source: branches/beta/data/Smarty/templates/admin/mail/input_complete.tpl @ 14676

Revision 14676, 6.9 KB checked in by adati, 15 years ago (diff)

1.4.0a-betaのマージ

Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
9<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
10<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->">
11<!--{foreach key=key item=val from=$arrHidden}-->   
12    <input type="hidden" name="<!--{$key}-->" value="<!--{$val|escape}-->">
13<!--{/foreach}-->
14    <tr valign="top">
15        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
16            <!--¢§SUB NAVI-->
17            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
18            <!--¢¥SUB NAVI-->
19        </td>
20        <td class="mainbg">
21            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
22            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
23                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
24                <tr>
25                    <td align="center">
26                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
27                            <tr><td height="14"></td></tr>
28                            <tr>
29                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
30                            </tr>
31                            <tr>
32                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
33                                <td bgcolor="#cccccc">
34                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
35                                    <tr>
36                                        <!--{if $arrBlaynEngine.now_version > 0 && $arrBlaynEngine.blayn_ip > 0}--><!--{assign var=key value="4"}--><!--{else}--><!--{assign var=key value="3"}--><!--{/if}-->
37                                        <td colspan="<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
38                                    </tr>
39                                    <tr>
40                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
41                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->ÇÛ¿®ÀßÄꡧÇÛ¿®ÆâÍÆÀßÄê</span><!--{if $arrBlaynEngine.now_version > 0 && $arrBlaynEngine.blayn_ip > 0}--></td><td align="right"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/blayn_icon.jpg"><!--{/if}--></td>
42                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
43                                    </tr>
44                                    <tr>
45                                        <td colspan="<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
46                                    </tr>
47                                    <tr>
48                                        <td colspan="<!--{$key}-->"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
49                                    </tr>
50                                </table>
51
52                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
53                                    <tr>
54                                        <td bgcolor="#ffffff" width="547" class="fs12n">
55                                            ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄê»þ¹ï¤Ë¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
56                                            <br />ÇÛ¿®ÍúÎò¤Ë¤ÆÇÛ¿®ÍúÎò¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
57                                            <br /><br /><a href="./index.php">¢ªÂ³¤±¤ÆÀßÄꤹ¤ë</a><br />
58                                        </td>
59                                    </tr>
60                                </table>
61
62                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
63                                    <tr>
64                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
65                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
66                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
67                                    </tr>
68                                    <tr>
69                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
70                                        <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
71                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
72                                            <tr>
73                                                <td>
74                                                    <input type="hidden" name="mode" value="template">
75                                                    <input type="button" name="subm02" onClick="return fnInsertValAndSubmit( document.form1, 'mode', 'regist_back', '' )" value="¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê²èÌ̤ØÌá¤ë" />
76                                                    ¡¡<input type="button" name="subm03" onClick="return fnInsertValAndSubmit( document.form1, 'mode', 'regist_complete', '' )" value="ÇÛ¿®¤òͽÌ󤹤ë" <!--{$list_data.template_id|sfGetEnabled}-->/>
77                                                    </form>
78                                                    <form name="form2" id="form2" method="post" action="./preview.php" target="_blank">
79                                                    <input type="hidden" name="subject" value="<!--{$list_data.subject|escape}-->">
80                                                    <input type="hidden" name="body" value="<!--{$list_data.body|escape}-->">
81                                                    </form>
82                                                </td>
83                                            </tr>
84                                        </table>
85                                        </td>
86                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
87                                    </tr>
88                                    <tr>
89                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
90                                    </tr>
91                                </table>
92                                </td>
93                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
94                            </tr>
95                            <tr>
96                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
97                            </tr>
98                            <tr><td height="30"></td></tr>
99                        </table>
100                    </td>
101                </tr>
102                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
103            </table>
104            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
105        </td>
106    </tr>
107</table>
108<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
109
110<!--¢§CONTENTS-->
111<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
112    <tr>
113        <td bgcolor="#ffffff" align="center" valign="top" height="400">
114        <table width="740" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
115            <tr>
116                <!--¢§SUB NAVI-->
117                <td class="fs12n"><!--{include file=$tpl_subnavi}--></td>
118                <!--¢¥SUB NAVI-->
119            </tr><tr><td height="25"></td></tr>
120        </table>
121       
122        <!--¢§MAIN CONTENTS-->
123        <table width="740" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
124            <tr>
125                <td class="fs14n"><strong>¢£HTML¥á¡¼¥ëºîÀ®</strong></td>
126            </tr>
127            <tr><td height="20"</td></tr>
128        </table>
129       
130        <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
131        <table bgcolor="#ffffff" width="730" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" summary=" ">
132            <tr>
133                <td bgcolor="#ffffff" width="547" class="fs12n">
134                    ¥á¡¼¥ëÇÛ¿®ÀßÄ꤬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄê»þ¹ï¤Ë¥á¡¼¥ëÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
135                    <br />ÇÛ¿®ÍúÎò¤Ë¤ÆÇÛ¿®ÍúÎò¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
136                    <br /><br /><a href="./index.php">¢ªÂ³¤±¤ÆÀßÄꤹ¤ë</a><br />
137                </td>
138            </tr>
139        </table>
140        <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
141       
142        <br />
143
144
145        <!--¢¥MAIN CONTENTS-->
146        </td>
147    </tr>
148</table>
149<!--¢¥CONTENTS-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.