source: branches/beta/data/include/mobile.inc @ 15439

Revision 15439, 12.3 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)
  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1<?php
2/**
3 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¶¦Í­´Ø¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë
4 */
5
6require_once DATA_PATH . 'module/Net/URL.php';
7require_once DATA_PATH . 'class/SC_DbConn.php';
8require_once DATA_PATH . 'class/SC_Query.php';
9
10/**
11 * EC-CUBE ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·ÈÂÓüËö¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
12 * ÈóÂбþüËö¤Î¾ì¹ç¤Ï unsupported/index.php ¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
13 *
14 * @return void
15 */
16function lfMobileCheckCompatibility() {
17   
18
19   
20    if (!GC_MobileUserAgent::isSupported()) {
21        header('Location: ' . URL_DIR . 'unsupported/index.php');
22        exit;
23    }
24   
25
26}
27
28/**
29 * ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
30 *
31 * @param string &$value ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ø¤Î»²¾È
32 * @return void
33 */
34function lfMobileConvertInputValue(&$value) {
35    // Shift JIS ¤«¤éÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
36    // SoftBank °Ê³°¤Î³¨Ê¸»ú¤Ï³°»úÎΰè¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃʳ¬¤Ç½üµî¤µ¤ì¤ë¡£
37    $value = mb_convert_encoding($value, CHAR_CODE, 'SJIS');
38
39    // SoftBank ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò½üµî¤¹¤ë¡£
40    $value = preg_replace('/\\x1b\\$[^\\x0f]*\\x0f/', '', $value);
41}
42
43/**
44 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤÎÆþÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
45 *
46 * @return void
47 */
48function lfMobileInitInput() {
49    array_walk($_GET, 'lfMobileConvertInputValue');
50    array_walk($_POST, 'lfMobileConvertInputValue');
51    array_walk($_REQUEST, 'lfMobileConvertInputValue');
52}
53
54/**
55 * dtb_mobile_ext_session_id ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
56 *
57 * @return string|null ¼èÆÀ¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
58 *                     ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï null ¤òÊÖ¤¹¡£
59 */
60function lfMobileGetExtSessionId() {
61    if (!preg_match('|^' . URL_DIR . '(.*)$|', $_SERVER['SCRIPT_NAME'], $matches)) {
62        return null;
63    }
64
65    $url = $matches[1];
66    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
67    $objQuery = new SC_Query;
68
69    foreach ($_REQUEST as $key => $value) {
70        $session_id = $objQuery->get('dtb_mobile_ext_session_id', 'session_id',
71                                     'param_key = ? AND param_value = ? AND url = ? AND create_date >= ?',
72                                     array($key, $value, $url, $time));
73        if (isset($session_id)) {
74            return $session_id;
75        }
76    }
77
78    return null;
79}
80
81/**
82 * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
83 *
84 * @return string|false ¼èÆÀ¤·¤¿Í­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹¡£
85 *                      ¼èÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
86 */
87function lfMobileGetSessionId() {
88    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
89    $sessionId = @$_POST[session_name()];
90    if (!isset($sessionId)) {
91        $sessionId = @$_GET[session_name()];
92    }
93    if (!isset($sessionId)) {
94        $sessionId = lfMobileGetExtSessionId();
95    }
96   
97    if (!isset($sessionId)) {
98        return false;
99    }
100
101    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
102    if (preg_match('/^[0-9a-zA-Z,-]{32,}$/', $sessionId) < 1) {
103        gfPrintLog("Invalid session id : sid=$sessionId");
104        return false;
105    }
106
107    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¸ºß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
108    if (sfSessRead($sessionId) === null) {
109        gfPrintLog("Non-existent session id : sid=$sessionId");
110        return false;
111    }
112
113    return session_id($sessionId);
114}
115
116/**
117 * ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
118 *
119 * @return boolean ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï true¡¢Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï false ¤òÊÖ¤¹¡£
120 */
121function lfMobileValidateSession() {
122    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
123    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) {
124        gfprintlog("ÇÛÎómobile¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£");
125        return false;
126    }
127
128    // Í­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
129    if (intval(@$_SESSION['mobile']['expires']) < time()) {
130        gfPrintLog("Session expired at " .
131                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) .
132                   ' : sid=' . session_id());
133        gfprintlog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                 
134        return false;
135    }
136
137    // ·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
138    $model = GC_MobileUserAgent::getModel();
139    if (@$_SESSION['mobile']['model'] != $model) {
140        gfPrintLog("User agent model mismatch : " .
141                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] .
142                   '" (expected), sid=' . session_id());
143        gfprintlog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");   
144        return false;
145    }
146    return true;
147}
148
149/**
150 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
151 *
152 * @return void
153 */
154function lfMobileInitSession() {
155    $session_ok = true;
156   
157    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼õ¤±ÅϤ·¤Ë¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£
158    ini_set('session.use_cookies', '0');
159
160    // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤«¤éÍ­¸ú¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
161    $sessionId = lfMobileGetSessionId();
162
163    session_start();
164   
165    // ¿·µ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤álfMobileGetSessionId()¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï""¤È¤Ê¤ë¡£
166    if($sessionId == "") {
167        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> OK");
168    } else {
169        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> NG");
170        $session_ok = false;       
171    }
172   
173    if(lfMobileValidateSession()) {
174        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§Í­¸úÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ -> OK");
175    } else {
176        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§Í­¸úÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ -> NG");
177        $session_ok = false;
178    }
179    gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§REQUEST_METHOD -> " . $_SERVER['REQUEST_METHOD']);
180    gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§session_id() -> " . session_id());
181    gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§GET PHPSESSID ---> " . $_GET["PHPSESSID"]);
182   
183    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À®
184    // ¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£
185    if (!$session_ok) {
186        session_regenerate_id();
187        $_SESSION = array('mobile' => array('model'    => GC_MobileUserAgent::getModel(),
188                                            'phone_id' => GC_MobileUserAgent::getId(),
189                                            'expires'  => time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME));
190
191        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
192        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
193            gfprintlog("GETÍ×µá¤Î¼èÆÀ:".$_GET['PHPSESSID']);
194            gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId());
195            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
196            header('Location: ' . gfAddSessionId());
197        } else {
198            gfprintlog("GETÍ׵᤬¤Ê¤·");
199            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£
200            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID);
201        }
202        exit;
203    }
204
205    // ·ÈÂÓüËöID¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤¿¾ì¹ç¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ËÊݸ¤¹¤ë¡£
206    $phoneId = GC_MobileUserAgent::getId();
207    if ($phoneId !== false) {
208        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = $phoneId;
209    }
210
211    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
212    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME;
213}
214
215/**
216 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνÐÎϤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
217 *
218 * ½ÐÎϤÎή¤ì
219 * 1. Smarty
220 * 2. ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
221 * 3. Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
222 * 4. ²èÁüÍѤΥ¿¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£
223 * 5. ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
224 * 6. ½ÐÎÏ
225 *
226 * @return void
227 */
228function lfMobileInitOutput() {
229    // Smarty ÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
230    @mkdir(COMPILE_DIR);
231
232    // ½ÐÎÏÍѤΥ¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò Shift JIS ¤Ë¸ÇÄꤹ¤ë¡£
233    mb_http_output('SJIS-win');
234
235    // ³¨Ê¸»ú¥¿¥°¤ò³¨Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
236    ob_start(array('GC_MobileEmoji', 'handler'));
237
238    // üËö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÁü¥µ¥¤¥º¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
239    ob_start(array('GC_MobileImage', 'handler'));
240
241    // Á´³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤òȾ³Ñ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
242    ob_start(create_function('$buffer', 'return mb_convert_kana($buffer, "k", "SJIS-win");'));
243
244    // ÆâÉô¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é Shift JIS ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
245    ob_start('mb_output_handler');
246}
247
248/**
249 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤνé´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£
250 *
251 * @return void
252 */
253function sfMobileInit() {
254    lfMobileInitInput();
255    if (basename(dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) != 'unsupported') {
256        lfMobileCheckCompatibility();
257        lfMobileInitSession();
258    }
259
260    lfMobileInitOutput();
261}
262
263/**
264 * LocationÅù¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤ëɬÍפ¬¤¢¤ëURL¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ乤롣
265 *
266 * @return String
267 */
268function gfAddSessionId($url = null) {
269    $objURL = new Net_URL($url);
270    $objURL->addQueryString(session_name(), session_id());
271    return $objURL->getURL();
272}
273
274/**
275 * ¶õ¥á¡¼¥ëÍѤΥȡ¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
276 *
277 * @return string À¸À®¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
278 */
279function lfGenerateKaraMailToken() {
280    $token_chars = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
281    $token_chars_length = strlen($token_chars);
282    $token_length = 10;
283    $token = '';
284
285    while ($token_length > 0) {
286        $token .= $token_chars{mt_rand(0, $token_chars_length - 1)};
287        --$token_length;
288    }
289
290    return $token;
291}
292
293/**
294 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿·µ¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£
295 *
296 * @param string $next_url ¶õ¥á¡¼¥ë¼õ¤±ÉÕ¤±¸å¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸ (¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÁêÂÐURL)
297 * @param string $session_id ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID (¾Êά¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óID)
298 * @return string|false ¥È¡¼¥¯¥ó¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
299 */
300function gfPrepareKaraMail($next_url, $session_id = null) {
301    if (!isset($session_id)) {
302        $session_id = session_id();
303    }
304
305    $objQuery = new SC_Query;
306
307    // GC
308    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
309    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'email IS NULL AND create_date < ?', array($time));
310
311    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
312
313    $arrValues = array('session_id' => $session_id,
314                       'next_url'   => $next_url);
315
316    $try = 10;
317
318    while ($try > 0) {
319        $arrValues['token'] = $token = lfGenerateKaraMailToken();
320
321        $objQuery->insert('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues);
322        $count = $objQuery->count('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
323
324        if ($count == 1) {
325            break;
326        }
327
328        $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id = ?', array($session_id));
329        $token = false;
330        --$try;
331    }
332
333    return $token;
334}
335
336/**
337 * ¶õ¥á¡¼¥ë¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£
338 *
339 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
340 * @param string $email ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
341 * @return boolean À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
342 */
343function gfRegisterKaraMail($token, $email) {
344    $objQuery = new SC_Query;
345
346    // GC
347    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
348    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail',
349                      '(email IS NULL AND create_date < ?) OR (email IS NOT NULL AND receive_date < ?)',
350                      array($time, $time));
351
352    $kara_mail_id = $objQuery->get('dtb_mobile_kara_mail', 'kara_mail_id', 'token = ?', array($token));
353    if (!isset($kara_mail_id)) {
354        return false;
355    }
356
357    $arrValues = array('email' => $email);
358    $arrRawValues = array('receive_date' => 'now()');
359    $objQuery->update('dtb_mobile_kara_mail', $arrValues, 'kara_mail_id = ?', array($kara_mail_id), $arrRawValues);
360
361    return true;
362}
363
364/**
365 * ¶õ¥á¡¼¥ë´ÉÍý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó¤¬°ìÃפ¹¤ë¹Ô¤òºï½ü¤·¡¢
366 * ¼¡¤ËÁ«°Ü¤µ¤»¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎURL¤òÊÖ¤¹¡£¡¡
367 *
368 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
369 *
370 * @param string $token ¥È¡¼¥¯¥ó
371 * @return string|false URL¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
372 */
373function gfFinishKaraMail($token) {
374    $objQuery = new SC_Query;
375
376    $arrRow = $objQuery->getrow('dtb_mobile_kara_mail', 'session_id, next_url, email',
377                                'token = ? AND email IS NOT NULL AND receive_date >= ?',
378                                array($token, date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME)));
379    if (!isset($arrRow)) {
380        return false;
381    }
382
383    $objQuery->delete('dtb_mobile_kara_mail', 'token = ?', array($token));
384
385    list($session_id, $next_url, $email) = $arrRow;
386    $objURL = new Net_URL(MOBILE_SITE_URL . $next_url);
387    $objURL->addQueryString(session_name(), $session_id);
388    $url = $objURL->getURL();
389
390    session_id($session_id);
391    session_start();
392    $_SESSION['mobile']['kara_mail_from'] = $email;
393    session_write_close();
394
395    return $url;
396}
397
398/**
399 * ³°Éô¥µ¥¤¥ÈÏ¢·ÈÍѤ˥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤òÊݸ¤¹¤ë¡£
400 *
401 * @param string $param_key ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼Ì¾
402 * @param string $param_value ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼ÃÍ
403 * @param string $url URL
404 * @return void
405 */
406function sfMobileSetExtSessionId($param_key, $param_value, $url) {
407    $objQuery = new SC_Query;
408
409    // GC
410    $time = date('Y-m-d H:i:s', time() - MOBILE_SESSION_LIFETIME);
411    $objQuery->delete('dtb_mobile_ext_session_id', 'create_date < ?', array($time));
412
413    $arrValues = array('session_id'  => session_id(),
414                       'param_key'   => $param_key,
415                       'param_value' => $param_value,
416                       'url'         => $url);
417
418    $objQuery->insert('dtb_mobile_ext_session_id', $arrValues);
419}
420
421/**
422 * ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂӤΤâ¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òȽÊ̤¹¤ë¡£
423 *
424 * @param string $address ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
425 * @return boolean ·ÈÂӤΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ïtrue¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ïfalse¤òÊÖ¤¹¡£
426 */
427function gfIsMobileMailAddress($address) {
428    $arrMobileMailDomains = array('docomo.ne.jp', 'ezweb.ne.jp', 'softbank.ne.jp', 'vodafone.ne.jp');
429
430    if (defined('MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS')) {
431        $arrMobileMailDomains = array_merge($arrMobileMailDomains, split('[ ,]+', MOBILE_ADDITIONAL_MAIL_DOMAINS));
432    }
433
434    foreach ($arrMobileMailDomains as $domain) {
435        $domain = str_replace('.', '\\.', $domain);
436        if (preg_match("/@([^@]+\\.)?$domain\$/", $address)) {
437            return true;
438        }
439    }
440
441    return false;
442}
443?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.