source: branches/dev/data/Smarty/templates/shopping/complete.tpl @ 11657

Revision 11657, 4.7 KB checked in by inoue, 16 years ago (diff)

決済受信用URL

Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
11        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
12        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
13            <tr>
14                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow04.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td>
15            </tr>
16            <tr><td height="15"></td></tr>
17        </table>
18        <!--¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì-->
19           
20        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
21            <tr>
22                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/complete_title.jpg" width="700" height="40" alt="¤´Ãíʸ´°Î»"></td>
23            </tr>
24            <tr><td height="15"></td></tr>
25        </table>
26       
27        <table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
28            <tr>
29                <td align="center" bgcolor="#cccccc">
30                <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
31                    <tr><td height="5"></td></tr>
32                    <tr>
33                        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
34                            <!-- ¢§¤½¤Î¾·èºÑ¾ðÊó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨ -->
35                            <!--{if $arrOther.title.value }-->
36                            <img src="<!--{$smarty.const.CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL}-->?mid=<!--{$arrModuleParam.module_id}-->&tid=<!--{$arrModuleParam.payment_total}-->&pid=<!--{$arrModuleParam.payment_id}-->" width="0px", height="0px" border="0">
37                            <table  width="590" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
38                                <tr>
39                                    <td>
40                                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " id="comp">
41                                        <tr><td height="20"></td></tr>
42                                        <tr>
43                                            <td class="fs12">¢£<!--{$arrOther.title.name}-->¾ðÊó<br />
44                                            <!--{foreach key=key item=item from=$arrOther}-->
45                                            <!--{if $key != "title"}--><!--{if $item.name != ""}--><!--{$item.name}-->¡§<!--{/if}--><!--{$item.value|nl2br}--><br/><!--{/if}-->
46                                            <!--{/foreach}-->
47                                        </tr>
48                                    </table>
49                                    </td>
50                                </tr>
51                            </table>
52                        </td>
53                    </tr>
54                    <tr><td height="5"></td></tr>
55                    <tr>
56                        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
57                            <!--{/if}-->                       
58                            <!-- ¢¥¥³¥ó¥Ó¤Ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ïɽ¼¨ -->
59                       
60                            <!--¤´Ãíʸ´°Î»¤Îʸ¾Ï¤³¤³¤«¤é-->
61                            <table width="590" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
62                                <tr><td height="25"></td></tr>
63                                <tr>
64                                    <td class="fs12"><span class="redst"><!--{$arrInfo.shop_name|escape}-->¤Î¾¦Éʤò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</span></td>
65                                </tr>
66                                <tr><td height="20"></td></tr>
67                                <tr>
68                                    <td class="fs12">¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤´Ãíʸ¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ <br>
69                                    Ëü°ì¡¢¤´³Îǧ¥á¡¼¥ë¤¬ÆϤ«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄǽÀ­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂçÊѤª¼ê¿ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ªÅÅÏäˤƤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ </td>
70                                </tr>
71                                <tr><td height="15"></td></tr>
72                                <tr>
73                                    <td class="fs12">º£¸å¤È¤â¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£</td>
74                                </tr>
75                                <tr><td height="20"></td></tr>
76                                <tr>
77                                    <td class="fs12"><!--{$arrInfo.shop_name|escape}--><br>
78                                    TEL¡§<!--{$arrInfo.tel01}-->-<!--{$arrInfo.tel02}-->-<!--{$arrInfo.tel03}--> <!--{if $arrInfo.business_hour != ""}-->¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö/<!--{$arrInfo.business_hour}-->¡Ë<!--{/if}--><br>
79                                    E-mail¡§<a href="mailto:<!--{$arrInfo.email02|escape}-->"><!--{$arrInfo.email02|escape}--></a></td>
80                                </tr>
81                                <tr><td height="25"></td></tr>
82                            </table>
83                            <!--¤´Ãíʸ´°Î»¤Îʸ¾Ï¤³¤³¤Þ¤Ç-->
84                        </td>
85                    </tr>
86                    <tr><td height="5"></td></tr>
87                </table>
88                </td>
89            </tr>
90            <tr><td height="20"></td></tr>
91            <tr align="center">
92                <td>
93                    <!--{if $is_campaign}-->
94                    <a href="<!--{$smarty.const.CAMPAIGN_URL}--><!--{$campaign_dir}-->/index.php" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage_on.gif','b_toppage');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage.gif','b_toppage');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage.gif" width="150" height="30" alt="¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="b_toppage"></a>
95                    <!--{else}-->
96                    <a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->index.php" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage_on.gif','b_toppage');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage.gif','b_toppage');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_toppage.gif" width="150" height="30" alt="¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø" border="0" name="b_toppage"></a>
97                    <!--{/if}-->
98                </td>
99            </tr>
100        </table>
101        <!--¢¥MAIN ONTENTS-->
102        </td>
103    </tr>
104</table>
105<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.