source: branches/beta/data/downloads/module/mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php @ 16911

Revision 16911, 2.8 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

暫定コミット(サイバーソース決済モジュール)

  • Property svn:eol-style set to LF
  • Property svn:keywords set to Id
  • Property svn:mime-type set to text/x-httpd-php
Line 
1<?php
2/**
3 * ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¤Î¼èÆÀ¡¦¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦
4 *
5 */
6class Mdl_Cybs_Config {
7    var $arrConfig;
8
9    /**
10     * Mdl_Cybs_Config¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë.
11     * ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹À¸À®¤Ïnew±é»»»Ò¤ò»ÈÍѤ»¤ºgetInstanse()¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
12     *
13     * @return Mdl_Cybs_Config
14     */
15    function &getInstanse() {
16        static $_CybsConfigObj;
17
18        if ($_CybsConfigObj == null) {
19            $_CybsConfigObj = new Mdl_Cybs_Config();
20        }
21        return $_CybsConfigObj;
22    }
23
24    /**
25     * ÀßÄê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
26     *
27     * @param string $key
28     * @return array|null
29     */
30    function getConfig($key = null) {
31        if (empty($this->arrConfig)) {
32            $this->arrConfig = $this->_getConfig();
33        }
34
35        // °ú¿ô¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊÖ¤¹
36        if (empty($key)) {
37            return $this->arrConfig;
38        }
39
40        // $key¤¬°ú¿ô¤ÇÅϤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï$key¤ËÂбþ¤¹¤ëÃͤòÊÖ¤¹
41        return isset($this->arrConfig[$key])
42            ? $this->arrConfig[$key]
43            : null;
44    }
45
46    /**
47     * DB¤«¤éÀßÄê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë
48     *
49     * @return array
50     */
51    function _getConfig() {
52        // FIXME cybs_key_path¤Ï»ÈÍѤ·¤Ê¤¤
53        $sql =<<<END
54SELECT
55    module_id,
56    memo01 as cybs_request_url,
57    memo02 as cybs_merchant_id,
58    memo03 as cybs_key_path,
59    memo04 as cybs_subs_use
60FROM
61    dtb_payment
62WHERE
63    module_id = ?
64END;
65        $objQuery = new SC_Query;
66        $arrRet = $objQuery->getAll($sql, array(MDL_CYBS_ID));
67        return isset($arrRet[0]) ? $arrRet[0] : array();
68    }
69
70    /**
71     * DB¤ØÀßÄê¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë.
72     *
73     * @param array $arrConfig
74     */
75    function registerConfig($arrConfig) {
76        $table = 'dtb_payment';
77        $where = 'module_id = ' . MDL_CYBS_ID;
78
79        $objQuery = new SC_Query;
80        $count = $objQuery->count($table, $where);
81
82        if ($count) {
83            $objQuery->update($table, $arrConfig, $where);
84        } else {
85            $objQuery->insert($table, $arrConfig);
86        }
87    }
88
89    /**
90     * Insert/UpdateÍѤÎÏ¢ÁÛÇÛÎó¤òÀ¸À®¤¹¤ë
91     *
92     * @param SC_FormParam $objForm
93     * @return array
94     */
95    function createSqlArray($objForm) {
96        $objSess = new SC_Session;
97
98        $arrData = array();
99        $arrData["payment_method"] = "¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È";
100        $arrData["fix"] = 3;
101        $arrData["module_id"] = MDL_CYBS_ID;
102        $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_cybs/mdl_cybs_credit.php";
103        $arrData["memo01"] = $objForm->getValue('cybs_request_url');
104        $arrData["memo02"] = $objForm->getValue('cybs_merchant_id');
105        $arrData["memo03"] = $objForm->getValue('cybs_key_path');
106        $arrData["memo04"] = $objForm->getValue('cybs_subs_use');
107        $arrData["del_flg"] = "0";
108        $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id;
109        $arrData["update_date"] = "NOW()";
110
111        return $arrData;
112    }
113}
114?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.