source: branches/beta/html/admin/mail/template_input.php @ 16803

Revision 16803, 2.8 KB checked in by satou, 15 years ago (diff)

文言修正

Line 
1<?php
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7require_once("../require.php");
8
9class LC_Page {
10   
11    var $arrSession;
12    var $site_info;
13    var $objDate;
14    var $arrForm;
15    var $mode;
16    var $arrMagazineType;
17    var $title;
18   
19    function LC_Page() {
20        $this->tpl_mainpage = 'mail/template_input.tpl';
21        $this->tpl_mainno = 'mail';
22        $this->tpl_subnavi = 'mail/subnavi.tpl';
23        $this->tpl_subno = "template";
24        $this->tpl_subtitle = '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê';
25    }
26}
27
28$conn = new SC_DBConn();
29$objPage = new LC_Page();
30$objView = new SC_AdminView();
31$objSess = new SC_Session();
32
33// ǧ¾Ú²ÄÈݤÎȽÄê
34sfIsSuccess($objSess);
35
36$objPage->arrMagazineType = $arrMagazineType;
37$objPage->mode = "regist";
38
39// ¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë½èÍýʬ´ô
40if ( $_GET['mode'] == 'edit' && sfCheckNumLength($_GET['template_id'])===true ){
41   
42    // ÊÔ½¸
43    $sql = "SELECT * FROM dtb_mailmaga_template WHERE template_id = ? AND del_flg = 0";
44    $result = $conn->getAll($sql, array($_GET['template_id']));
45    $objPage->arrForm = $result[0];
46   
47       
48} elseif ( $_POST['mode'] == 'regist' ) {
49   
50    // ¿·µ¬ÅÐÏ¿
51    $objPage->arrForm = lfConvData( $_POST );
52    $objPage->arrErr = lfErrorCheck($objPage->arrForm);
53   
54    if ( ! $objPage->arrErr ){
55        // ¥¨¥é¡¼¤¬Ìµ¤¤¤È¤­¤ÏÅÐÏ¿¡¦ÊÔ½¸
56        lfRegistData( $objPage->arrForm, $_POST['template_id']);   
57        sfReload("mode=complete");  // ¼«Ê¬¤òºÆÆɹþ¤·¤Æ¡¢´°Î»²èÌ̤ØÁ«°Ü
58    }
59   
60} elseif ( $_GET['mode'] == 'complete' ) {     
61   
62    // ´°Î»²èÌÌɽ¼¨
63    $objPage->tpl_mainpage = 'mail/template_complete.tpl';
64   
65}
66
67$objView->assignobj($objPage);
68$objView->display(MAIN_FRAME);
69
70//=============================================================================
71
72function lfRegistData( $arrVal, $id = null ){
73   
74    $query = new SC_Query();
75   
76    $sqlval['subject'] = $arrVal['subject'];
77    $sqlval['mail_method'] = $arrVal['mail_method'];
78    $sqlval['creator_id'] = $_SESSION['member_id'];
79    $sqlval['body'] = $arrVal['body'];
80    $sqlval['update_date'] = "now()";
81
82    if ( $id ){
83        $query->update("dtb_mailmaga_template", $sqlval, "template_id=".$id );
84    } else {
85        $sqlval['create_date'] = "now()";
86        $query->insert("dtb_mailmaga_template", $sqlval);
87    }
88}
89
90function lfConvData( $data ){
91   
92     // ʸ»úÎó¤ÎÊÑ´¹¡Êmb_convert_kana¤ÎÊÑ´¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë                         
93    $arrFlag = array(
94                      "subject" => "KV"
95                     ,"body" => "KV"
96                    );
97       
98    if ( is_array($data) ){
99        foreach ($arrFlag as $key=>$line) {
100            $data[$key] = mb_convert_kana($data[$key], $line);
101        }
102    }
103
104    return $data;
105}
106
107// ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯
108function lfErrorCheck() {
109    $objErr = new SC_CheckError();
110   
111    $objErr->doFunc(array("¥á¡¼¥ë·Á¼°", "mail_method"), array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK"));
112    $objErr->doFunc(array("Subject", "subject", STEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
113    $objErr->doFunc(array("ËÜʸ", 'body', LLTEXT_LEN), array("EXIST_CHECK","MAX_LENGTH_CHECK"));
114
115    return $objErr->arrErr;
116}
117
118?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.