source: branches/dev/data/Smarty/templates/admin/basis/template.tpl @ 14630

Revision 14630, 6.1 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
9<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
10<form name="form1" id="form1" method="post" action="">
11    <tr valign="top">
12        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
13            <!--¢§SUB NAVI-->
14            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
15            <!--¢¥SUB NAVI-->
16        </td>
17        <td class="mainbg">
18            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
19            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
20                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
21                <tr>
22                    <td align="center">
23                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
24                            <tr><td height="14"></td></tr>
25                            <tr>
26                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
27                            </tr>
28                            <tr>
29                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
30                                <td bgcolor="#cccccc">
31                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
32                                    <tr>
33                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
34                                    </tr>
35                                    <tr>
36                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
37                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È°ìÍ÷</span></td>
38                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
39                                    </tr>
40                                    <tr>
41                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
42                                    </tr>
43                                    <tr>
44                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
45                                    </tr>
46                                </table>
47
48                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
49                                    <tr bgcolor="#f2f1ec" align="center" class="fs12n">
50                                        <td width="120">ºîÀ®Æü</td>
51                                        <td width="333">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾</td>
52                                        <td width="70">¥á¡¼¥ë·Á¼°</td>
53                                        <td width="40">ÊÔ½¸</td>
54                                        <td width="40">ºï½ü</td>
55                                        <td width="70">¥×¥ì¥Ó¥å¡¼</td>
56                                    </tr>
57                                    <!--{section name=data loop=$list_data}-->
58                                    <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
59                                        <td width="120" align="center"><!--{$list_data[data].create_date|escape}--></td>
60                                        <td width="333"><!--{$list_data[data].template_name|escape}--></td>
61                                        <!--{assign var=type value=$list_data[data].mail_method|escape}-->
62                                        <td width="70" align="center"><!--{if $list_data[data].send_type eq 0}-->¥Ñ¥½¥³¥ó<!--{else}-->·ÈÂÓ<!--{/if}--></td>
63                                        <td width="40" align="center"><a href="./mail.php?mode=edit&template_id=<!--{$list_data[data].template_id}-->">ÊÔ½¸</a></td>
64                                        <td width="40" align="center">
65                                        <!--{if $list_data[data].template_id > 1}-->
66                                        <a href="" onclick="fnDelete('<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->?mode=delete&id=<!--{$list_data[data].template_id}-->'); return false;">ºï½ü</a>
67                                        <!--{else}-->(¸ÇÄê)<!--{/if}-->
68                                        </td>
69                                        <td width="70" align="center"><!--{if $list_data[data].send_type eq 0}--><a href="" onclick="win03('./preview.php?mode=preview&id=<!--{$list_data[data].template_id}-->','preview','750','550'); return false;" target="_blank"><!--{else}--><a href="" onclick="win03('./preview.php?id=<!--{$list_data[data].template_id}-->','preview','650','700'); return false;" target="_blank"><!--{/if}-->¥×¥ì¥Ó¥å¡¼</a></td>
70                                    </tr>
71                                    <!--{/section}-->
72                                </table>
73
74                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
75                                    <tr>
76                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
77                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
78                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
79                                    </tr>
80                                    <tr>
81                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
82                                        <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
83                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
84                                            <tr>
85                                                <td>
86                                                    <input type="button" name="subm" onclick="location.href='./template_input.php'" value="¿·µ¬ºîÀ®" />¡¡
87                                                    <!-- £È£Ô£Í£ÌºîÀ®¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ÏÊÝα ¡Ê¼¡´ü³«È¯¡Ë
88                                                    <input type="button" name="subm" onclick="location.href='./htmlmail.php'" value="HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈºîÀ®¥¦¥£¥¶¡¼¥É" />
89                                                    -->
90                                                </td>
91                                            </tr>
92                                        </table>
93                                        </td>
94                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
95                                    </tr>
96                                    <tr>
97                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
98                                    </tr>
99                                </table>
100                                </td>
101                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
102                            </tr>
103                            <tr>
104                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
105                            </tr>
106                            <tr><td height="30"></td></tr>
107                        </table>
108                    </td>
109                </tr>
110                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
111            </table>
112            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
113        </td>
114    </tr>
115</table>
116<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
117
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.