source: branches/beta/data/Smarty/templates/admin/basis/mail_template.tpl @ 16876

Revision 16876, 6.2 KB checked in by naka, 15 years ago (diff)

リンク切れ修正

Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
9<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
10<form name="form1" id="form1" method="post" action="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/basis/mail_edit.php">
11<input type="hidden" name="mode" value="">
12<input type="hidden" name="template_id" value="">
13    <tr valign="top">
14        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
15            <!--¢§SUB NAVI-->
16            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
17            <!--¢¥SUB NAVI-->
18        </td>
19        <td class="mainbg">
20            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
21            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
22                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
23                <tr>
24                    <td align="center">
25                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
26                            <tr><td height="14"></td></tr>
27                            <tr>
28                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
29                            </tr>
30                            <tr>
31                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
32                                <td bgcolor="#cccccc">
33                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
34                                    <tr>
35                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
36                                    </tr>
37                                    <tr>
38                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
39                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È°ìÍ÷</span></td>
40                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
41                                    </tr>
42                                    <tr>
43                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
44                                    </tr>
45                                    <tr>
46                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
47                                    </tr>
48                                </table>
49
50                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
51                                    <tr bgcolor="#f2f1ec" align="center" class="fs12n">
52                                        <td width="120">ºîÀ®Æü</td>
53                                        <td width="333">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾</td>
54                                        <td width="70">¥á¡¼¥ë·Á¼°</td>
55                                        <td width="40">ÊÔ½¸</td>
56                                        <td width="40">ºï½ü</td>
57                                        <td width="70">¥×¥ì¥Ó¥å¡¼</td>
58                                    </tr>
59                                    <!--{section name=data loop=$list_data}-->
60                                    <tr bgcolor="#ffffff" class="fs12n">
61                                        <td width="120" align="center"><!--{$list_data[data].create_date|escape}--></td>
62                                        <td width="333"><!--{$list_data[data].template_name|escape}--></td>
63                                        <!--{assign var=type value=$list_data[data].mail_method|escape}-->
64                                        <td width="70" align="center"><!--{if $list_data[data].send_type eq $smarty.const.MAIL_TYPE_PC}-->¥Ñ¥½¥³¥ó<!--{elseif $list_data[data].send_type eq $smarty.const.MAIL_TYPE_MOBILE}-->·ÈÂÓ<!--{/if}--></td>
65                                        <td width="40" align="center"><a href="./mail_edit.php" onClick="fnFormModeSubmit('form1','edit','template_id','<!--{$list_data[data].template_id}-->'); return false;">ÊÔ½¸</a></td>
66                                        <td width="40" align="center">
67                                        <!--{if $list_data[data].template_id > 2}-->
68                                        <a href="" onclick="fnDelete('<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->?mode=delete&id=<!--{$list_data[data].template_id}-->'); return false;">ºï½ü</a>
69                                        <!--{else}-->(¸ÇÄê)<!--{/if}-->
70                                        </td>
71                                        <td width="70" align="center"><a href="" onclick="win03('./mail_preview.php?mode=preview&id=<!--{$list_data[data].template_id}-->','preview','750','550'); return false;" target="_blank">¥×¥ì¥Ó¥å¡¼</a></td>
72                                    </tr>
73                                    <!--{/section}-->
74                                </table>
75
76                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
77                                    <tr>
78                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
79                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
80                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
81                                    </tr>
82                                    <tr>
83                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
84                                        <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
85                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
86                                            <tr>
87                                                <td>
88                                                    <input type="button" name="subm" onClick="fnFormModeSubmit('form1','edit','',''); return false;"" value="¿·µ¬ºîÀ®" />¡¡
89                                                    <!-- £È£Ô£Í£ÌºîÀ®¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ÏÊÝα ¡Ê¼¡´ü³«È¯¡Ë
90                                                    <input type="button" name="subm" onclick="location.href='./htmlmail_edit.php'" value="HTML¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈºîÀ®¥¦¥£¥¶¡¼¥É" />
91                                                    -->
92                                                </td>
93                                            </tr>
94                                        </table>
95                                        </td>
96                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
97                                    </tr>
98                                    <tr>
99                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
100                                    </tr>
101                                </table>
102                                </td>
103                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
104                            </tr>
105                            <tr>
106                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
107                            </tr>
108                            <tr><td height="30"></td></tr>
109                        </table>
110                    </td>
111                </tr>
112                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
113            </table>
114            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
115        </td>
116    </tr>
117</table>
118<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
119
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.