source: branches/dev/data/Smarty/templates/cart/index.tpl @ 317

Revision 317, 8.8 KB checked in by kakinaka, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
3 *
4 * http://www.lockon.co.jp/
5 *}-->
6<!--¢§CONTENTS-->
7<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
8    <tr>
9        <td align="center" bgcolor="#ffffff">
10        <!--¢§MAIN ONTENTS-->
11        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
12            <tr>
13                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/title.jpg" width="700" height="40" alt="¸½ºß¤Î¥«¥´¤ÎÃæ"></td>
14            </tr>
15            <tr><td height="15"></td></tr>
16            <tr>
17                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/flame_top.gif" width="700" height="15" alt=""></td>
18            </tr>
19            <tr>
20                <td align="center" background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/flame_bg.gif">
21                <table width="680" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22                    <tr>
23                        <td align="center" class="fs14">
24                            <!--{if $tpl_login}-->
25                            <!--¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥È--><!--{$tpl_name|escape}--> ÍͤΡ¢¸½ºß¤Î½ê»ý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö<span class="redst"><!--{$tpl_user_point|number_format|default:0}--> pt</span>¡×¤Ç¤¹¡£<br />
26                            <!--{else}-->
27                            <!--¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥È-->¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤ò¤´ÍøÍѤˤʤé¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤À¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£<br />
28                            <!--{/if}-->                           
29                            ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾¦ÉʹØÆþ»þ¤Ë1pt¡á<!--{$smarty.const.POINT_VALUE}-->±ß¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£<br/>
30
31                            <!-- ¥«¥´¤ÎÃæ¤Ë¾¦Éʤ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßɽ¼¨ -->
32                            <!--{if count($arrProductsClass) > 0 }-->
33                                ¤ªÇ㤤¾å¤²¾¦Éʤιç·×¶â³Û¤Ï¡Ö<span class="redst"><!--{$tpl_total_pretax|number_format}-->±ß</span>¡×¤Ç¤¹¡£
34                                <!--{if $arrInfo.free_rule > 0}-->
35                                <!--{if $arrData.deliv_fee|number_format > 0}-->
36                                    ¤¢¤È¡Ö<span class="redst"><!--{$tpl_deliv_free|number_format}-->±ß</span>¡×¤ÇÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¤Ç¤¹¡ª¡ª
37                                <!--{else}-->
38                                    ¸½ºß¡¢¡Ö<span class="redst">Á÷ÎÁ̵ÎÁ</span>¡×¤Ç¤¹¡ª¡ª
39                                <!--{/if}-->
40                                <!--{/if}-->
41                            <!--{/if}-->
42                        </td>
43                    </tr>
44                </table>
45                </td>
46            </tr>
47            <tr>
48                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/flame_bottom.gif" width="700" height="15" alt=""></td>
49            </tr>
50            <tr><td height="15"></td></tr>
51            <tr>
52                <td bgcolor="#cccccc" align="center">
53                    <!--{if $tpl_message != ""}-->
54                    <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " bgcolor="#ffffff" width=100%>
55                        <tr>
56                            <td class="fs12"><span class="redst"><!--{$tpl_message}--></span></td>
57                        </tr>
58                    </table>
59                    <!--{/if}-->
60                    <!--{if count($arrProductsClass) > 0}-->
61                    <table width="700" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" ">
62                    <form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
63                    <input type="hidden" name="mode" value="confirm">
64                    <input type="hidden" name="cart_no" value="">
65   
66                    <!--¤´ÃíʸÆâÍƤ³¤³¤«¤é-->
67                   
68                        <tr align="center" bgcolor="#f0f0f0">
69                            <td width="50" class="fs12">ºï½ü</td>
70                            <td width="85" class="fs12">¾¦Éʼ̿¿</td>
71                            <td width="305" class="fs12">¾¦ÉÊ̾</td>
72                            <td width="60" class="fs12">ñ²Á</td>
73                            <td width="50" class="fs12">¸Ä¿ô</td>
74                            <td width="150" class="fs12">¾®·×</td>
75                        </tr>
76                   
77                        <!--{section name=cnt loop=$arrProductsClass}-->
78                        <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
79                            <td align="center"><a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onclick="fnChangeAction('<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->'); fnModeSubmit('delete', 'cart_no', '<!--{$arrProductsClass[cnt].cart_no}-->'); return false;">ºï½ü</a></td>
80                            <td ><a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onclick="win01('../products/detail_image.php?product_id=<!--{$arrProductsClass[cnt].product_id}-->&image=main_image','detail_image','<!--{$arrProductsClass[cnt].tpl_image_width}-->','<!--{$arrProductsClass[cnt].tpl_image_height}-->'); return false;" target="_blank">
81                                <img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->resize_image.php?image=<!--{$smarty.const.IMAGE_SAVE_DIR}-->/<!--{$arrProductsClass[cnt].main_list_image}-->&width=65&height=65" alt="<!--{$arrProductsClass[cnt].name|escape}-->">
82                            </a></td>
83                            <td ><!--{* ¾¦ÉÊ̾ *}--><strong><!--{$arrProductsClass[cnt].name|escape}--></storng><br />
84                            <!--{if $arrProductsClass[cnt].classcategory_name1 != ""}-->
85                                <!--{$arrProductsClass[cnt].class_name1}-->¡§<!--{$arrProductsClass[cnt].classcategory_name1}--><br />
86                            <!--{/if}-->
87                            <!--{if $arrProductsClass[cnt].classcategory_name2 != ""}-->
88                                <!--{$arrProductsClass[cnt].class_name2}-->¡§<!--{$arrProductsClass[cnt].classcategory_name2}-->
89                            <!--{/if}-->
90                            </td>
91                            <td align="right">
92                            <!--{if $arrProductsClass[cnt].price02 != ""}-->
93                                <!--{$arrProductsClass[cnt].price02|sfPreTax:$arrInfo.tax:$arrInfo.tax_rule|number_format}-->±ß
94                            <!--{else}-->
95                                <!--{$arrProductsClass[cnt].price01|sfPreTax:$arrInfo.tax:$arrInfo.tax_rule|number_format}-->±ß
96                            <!--{/if}-->                       
97                            </td>
98                            <td align="center" >
99                            <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" " id="form">
100                                <tr>
101                                    <td colspan="3" align="center" class="fs12n"><!--{$arrProductsClass[cnt].quantity}--></td>
102                                </tr>
103                                <tr><td height="5"></td></tr>
104                                <tr>
105                                    <td><a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onclick="fnChangeAction('<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->'); fnModeSubmit('up','cart_no','<!--{$arrProductsClass[cnt].cart_no}-->'); return false"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/button/plus.gif" width="16" height="16" alt="¡Ü" /></a></td>
106                                    <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="10" height="1" alt="" /></td>
107                                    <td><a href="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onclick="fnChangeAction('<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->'); fnModeSubmit('down','cart_no','<!--{$arrProductsClass[cnt].cart_no}-->'); return false"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/button/minus.gif" width="16" height="16" alt="-" /></a></td>
108                                </tr>
109                            </table>
110                            </td>
111                            <td id="price_c" align="right"><!--{$arrProductsClass[cnt].total_pretax|number_format}-->±ß</td>
112                        </tr>
113                        <!--{/section}-->
114                       
115                        <tr align="right">
116                            <td colspan="5" class="fs12n" bgcolor="#f0f0f0">¾®·×</td>
117                            <td class="fs12n" bgcolor="#ffffff"><!--{$tpl_total_pretax|number_format}-->±ß</td>
118                        </tr>
119                        <tr align="right">
120                            <td colspan="5" class="fs12n" bgcolor="#f0f0f0">¹ç·×</td>
121                            <td class="fs12st" bgcolor="#ffffff"><!--{$arrData.total-$arrData.deliv_fee|number_format}-->±ß</td>
122                        </tr>
123                        <!--{if $arrData.birth_point > 0}-->
124                        <tr align="right">
125                            <td colspan="5" class="fs12n" bgcolor="#f0f0f0">¤ªÃÂÀ¸·î¥Ý¥¤¥ó¥È</td>
126                            <td class="fs12st" bgcolor="#ffffff"><!--{$arrData.birth_point|number_format}-->pt</td>
127                        </tr>
128                        <!--{/if}-->
129                        <tr align="right">
130                            <td colspan="5" class="fs12n" bgcolor="#f0f0f0">º£²ó²Ã»»¥Ý¥¤¥ó¥È</td>
131                            <td class="fs12st" bgcolor="#ffffff"><!--{$arrData.add_point|number_format}-->pt</td>
132                        </tr>
133                    </table>
134                </td>
135            </tr>
136            <tr><td height="10"></td></tr>
137
138            <tr>
139                <td class="fs10">
140                    ¢¨¾¦Éʼ̿¿¤Ï»²¹ÍÍѼ̿¿¤Ç¤¹¡£¤´Ãíʸ¤Î¥«¥é¡¼¤È°Û¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾¦ÉÊÈÖ¹æ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¡¼É½¼¨¤Ç´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br>
141                    ¢¨¾åµ­ÎÁ¶â¤ËÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
142                </td>
143            </tr>
144            <tr><td height="30"></td></tr>
145            <tr>
146                <td align="center"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/text.gif" width="390" height="13" alt="¾åµ­ÆâÍƤǤè¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡Ö¥ì¥¸¤Ø¹Ô¤¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"></td>
147            </tr>
148            <tr><td height="20"></td></tr>
149
150            <tr>
151                <td align="center">
152                    <!--{if $tpl_prev_url != ""}-->
153                    <a href="<!--{$tpl_prev_url}-->" onmouseOver="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_continue_on.gif','back');" onmouseOut="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_continue.gif','back');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_continue.gif" width="150" height="30" alt="Ç㤤ʪ¤ò³¤±¤ë" name="back" id="back" /></a>¡¡
154                    <!--{/if}-->
155                    <input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_buystep_on.gif',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_buystep.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/cart/b_buystep.gif" width="150" height="30" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Ø" name="confirm" />
156                </td>
157            </tr>
158            </form>
159                    <!--{else}-->
160                        <table width=100% cellspacing="0" cellpadding="10" summary=" ">
161                            <tr bgcolor="#ffffff" align="center">
162                                <td class="fs12"><span class="redst">¢¨ ¸½ºß¥«¡¼¥ÈÆâ¤Ë¾¦ÉʤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</span><br />
163                            </tr>
164                        </table>
165                    <!--{/if}-->
166                </td>
167                <!--¢¥CONTENTS-->   
168        </table>
169        <!--¢¥MAIN CONTENTS-->
170        </td>
171    </tr>
172</table>
173<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.