source: branches/dev/data/Smarty/templates/mobile/nonmember/nonmember_set3.tpl @ 12689

Revision 12689, 2.6 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7 
8*}-->
9<div align="center">¤ªµÒÍ;ðÊóÆþÎÏ 3/3</div>
10<hr>
11    <form name="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
12    <input type="text" name="mode" value="nonmember">
13    <input type="text" name="mode2" value="deliv">
14    <input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->">
15   
16    <font color="#FF0000">*¤Ïɬ¿Ü¹àÌܤǤ¹¡£</font><br>
17    <br>
18
19    ¡ÚÅÔÆ»Éܸ©¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
20    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.pref}--></font>
21    <select name="pref">
22        <option value="">ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
23        <!--{html_options options=$arrPref selected=$pref}-->
24    </select><br>
25
26    ¡Ú»Ô¶èĮ¼¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
27    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.addr01}--></font>
28    <input type="text" name="addr01" value="<!--{$addr01|escape}-->" istyle="1"><br>
29
30    ¡ÚÈÖÃÏ¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
31    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.addr02}--></font>
32    <input type="text" name="addr02" value="<!--{$addr02|escape}-->" istyle="1"><br>
33
34    ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û<font color="#FF0000">*</font><br>
35    <font color="#FF0000"><!--{$arrErr.tel01}--><!--{$arrErr.tel02}--><!--{$arrErr.tel03}--></font>
36    <!--{assign var="size" value="`$smarty.const.TEL_ITEM_LEN+2`"}-->
37    <input type="text" size="<!--{$size}-->" name="tel01" value="<!--{$tel01|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4">
38    &nbsp;-&nbsp;
39    <input type="text" size="<!--{$size}-->" name="tel02" value="<!--{$tel02|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4">
40    &nbsp;-&nbsp;
41    <input type="text" size="<!--{$size}-->" name="tel03" value="<!--{$tel03|escape}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_ITEM_LEN}-->" istyle="4"><br>
42
43    <!--¡Ú¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Û<br>
44    ¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò´õ˾¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©<br>
45    ÇÛ¿®´õ˾<input type="checkbox" name="mailmaga_flg" value="on" <!--{if $mailmaga_flg eq 'on'}-->checked<!--{/if}--> /><br>
46    ¡Ê´õ˾¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë<br>
47    <br>-->
48
49    <input type="submit" name="submit" value="¼¡¤Ø"><br>
50    <input type="submit" name="return" value="Ìá¤ë">
51
52    <!--{foreach from=$list_data key=key item=item}-->
53        <input type="text" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$item|escape}-->">
54    <!--{/foreach}-->
55</form>
56
57<br>
58<hr>
59
60<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br>
61<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br>
62
63<br>
64
65<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é -->
66<!--{include file='footer.tpl'}-->
67<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç -->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.