--{/if}-->
76                            </td>
77                            <td>
78                                <label for="chk_id_<!--{$smarty.section.cnt.iteration}-->"><!--{if $smarty.section.cnt.first}-->²ñ°÷ÅÐÏ¿½»½ê<!--{else}-->ÄɲÃÅÐÏ¿½»½ê<!--{/if}--></label>
79                            </td>
80                            <td>
81                                <!--{assign var=key value=$arrAddr[cnt].pref}--><!--{$arrPref[$key]}--><!--{$arrAddr[cnt].addr01|escape}--><!--{$arrAddr[cnt].addr02|escape}--><br/>
82                                <!--{$arrAddr[cnt].name01|escape}--> <!--{$arrAddr[cnt].name02|escape}-->
83                            </td>
84                            <td align="center">
85                                <!--{if !$smarty.section.cnt.first}--><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->mypage/delivery_addr.php" onclick="win02('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->mypage/delivery_addr.php?page=<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->&other_deliv_id=<!--{$arrAddr[cnt].other_deliv_id}-->','new_deiv','600','640'); return false;">Êѹ¹</a><!--{/if}-->
86                            </td>
87                            <td align="center">
88                                <!--{if !$smarty.section.cnt.first}--><a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onclick="fnModeSubmit('delete', 'other_deliv_id', '<!--{$arrAddr[cnt].other_deliv_id}-->'); return false">ºï½ü</a><!--{/if}-->
89                            </td>
90                        </tr>
91                    <!--{/section}-->
92
93                </table>
94                <!--ɽ¼¨¥¨¥ê¥¢¤³¤³¤Þ¤Ç-->
95                </td>
96            </tr>
97            <tr><td height="25"></td></tr>
98            <tr align="center">
99                <td>
100                    <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->cart/index.php" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a>
101                    <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="12" height="" alt="" /><input type="image" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_select_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_select.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/b_select.gif" width="190" height="30" alt="ÁªÂò¤·¤¿¤ªÆϤ±Àè¤ËÁ÷¤ë" border="0" name="send_button" id="send_button" />
102                </td>
103            </tr>
104        </form>
105        </table>
106        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
107        </td>
108    </tr>
109</table>
110<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.