source: branches/dev/data/Smarty/templates/admin/customer/index.tpl @ 11773

Revision 11773, 25.7 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<script type="text/javascript">
2<!--
3   
4    function fnCustomerPage(pageno) {
5        document.form1.search_pageno.value = pageno;
6        document.form1.submit();
7    }
8   
9    function fnCSVDownload(pageno) {
10        document.form1['csv_mode'].value = 'csv';
11        document.form1.submit();
12        document.form1['csv_mode'].value = '';
13        return false;
14    }
15   
16    function fnDelete(customer_id) {
17        if (confirm('¤³¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó¤òºï½ü¤·¤Æ¤âµ¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©')) {
18            document.form1.mode.value = "delete"
19            document.form1['edit_customer_id'].value = customer_id;
20            document.form1.submit();
21            return false;
22        }
23    }
24   
25    function fnEdit(customer_id) {
26        document.form1.action = './edit.php';
27        document.form1.mode.value = "edit_search"
28        document.form1['edit_customer_id'].value = customer_id;
29        document.form1.search_pageno.value = 1;
30        document.form1.submit();
31        return false;
32    }
33
34    function fnSubmit() {
35        document.form1.submit();
36        return false;
37    }
38//-->
39</script>
40
41<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
42<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
43<form name="form_search" id="form_search" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
44<input type="hidden" name="mode" value="search">
45    <tr valign="top">
46        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
47            <!-- ¥µ¥Ö¥Ê¥Ó -->
48            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
49        </td>
50        <td class="mainbg">
51        <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
52            <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
53            <tr>
54                <td align="center">
55                <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
56                    <tr><td height="14"></td></tr>
57                    <tr>
58                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
59                    </tr>
60                    <tr>
61                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
62                        <td bgcolor="#cccccc">
63                        <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
64                            <tr>
65                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
66                            </tr>
67                            <tr>
68                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
69                                <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¸¡º÷¾ò·ïÀßÄê</span></td>
70                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
71                            </tr>
72                            <tr>
73                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
74                            </tr>
75                            <tr>
76                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
77                            </tr>
78                        </table>
79                        <!--¸¡º÷¾ò·ïÀßÄê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
80                        <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
81                            <tr class="fs12n">
82                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¸ÜµÒ¥³¡¼¥É</td>
83                                <td bgcolor="#ffffff" width="194"><!--{if $arrErr.customer_id}--><span class="red12"><!--{$arrErr.customer_id}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="customer_id" maxlength="<!--{$smarty.const.INT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.customer_id|escape}-->" size="30" class="box30" <!--{if $arrErr.customer_id}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /></td>
84                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ÅÔÆ»Éܸ©</td>
85                                <td bgcolor="#ffffff" width="195">
86                                    <!--{if $arrErr.pref}--><span class="red12"><!--{$arrErr.pref}--></span><br><!--{/if}-->
87                                    <select name="pref">
88                                        <option value="" selected="selected" <!--{if $arrErr.name}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>ÅÔÆ»Éܸ©¤òÁªÂò</option>
89                                        <!--{html_options options=$arrPref selected=$arrForm.pref}-->
90                                    </select>
91                                </td>
92                            </tr>
93                            <tr class="fs12n">
94                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¸ÜµÒ̾</td>
95                                <td bgcolor="#ffffff" width="194"><!--{if $arrErr.name}--><span class="red12"><!--{$arrErr.name}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="name" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.name|escape}-->" size="30" class="box30" <!--{if $arrErr.name}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /></td>
96                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¸ÜµÒ̾¡Ê¥«¥Ê¡Ë</td>
97                                <td bgcolor="#ffffff" width="195"><!--{if $arrErr.kana}--><span class="red12"><!--{$arrErr.kana}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="kana" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.kana|escape}-->" size="30" class="box30" <!--{if $arrErr.kana}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /></td>
98                            <tr class="fs12n">
99                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">À­ÊÌ</td>
100                                <td bgcolor="#ffffff" width="194"><!--{html_checkboxes name="sex" options=$arrSex separator="&nbsp;" selected=$arrForm.sex}--></td>
101                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ÃÂÀ¸·î</td>
102                                <td bgcolor="#ffffff" width="195"><!--{if $arrErr.birth_month}--><span class="red12"><!--{$arrErr.birth_month}--></span><br><!--{/if}-->
103                                    <select name="birth_month" style="<!--{$arrErr.birth_month|sfGetErrorColor}-->" >
104                                        <option value="" selected="selected">--</option>
105                                        <!--{html_options options=$objDate->getMonth() selected=$arrForm.birth_month}-->
106                                    </select>·î
107                                </td>
108                            </tr>
109                            <tr class="fs12n">         
110                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ÃÂÀ¸Æü</td>
111                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3">
112                                    <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><span class="red12"><!--{$arrErr.b_start_year}--><!--{$arrErr.b_end_year}--></span><br><!--{/if}-->
113                                    <select name="b_start_year" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
114                                        <option value="" selected="selected">------</option>
115                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.b_start_year}-->
116                                    </select>ǯ
117                                    <select name="b_start_month" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
118                                        <option value="" selected="selected">----</option>
119                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.b_start_month}-->
120                                    </select>·î
121                                    <select name="b_start_day" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
122                                        <option value="" selected="selected">----</option>
123                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.b_start_day}-->
124                                    </select>Æü¡Á
125                                    <select name="b_end_year" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
126                                        <option value="" selected="selected">------</option>
127                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.b_end_year}-->
128                                    </select>ǯ
129                                    <select name="b_end_month" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
130                                        <option value="" selected="selected">----</option>
131                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.b_end_month}-->
132                                    </select>·î
133                                    <select name="b_end_day" <!--{if $arrErr.b_start_year || $arrErr.b_end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
134                                        <option value="" selected="selected">----</option>
135                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.b_end_day}-->
136                                    </select>Æü
137                                </td>
138                            </tr>
139                            <tr class="fs12n">
140                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹</td>
141                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3"><!--{if $arrErr.email}--><span class="red12"><!--{$arrErr.email}--></span><!--{/if}--><input type="text" name="email" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.email|escape}-->" size="60" class="box60" <!--{if $arrErr.email}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->/></td>
142                            </tr>
143                            <tr class="fs12n">
144                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹</td>
145                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3"><!--{if $arrErr.email_mobile}--><span class="red12"><!--{$arrErr.email_mobile}--></span><!--{/if}--><input type="text" name="email_mobile" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.email_mobile|escape}-->" size="60" class="box60" <!--{if $arrErr.email_mobile}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->/></td>
146                            </tr>
147                            <tr class="fs12n">
148                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ÅÅÏÃÈÖ¹æ</td>
149                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3"><!--{if $arrErr.tel}--><span class="red12"><!--{$arrErr.tel}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="tel" maxlength="<!--{$smarty.const.TEL_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.tel|escape}-->" size="60" class="box60" /></td>
150                            </tr>
151                            <tr class="fs12n">
152                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¿¦¶È</td>
153                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3"><!--{html_checkboxes name="job" options=$arrJob separator="&nbsp;" selected=$arrForm.job}--></td>
154                            </tr>
155                            <tr class="fs12n">
156                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¹ØÆþ¶â³Û</td>
157                                <td bgcolor="#ffffff" width="194"><!--{if $arrErr.buy_total_from || $arrErr.buy_total_to}--><span class="red12"><!--{$arrErr.buy_total_from}--><!--{$arrErr.buy_total_to}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="buy_total_from" maxlength="<!--{$smarty.const.INT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.buy_total_from|escape}-->" size="6" class="box6" <!--{if $arrErr.buy_total_from || $arrErr.buy_total_to}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /> ±ß ¡Á <input type="text" name="buy_total_to" maxlength="<!--{$smarty.const.INT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.buy_total_to|escape}-->" size="6" class="box6" <!--{if $arrErr.buy_total_from || $arrErr.buy_total_to}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /> ±ß</td>
158                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¹ØÆþ²ó¿ô</td>
159                                <td bgcolor="#ffffff" width="195"><!--{if $arrErr.buy_times_from || $arrErr.buy_times_to}--><span class="red12"><!--{$arrErr.buy_times_from}--><!--{$arrErr.buy_times_to}--></span><br><!--{/if}--><input type="text" name="buy_times_from" maxlength="<!--{$smarty.const.INT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.buy_times_from|escape}-->" size="6" class="box6" <!--{if $arrErr.buy_times_from || $arrErr.buy_times_to}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /> ²ó ¡Á <input type="text" name="buy_times_to" maxlength="<!--{$smarty.const.INT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.buy_times_to|escape}-->" size="6" class="box6" <!--{if $arrErr.buy_times_from || $arrErr.buy_times_to}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}--> /> ²ó</td>
160                            </tr>
161                            <tr class="fs12n">
162                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü</td>
163                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3">
164                                    <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><span class="red12"><!--{$arrErr.start_year}--><!--{$arrErr.end_year}--></span><br><!--{/if}-->
165                                    <select name="start_year" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
166                                        <option value="" selected="selected">------</option>
167                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.start_year}-->
168                                    </select>ǯ
169                                    <select name="start_month" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
170                                        <option value="" selected="selected">----</option>
171                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.start_month}-->
172                                    </select>·î
173                                    <select name="start_day" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
174                                        <option value="" selected="selected">----</option>
175                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.start_day}-->
176                                    </select>Æü¡Á
177                                    <select name="end_year" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
178                                        <option value="" selected="selected">------</option>
179                                        <!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm.end_year}-->
180                                    </select>ǯ
181                                    <select name="end_month" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
182                                        <option value="" selected="selected">----</option>
183                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.end_month}-->
184                                    </select>·î
185                                    <select name="end_day" <!--{if $arrErr.start_year || $arrErr.end_year}--><!--{sfSetErrorStyle}--><!--{/if}-->>
186                                        <option value="" selected="selected">----</option>
187                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.end_day}-->
188                                    </select>Æü
189                                </td>
190                            </tr>
191               
192                            <tr class="fs12n">
193                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">ºÇ½ª¹ØÆþÆü</td>
194                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3">
195                                    <!--{if $arrErr.buy_start_year || $arrErr.buy_end_year}--><span class="red12"><!--{$arrErr.buy_start_year}--><!--{$arrErr.buy_end_year}--></span><br><!--{/if}-->
196                                    <select name="buy_start_year" style="<!--{$arrErr.buy_start_year|sfGetErrorColor}-->">
197                                        <option value="" selected="selected">------</option>
198                                        <!--{html_options options=$objDate->getYear($smarty.const.RELEASE_YEAR)  selected=$arrForm.buy_start_year}-->
199                                    </select>ǯ
200                                    <select name="buy_start_month" style="<!--{$arrErr.buy_start_year|sfGetErrorColor}-->">
201                                        <option value="" selected="selected">----</option>
202                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.buy_start_month}-->
203                                    </select>·î
204                                    <select name="buy_start_day" style="<!--{$arrErr.buy_start_year|sfGetErrorColor}-->">
205                                        <option value="" selected="selected">----</option>
206                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.buy_start_day}-->
207                                    </select>Æü¡Á
208                                    <select name="buy_end_year" style="<!--{$arrErr.buy_end_year|sfGetErrorColor}-->">
209                                        <option value="" selected="selected">------</option>
210                                        <!--{html_options options=$objDate->getYear($smarty.const.RELEASE_YEAR)  selected=$arrForm.buy_end_year}-->
211                                    </select>ǯ
212                                    <select name="buy_end_month" style="<!--{$arrErr.buy_end_year|sfGetErrorColor}-->">
213                                        <option value="" selected="selected">----</option>
214                                        <!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm.buy_end_month}-->
215                                    </select>·î
216                                    <select name="buy_end_day" style="<!--{$arrErr.buy_end_year|sfGetErrorColor}-->">
217                                        <option value="" selected="selected">----</option>
218                                        <!--{html_options options=$arrDay selected=$arrForm.buy_end_day}-->
219                                    </select>Æü
220                                </td>
221                            </tr>
222                            <tr class="fs12n">
223                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¹ØÆþ¾¦ÉÊ̾</td>
224                                <td bgcolor="#ffffff" width="194">
225                                    <!--{if $arrErr.buy_product_name}--><span class="red12"><!--{$arrErr.buy_product_name}--></span><!--{/if}-->
226                                    <span style="<!--{$arrErr.buy_product_name|sfGetErrorColor}-->">
227                                    <input type="text" name="buy_product_name" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" value="<!--{$arrForm.buy_product_name|escape}-->" size="30" class="box30" style="<!--{$arrErr.buy_product_name|sfGetErrorColor}-->"/>
228                                    </span>
229                                </td>
230                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¹ØÆþ¾¦ÉÊ<br />¥³¡¼¥É</td>
231                                <td bgcolor="#ffffff" width="195">
232                                <!--{if $arrErr.buy_product_code}--><span class="red12"><!--{$arrErr.buy_product_code}--></span><!--{/if}-->
233                                <input type="text" name="buy_product_code" value="<!--{$arrForm.buy_product_code}-->" maxlength="<!--{$smarty.const.STEXT_LEN}-->" size="30" class="box30" style="<!--{$arrErr.buy_product_code|sfGetErrorColor}-->" >
234                                </td>               
235                            </tr>
236                            <tr class="fs12n">
237                                <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¥«¥Æ¥´¥ê</td>
238                                <td bgcolor="#ffffff" width="499" colspan="3">
239                                    <select name="category_id" style="<!--{if $arrErr.category_id != ""}-->background-color: <!--{$smarty.const.ERR_COLOR}--><!--{/if}-->">
240                                        <option value="">ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option>
241                                        <!--{html_options options=$arrCatList selected=$arrForm.category_id}-->
242                                    </select>
243                                </td>
244                            </tr>
245                        </table>
246                        <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
247                            <tr>
248                                <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
249                                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
250                                <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
251                            </tr>
252                            <tr>
253                                <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
254                                <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
255                                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
256                                    <tr>
257                                        <td class="fs12n">¸¡º÷·ë²Ìɽ¼¨·ï¿ô
258                                            <select name="page_rows">
259                                                <!--{html_options options=$arrPageRows selected=$arrForm.page_rows}-->
260                                            </select> ·ï</td>
261                                        </td>
262                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="10" height="1" alt=""></td>
263                                        <td><input type="image" name="subm" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_search_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_search.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_search.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë" border="0" ></td>
264                                    </tr>
265                                </table>
266                                </td>
267                                <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
268                            </tr>
269                            <tr>
270                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
271                            </tr>
272                        </table>
273                        <!--¸¡º÷¾ò·ïÀßÄê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
274                        </td>
275                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
276                    </tr>
277                    <tr>
278                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
279                    </tr>
280                    <tr><td height="30"></td></tr>
281                </table>
282                </td>
283            </tr>
284            <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
285        </table>
286        </td>
287    </tr>
288</form>
289</table>
290<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
291
292<!--{if count($arrErr) == 0 and ($smarty.post.mode == 'search' or $smarty.post.mode == 'delete') }-->
293
294<!--¡ú¡ú¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¡ú¡ú-->
295<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
296<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
297<!--{foreach from=$smarty.post key="key" item="item"}-->
298<!--{if $key ne "mode" && $key ne "del_mode" && $key ne "edit_customer_id" && $key ne "del_customer_id" && $key ne "search_pageno" && $key ne "csv_mode" && $key ne "job" && $key ne "sex"}--><input type="hidden" name="<!--{$key|escape}-->" value="<!--{$item|escape}-->"><!--{/if}-->
299<!--{/foreach}-->
300<!--{foreach from=$smarty.post.job key="key" item="item"}-->
301<input type="hidden" name="job[]" value=<!--{$item}-->>
302<!--{/foreach}-->
303<!--{foreach from=$smarty.post.sex key="key" item="item"}-->
304<input type="hidden" name="sex[]" value=<!--{$item}-->>
305<!--{/foreach}-->
306<input type="hidden" name="mode" value="search">
307<input type="hidden" name="del_mode" value="">
308<input type="hidden" name="edit_customer_id" value="">
309<input type="hidden" name="del_customer_id" value="">
310<input type="hidden" name="search_pageno" value="<!--{$smarty.post.search_pageno|escape}-->">
311<input type="hidden" name="csv_mode" value="">
312    <tr><td colspan="2"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/search_line.jpg" width="878" height="12" alt=""></td></tr>
313    <tr bgcolor="cbcbcb">
314        <td>
315        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
316            <tr>
317                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/search_left.gif" width="19" height="22" alt=""></td>
318                <td>
319                <!--¸¡º÷·ë²Ì-->
320                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
321                    <tr>
322                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_left_top.gif" width="22" height="5" alt=""></td>
323                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_top_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
324                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_right_top.gif" width="22" height="5" alt=""></td>
325                    </tr>
326                    <tr>
327                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_left_middle.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
328                        <td bgcolor="#393a48" class="white10">¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¡¡<span class="reselt"><!--¸¡º÷·ë²Ì¿ô--><!--{$tpl_linemax}-->·ï</span>&nbsp;¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤·¤¿¡£</td>
329                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="22" height="8" alt=""></td>
330                    </tr>
331                    <tr>
332                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_left_bottom.gif" width="22" height="5" alt=""></td>
333                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_bottom_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
334                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/reselt_right_bottom.gif" width="22" height="5" alt=""></td>
335                    </tr>
336                </table>
337                <!--¸¡º÷·ë²Ì-->
338                <!--{if $smarty.const.ADMIN_MODE == '1'}-->
339                <input type="button" name="subm" value="¸¡º÷·ë²Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü" onclick="fnModeSubmit('delete_all','','');" />
340                <!--{/if}-->
341                </td>
342                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="8" height="1" alt=""></td>
343                <td><a href="#" onmouseover="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_csv_on.jpg','btn_csv');" onmouseout="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_csv.jpg','btn_csv');"  onclick="fnModeSubmit('csv','','');" ><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_csv.jpg" width="99" height="22" alt="CSV DOWNLOAD" border="0" name="btn_csv" id="btn_csv"></a></td>
344                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="8" height="1" alt=""></td>
345                <td><a href="../contents/csv.php?tpl_subno_csv=customer"><span class="fs12n"> >> CSV½ÐÎϹàÌÜÀßÄê </span></a></td>
346            </tr>
347        </table>
348        </td>
349        <td align="right">
350            <!--{include file=$tpl_pager}-->
351        </td>                                   
352    </tr>
353    <tr><td bgcolor="cbcbcb" colspan="2"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td></tr>
354</table>
355
356<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
357    <tr>
358        <td bgcolor="#f0f0f0" align="center">
359
360        <!--{if count($search_data) > 0}-->     
361
362            <table width="840" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
363                <tr><td height="12"></td></tr>
364                <tr>
365                    <td bgcolor="#cccccc">
366                    <!--¸¡º÷·ë²Ìɽ¼¨¥Æ¡¼¥Ö¥ë-->
367                    <table width="840" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" summary=" ">
368                        <tr bgcolor="#636469" align="center" class="fs12n">
369                            <td width="50" rowspan="2"><span class="white">¼ïÊÌ</span></td>
370                            <td width="120"><span class="white">¸ÜµÒ¥³¡¼¥É</span></td>
371                            <td width="300" rowspan="2"><span class="white">¸ÜµÒ̾/¡Ê¥«¥Ê¡Ë</span></td>
372                            <td width="50" rowspan="2"><span class="white">À­ÊÌ</span></td>
373                            <td width="250"><span class="white">TEL</span></td>
374                            <td width="50" rowspan="2"><span class="white">ÊÔ½¸</span></td>
375                            <td width="50" rowspan="2"><span class="white">ºï½ü</span></td>
376                        </tr>
377                        <tr bgcolor="#636469" align="center" class="fs12n">
378                            <td width=""><span class="white">ÅÔÆ»Éܸ©</span></td>
379                            <td width=""><span class="white">¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹</span></td>
380                        </tr>
381                        <!--{section name=data loop=$search_data}-->
382                            <!--¸ÜµÒ<!--{$smarty.section.data.iteration}-->-->
383                            <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
384                                <td align="center" rowspan="2"><!--{if $search_data[data].status eq 1}-->²¾<!--{else}-->ËÜ<!--{/if}--></td>
385                                <td><!--{$search_data[data].customer_id|escape}--></td>
386                                <td rowspan="2"><!--{$search_data[data].name01|escape}--> <!--{$search_data[data].name02|escape}-->(<!--{$search_data[data].kana01|escape}--> <!--{$search_data[data].kana02|escape}-->)</td>
387                                <td align="center" rowspan="2"><!--{if $search_data[data].sex eq 1}-->ÃËÀ­<!--{else}-->½÷À­<!--{/if}--></td>
388                                <td><!--{$search_data[data].tel01|escape}-->-<!--{$search_data[data].tel02|escape}-->-<!--{$search_data[data].tel03|escape}--></td>
389                                <td align="center" rowspan="2"><span class="icon_edit"><a href="#" onclick="return fnEdit('<!--{$search_data[data].customer_id|escape}-->');">ÊÔ½¸</a></span>
390                                </td>
391                                <td align="center" rowspan="2"><span class="icon_delete"><a href="#" onclick="return fnDelete('<!--{$search_data[data].customer_id|escape}-->');">ºï½ü</a></span></td>
392                            </tr>
393                            <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
394                                <td width=""><!--{assign var=pref value=$search_data[data].pref}--><!--{$arrPref[$pref]}--></td>
395                                <td width=""><!--{mailto address=$search_data[data].email encode="javascript"}--></a></td>
396                            </tr>
397                            <!--¸ÜµÒ<!--{$smarty.section.data.iteration}-->-->
398                        <!--{/section}-->
399                    </table>
400                    <!--¸¡º÷·ë²Ìɽ¼¨¥Æ¡¼¥Ö¥ë-->
401                    </td>
402                </tr>
403            </table>
404
405        <!--{/if}-->
406
407        </td>
408    </tr>
409</form>
410</table>       
411<!--¡ú¡ú¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¡ú¡ú-->     
412
413<!--{/if}-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.