source: branches/dev/data/Smarty/templates/forgot/complete.tpl @ 15067

Revision 15067, 2.7 KB checked in by nakanishi, 15 years ago (diff)
RevLine 
[15066]1<table id="contact">
2    <tr><td>
3<!-- wrapper -->
4<div id="wrapper">
5  <!-- wrapper-inner -->
6  <div id="wrapper-inner">
7    <!-- contents -->
8    <div id="contents">
9      <!-- breadcrumb -->
10      <div class="breadcrumb">
11        <ul>
12          <li><a href="../index.html">Home</a></li>
13          <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li>
14        </ul>
15      </div>
16      <!-- /breadcrumb -->
[15067]17      <h2><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h2_sendpwd.gif" alt="Send Password¡Ã¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý" width="800" height="180" /></h2>
[15066]18      <!-- oneColumn -->
19      <div id="oneColumn">
20        <!-- columnB -->
21        <div class="columnB">
[15067]22          <h3><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h3_complete.gif" alt="Complete" width="110" height="23" /></h3>
[15066]23          <br />
[15067]24          <h4><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h4_pwd.gif" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" width="188" height="14" /></h4>
[15066]25          <p>¤´µ­Æþ夭¤Þ¤·¤¿E¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
[15067]26          <p><a href="../index.html"><img class="rollover" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/btn_home.gif" alt="HOME" width="161" height="21" /></a></p>
[15066]27        </div>
28        <!-- /columnB -->
29        <br />
30        <br />
31        <br />
32      </div>
33      <!-- /oneColumn -->
34      <hr class="solidGray2" />
35      <!-- breadcrumb -->
36      <div class="breadcrumb">
37        <ul>
38          <li><a href="../index.html">Home</a></li>
39          <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li>
40        </ul>
41      </div>
42      <!-- /breadcrumb -->
43    </div>
44    <!-- /contents -->
[15067]45    <p class="pagetop"><a href="#wrapper"><img class="rollover" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/btn_pagetop_wh.gif" alt="Page Top" width="50" height="16" /></a></p>
[15066]46  </div>
47  <!-- /wrapper-inner -->
48  <!-- cart -->
49  <div id="cart">
50    <dl class="first">
[15067]51      <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_nickname.gif" alt="Nickname" width="65" height="5" /><br />
[15066]52        AKIHIRO</dt>
53    </dl>
54    <dl class="last">
[15067]55      <dt class="first"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_item.gif" alt="Item" width="65" height="5" /><br />
[15066]56        02</dt>
[15067]57      <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_subtotal.gif" alt="Subtotal" width="65" height="5" /><br />
[15066]58        53,400yen</dt>
59    </dl>
60    <div id="userTraffic">
61      <ul>
62        <li class="cart-view"><a href="index.html">View Cart</a></li>
63        <li class="cart-logout"><a href="index.html">Log Out</a></li>
64      </ul>
65    </div>
66    <p><a href="">My Page</a></p>
67  </div>
68  <!-- /cart -->
69</div>
70<!-- /wrapper -->
71</td></tr>
[8]72</table>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.