source: branches/beta/data/conf/conf.php @ 16699

Revision 16699, 44.9 KB checked in by adachi, 15 years ago (diff)

バージョン番号を1.4.4-betaへ変更

Line 
1<?php
2/**
3 *
4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5 *
6 * http://www.lockon.co.jp/
7 *
8 */
9
10$CONF_PHP_PATH = realpath( dirname( __FILE__) );
11require_once($CONF_PHP_PATH ."/../install.php");
12require_once($CONF_PHP_PATH ."/core.php" );
13
14//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/** ¥¨¥é¡¼¥ì¥Ù¥ëÀßÄê
16/*
17 *  'E_ERROR'             => Âç¤Ê¼Â¹Ô»þ¥¨¥é¡¼¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê³ÎÊݤ˴ؤ¹¤ëÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÉüµ¢¤Ç ¤­¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ¤ì¤Þ¤¹¡£
18 *  'E_WARNING'           => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð (Ã×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤)¡£¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¼Â¹Ô¤ÏÃæÃǤµ ¤ì¤Þ¤»¤ó
19 *  'E_PARSE'             => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¡£¥Ñ¡¼¥¹¥¨¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥µ¤Ç¤Î¤ßÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ ¤¹¡£
20 *  'E_NOTICE'            => ¼Â¹Ô»þ¤Î·Ù¹ð¡£¥¨¥é¡¼¤òȯ¤·¤¦¤ë¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ä̾ï¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¼Â¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¤³¤Î·Ù¹ð¤òȯ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
21 *  'E_CORE_ERROR'        => PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þÅÀ¤Ç¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
22 *  'E_CORE_WARNING'      => ¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë·Ù¹ð¡£PHP¤Î½é´ü»ÏÆ°»þ¤ËȯÀ¸¤¹¤ë¡£ E_WARNING¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¤Î¥³¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë ÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
23 *  'E_COMPILE_ERROR'     => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤ÎÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£E_ERROR¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
24 *  'E_COMPILE_WARNING'   => ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¡ÊÃ×̿Ū¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£E_WARNING¤Ë »÷¤Æ¤¤¤ë¤¬Zend¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
25 *  'E_USER_ERROR'        => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_ERROR ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
26 *  'E_USER_WARNING'      => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ë·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_WARNING ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
27 *  'E_USER_NOTICE'       => ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÃí°Õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£E_NOTICE¤Ë ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬PHP¥³¡¼¥É¾å¤Çtrigger_error()´Ø¿ô¤ò »ÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¤Ëȯ¹Ô¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡£
28 *  'E_ALL'               => ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥é¡¼¤È·Ù¹ð¡£PHP < 6 ¤Ç¤Ï E_STRICT ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥é¡¼¤Ï½ü¤¯¡£
29 *  'E_STRICT'            => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¼Â¹Ô»þ¤ÎÃí°Õ¡£¥³¡¼¥É¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ­¤ä¸ß´¹À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë PHP ¤¬¥³¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
30 *  'E_RECOVERABLE_ERROR' => ¢¨PHP5¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤­¤ëÃ×̿Ū¤Ê¥¨¥é¡¼¡£´í¸±¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂ֤ˤʤë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òɽ¤¹¡£ ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç (set_error_handler() ¤â»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤) ¤Ï¡¢ E_ERROR ¤È¤·¤Æ°Û¾ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
31 */
32error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
33//error_reporting(E_ALL);
34
35//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
37//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38/** ¥Õ¥í¥ó¥Èɽ¼¨´ØÏ¢ **/
39define("SAMPLE_ADDRESS1", "»Ô¶èĮ¼̾¡ÊÎ㡧ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¡Ë");
40define("SAMPLE_ADDRESS2", "ÈÖÃÏ¡¦¥Ó¥ë̾¡ÊÎ㡧1-3-5¡Ë");
41//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
43//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
45// ¥æ¡¼¥¶¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
46define("USER_DIR", "user_data/");
47define("USER_PATH", HTML_PATH . USER_DIR);
48
49// ¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
50define("USER_INC_PATH", USER_PATH . "include/");
51
52// ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
53define("BLOC_DIR", "include/bloc/");
54define("BLOC_PATH", USER_PATH . BLOC_DIR);
55
56// ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
57define("CAMPAIGN_DIR", "cp/");
58define("CAMPAIGN_URL", URL_DIR . CAMPAIGN_DIR);
59define("CAMPAIGN_PATH", HTML_PATH . CAMPAIGN_DIR);
60define("CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR", "include/campaign/");
61define("CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . CAMPAIGN_TEMPLATE_DIR);
62define("CAMPAIGN_BLOC_DIR", "bloc/");
63define("CAMPAIGN_BLOC_PATH", CAMPAIGN_TEMPLATE_PATH . CAMPAIGN_BLOC_DIR);
64define("CAMPAIGN_TEMPLATE_ACTIVE", "active/");
65define("CAMPAIGN_TEMPLATE_END", "end/");
66
67// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊݸÀè
68define("USER_TEMPLATE_DIR", "templates/");
69define("USER_TEMPLATE_PATH", USER_PATH . USER_TEMPLATE_DIR);
70// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì»þÊݸÀè
71define("TEMPLATE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_template/");
72
73// ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
74define('TPL_PKG_DIR', 'tpl_packages/');
75define('TPL_PKG_PATH', USER_PATH . TPL_PKG_DIR);
76
77// ¥æ¡¼¥¶¡¼ºîÀ®²èÌ̤Υǥե©¥ë¥ÈPHP¥Õ¥¡¥¤¥ë
78define("USER_DEF_PHP", HTML_PATH . "__default.php");
79
80// ¤½¤Î¾²èÌ̤Υǥե©¥ë¥È¥Ú¡¼¥¸¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
81define("DEF_LAYOUT", "products/list.php");
82
83// ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥â¥¸¥å¡¼¥ëÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
84define("MODULE_DIR", "downloads/module/");
85define("MODULE_PATH", DATA_PATH . MODULE_DIR);
86
87// HotFixÊݸ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
88define("UPDATE_DIR", "downloads/update/");
89define("UPDATE_PATH", DATA_PATH . UPDATE_DIR);
90//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
91
92//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
93/** ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ **/
94// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¾ì½ê
95define("UPDATE_HTTP", "http://www.lockon.co.jp/share/module_beta/");
96// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV1¹ÔÊÕ¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
97define("UPDATE_CSV_LINE_MAX", 4096);
98// ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
99define("UPDATE_CSV_COL_MAX", 13);
100// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥«¥é¥à¿ô
101define("MODULE_CSV_COL_MAX", 18);
102// ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑCSV¥Õ¥¡¥¤¥ë
103define("MODULE_CSV", "module.txt");
104//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
105
106//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
107/** ¥â¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍýÍÑ **/
108// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
109define("EBIS_TAG_MID", 1);
110// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ëID
111define("AFF_TAG_MID", 3);
112// ¾¦ÉʹØÆþ´°Î»
113define("AFF_SHOPPING_COMPLETE", 1);
114// ¥æ¡¼¥¶ÅÐÏ¿´°Î»
115define("AFF_ENTRY_COMPLETE", 2);
116// ·èºÑ¼õ¿®ÍÑURL
117define("CREDIT_HTTP_DOMAIN", "http://rcv.ec-cube.net/");
118define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM", "rcv_credit.php");
119define("CREDIT_HTTP_ANALYZE_URL", CREDIT_HTTP_DOMAIN . CREDIT_HTTP_ANALYZE_PROGRAM);
120//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
121
122// ʸ»ú¥³¡¼¥É
123define("CHAR_CODE", "EUC-JP");
124
125// EC-CUBE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó
126define("ECCUBE_VERSION", "1.4.4-beta");
127
128// ·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÉÕͿʸ¸À
129define("ECCUBE_PAYMENT", "EC-CUBE");
130
131// PEAR::DB¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É
132define('PEAR_DB_DEBUG', 9);
133
134//¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëºÇû¤Î´Ö³Ö(ÉÃ)
135define("LOAD_BATCH_PASS", 3600);
136
137define("CLOSE_DAY", 31);    // Äù¤áÆü¤Î»ØÄê(ËöÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢31¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
138
139//°ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼
140define("FAVORITE_ERROR", 13);
141
142/** ¥°¥é¥Õ´ØÏ¢ **/
143
144define("LIB_DIR", DATA_PATH . "lib/");                      // ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¥Ñ¥¹
145define("TTF_DIR", DATA_PATH . "fonts/");                    // ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹
146define("GRAPH_DIR", HTML_PATH . "upload/graph_image/");     // ¥°¥é¥Õ³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
147define("GRAPH_URL", URL_DIR . "upload/graph_image/");       // ¥°¥é¥ÕURL
148define("GRAPH_PIE_MAX", 10);                                // ±ß¥°¥é¥ÕºÇÂçɽ¼¨¿ô
149define("GRAPH_LABEL_MAX", 40);                              // ¥°¥é¥Õ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Îʸ»ú¿ô
150
151/** ¥Ñ¥¹´ØÏ¢ **/
152
153define("PDF_DIR", DATA_PATH . "pdf/");  // PDF³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
154
155/** Çä¾å¤²½¸·× **/
156
157define("BAT_ORDER_AGE", 70);        // ²¿ºÐ¤Þ¤Ç½¸·×¤ÎÂоݤȤ¹¤ë¤«
158define("PRODUCTS_TOTAL_MAX", 15);   // ¾¦Éʽ¸·×¤Ç²¿°Ì¤Þ¤Çɽ¼¨¤¹¤ë¤«
159
160/** ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ **/
161define("DEFAULT_PRODUCT_DISP", 2);  // 1:¸ø³« 2:Èó¸ø³«
162
163/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
164define("DELIV_FREE_AMOUNT", 0);             // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¹ØÆþ¸Ä¿ô¡Ê0¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤â̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤)
165define("INPUT_DELIV_FEE", 1);               // ÇÛÁ÷ÎÁ¤ÎÀßÄê²èÌÌɽ¼¨(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
166define("OPTION_PRODUCT_DELIV_FEE", 0);      // ¾¦Éʤ´¤È¤ÎÁ÷ÎÁÀßÄê(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
167define("OPTION_DELIV_FEE", 1);              // ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤ò²Ã»»¤¹¤ë(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
168define("OPTION_RECOMMEND", 1);      // ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
169define("OPTION_CLASS_REGIST", 1);   // ¾¦Éʵ¬³ÊÅÐÏ¿(Í­¸ú:1 ̵¸ú:0)
170
171define("TV_IMAGE_WIDTH",170);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü²£
172define("TV_IMAGE_HEIGHT",95);       //TVϢư¾¦ÉʲèÁü½Ä
173define("TV_PRODUCTS_MAX",10);       //TVϢư¾¦ÉʺÇÂçÅÐÏ¿¿ô
174
175/** ¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê **/
176//²ñ°÷ÅÐÏ¿Êѹ¹(¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸)¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÍÑ
177define("DEFAULT_PASSWORD", "UAhgGR3L");
178//¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¿ô
179define ("RECOMMEND_PRODUCT_MAX", 6);
180
181//Ê̤ΤªÆϤ±ÀèºÇÂçÅÐÏ¿¿ô
182define("DELIV_ADDR_MAX", 20);
183//±ÜÍ÷ÍúÎòÊݸ¿ô
184define("CUSTOMER_READING_MAX",30);
185//SSLURLȽÄê
186define("SSLURL_CHECK", 0);
187//´ÉÍý²èÌÌ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹°ìÍ÷ɽ¼¨·ï¿ô
188define("ORDER_STATUS_MAX", 50);
189//¥Õ¥í¥ó¥È¥ì¥Ó¥å¡¼½ñ¤­¹þ¤ßºÇÂç¿ô
190define("REVIEW_REGIST_MAX", 5);
191
192/*
193 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÄê¿ô
194 */
195/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
196define ('DEBUG_MODE', false);                          // ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É(true¡§sfPrintR¤äDB¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡¢false¡§½ÐÎϤ·¤Ê¤¤)
197define ("ADMIN_ID", "1");                               // ´ÉÍý¥æ¡¼¥¶ID(¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£)
198define ("CUSTOMER_CONFIRM_MAIL", false);                // ²ñ°÷ÅÐÏ¿»þ¤Ë²¾²ñ°÷³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤«¡Êtrue:²¾²ñ°÷¡¢false:Ëܲñ°÷¡Ë
199define ("MELMAGA_SEND", true);                          // ¥á¥ë¥Þ¥¬ÇÛ¿®ÍÞÀ©(false:OFF¡¢true:ON)
200define ("MELMAGA_BATCH_MODE", false);                   // ¥á¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë)
201define ("LOGIN_FRAME", "login_frame.tpl");              // ¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̥ե졼¥à
202define ("MAIN_FRAME", "main_frame.tpl");                // ´ÉÍý²èÌ̥ե졼¥à
203define ("SITE_FRAME", "site_frame.tpl");                // °ìÈÌ¥µ¥¤¥È²èÌ̥ե졼¥à
204define ("CERT_STRING", "7WDhcBTF");                     // ǧ¾Úʸ»úÎó
205define ("DUMMY_PASS", "########");                      // ¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
206define ("UNLIMITED", "++");                             // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â̵¸Â¤ò¼¨¤¹¡£
207define ("BIRTH_YEAR", 1901);                            // À¸Ç¯·îÆüÅÐÏ¿³«»Ïǯ
208define ("RELEASE_YEAR", 2005);                          // ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÔƯ³«»Ïǯ
209define ("CREDIT_ADD_YEAR", 10);                         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¡Ü²¿Ç¯
210define ("PARENT_CAT_MAX", 12);                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤ÎºÇÂç¿ô¡Ê¤³¤ì°Ê²¼¤Ï¿Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤¹¤ë¡£)
211define ("NUMBER_MAX", 1000000000);                      // GETÃÍÊѹ¹¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤òËɤ°¤¿¤áºÇÂç¿ôÀ©¸Â¤òÀߤ±¤ë¡£
212define ("POINT_RULE", 2);                               // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î·×»»¥ë¡¼¥ë(1:»Í¼Î¸ÞÆþ¡¢2:ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢3:ÀÚ¤ê¾å¤²)
213define ("POINT_VALUE", 1);                              // 1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ(±ß)
214define ("ADMIN_MODE", 0);                               // ´ÉÍý¥â¡¼¥É 1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú(ǼÉÊ»þ)
215define ("DAILY_BATCH_MODE", false);                     // Çä¾å½¸·×¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É(true:¥Ð¥Ã¥Á¤Ç½¸·×¤¹¤ë ¢¨Í×cronÀßÄê¡¢false:¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¸·×¤¹¤ë)
216define ("MAX_LOG_QUANTITY", 5);                         // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ëºÇÂç¿ô(¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó)
217define ("MAX_LOG_SIZE", "1000000");                     // 1¤Ä¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤¹¤ëºÇÂçÍÆÎÌ(byte)
218
219define ("FORGOT_MAIL", 0);                              // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É˺¤ì¤Î³Îǧ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤«Èݤ«¡£(0:Á÷¿®¤·¤Ê¤¤¡¢1:Á÷¿®¤¹¤ë)
220define ("HTML_TEMPLATE_SUB_MAX", 12);                   // ÅÐÏ¿¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ö¾¦Éʤοô
221define ("LINE_LIMIT_SIZE", 60);                         // ʸ»ú¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤­¤Ë¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¥µ¥¤¥º(Ⱦ³Ñ)
222define ("BIRTH_MONTH_POINT", 0);                        // ÃÂÀ¸Æü·î¥Ý¥¤¥ó¥È
223
224/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó(¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹) */
225define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredit");                  // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹
226define ("CF_STORECODE", "");                                                // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤Ê¤·¤Ç¡Ë
227// define ("CF_HOMEADDR", "https://cf.ufit.ne.jp/dotcredittest");               // ¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥ì¥¹(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
228// define ("CF_STORECODE", "111111111111111");                                  // ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É(¥Æ¥¹¥ÈÍÑ)
229
230define ("CF_SIMULATE", "/simulate/simulate.cgi");                           // ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸Æ¤Ó½Ð¤·
231// define ("CF_RETURNURL", SSL_URL . "shopping/loan.php");                  // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
232// define ("CF_CANCELURL", SSL_URL . "shopping/loan_cancel.php");           // Ìá¤êÀè ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó¤Ï¼¡´ü³«È¯
233define ("CF_CONTINUE", "1");                                                // ¸Æ¤Ó½Ð¤·¶èʬ(0:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡¢1:¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó+¿½¹þ)
234define ("CF_LABOR", "0");                                                   // Ìò̵̳ͭ¶èʬ(0:̵¡¢1:Í­)
235define ("CF_RESULT", "1");                                                  // ·ë²Ì±þÅú(1:·ë²Ì¤¢¤ê¡¢2:·ë²Ì¤Ê¤·)
236
237/* ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É(¥Ù¥ê¥È¥é¥ó¥¹) */
238define ("CGI_DIR", HTML_PATH . "../cgi-bin/");                              // ¥â¥¸¥å¡¼¥ë³ÊǼ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê
239define ("CGI_FILE", "mauthonly.cgi");                                       // ¥³¥¢CGI
240
241/* ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¾ðÊó */
242// define ("SMTP_HOST_BLAYN", "210.188.254.83");                    // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥µ¡¼¥Ð
243define ("SMTP_PORT_BLAYN", 25);                                 // ¥Ö¥ì¥¤¥óSMTP¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ
244
245// ¥ë¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥êID
246define ("ROOT_CATEGORY_1", 2);
247define ("ROOT_CATEGORY_2", 3);
248define ("ROOT_CATEGORY_3", 4);
249define ("ROOT_CATEGORY_4", 5);
250define ("ROOT_CATEGORY_5", 6);
251define ("ROOT_CATEGORY_6", 7);
252define ("ROOT_CATEGORY_7", 8);
253
254// ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÆüìID
255//define ("PAYMENT_DAIBIKI_ID",1);      // Âå¶â°ú´¹
256//define ("PAYMENT_GINFURI_ID", 2);     // ¶ä¹Ô¿¶¹þ
257//define ("PAYMENT_KAKITOME_ID", 3);        // ¸½¶â½ñα
258//define ("PAYMENT_LOAN_ID", 5);            // ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥í¡¼¥ó
259define ("PAYMENT_CREDIT_ID",1);         // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
260define ("PAYMENT_CONVENIENCE_ID", 2);   // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
261
262define("LARGE_IMAGE_WIDTH",  500);                      // ³ÈÂç²èÁü²£
263define("LARGE_IMAGE_HEIGHT", 500);                      // ³ÈÂç²èÁü½Ä
264define("SMALL_IMAGE_WIDTH",  130);                      // °ìÍ÷²èÁü²£
265define("SMALL_IMAGE_HEIGHT", 130);                      // °ìÍ÷²èÁü½Ä
266define("NORMAL_IMAGE_WIDTH",  260);                     // Ä̾ï²èÁü²£
267define("NORMAL_IMAGE_HEIGHT", 260);                     // Ä̾ï²èÁü½Ä
268define("NORMAL_SUBIMAGE_WIDTH", 200);                   // Ä̾掠¥Ö²èÁü²£
269define("NORMAL_SUBIMAGE_HEIGHT", 200);                  // Ä̾掠¥Ö²èÁü½Ä
270define("LARGE_SUBIMAGE_WIDTH", 500);                    // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü²£
271define("LARGE_SUBIMAGE_HEIGHT", 500);                   // ³ÈÂ祵¥Ö²èÁü½Ä
272define("DISP_IMAGE_WIDTH",  65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü²£
273define("DISP_IMAGE_HEIGHT", 65);                        // °ìÍ÷ɽ¼¨²èÁü½Ä
274define("OTHER_IMAGE1_WIDTH", 500);                      // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
275define("OTHER_IMAGE1_HEIGHT", 500);                     // ¤½¤Î¾¤Î²èÁü1
276define("HTMLMAIL_IMAGE_WIDTH",  110);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü²£
277define("HTMLMAIL_IMAGE_HEIGHT", 120);                   // HTML¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥á¡¼¥ëôÅö²èÁü½Ä
278
279define("IMAGE_SIZE", 1000);                             // ²èÁü¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
280define("CSV_SIZE", 2000);                               // CSV¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB)
281define("CSV_LINE_MAX", 10000);                          // CSV¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É1¹Ô¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçʸ»ú¿ô
282define("PDF_SIZE", 5000);                               // PDF¥µ¥¤¥ºÀ©¸Â(KB):¾¦Éʾܺ٥ե¡¥¤¥ëÅù
283define("FILE_SIZE", 10000);                             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý²èÌÌ¥¢¥Ã¥×À©¸Â(KB)
284define("TEMPLATE_SIZE", 10000);                         // ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ©¸Â(KB)
285define("LEVEL_MAX", 5);                                 // ¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎºÇÂ糬ÁØ
286define("CATEGORY_MAX", 1000);                           // ºÇÂ祫¥Æ¥´¥êÅÐÏ¿¿ô
287
288/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
289define ("ADMIN_TITLE", "EC¥µ¥¤¥È´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸");           // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë
290define ("SELECT_RGB", "#ffffdf");                       // ÊÔ½¸»þ¶¯Ä´É½¼¨¿§
291define ("DISABLED_RGB", "#C9C9C9");                     // ÆþÎϹàÌÜ̵¸ú»þ¤Îɽ¼¨¿§
292define ("ERR_COLOR", "#ffe8e8");                        // ¥¨¥é¡¼»þɽ¼¨¿§
293define ("CATEGORY_HEAD", ">");                          // ¿Æ¥«¥Æ¥´¥êɽ¼¨Ê¸»ú
294define ("START_BIRTH_YEAR", 1901);                      // À¸Ç¯·îÆüÁªÂò³«»Ïǯ
295// ²Á³Ê̾¾Î
296define("NORMAL_PRICE_TITLE","Ä̾ï²Á³Ê");
297define("SALE_PRICE_TITLE","ÈÎÇä²Á³Ê");
298
299/* ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥¹ */
300define ("LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/site.log");                           // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
301define ("DB_ERR_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/db_err.log");                  // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DB¥¨¥é¡¼ÍÑ)
302define ("DEBUG_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/debug.log");                    // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë(DEBUGÍÑ)
303define ("CUSTOMER_LOG_PATH", DATA_PATH . "logs/customer.log");              // ²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë
304define ("TEMPLATE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates/admin");        // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
305define ("TEMPLATE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates");                    // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È
306define ("COMPILE_ADMIN_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/admin");       // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
307define ("COMPILE_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c");                   // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
308
309define ("TEMPLATE_FTP_DIR", USER_PATH . "templates/");                      // SMARTY¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(FTPµö²Ä)
310define ("COMPILE_FTP_DIR", DATA_PATH . "Smarty/templates_c/user_data/");    // SMARTY¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
311
312define ("IMAGE_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/temp_image/");                // ²èÁü°ì»þÊݸ
313define ("IMAGE_SAVE_DIR", HTML_PATH . "upload/save_image/");                // ²èÁüÊݸÀè
314define ("IMAGE_TEMP_URL", URL_DIR . "upload/temp_image/");                  // ²èÁü°ì»þÊݸURL
315define ("IMAGE_SAVE_URL", URL_DIR . "upload/save_image/");                  // ²èÁüÊݸÀèURL
316define ("IMAGE_TEMP_URL_RSS", SITE_URL . "upload/temp_image/");             // RSSÍѲèÁü°ì»þÊݸURL
317define ("IMAGE_SAVE_URL_RSS", SITE_URL . "upload/save_image/");             // RSSÍѲèÁüÊݸÀèURL
318define ("FTP_IMAGE_SAVE_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/save_image/");   // FTP²èÁüÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
319define ("FTP_IMAGE_TEMP_DIR", "./html" . URL_DIR . "upload/temp_image/");   // FTP²èÁü°ì»þÊݸ(ÁêÂХѥ¹)
320define ("CSV_TEMP_DIR", HTML_PATH . "upload/csv/");                         // ¥¨¥ó¥³¡¼¥ÉCSV¤Î°ì»þÊݸÀè
321define ("NO_IMAGE_URL", URL_DIR . "misc/blank.gif");                        // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
322define ("NO_IMAGE_DIR", HTML_PATH . "misc/blank.gif");                      // ²èÁü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ëɽ¼¨
323
324/* URL¥Ñ¥¹ */
325define ("URL_SYSTEM_TOP", URL_DIR . "admin/system/index.php");          // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¥È¥Ã¥×
326define ("URL_CLASS_REGIST", URL_DIR . "admin/products/class.php");      // µ¬³ÊÅÐÏ¿
327define ("URL_INPUT_ZIP", URL_DIR . "input_zip.php");                    // ͹ÊØÈÖ¹æÆþÎÏ
328define ("URL_DELIVERY_TOP", URL_DIR . "admin/basis/delivery.php");      // ÇÛÁ÷¶È¼ÔÅÐÏ¿
329define ("URL_PAYMENT_TOP", URL_DIR . "admin/basis/payment.php");        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ÅÐÏ¿
330define ("URL_CONTROL_TOP", URL_DIR . "admin/basis/control.php");        // ¥µ¥¤¥È´ÉÍý¾ðÊóÅÐÏ¿
331define ("URL_HOME", URL_DIR . "admin/home.php");                        // ¥Û¡¼¥à
332define ("URL_LOGIN", URL_DIR . "admin/index.php");                      // ¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸
333define ("URL_SEARCH_TOP", URL_DIR . "admin/products/index.php");        // ¾¦Éʸ¡º÷¥Ú¡¼¥¸
334define ("URL_ORDER_EDIT", URL_DIR . "admin/order/edit.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
335define ("URL_SEARCH_ORDER", URL_DIR . "admin/order/index.php");         // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
336define ("URL_ORDER_MAIL", URL_DIR . "admin/order/mail.php");            // ÃíʸÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸
337define ("URL_LOGOUT", URL_DIR . "admin/logout.php");                    // ¥í¥°¥¢¥¦¥È¥Ú¡¼¥¸
338define ("URL_SYSTEM_CSV", URL_DIR . "admin/system/member_csv.php");     // ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýCSV½ÐÎÏ¥Ú¡¼¥¸
339define ("URL_ADMIN_CSS", URL_DIR . "admin/css/");                       // ´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸ÍÑCSSÊݴɥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
340define ("URL_CAMPAIGN_TOP", URL_DIR . "admin/contents/campaign.php");   // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸
341define ("URL_CAMPAIGN_DESIGN", URL_DIR . "admin/contents/campaign_design.php");     // ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê¥Ú¡¼¥¸
342
343/* ǧ¾Ú¥¨¥é¡¼ */
344define ("SUCCESS", 0);          // ¥¢¥¯¥»¥¹À®¸ù
345define ("LOGIN_ERROR", 1);      // ¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ
346define ("ACCESS_ERROR", 2);     // ¥¢¥¯¥»¥¹¼ºÇÔ¡Ê¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅù¡Ë
347define ("AUTH_ERROR", 3);       // ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â°ãÈ¿
348define ("INVALID_MOVE_ERRORR", 4); // ÉÔÀµ¤ÊÁ«°Ü¥¨¥é¡¼
349
350/* ɽ¼¨¿ôÀ©¸Â */
351define ("PRODUCTS_LIST_MAX", 15);   // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷ɽ¼¨¿ô
352define ("MEMBER_PMAX", 10);         // ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
353define ("SEARCH_PMAX", 10);         // ¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
354define ("NAVI_PMAX", 5);            // ¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ÎºÇÂçɽ¼¨¸Ä¿ô
355define ("PRODUCTSUB_MAX", 5);       // ¾¦ÉÊ¥µ¥Ö¾ðÊóºÇÂç¿ô
356define ("DELIVTIME_MAX", 16);       // ÇÛÁ÷»þ´Ö¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
357define ("DELIVFEE_MAX", 47);        // ÇÛÁ÷ÎÁ¶â¤ÎºÇÂçɽ¼¨¿ô
358
359/* ʸ»ú¿ôÀ©¸Â */
360define ("STEXT_LEN", 50);       // û¤¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê̾Á°¤Ê¤É)
361define ("SMTEXT_LEN", 100);
362define ("MTEXT_LEN", 200);      // Ť¤¹àÌܤÎʸ»ú¿ô¡Ê½»½ê¤Ê¤É¡Ë
363define ("MLTEXT_LEN", 1000);    // ĹÃæʸ¤Îʸ»ú¿ô¡ÊÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡Ë
364define ("LTEXT_LEN", 3000);     // Ĺʸ¤Îʸ»ú¿ô
365define ("LLTEXT_LEN", 99999);   // ĶĹʸ¤Îʸ»ú¿ô¡Ê¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
366define ("URL_LEN", 300);        // URL¤Îʸ»úĹ
367define ("ID_MAX_LEN", 15);      // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
368define ("ID_MIN_LEN", 4);       // ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ôÀ©¸Â
369define ("PRICE_LEN", 8);        // ¶â³Û·å¿ô
370define ("PERCENTAGE_LEN", 3);   // Ψ·å¿ô
371define ("AMOUNT_LEN", 6);       // ºß¸Ë¿ô¡¢ÈÎÇäÀ©¸Â¿ô
372define ("ZIP01_LEN", 3);        // ͹ÊØÈÖ¹æ1
373define ("ZIP02_LEN", 4);        // ͹ÊØÈÖ¹æ2
374define ("TEL_ITEM_LEN", 6);     // ÅÅÏÃÈÖ¹æ³Æ¹àÌÜÀ©¸Â
375define ("TEL_LEN", 12);         // ÅÅÏÃÈÖ¹æÁí¿ô
376define ("PASSWORD_LEN1", 4);    // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É1
377define ("PASSWORD_LEN2", 10);   // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É2
378define ("INT_LEN", 8);          // ¸¡ºº¿ôÃÍÍÑ·å¿ô(INT)
379define ("CREDIT_NO_LEN", 4);        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Îʸ»ú¿ô
380define ("SEARCH_CATEGORY_LEN", 18); // ¸¡º÷¥«¥Æ¥´¥êºÇÂçɽ¼¨Ê¸»ú¿ô(byte)
381define ("FILE_NAME_LEN", 10);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ɽ¼¨Ê¸»ú¿ô
382
383/** ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸ **/
384
385/* ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢ */
386define ("SALE_LIMIT_MAX", 10);      // ¹ØÆþÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¹ØÆþ¸Ä¿ô
387define ("SITE_TITLE", "£Å£Ã-£Ã£Õ£Â£Å  ¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È");   // HTML¥¿¥¤¥È¥ë
388define ("COOKIE_EXPIRE", 365);      // ¥¯¥Ã¥­¡¼ÊÝ»ý´ü¸Â(Æü)
389define ("FREE_DIAL", "");
390
391/* °ìÈÌ¥µ¥¤¥È¥¨¥é¡¼ */
392define ("PRODUCT_NOT_FOUND", 1);    // »ØÄ꾦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
393define ("CART_EMPTY", 2);           // ¥«¡¼¥ÈÆ⤬¶õ
394define ("PAGE_ERROR", 3);           // ¥Ú¡¼¥¸¿ä°Ü¥¨¥é¡¼
395define ("CART_ADD_ERROR", 4);       // ¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Î¥«¡¼¥È¾¦ÉÊÄɲ娥顼
396define ("CANCEL_PURCHASE", 5);      // ¾¤Ë¤â¹ØÆþ¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
397define ("CATEGORY_NOT_FOUND", 6);   // »ØÄꥫ¥Æ¥´¥ê¥Ú¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤
398define ("SITE_LOGIN_ERROR", 7);     // ¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
399define ("CUSTOMER_ERROR", 8);       // ²ñ°÷ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥¨¥é¡¼
400define ("SOLD_OUT", 9);             // ¹ØÆþ»þ¤ÎÇä¤êÀڤ쥨¥é¡¼
401define ("CART_NOT_FOUND", 10);      // ¥«¡¼¥ÈÆ⾦ÉʤÎÆɹþ¥¨¥é¡¼
402define ("LACK_POINT", 11);          // ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÔ­
403define ("TEMP_LOGIN_ERROR", 12);    // ²¾ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ
404define ("URL_ERROR", 13);           // URL¥¨¥é¡¼
405define ("EXTRACT_ERROR", 14);       // ¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÅ२¥é¡¼
406define ("FTP_DOWNLOAD_ERROR", 15);  // FTP¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¨¥é¡¼
407define ("FTP_LOGIN_ERROR", 16);     // FTP¥í¥°¥¤¥ó¥¨¥é¡¼
408define ("FTP_CONNECT_ERROR", 17);   // FTPÀܳ¥¨¥é¡¼
409define ("CREATE_DB_ERROR", 18);     // DBºîÀ®¥¨¥é¡¼
410define ("DB_IMPORT_ERROR", 19);     // DB¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥¨¥é¡¼
411define ("FILE_NOT_FOUND", 20);      // ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ºß¥¨¥é¡¼
412define ("WRITE_FILE_ERROR", 21);    // ½ñ¤­¹þ¤ß¥¨¥é¡¼
413define ("FREE_ERROR_MSG", 999);     // ¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
414
415/* ɽ¼¨´ØÏ¢ */
416define ("SEPA_CATNAVI", " > "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
417define ("SEPA_CATLIST", " | "); // ¥«¥Æ¥´¥ê¶èÀÚ¤êʸ»ú
418
419/* URL */
420define ("URL_SHOP_TOP", SSL_URL . "shopping/index.php");                        // ²ñ°÷¾ðÊóÆþÎÏ
421define ("URL_ENTRY_TOP", SSL_URL . "entry/index.php");                          // ²ñ°÷ÅÐÏ¿¥Ú¡¼¥¸TOP
422define ("URL_SITE_TOP", URL_DIR . "index.php");                                 // ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×
423define ("URL_CART_TOP", URL_DIR . "cart/index.php");                            // ¥«¡¼¥È¥È¥Ã¥×
424define ("URL_DELIV_TOP", URL_DIR . "shopping/deliv.php");                       // ÇÛÁ÷»þ´ÖÀßÄê
425define ("URL_MYPAGE_TOP", SSL_URL . "mypage/login.php");                        // My¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
426define ("URL_SHOP_CONFIRM", URL_DIR . "shopping/confirm.php");                  // ¹ØÆþ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸
427define ("URL_SHOP_PAYMENT", URL_DIR . "shopping/payment.php");                  // ¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡ÁªÂò¥Ú¡¼¥¸
428define ("URL_SHOP_COMPLETE", URL_DIR . "shopping/complete.php");                // ¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ
429define ("URL_SHOP_CREDIT", URL_DIR . "shopping/card.php");                      // ¥«¡¼¥É·èºÑ²èÌÌ
430define ("URL_SHOP_LOAN", URL_DIR . "shopping/loan.php");                        // ¥í¡¼¥ó·èºÑ²èÌÌ
431define ("URL_SHOP_CONVENIENCE", URL_DIR . "shopping/convenience.php");          // ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²èÌÌ
432define ("URL_SHOP_MODULE", URL_DIR . "shopping/load_payment_module.php");       // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÄɲÃÍѲèÌÌ
433define ("URL_PRODUCTS_TOP", URL_DIR . "products/top.php");                      // ¾¦Éʥȥå×
434define ("LIST_P_HTML", URL_DIR . "products/list-p");                            // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
435define ("LIST_C_HTML", URL_DIR . "products/list.php?mode=search&category_id="); // ¾¦ÉÊ°ìÍ÷(HTML½ÐÎÏ)
436define ("DETAIL_P_HTML", URL_DIR . "products/detail.php?product_id=");          // ¾¦ÉʾܺÙ(HTML½ÐÎÏ)
437define ("MYPAGE_DELIVADDR_URL", URL_DIR . "mypage/delivery.php");               // ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ªÆϤ±ÀèURL
438
439/*
440 * ¥µ¥¤¥ÈÄêµÁÊÑ¿ô
441 */
442
443// ¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â
444// 0:´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
445// 1:°ìḚ̀ʾ夬¥¢¥¯¥»¥¹²Äǽ
446$arrPERMISSION[URL_SYSTEM_TOP] = 0;
447$arrPERMISSION["/admin/system/delete.php"] = 0;
448$arrPERMISSION["/admin/system/index.php"] = 0;
449$arrPERMISSION["/admin/system/input.php"] = 0;
450$arrPERMISSION["/admin/system/master.php"] = 0;
451$arrPERMISSION["/admin/system/master_delete.php"] = 0;
452$arrPERMISSION["/admin/system/master_rank.php"] = 0;
453$arrPERMISSION["/admin/system/mastercsv.php"] = 0;
454$arrPERMISSION["/admin/system/rank.php"] = 0;
455$arrPERMISSION["/admin/entry/index.php"] = 1;
456$arrPERMISSION["/admin/entry/delete.php"] = 1;
457$arrPERMISSION["/admin/entry/inputzip.php"] = 1;
458$arrPERMISSION["/admin/search/delete_note.php"] = 1;
459
460// ¥í¥°¥¢¥¦¥ÈÉԲĥڡ¼¥¸
461$arrDISABLE_LOGOUT = array(
462    1 => "/shopping/deliv.php",
463    2 => "/shopping/payment.php",
464    3 => "/shopping/confirm.php",
465    4 => "/shopping/card.php",
466    5 => "/shopping/loan.php",
467);
468
469// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-¸¢¸Â
470$arrAUTHORITY[0] = "´ÉÍý¼Ô";
471//$arrAUTHORITY[1] = "°ìÈÌ";
472// $arrAUTHORITY[2] = "±ÜÍ÷";
473
474// ¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý-²ÔƯ¾õ¶·
475$arrWORK[0] = "Èó²ÔƯ";
476$arrWORK[1] = "²ÔƯ";
477
478// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-ɽ¼¨
479$arrDISP[1] = "¸ø³«";
480$arrDISP[2] = "Èó¸ø³«";
481
482// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-µ¬³Ê
483$arrCLASS[1] = "µ¬³Ê̵¤·";
484$arrCLASS[2] = "µ¬³ÊÍ­¤ê";
485
486// ¸¡º÷¥é¥ó¥¯
487$arrSRANK[1] = 1;
488$arrSRANK[2] = 2;
489$arrSRANK[3] = 3;
490$arrSRANK[4] = 4;
491$arrSRANK[5] = 5;
492
493// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹
494$arrSTATUS[1] = "NEW";
495$arrSTATUS[2] = "»Ä¤ê¤ï¤º¤«";
496$arrSTATUS[3] = "¥Ý¥¤¥ó¥È£²ÇÜ";
497$arrSTATUS[4] = "¥ª¥¹¥¹¥á";
498$arrSTATUS[5] = "¸ÂÄêÉÊ";
499
500// ¾¦ÉÊÅÐÏ¿-¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹²èÁü
501$arrSTATUS_IMAGE[1] = URL_DIR . "img/right_product/icon01.gif";
502$arrSTATUS_IMAGE[2] = URL_DIR . "img/right_product/icon02.gif";
503$arrSTATUS_IMAGE[3] = URL_DIR . "img/right_product/icon03.gif";
504$arrSTATUS_IMAGE[4] = URL_DIR . "img/right_product/icon04.gif";
505$arrSTATUS_IMAGE[5] = URL_DIR . "img/right_product/icon05.gif";
506
507// ÆþÎϵö²Ä¤¹¤ë¥¿¥°
508$arrAllowedTag = array(
509    "table",
510    "tr",
511    "td",
512    "a",
513    "b",
514    "blink",
515    "br",
516    "center",
517    "font",
518    "h",
519    "hr",
520    "img",
521    "li",
522    "strong",
523    "p",
524    "div",
525    "i",
526    "u",
527    "s",
528    "/table",
529    "/tr",
530    "/td",
531    "/a",
532    "/b",
533    "/blink",
534    "/br",
535    "/center",
536    "/font",
537    "/h",
538    "/hr",
539    "/img",
540    "/li",
541    "/strong",
542    "/p",
543    "/div",
544    "/i",
545    "/u",
546    "/s"
547);
548
549// £±¥Ú¡¼¥¸É½¼¨¹Ô¿ô
550$arrPageMax = array(
551    10 => "10",
552    20 => "20",
553    30 => "30",
554    40 => "40",
555    50 => "50",
556    60 => "60",
557    70 => "70",
558    80 => "80",
559    90 => "90",
560    100 => "100",
561);
562
563// ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ
564$arrMagazineType["1"] = "HTML";
565$arrMagazineType["2"] = "¥Æ¥­¥¹¥È";
566
567$arrMagazineTypeAll = $arrMagazineType;
568$arrMagazineTypeAll["3"] = "HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È";
569
570
571/* ¥á¥ë¥Þ¥¬¼ïÊÌ */
572$arrMAILMAGATYPE = array(
573    1 => "HTML¥á¡¼¥ë",
574    2 => "¥Æ¥­¥¹¥È¥á¡¼¥ë",
575    3 => "´õ˾¤·¤Ê¤¤"
576);
577
578/* ¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥Ù¥ë */
579$arrRECOMMEND = array(
580    5 => "¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú",
581    4 => "¡ú¡ú¡ú¡ú",
582    3 => "¡ú¡ú¡ú",
583    2 => "¡ú¡ú",
584    1 => "¡ú"
585);
586
587$arrTAXRULE = array(
588    1 => "»Í¼Î¸ÞÆþ",
589    2 => "ÀÚ¤ê¼Î¤Æ",
590    3 => "ÀÚ¤ê¾å¤²"
591);
592
593
594// ¥á¡¼¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼ïÎà
595$arrMAILTEMPLATE = array(
596     1 => "PC¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
597    ,2 => "PC¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
598    ,3 => "PC¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
599    ,4 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¼õÉե᡼¥ë"
600    ,5 => "·ÈÂÓ¡§Ãíʸ¥­¥ã¥ó¥»¥ë¼õÉե᡼¥ë"
601    ,6 => "·ÈÂÓ¡§¼è¤ê´ó¤»³Îǧ¥á¡¼¥ë"
602);
603
604// ³Æ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¹
605$arrMAILTPLPATH = array(
606    1 => "mail_templates/order_mail.tpl",
607    2 => "mobile/mail_templates/order_mail.tpl"
608);
609
610/* ÅÔÆ»Éܸ©ÇÛÎó */
611$arrPref = array(
612                    1 => "Ë̳¤Æ»",
613                    2 => "ÀÄ¿¹¸©",
614                    3 => "´ä¼ê¸©",
615                    4 => "µÜ¾ë¸©",
616                    5 => "½©Åĸ©",
617                    6 => "»³·Á¸©",
618                    7 => "Ê¡Å縩",
619                    8 => "°ñ¾ë¸©",
620                    9 => "ÆÊÌÚ¸©",
621                    10 => "·²Çϸ©",
622                    11 => "ºë¶Ì¸©",
623                    12 => "ÀéÍÕ¸©",
624                    13 => "ÅìµþÅÔ",
625                    14 => "¿ÀÆàÀ",
626                    15 => "¿·³ã¸©",
627                    16 => "ÉÙ»³¸©",
628                    17 => "ÀÐÀ",
629                    18 => "Ê¡°æ¸©",
630                    19 => "»³Íü¸©",
631                    20 => "ĹÌ",
632                    21 => "´ôÉ츩",
633                    22 => "ÀŲ¬¸©",
634                    23 => "°¦Ãθ©",
635                    24 => "»°½Å¸©",
636                    25 => "¼¢²ì¸©",
637                    26 => "µþÅÔÉÜ",
638                    27 => "ÂçºåÉÜ",
639                    28 => "ʼ¸Ë¸©",
640                    29 => "ÆàÎɸ©",
641                    30 => "Ï²λ³¸©",
642                    31 => "Ä»¼è¸©",
643                    32 => "Å纬¸©",
644                    33 => "²¬»³¸©",
645                    34 => "¹­Å縩",
646                    35 => "»³¸ý¸©",
647                    36 => "ÆÁÅ縩",
648                    37 => "¹áÀ",
649                    38 => "°¦É²¸©",
650                    39 => "¹âÃθ©",
651                    40 => "Ê¡²¬¸©",
652                    41 => "º´²ì¸©",
653                    42 => "Ĺºê¸©",
654                    43 => "·§Ëܸ©",
655                    44 => "Âçʬ¸©",
656                    45 => "µÜºê¸©",
657                    46 => "¼¯»ùÅ縩",
658                    47 => "²­Æ츩"
659                );
660
661/* ¿¦¶ÈÇÛÎó */
662$arrJob = array(
663                    1 => "¸ø̳°÷",
664                    2 => "¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È",
665                    3 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦",
666                    4 => "¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦",
667                    5 => "¶âÍ»´Ø·¸",
668                    6 => "°å»Õ",
669                    7 => "ÊÛ¸î»Î",
670                    8 => "Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳",
671                    9 => "±Ä¶È¡¦ÈÎÇä",
672                    10 => "¸¦µæ¡¦³«È¯",
673                    11 => "¹­Êó¡¦ÀëÅÁ",
674                    12 => "´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°",
675                    13 => "¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸",
676                    14 => "²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷",
677                    15 => "½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸",
678                    16 => "³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼",
679                    17 => "¼çÉØ",
680                    18 => "¤½¤Î¾"
681                );
682
683/* ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÅú¤¨ÇÛÎó */
684$arrReminder = array(
685                        1 => "¿Æ¤ÎµìÀ«¤Ï¡©",
686                        2 => "¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡©",
687                        3 => "Âç¹¥¤­¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î̾Á°¤Ï¡©",
688                        4 => "½éÎø¤Î¿Í¤Î̾Á°¤Ï¡©",
689                        5 => "ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿±Ç²è¤Ï¡©",
690                        6 => "º·É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î̾Á°¤Ï¡©",
691                        7 => "¹¥¤­¤Ê¿©¤Ùʪ¤Ï¡©"
692                    );
693/*¡¡À­ÊÌÇÛÎó¡¡*/
694$arrSex = array(
695                    1 => "ÃËÀ­",
696                    2 => "½÷À­"
697                );
698
699/*¡¡¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¼ïÊÌ¡¡*/
700define ("MAIL_TYPE_PC",1);
701define ("MAIL_TYPE_MOBILE",2);
702$arrMailType = array(
703                    MAIL_TYPE_PC => "¥Ñ¥½¥³¥óÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹",
704                    MAIL_TYPE_MOBILE => "·ÈÂÓÍѥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
705                );
706
707/*  ·ÈÂӥɥᥤ¥ó»ØÄê¡¡*/
708$arrDOMAIN = array(
709                        1 => "PC¥É¥á¥¤¥ó",
710                        2 => "·ÈÂӥɥᥤ¥ó"
711                    );
712
713
714$arrDomainType = array(
715                      1 => "@docomo.ne.jp",
716                      2 => "@ezweb.ne.jp",
717                      3 => "@softbank.ne.jp",
718                      4 => "@t.vodafone.ne.jp",
719                      5 => "@d.vodafone.ne.jp",
720                      6 => "@h.vodafone.ne.jp",
721                      7 => "@c.vodafone.ne.jp",
722                      8 => "@k.vodafone.ne.jp",
723                      9 => "@r.vodafone.ne.jp",
724                      10 => "@n.vodafone.ne.jp",
725                      11 => "@s.vodafone.ne.jp",
726                      12 => "@q.vodafone.ne.jp",
727                      13 => "@pdx.ne.jp",
728                      14 => "@di.pdx.ne.jp",
729                      15 => "@dj.pdx.ne.jp",
730                      16 => "@dk.pdx.ne.jp",
731                      17 => "@wm.pdx.ne.jp"
732                  );
733
734/*¡¡1¹Ô¿ô¡¡*/
735$arrPageRows = array(
736                        10 => 10,
737                        20 => 20,
738                        30 => 30,
739                        40 => 40,
740                        50 => 50,
741                        60 => 60,
742                        70 => 70,
743                        80 => 80,
744                        90 => 90,
745                        100 => 100,
746                    );
747
748/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
749define ("ORDER_NEW",1);         // ¿·µ¬Ãíʸ
750define ("ORDER_PAY_WAIT",2);    // Æþ¶âÂÔ¤Á
751define ("ORDER_PRE_END",6);     // Æþ¶âºÑ¤ß
752define ("ORDER_CANCEL",3);      // ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
753define ("ORDER_BACK_ORDER",4);  // ¼è¤ê´ó¤»Ãæ
754define ("ORDER_DELIV",5);       // ȯÁ÷ºÑ¤ß
755
756/* ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ */
757$arrORDERSTATUS = array(
758    ORDER_NEW        => "¿·µ¬¼õÉÕ",
759    ORDER_PAY_WAIT   => "Æþ¶âÂÔ¤Á",
760    ORDER_PRE_END    => "Æþ¶âºÑ¤ß",
761    ORDER_CANCEL     => "¥­¥ã¥ó¥»¥ë",
762    ORDER_BACK_ORDER => "¼è¤ê´ó¤»Ãæ",
763    ORDER_DELIV      => "ȯÁ÷ºÑ¤ß"
764);
765
766// ¼õÃí¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹Êѹ¹¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÈÖ¹æ¡ÊȯÁ÷ºÑ¤ß¡Ë
767define("ODERSTATUS_COMMIT", ORDER_DELIV);
768
769/* ¾¦ÉʼïÊ̤Îɽ¼¨¿§ */
770$arrPRODUCTSTATUS_COLOR = array(
771    1 => "#FFFFFF",
772    2 => "#C9C9C9",
773    3 => "#DDE6F2"
774);
775
776$arrORDERSTATUS_COLOR = array(
777    1 => "#FFFFFF",
778    2 => "#FFDE9B",
779    3 => "#C9C9C9",
780    4 => "#FFD9D9",
781    5 => "#BFDFFF",
782    6 => "#FFFFAB"
783);
784
785// ÍËÆü
786$arrWDAY = array(
787    0 => "Æü",
788    1 => "·î",
789    2 => "²Ð",
790    3 => "¿å",
791    4 => "ÌÚ",
792    5 => "¶â",
793    6 => "ÅÚ"
794);
795
796/* ¿·Ãå¾ðÊó´ÉÍý²èÌÌ */
797define ("ADMIN_NEWS_STARTYEAR", 2005);  // ³«»Ïǯ(À¾Îñ)
798
799/* ²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
800define("ENTRY_CUSTOMER_TEMP_SUBJECT", "²ñ°÷²¾ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
801define("ENTRY_CUSTOMER_REGIST_SUBJECT", "Ëܲñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£");
802define("ENTRY_LIMIT_HOUR", 1);      //ºÆÆþ²ñÀ©¸Â»þ´Ö¡Êñ°Ì: »þ´Ö)
803
804// ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊɽ¼¨¿ô
805define("RECOMMEND_NUM", 8);         // ¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
806define ("BEST_MAX", 5);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκÇÂçÅÐÏ¿¿ô
807define ("BEST_MIN", 3);             // ¥Ù¥¹¥È¾¦ÉʤκǾ®ÅÐÏ¿¿ô¡ÊÅÐÏ¿¿ô¤¬Ëþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¡£)
808
809//ȯÁ÷ÆüÌÜ°Â
810$arrDELIVERYDATE = array(
811    1 => "¨Æü",
812    2 => "1¡Á2Æü¸å",
813    3 => "3¡Á4Æü¸å",
814    4 => "1½µ´Ö°Ê¹ß",
815    5 => "2½µ´Ö°Ê¹ß",
816    6 => "3½µ´Ö°Ê¹ß",
817    7 => "1¥ö·î°Ê¹ß",
818    8 => "2¥ö·î°Ê¹ß",
819    9 => "¤ª¼è¤ê´ó¤»(¾¦ÉÊÆþ²Ù¸å)"
820);
821
822/* ÇÛã²Äǽ¤ÊÆüÉհʹߤΥץë¥À¥¦¥óɽ¼¨ºÇÂçÆü¿ô */
823define("DELIV_DATE_END_MAX", 21);
824
825/* ¹ØÆþ»þ¶¯À©²ñ°÷ÅÐÏ¿ */
826define("PURCHASE_CUSTOMER_REGIST", 0);  //1:Í­¸ú¡¡0:̵¸ú
827
828/* ¾¦Éʥꥹ¥Èɽ¼¨·ï¿ô */
829$arrPRODUCTLISTMAX = array(
830    15 => '15·ï',
831    30 => '30·ï',
832    50 => '50·ï'
833);
834
835/* ¤³¤Î¾¦ÉʤòÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¾¦ÉʤâÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡É½¼¨·ï¿ô */
836define("RELATED_PRODUCTS_MAX", 3);
837
838/*--------- ¢§¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
839
840//¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ïÎà
841$arrCONVENIENCE = array(
842    1 => '¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó',
843    2 => '¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È',
844    3 => '¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹',
845    4 => '¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È',
846    5 => '¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢',
847);
848
849//³Æ¼ï¥³¥ó¥Ó¥ËÍÑ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
850$arrCONVENIMESSAGE = array(
851    1 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
852    2 => "´ë¶È¥³¡¼¥É¡¢¼õÉÕÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
853    3 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥±¡¼¥¿¥¤·èºÑÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ê¤É¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëK¥µ¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
854    4 => "¿¶¹þɼÈÖ¹æ¤ò»æ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£",
855    5 => "¾åµ­URL¤«¤é¿¶¹þɼ¤ò°õºþ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥­¡¦¥ä¥Þ¥¶¥­¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
856);
857
858//»Ùʧ´ü¸Â
859define("CV_PAYMENT_LIMIT", 14);
860
861/*--------- ¢¥¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑÍÑ ---------*/
862
863//¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅÐÏ¿ºÇÂç¿ô
864define("CAMPAIGN_REGIST_MAX", 20);
865
866//DB¤Î¼ïÎà
867$arrDB = array(
868    1 => 'PostgreSQL',
869    2 => 'MySQL'
870);
871
872// ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÛÃÖ
873$arrTarget = array(
874    1 => "LeftNavi",
875    2 => "MainHead",
876    3 => "RightNavi",
877    4 => "MainFoot",
878    5 => "Unused"
879);
880
881/*--------- ¢¥¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼ÍÑ ---------*/
882// ¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇURL½ñ¤­¹þ¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«Èݤ«
883define ('REVIEW_ALLOW_URL', false);
884
885// ½ñ¤­¹þ¤ßÉԲĤÎURLʸ»úÎó
886$arrReviewDenyURL = array(
887    'http://',
888    'https://',
889    'ttp://',
890    'ttps://',
891);
892
893/*--------- ¢¥¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÍÑ ---------*/
894
895define ("TRACKBACK_STATUS_VIEW", 1);        // ɽ¼¨
896define ("TRACKBACK_STATUS_NOT_VIEW", 2);    // Èóɽ¼¨
897define ("TRACKBACK_STATUS_SPAM", 3);        // ¥¹¥Ñ¥à
898
899define ("TRACKBACK_VIEW_MAX", 10);          // ¥Õ¥í¥ó¥ÈºÇÂçɽ¼¨¿ô
900define ("TRACKBACK_TO_URL", SITE_URL . "tb/index.php?pid=");    // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀèURL
901
902// ¾õÂÖ
903$arrTrackBackStatus = array(
904    1 => "ɽ¼¨",
905    2 => "Èóɽ¼¨",
906    3 => "¥¹¥Ñ¥à"
907);
908
909/*--------- ¢¥¥µ¥¤¥È´ÉÍýÍÑ ---------*/
910
911define ("SITE_CONTROL_TRACKBACK", 1);       // ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
912define ("SITE_CONTROL_AFFILIATE", 2);       // ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
913
914// ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
915$arrSiteControlTrackBack = array(
916    1 => "Í­¸ú",
917    2 => "̵¸ú"
918);
919
920// ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È
921$arrSiteControlAffiliate = array(
922    1 => "Í­¸ú",
923    2 => "̵¸ú"
924);
925
926/*--------- ¢¥¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ëÍÑ ---------*/
927/**
928 * ¹àÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î°Í¸´Ø·¸¡§
929 * °À­¾ðÊó¤ÎÄê¿ô¡¢$arrEBiSTagOptions
930 * module.inc¤ÎlfThanksPageTag()¤Îswitchʸ¤Ë½èÍý¤òÄɲÃ
931 */
932// °À­¾ðÊó
933define('EBiS_TAG_ATTR_NOTHING',     '0'); // ¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤
934define('EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID', '1'); // ¸ÜµÒID
935define('EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT',     '2'); // ¹ØÆþ¶â³Û
936define('EBiS_TAG_ATTR_JOB',         '3'); // ¿¦¶È
937define('EBiS_TAG_ATTR_SEX',         '4'); // À­ÊÌ
938define('EBiS_TAG_ATTR_AGE',         '5'); // ǯÎð
939define('EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER', '6'); // ²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷
940
941// ¸ÜµÒID¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
942$arrEBiSTagCustomerId = array(
943    EBiS_TAG_ATTR_CUSTOMER_ID => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
944    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING     => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
945);
946
947// ¹ØÆþ¶â³Û¤Îradio buttonÍÑÇÛÎó
948$arrEBiSTagPayment = array(
949    EBiS_TAG_ATTR_PAYMENT => '¼èÆÀ¤¹¤ë',
950    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
951);
952
953// Ǥ°Õ¹àÌܤοô
954define('EBiS_TAG_OPTIONS_MAX', 5);
955
956// Ǥ°Õ¹àÌܤÎoptionsÍÑÇÛÎó
957$arrEBiSTagOptions = array(
958    EBiS_TAG_ATTR_NOTHING => '¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤',
959    EBiS_TAG_ATTR_JOB     => '¿¦¶È',
960    EBiS_TAG_ATTR_SEX     => 'À­ÊÌ',
961    EBiS_TAG_ATTR_AGE     => 'ǯÎð',
962    EBiS_TAG_ATTR_IS_CUSTOMER => '²ñ°÷¡¦Èó²ñ°÷'
963);
964
965// ¥¨¥Ó¥¹¥¿¥°Ì¾
966$arrEBiSTagAttrTagName = array(
967    'm1id', 'a1id',
968    'o1id', 'o2id', 'o3id', 'o4id', 'o5id',
969);
970
971// À­ÊÌ(±Ñ¸ì)
972$arrSexEN = array(
973    1 => 'male',
974    2 => 'female',
975);
976
977// ¿¦¶È(±Ñ¸ì)
978$arrJobEN = array(
979    1 => "Public Service",    // ¸ø̳°÷
980    2 => "Consultant",        // ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
981    3 => "Computers",         // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¿¦
982    4 => "Electronics",       // ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´ØÏ¢°Ê³°¤Îµ»½Ñ¿¦
983    5 => "Finance",           // ¶âÍ»´Ø·¸
984    6 => "Doctor",            // °å»Õ
985    7 => "Lawyer",            // ÊÛ¸î»Î
986    8 => "General",           // Áí̳¡¦¿Í»ö¡¦»ö̳
987    9 => "Sales",             // ±Ä¶È¡¦ÈÎÇä
988    10 => "Research/Develop", // ¸¦µæ¡¦³«È¯
989    11 => "Advertising",      // ¹­Êó¡¦ÀëÅÁ
990    12 => "Marketing/PR",     // ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
991    13 => "Design",           // ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸
992    14 => "Management",       // ²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦Ìò°÷
993    15 => "Publishing/Media", // ½ÐÈÇ¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß
994    16 => "Students",         // ³ØÀ¸¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼
995    17 => "Housewife",        // ¼çÉØ
996    18 => "Other"             // ¤½¤Î¾
997);
998
999/*--------- ¢¥View´ÉÍýÍÑ ---------*/
1000
1001// View¤ÎWhere¶çÃÖ´¹ÍÑ
1002$arrViewWhere = array(
1003    "&&crscls_where&&" => "",
1004    "&&crsprdcls_where&&" =>"",
1005    "&&noncls_where&&" => "",
1006    "&&allcls_where&&" => "",
1007    "&&allclsdtl_where&&" => "",
1008    "&&prdcls_where&&" => "",
1009    "&&catcnt_where&&" => ""
1010);
1011
1012// ViewÊÑ´¹ÍÑ(MySQLÂбþ)
1013
1014$arrView = array(
1015    "vw_cross_class" => '
1016        (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1017        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) ',
1018
1019    "vw_cross_products_class" =>'
1020        (SELECT T1.class_id1, T1.class_id2, T1.classcategory_id1, T1.classcategory_id2, T2.product_id,
1021        T1.name1, T1.name2, T2.product_code, T2.stock, T2.price01, T2.price02, T1.rank1, T1.rank2
1022        FROM (SELECT T1.class_id AS class_id1, T2.class_id AS class_id2, T1.classcategory_id AS classcategory_id1, T2.classcategory_id AS classcategory_id2, T1.name AS name1, T2.name AS name2, T1.rank AS rank1, T2.rank AS rank2
1023        FROM dtb_classcategory AS T1, dtb_classcategory AS T2 ) AS T1 LEFT JOIN dtb_products_class AS T2
1024        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id1 AND T1.classcategory_id2 = T2.classcategory_id2) ',
1025
1026    "vw_products_allclass" => '
1027        (SELECT
1028        product_id,
1029        product_code_min,
1030        product_code_max,
1031        price01_min,
1032        price01_max,
1033        price02_min,
1034        price02_max,
1035        stock_min,
1036        stock_max,
1037        stock_unlimited_min,
1038        stock_unlimited_max,
1039        del_flg,
1040        status,
1041        name,
1042        comment1,
1043        comment2,
1044        comment3,
1045        rank,
1046        main_list_comment,
1047        main_image,
1048        main_list_image,
1049        product_flag,
1050        deliv_date_id,
1051        sale_limit,
1052        point_rate,
1053        sale_unlimited,
1054        create_date,
1055        deliv_fee
1056        ,(SELECT rank AS category_rank FROM dtb_category AS T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_rank
1057        ,(SELECT category_id AS sub_category_id FROM dtb_category T4 WHERE T1.category_id = T4.category_id) as category_id
1058    FROM
1059        dtb_products AS T1 RIGHT JOIN (SELECT product_id AS product_id_sub, MIN(product_code) AS product_code_min, MAX(product_code) AS product_code_max, MIN(price01) AS price01_min, MAX(price01) AS price01_max, MIN(price02) AS price02_min, MAX(price02) AS price02_max, MIN(stock) AS stock_min, MAX(stock) AS stock_max, MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min, MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2 ON T1.product_id = T2.product_id_sub
1060    ) ',
1061
1062    "vw_products_allclass_detail" => '
1063        (SELECT product_id,price01_min,price01_max,price02_min,price02_max,stock_min,stock_max,stock_unlimited_min,stock_unlimited_max,
1064        del_flg,status,name,comment1,comment2,comment3,deliv_fee,main_comment,main_image,main_large_image,
1065        sub_title1,sub_comment1,sub_image1,sub_large_image1,
1066        sub_title2,sub_comment2,sub_image2,sub_large_image2,
1067        sub_title3,sub_comment3,sub_image3,sub_large_image3,
1068        sub_title4,sub_comment4,sub_image4,sub_large_image4,
1069        sub_title5,sub_comment5,sub_image5,sub_large_image5,
1070        product_flag,deliv_date_id,sale_limit,point_rate,sale_unlimited,file1,file2,category_id
1071        FROM ( SELECT * FROM (dtb_products AS T1 RIGHT JOIN
1072        (SELECT
1073        product_id AS product_id_sub,
1074        MIN(price01) AS price01_min,
1075        MAX(price01) AS price01_max,
1076        MIN(price02) AS price02_min,
1077        MAX(price02) AS price02_max,
1078        MIN(stock) AS stock_min,
1079        MAX(stock) AS stock_max,
1080        MIN(stock_unlimited) AS stock_unlimited_min,
1081        MAX(stock_unlimited) AS stock_unlimited_max
1082        FROM dtb_products_class GROUP BY product_id) AS T2
1083        ON T1.product_id = T2.product_id_sub ) ) AS T3 LEFT JOIN (SELECT rank AS category_rank, category_id AS sub_category_id FROM dtb_category) AS T4
1084        ON T3.category_id = T4.sub_category_id) ',
1085
1086    "vw_product_class" => '
1087        (SELECT * FROM
1088        (SELECT T3.product_class_id, T3.product_id AS product_id_sub, classcategory_id1, classcategory_id2,
1089        T3.rank AS rank1, T4.rank AS rank2, T3.class_id AS class_id1, T4.class_id AS class_id2,
1090        stock, price01, price02, stock_unlimited, product_code
1091        FROM ( SELECT
1092                T1.product_class_id,
1093                T1.product_id,
1094                classcategory_id1,
1095                classcategory_id2,
1096                T2.rank,
1097                T2.class_id,
1098                stock,
1099                price01,
1100                price02,
1101                stock_unlimited,
1102                product_code
1103         FROM (dtb_products_class AS T1 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T2
1104        ON T1.classcategory_id1 = T2.classcategory_id))
1105        AS T3 LEFT JOIN dtb_classcategory AS T4
1106        ON T3.classcategory_id2 = T4.classcategory_id) AS T5 LEFT JOIN dtb_products AS T6
1107        ON product_id_sub = T6.product_id) ',
1108
1109    "vw_category_count" => '
1110        (SELECT T1.category_id, T1.category_name, T1.parent_category_id, T1.level, T1.rank, T2.product_count
1111        FROM dtb_category AS T1 LEFT JOIN dtb_category_total_count AS T2
1112        ON T1.category_id = T2.category_id) '
1113);
1114
1115$vw_products_nonclass = "
1116        (SELECT
1117            T1.product_id,
1118            T1.name,
1119            T1.deliv_fee,
1120            T1.sale_limit,
1121            T1.sale_unlimited,
1122            T1.category_id,
1123            T1.rank,
1124            T1.status,
1125            T1.product_flag,
1126            T1.point_rate,
1127            T1.comment1,
1128            T1.comment2,
1129            T1.comment3,
1130            T1.comment4,
1131            T1.comment5,
1132            T1.comment6,
1133            T1.file1,
1134            T1.file2,
1135            T1.file3,
1136            T1.file4,
1137            T1.file5,
1138            T1.file6,
1139            T1.main_list_comment,
1140            T1.main_list_image,
1141            T1.main_comment,
1142            T1.main_image,
1143            T1.main_large_image,";
1144
1145for ($cnt = 1; $cnt <= PRODUCTSUB_MAX; $cnt++) {
1146            $vw_products_nonclass.= "
1147            T1.sub_title$cnt,
1148            T1.sub_comment$cnt,
1149            T1.sub_image$cnt,
1150            T1.sub_large_image$cnt,";
1151}
1152
1153$vw_products_nonclass.= "
1154            T1.del_flg,
1155            T1.creator_id,
1156            T1.create_date,
1157            T1.update_date,
1158            T1.deliv_date_id,
1159            T2.product_id_sub,
1160            T2.product_code,
1161            T2.price01,
1162            T2.price02,
1163            T2.stock,
1164            T2.stock_unlimited,
1165            T2.classcategory_id1,
1166            T2.classcategory_id2
1167        FROM (SELECT * FROM dtb_products &&noncls_where&&) AS T1 LEFT JOIN
1168        (SELECT
1169        product_id AS product_id_sub,
1170        product_code,
1171        price01,
1172        price02,
1173        stock,
1174        stock_unlimited,
1175        classcategory_id1,
1176        classcategory_id2
1177        FROM dtb_products_class WHERE classcategory_id1 = 0 AND classcategory_id2 = 0)
1178        AS T2
1179        ON T1.product_id = T2.product_id_sub) ";
1180
1181$arrView['vw_products_nonclass'] = $vw_products_nonclass;
1182?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.