source: branches/comu/data/conf/conf.php @ 11984

Revision 11984, 37.5 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.inc");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
16/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
17/*
18 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
19 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
20 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
21 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
22 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
29 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
30 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
31 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
32 */
33error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
34//error_reporting(E_ALL);
35
36//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
38//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
40define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
41define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
42//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43
44//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
46// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
47define("USER_DIR", "user_data/");
48define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
49
50// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
51define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
52
53// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
54define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
55define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
56
57// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
58define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
59define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
62define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
63define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
64define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
66define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
67
68// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
69define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
70define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
71// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
72define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
73
74// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
75define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
76
77// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
78define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
79
80// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
81define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
82define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
83
84// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
85define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
86define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
87//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
88
89//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
90/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
91// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê¡¡
92define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/");
93
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
95define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
96// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
97define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
98// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
99define("MODULE_CSV_COL_MAX", 16);
100//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
101
102//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
103/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
104// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
105define("EBIS_TAG_MID", 1);
106// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
107define("AFF_TAG_MID", 3);
108// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
109define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
110// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
111define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
112// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
113define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
114define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
115define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
116//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
118// ʸ»ú¥³¡¼¥É
119define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
120
121// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
122<<<<<<< .working
123define("ECCUBE_VERSION", "1.1.1");
124=======
125define("ECCUBE_VERSION", "1.2.0-beta");
126>>>>>>> .merge-right.r11982
127
128// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
129define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
130
131// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
132define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
133
134//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
135define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
136
137define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
138
139//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
140define("FAVORITE_ERROR", 13);
141
142/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
143   
144define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
145define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
146define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
147define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
148define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
149define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
150
151/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
152
153define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
154
155/** Çä¾å¤²½¸·× **/
156
157define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
158define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
159
160/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
161define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
162
163/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
164define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
165define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
167define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
168define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
169define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
170
171define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
172define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
173define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
174
175/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
176//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
177define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
178//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
179define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 5);
180
181//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
182define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
183//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
184define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
185//SSLURLȽÄê
186define("SSLURL_CHECK", 0);
187//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
188define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
189//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
190define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
191
192/*
193 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
194 */
195/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
196define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
197define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
198define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
199define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
200define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
201define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
202define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
203define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
204define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
205define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
206define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
207define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
208define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
209define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
210define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
211define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
212define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
213define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
214define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
215<<<<<<< .working
216define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
217define ("MAX_LOG_SIZE", "10000");                       // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
218=======
219define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
220define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
221>>>>>>> .merge-right.r11982
222
223define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
224define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
225define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
226define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
227
228/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
229define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
230define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
231// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
232// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
233
234define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
235// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
236// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
237define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
238define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
239define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
240
241/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
242define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                                  // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
243define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
244
245// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
246define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
247define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
248define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
249define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
250define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
251define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
252define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
253
254// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
255//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
256//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
257//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
258//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
259define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
260define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
261
262define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
263define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
264define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
265define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
266define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
267define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
268define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
269define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
270define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
271define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
272define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
273define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
274define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
275define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
276define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
277define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
278
279define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
280define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
281define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
282define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
283define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
284define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
285define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
286define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
287
288/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
289define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
290define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
291define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
292define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
293define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
294define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
295// ²Á³Ê̾¾Î
296define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
297define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
298
299/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
300define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
301define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
302define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
303define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
304define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
305define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
306
307define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");          // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
308define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
309
310define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
311define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
312define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
313define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
314define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
315define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
316define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
317define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
318define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
319
320/* URL¥Ñ¥¹ */
321define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
322define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
323define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
324define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
325define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
326define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
327define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
328define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
329define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
330define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
331define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
332define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
335define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
336define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
337define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
338
339/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
340define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
341define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
342define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
343define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
344
345/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
346define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
347define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
348define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
349define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
350define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
351define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
352define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
353
354/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
355define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
356define ("SMTEXT_LEN", 100);
357define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
358define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
359define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
360define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
361define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
362define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
363define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
364define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
365define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
366define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
367define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
368define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
369define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
370define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
371define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
372define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
373define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
374define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
375define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
376define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
377
378/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
379
380/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
381define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
382define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
383define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
384define ("FREE_DIAL", "");
385
386/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
387define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
388define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
389define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
390define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
391define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
392define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
393define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
394define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
395define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
396define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
397define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
398define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
399define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
400define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
401define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
402define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
403define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
404define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
405define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
406define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
407define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
408define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
409
410/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
411define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
412define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
413
414/* URL */
415define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
416define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
417define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
418define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
419define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
420define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
421define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
422define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
423define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
424define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
425define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
426define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
427define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
428define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
429define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
430define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
431define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
432define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
433
434/*
435 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
436 */
437 
438// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
439// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
440// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
441$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
442$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
443$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
444$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
445$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
446$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
451$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
452$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
453$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
454
455// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
456$arrDISABLE_LOGOUT = array(
457    1 => "/shopping/deliv.php",
458    2 => "/shopping/payment.php",
459    3 => "/shopping/confirm.php",
460    4 => "/shopping/card.php",
461    5 => "/shopping/loan.php",
462);
463
464// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
465$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
466//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
467// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
468
469// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
470$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
471$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
472
473// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
474$arrDISP[1] = "¸ø³«";
475$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
476
477// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
478$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
479$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
480
481// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
482$arrSRANK[1] = 1;
483$arrSRANK[2] = 2;
484$arrSRANK[3] = 3;
485$arrSRANK[4] = 4;
486$arrSRANK[5] = 5;
487
488// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
489$arrSTATUS[1] = "NEW";
490$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
491$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
492$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
493$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
494
495// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
496$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
497$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
498$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
499$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
500$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
501
502// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
503$arrAllowedTag = array(
504    "table",
505    "tr",
506    "td",
507    "a",
508    "b",
509    "blink",
510    "br",
511    "center",
512    "font",
513    "h",
514    "hr",
515    "img",
516    "li",
517    "strong",
518    "p",
519    "div",
520    "i",
521    "u",
522    "s",
523    "/table",
524    "/tr",
525    "/td",
526    "/a",
527    "/b",
528    "/blink",
529    "/br",
530    "/center",
531    "/font",
532    "/h",
533    "/hr",
534    "/img",
535    "/li",
536    "/strong",
537    "/p",
538    "/div",
539    "/i",
540    "/u",
541    "/s"
542);
543
544// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
545$arrPageMax = array(
546    10 => "10",
547    20 => "20",
548    30 => "30",
549    40 => "40",
550    50 => "50",
551    60 => "60",
552    70 => "70",
553    80 => "80",
554    90 => "90",
555    100 => "100",
556); 
557   
558// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
559$arrMagazineType["1"] = "HTML";
560$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
561
562$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
563$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
564
565
566/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
567$arrMAILMAGATYPE = array(
568    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
569    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
570    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
571);
572
573/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
574$arrRECOMMEND = array(
575    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
576    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
577    3 => "¡ú¡ú¡ú",
578    2 => "¡ú¡ú",
579    1 => "¡ú"
580);
581
582$arrTAXRULE = array(
583    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
584    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
585    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
586);
587
588
589// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
590$arrMAILTEMPLATE = array(
591     1 => "Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
592    ,2 => "Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
593    ,3 => "¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
594);
595
596// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
597$arrMAILTPLPATH = array(
598    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
599    2 => "mail_templates/order_mail.tpl",
600    3 => "mail_templates/order_mail.tpl",
601    4 => "mail_templates/contact_mail.tpl",
602);
603
604/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
605$arrPref = array(
606                    1 => "Ë̳¤Æ»",
607                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
608                    3 => "´ä¼ê¸©",
609                    4 => "µÜ¾ë¸©",
610                    5 => "½©Åĸ©",
611                    6 => "»³·Á¸©",
612                    7 => "Ê¡Å縩",
613                    8 => "°ñ¾ë¸©",
614                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
615                    10 => "·²Çϸ©",
616                    11 => "ºë¶Ì¸©",
617                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
618                    13 => "ÅìµþÅÔ",
619                    14 => "¿ÀÆàÀ",
620                    15 => "¿·³ã¸©",
621                    16 => "ÉÙ»³¸©",
622                    17 => "ÀÐÀ",
623                    18 => "Ê¡°æ¸©",
624                    19 => "»³Íü¸©",
625                    20 => "ĹÌ",
626                    21 => "´ôÉ츩",
627                    22 => "ÀŲ¬¸©",
628                    23 => "°¦Ãθ©",
629                    24 => "»°½Å¸©",
630                    25 => "¼¢²ì¸©",
631                    26 => "µþÅÔÉÜ",
632                    27 => "ÂçºåÉÜ",
633                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
634                    29 => "ÆàÎɸ©",
635                    30 => "Ï²λ³¸©",
636                    31 => "Ä»¼è¸©",
637                    32 => "Å纬¸©",
638                    33 => "²¬»³¸©",
639                    34 => "¹­Å縩",
640                    35 => "»³¸ý¸©",
641                    36 => "ÆÁÅ縩",
642                    37 => "¹áÀ",
643                    38 => "°¦É²¸©",
644                    39 => "¹âÃθ©",
645                    40 => "Ê¡²¬¸©",
646                    41 => "º´²ì¸©",
647                    42 => "Ĺºê¸©",
648                    43 => "·§Ëܸ©",
649                    44 => "Âçʬ¸©",
650                    45 => "µÜºê¸©",
651                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
652                    47 => "²­Æ츩"
653                );
654               
655/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
656$arrJob = array(
657                    1 => "¸ø̳°÷",
658                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
659                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
660                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
661                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
662                    6 => "°å»Õ",
663                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
664                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
665                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
666                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
667                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
668                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
669                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
670                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
671                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
672                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
673                    17 => "¼çÉØ",
674                    18 => "¤½¤Î¾"
675                );
676
677/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
678$arrReminder = array(
679                        1 => "Êì¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
680                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
681                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
682                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
683                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
684                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
685                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
686                    );
687/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
688$arrSex = array(
689                    1 => "ÃËÀ­",
690                    2 => "½÷À­"
691                );
692
693/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
694define ("MAIL_TYPE_PC",1);
695define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
696$arrMailType = array(
697                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
698                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹",
699                );     
700               
701               
702/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/       
703$arrPageRows = array(
704                        10 => 10,
705                        20 => 20,
706                        30 => 30,
707                        40 => 40,
708                        50 => 50,
709                        60 => 60,
710                        70 => 70,
711                        80 => 80,
712                        90 => 90,
713                        100 => 100,
714                    );
715
716/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
717define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
718define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
719define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
720define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
721define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
722define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
723
724/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
725$arrORDERSTATUS = array(
726    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
727    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
728    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
729    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
730    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
731    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
732);
733
734// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
735define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
736
737/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
738$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
739    1 => "#FFFFFF",
740    2 => "#C9C9C9",
741    3 => "#DDE6F2"
742);
743
744$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
745    1 => "#FFFFFF",
746    2 => "#FFDE9B",
747    3 => "#C9C9C9",
748    4 => "#FFD9D9",
749    5 => "#BFDFFF",
750    6 => "#FFFFAB"
751);
752
753// ÍËÆü
754$arrWDAY = array(
755    0 => "Æü",
756    1 => "·î",
757    2 => "²Ð",
758    3 => "¿å",
759    4 => "ÌÚ",
760    5 => "¶â",
761    6 => "ÅÚ"
762);         
763       
764/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
765define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
766
767/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
768define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
769define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
770define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
771
772// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
773define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
774define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
775define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
776
777//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
778$arrDELIVERYDATE = array(
779    1 => "¨Æü",
780    2 => "1¡Á2Æü¸å",
781    3 => "3¡Á4Æü¸å",
782    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
783    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
784    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
785    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
786    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
787    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
788);
789
790/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
791define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
792
793/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
794define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
795
796/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
797$arrPRODUCTLISTMAX = array(
798    15 => '15·ï',
799    30 => '30·ï',
800    50 => '50·ï'
801);
802
803/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
804define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
805
806/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
807
808//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
809$arrCONVENIENCE = array(
810    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
811    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
812    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
813    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
814    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
815);
816
817//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
818$arrCONVENIMESSAGE = array(
819    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
820    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
821    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
822    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
823    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
824);
825
826//»Ùʧ´ü¸Â
827define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
828
829/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
830
831//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
832define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
833
834//DB¤Î¼ïÎà
835$arrDB = array(
836    1 => 'PostgreSQL',
837    2 => 'MySQL'
838);
839
840// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
841$arrTarget = array(
842    1 => "LeftNavi",
843    2 => "MainHead",
844    3 => "RightNavi",
845    4 => "MainFoot",
846    5 => "Unused"
847);
848
849/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
850
851define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
852define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
853define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
854
855define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
856define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
857
858// ¾õÂÖ
859$arrTrackBackStatus = array(
860    1 => "ɽ¼¨",
861    2 => "Èóɽ¼¨",
862    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
863);
864
865/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
866
867define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
868define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
869
870// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
871$arrSiteControlTrackBack = array(
872    1 => "Í­¸ú",
873    2 => "̵¸ú"
874);
875
876// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
877$arrSiteControlAffiliate = array(
878    1 => "Í­¸ú",
879    2 => "̵¸ú"
880);
881
882/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
883
884// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
885$arrViewWhere = array(
886    "&&crscls_where&&" => "",
887    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
888    "&&noncls_where&&" => "",
889    "&&allcls_where&&" => "",
890    "&&allclsdtl_where&&" => "",
891    "&&prdcls_where&&" => "",
892    "&&catcnt_where&&" => ""
893);
894
895// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
896$arrView = array(
897    "vw_cross_class" => '
898        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
899        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
900
901    "vw_cross_products_class" =>'
902        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
903        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
904        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
905        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
906        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
907
908    "vw_products_nonclass" => '
909        (SELECT
910            T1.product_id,
911            T1.name,
912            T1.deliv_fee,
913            T1.sale_limit,
914            T1.sale_unlimited,
915            T1.category_id,
916            T1.rank,
917            T1.status,
918            T1.product_flag,
919            T1.point_rate,
920            T1.comment1,
921            T1.comment2,
922            T1.comment3,
923            T1.comment4,
924            T1.comment5,
925            T1.comment6,
926            T1.file1,
927            T1.file2,
928            T1.file3,
929            T1.file4,
930            T1.file5,
931            T1.file6,
932            T1.main_list_comment,
933            T1.main_list_image,
934            T1.main_comment,
935            T1.main_image,
936            T1.main_large_image,
937            T1.sub_title1,
938            T1.sub_comment1,
939            T1.sub_image1,
940            T1.sub_large_image1,
941            T1.sub_title2,
942            T1.sub_comment2,
943            T1.sub_image2,
944            T1.sub_large_image2,
945            T1.sub_title3,
946            T1.sub_comment3,
947            T1.sub_image3,
948            T1.sub_large_image3,
949            T1.sub_title4,
950            T1.sub_comment4,
951            T1.sub_image4,
952            T1.sub_large_image4,
953            T1.sub_title5,
954            T1.sub_comment5,
955            T1.sub_image5,
956            T1.sub_large_image5,
957            T1.sub_title6,
958            T1.sub_comment6,
959            T1.sub_image6,
960            T1.sub_large_image6,
961            T1.del_flg,
962            T1.creator_id,
963            T1.create_date,
964            T1.update_date,
965            T1.deliv_date_id,
966            T2.product_id_sub,
967            T2.product_code,
968            T2.price01,
969            T2.price02,
970            T2.stock,
971            T2.stock_unlimited,
972            T2.classcategory_id1,
973            T2.classcategory_id2
974        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
975        (SELECT
976        product_id AS product_id_sub,
977        product_code,
978        price01,
979        price02,
980        stock,
981        stock_unlimited,
982        classcategory_id1,
983        classcategory_id2
984        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
985        AS T2
986        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ',
987
988    "vw_products_allclass" => '
989        (SELECT
990        product_id,
991        product_code_min,
992        product_code_max,
993        price01_min,
994        price01_max,
995        price02_min,
996        price02_max,
997        stock_min,
998        stock_max,
999        stock_unlimited_min,
1000        stock_unlimited_max,
1001        del_flg,
1002        status,
1003        name,
1004        comment1,
1005        comment2,
1006        comment3,
1007        rank,
1008        main_list_comment,
1009        main_image,
1010        main_list_image,
1011        product_flag,
1012        deliv_date_id,
1013        sale_limit,
1014        point_rate,
1015        sale_unlimited,
1016        create_date,
1017        deliv_fee
1018        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1019        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1020    FROM
1021        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1022    ) ',
1023
1024    "vw_products_allclass_detail" => '
1025        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1026        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1027        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1028        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1029        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1030        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1031        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1032        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1033        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1034        (SELECT
1035        product_id AS product_id_sub,
1036        MIN(price01) AS price01_min,
1037        MAX(price01) AS price01_max,
1038        MIN(price02) AS price02_min,
1039        MAX(price02) AS price02_max,
1040        MIN(stock) AS stock_min,
1041        MAX(stock) AS stock_max,
1042        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1043        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1044        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1045        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1046        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1047
1048    "vw_product_class" => '
1049        (SELECT * FROM
1050        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1051        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1052        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1053        FROM ( SELECT
1054                T1.product_class_id,
1055                T1.product_id,
1056                classcategory_id1,
1057                classcategory_id2,
1058                T2.rank,
1059                T2.class_id,
1060                stock,
1061                price01,
1062                price02,
1063                stock_unlimited,
1064                product_code       
1065         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1066        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1067        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1068        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1069        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1070
1071    "vw_category_count" => '
1072        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1073        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1074        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1075);
1076
1077?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.