source: branches/beta/data/downloads/module/affiliate.tpl @ 17

Revision 17, 7.4 KB checked in by uehara, 16 years ago (diff)
Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡¡-->
9<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
10<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
11
12<head>
13<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->" />
14<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
15<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
16<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/contents.css" type="text/css" media="all" />
17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script>
18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script>
19<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script>
20<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script>
21<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/admin.js"></script>
22<!--{include file='css/contents.tpl'}-->
23<title><!--{$tpl_subtitle}--></title>
24<script type="text/javascript">
25<!--
26self.moveTo(20,20);self.focus();
27//-->
28</script>
29</head>
30
31<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload="<!--{$tpl_onload}-->">
32<noscript>
33<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" />
34</noscript>
35
36<div align="center">
37<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
38<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
39<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.REQUEST_URI|escape}-->">
40<input type="hidden" name="mode" value="edit">
41    <tr valign="top">
42        <td class="mainbg">
43            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
44            <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
45                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
46                <tr>
47                    <td align="center">
48                        <table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
49                            <tr><td height="14"></td></tr>
50                            <tr>
51                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
52                            </tr>
53                            <tr>
54                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
55                                <td bgcolor="#cccccc">
56                                   
57                                    <table width="440" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
58                                        <tr>
59                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="440" height="7" alt=""></td>
60                                        </tr>
61                                        <tr>
62                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
63                                            <td bgcolor="#636469" width="400" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë--><!--{$tpl_subtitle}--></span></td>
64                                            <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
65                                        </tr>
66                                        <tr>
67                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="440" height="7" alt=""></td>
68                                        </tr>
69                                        <tr>
70                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="440" height="10" alt=""></td>
71                                        </tr>
72                                    </table>
73                                   
74                                    <table width="440" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
75                                        <tr class="fs12n">
76                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥Ú¡¼¥¸<span class="red">¢¨</span></td>
77                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff">
78                                            <!--{assign var=key value="conv_page"}-->
79                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
80                                            <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" onchange="document.form1['mode'].value = 'select'; document.form1.submit();">
81                                            <option value="">ÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</option>
82                                            <!--{html_options options=$arrConversionPage selected=$arrForm[$key].value}-->
83                                            </select>
84                                            </td>
85                                        </tr>   
86                                        <tr class="fs12n">
87                                            <td width="90" bgcolor="#f3f3f3">¥¿¥°<span class="red">¢¨</span></td>
88                                            <td width="337" bgcolor="#ffffff">
89                                            <!--{assign var=key value="aff_tag"}-->
90                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
91                                            <textarea name="<!--{$key}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" cols="40" rows="8" class="area40" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"><!--{$arrForm[$key].value|escape}--></textarea>
92                                            </br><span class="red"> ¡Ê¾å¸Â<!--{$arrForm[$key].length}-->ʸ»ú¡Ë</span>
93                                            </td>
94                                        </tr>
95                                        <tr class="fs12n">
96                                            <td colspan="2">°Ê²¼¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨Ê¸»ú¤ÇưŪ¥Ç¡¼¥¿¤Îɽ¼¨¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£<br>¼õÃíÈֹ桧[[order_id]]<br>¹ØÆþ¹ç·×¡§[[total]]</br></td>
97                                        </tr>                                                                           
98                                    </table>
99
100                                    <table width="440" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
101                                        <tr>
102                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
103                                            <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="438" height="7" alt=""></td>
104                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
105                                        </tr>
106                                        <tr>
107                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
108                                            <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
109                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
110                                                <tr>
111                                                    <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td>
112                                                </tr>
113                                            </table>
114                                            </td>
115                                            <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
116                                        </tr>
117                                        <tr>
118                                            <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="440" height="8" alt=""></td>
119                                        </tr>
120                                    </table>
121                                </td>
122                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
123                            </tr>
124                            <tr>
125                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="470" height="14" alt=""></td>
126                            </tr>
127                            <tr><td height="30"></td></tr>
128                        </table>
129                    </td>
130                </tr>
131                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
132            </table>
133            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
134        </td>
135    </tr>
136</form>
137</table>
138<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
139</div>
140
141</body>
142</html>
143
144
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.