source: branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/products/list.tpl @ 11866

Revision 11866, 2.4 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!-- ¢§¥¿¥¤¥È¥ë ¤³¤³¤«¤é -->
9<center><!--{$tpl_subtitle|escape}--></center>
10<!-- ¢¥¥¿¥¤¥È¥ë ¤³¤³¤Þ¤Ç -->
11
12<hr>
13
14<!--{if isset($tpl_previous_page) || isset($tpl_next_page)}-->
15<!--{if isset($tpl_previous_page)}-->
16<a href="<!--{$tpl_previous_page|escape}-->">Á°¤Ø</a>
17<!--{/if}-->
18<!--{if isset($tpl_previous_page) && isset($tpl_next_page)}-->
19¡Ã
20<!--{/if}-->
21<!--{if isset($tpl_next_page)}-->
22<a href="<!--{$tpl_next_page|escape}-->">¼¡¤Ø</a>
23<!--{/if}-->
24<br><br>
25<!--{/if}-->
26
27<!--{foreach from=$arrProducts key=i item=arrProduct}-->
28<!-- ¢§¾¦ÉÊ ¤³¤³¤«¤é -->
29<!--{if $i+1<9}--><!--{$i+1|numeric_emoji}--><!--{else}-->[<!--{$i+1}-->]<!--{/if}-->
30<!-- ¾¦ÉÊ̾ --><!--{$arrProduct.name|escape}--><br>
31
32²Á³Ê¡§
33<!--{if $arrProduct.price02_min == $arrProduct.price02_max}-->
34¡ï<!--{$arrProduct.price02_min|sfPreTax:$arrSiteInfo.tax:$arrSiteInfo.tax_rule|number_format}-->
35<!--{else}-->
36¡ï<!--{$arrProduct.price02_min|sfPreTax:$arrSiteInfo.tax:$arrSiteInfo.tax_rule|number_format}-->¡Á¡ï<!--{$arrProduct.price02_max|sfPreTax:$arrSiteInfo.tax:$arrSiteInfo.tax_rule|number_format}-->
37<!--{/if}-->
38<br>
39
40<div align="right">
41<!--{if $i+1<9}-->
42<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_DETAIL_P_HTML}--><!--{$arrProduct.product_id}-->" accesskey="<!--{$i+1}-->">¾¦Éʾܺ٤آª</a>
43<!--{else}-->
44<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_DETAIL_P_HTML}--><!--{$arrProduct.product_id}-->">¾¦Éʾܺ٤آª</a>
45<!--{/if}-->
46</div>
47
48<br>
49<!-- ¢¥¾¦ÉÊ ¤³¤³¤Þ¤Ç -->
50<!--{foreachelse}-->
51<!--{if $tpl_search_mode}-->
52³ºÅö·ï¿ô0·ï¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤è¤êºÆÅÙ¸¡º÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
53<!--{else}-->
54¾¦Éʤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£<br>
55<!--{/if}-->
56<!--{/foreach}-->
57
58<!--{if isset($tpl_previous_page) || isset($tpl_next_page)}-->
59<!--{if isset($tpl_previous_page)}-->
60<a href="<!--{$tpl_previous_page|escape}-->">Á°¤Ø</a>
61<!--{/if}-->
62<!--{if isset($tpl_previous_page) && isset($tpl_next_page)}-->
63¡Ã
64<!--{/if}-->
65<!--{if isset($tpl_next_page)}-->
66<a href="<!--{$tpl_next_page|escape}-->">¼¡¤Ø</a>
67<!--{/if}-->
68<br>
69<!--{/if}-->
70
71<br>
72<hr>
73
74<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br>
75<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br>
76
77<br>
78
79<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é -->
80<!--{include file='footer.tpl'}-->
81<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç -->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.