source: branches/beta/data/Smarty/templates/admin/basis/mail_edit.tpl @ 16801

Revision 16801, 8.8 KB checked in by satou, 15 years ago (diff)

#132
複数のバグが混在していました。
修正完了です。

Line 
1<!--{*
2/*
3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
4 *
5 * http://www.lockon.co.jp/
6 */
7*}-->
8<script language="JavaScript">
9<!--
10var flag = 0;
11
12function setFlag(){
13    flag = 1;
14}
15
16function checkFlagAndSubmit(){
17    if ( flag == 1 ){
18        if( confirm('ÆâÍƤ¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¹Ô¤¹¤ì¤ÐÊѹ¹ÆâÍƤÏÇË´þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\nµ¹¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©' )){
19            fnSetvalAndSubmit( 'form1', 'mode', 'edit' );
20        } else {
21            return false;
22        }
23    } else {
24        fnSetvalAndSubmit( 'form1', 'mode', 'edit' );
25    }
26}
27
28function lfnCheckSubmit(){
29   
30    fm = document.form1;
31    var err = '';
32   
33    if ( ! fm["send_type"][0].checked && ! fm["send_type"][1].checked ){
34        if ( err ) err += '\n';
35        err += '¥á¡¼¥ë¤Î·Á¼°¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
36    }
37    if ( ! fm["subject"].value ){
38        if ( err ) err += '\n';
39        err += 'Subject¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
40    }
41    if ( ! fm["body"].value ){
42        if ( err ) err += '\n';
43        err += '¥á¡¼¥ë¤ÎËÜʸ¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
44    }
45    if( ! fm["template_name"]){
46        if ( err ) err += '\n';
47        err += '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£';
48    }
49    if ( err ){
50        alert(err);
51        return false;
52    } else {
53        if(window.confirm('ÆâÍƤòÅÐÏ¿¤·¤Æ¤âµ¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤«')){
54            return true;
55        }else{
56            return false;
57        }
58    }
59}
60//-->
61</script>
62
63<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
64<table width="878" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
65<form name="form1" id="form1" method="POST" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->" onsubmit="return lfnCheckSubmit();" >
66<input type="hidden" name="mode" value="regist">
67<input type="hidden" name="template_id" value="<!--{$arrForm.template_id|escape}-->">
68    <tr valign="top">
69        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/navi_bg.gif" height="402">
70            <!--¢§SUB NAVI-->
71            <!--{include file=$tpl_subnavi}-->
72            <!--¢¥SUB NAVI-->
73        </td>
74        <td class="mainbg">
75            <!--¢§ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤«¤é-->
76            <table width="737" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
77                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
78                <tr>
79                    <td align="center">
80                        <table width="706" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
81                            <tr><td height="14"></td></tr>
82                            <tr>
83                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_top.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
84                            </tr>
85                            <tr>
86                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_left.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
87                                <td bgcolor="#cccccc">
88                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
89                                    <tr>
90                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
91                                    </tr>
92                                    <tr>
93                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td>
94                                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs14n"><span class="white"><!--¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë-->¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸</span></td>
95                                        <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td>
96                                    </tr>
97                                    <tr>
98                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="678" height="7" alt=""></td>
99                                    </tr>
100                                    <tr>
101                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td>
102                                    </tr>
103                                </table>
104
105                                <table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" ">
106                                    <tr class="fs12n">
107                                        <td bgcolor="#f2f1ec">¥á¡¼¥ë·Á¼°<span class="red"> *</span></td>
108                                        <td bgcolor="#ffffff">
109                                        <!--{assign var=key value="send_type"}-->
110                                        <!--{if $arrForm.template_id == 1}-->
111                                            <input type="radio" name="send_type" value="<!--{$smarty.const.MAIL_TYPE_PC}-->" id="send_type_0" checked="checked" /><label for="send_type_0">¥Ñ¥½¥³¥ó</label>&nbsp;
112                                        <!--{elseif $arrForm.template_id == 2}-->
113                                            <input type="radio" name="send_type" value="<!--{$smarty.const.MAIL_TYPE_MOBILE}-->" id="send_type_1" checked="checked" /><label for="send_type_1">·ÈÂÓ</label>&nbsp;
114                                        <!--{else}-->
115                                            <!--{html_radios_ex name="send_type" options=$arrSendType separator="&nbsp;" selected=$arrForm[$key]}-->
116                                        <!--{/if}-->
117                                        </td>
118                                    </tr>
119                                    <tr>
120                                        <td bgcolor="#f2f1ec" width="160" class="fs12n">¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È<span class="red"> *</span></td>
121                                        <td bgcolor="#ffffff" width="557" class="fs10n">
122                                        <!--{assign var=key value="template_name"}-->
123                                        <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
124                                        <input type="text" name="template_name" value="<!--{$arrForm[$key]|escape}-->" onChange="setFlag();" size="30" class="box30" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->">
125                                        </td>
126                                    </tr>
127                                    <tr>
128                                        <td bgcolor="#f2f1ec" width="160" class="fs12n">¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥È¥ë<span class="red"> *</span></td>
129                                        <td bgcolor="#ffffff" width="557" class="fs10n">
130                                        <!--{assign var=key value="subject"}-->
131                                        <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
132                                        <input type="text" name="subject" value="<!--{$arrForm[$key]|escape}-->" onChange="setFlag();" size="30" class="box30" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->">
133                                        </td>
134                                    </tr>
135                                    <tr>
136                                        <td bgcolor="#f2f1ec" colspan="2" class="fs12n"><span class="red"> *</span>̾Á°¤òº¹¤·¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢{name}¤ÈÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br>
137                                        <span class="red"> *</span>Ãíʸ¾ðÊó¤òº¹¤·¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢{order}¤ÈÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</td>
138                                    </tr>
139                                    <tr>
140                                        <td bgcolor="#f2f1ec" width="160" class="fs12">ËÜʸ</td>
141                                        <td bgcolor="#ffffff" width="557" class="fs10">
142                                        <!--{assign var=key value="body"}-->
143                                        <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span>
144                                        <textarea name="body" cols="75" rows="20" class="area75" onChange="setFlag();" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"><!--{$arrForm[$key]|escape}--></textarea><br />
145                                        <span class="red"> ¡Ê¾å¸Â<!--{$smarty.const.LTEXT_LEN}-->ʸ»ú¡Ë
146                                        </span>
147                       
148                                        <div align="right">
149                                            <input type="button" width="110" height="30" value="ʸ»ú¿ô¥«¥¦¥ó¥È" onclick="fnCharCount('form1','body','cnt_body');" border="0" name="next" id="next" />
150                                            <br>º£¤Þ¤Ç¤ËÆþÎϤ·¤¿¤Î¤Ï
151                                            <input type="text" name="cnt_body" size="4" class="box4" readonly = true style="text-align:right">
152                                            ʸ»ú¤Ç¤¹¡£
153                                        </div>
154                       
155                                        </td>
156                                    </tr>
157                                </table>
158
159                                <table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
160                                    <tr>
161                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
162                                        <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_top.gif" width="676" height="7" alt=""></td>
163                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td>
164                                    </tr>
165                                    <tr>
166                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
167                                        <td bgcolor="#e9e7de" align="center">
168                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" ">
169                                            <tr>
170                                                <td><input type="image" onMouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist_on.jpg',this)" onMouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/btn_regist.jpg" width="123" height="24" alt="¤³¤ÎÆâÍƤÇÅÐÏ¿¤¹¤ë" border="0" name="subm" ></td>
171                                            </tr>
172                                        </table>
173                                        </td>
174                                        <td bgcolor="#cccccc"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="1" height="10" alt=""></td>
175                                    </tr>
176                                    <tr>
177                                        <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/tbl_bottom.gif" width="678" height="8" alt=""></td>
178                                    </tr>
179                                </table>
180                                </td>
181                                <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_right.jpg"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="14" height="1" alt=""></td>
182                            </tr>
183                            <tr>
184                                <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bottom.jpg" width="706" height="14" alt=""></td>
185                            </tr>
186                            <tr><td height="30"></td></tr>
187                        </table>
188                    </td>
189                </tr>
190                <!--¥á¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢-->
191            </table>
192            <!--¢¥ÅÐÏ¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤³¤³¤Þ¤Ç-->
193        </td>
194    </tr>
195</form>
196</table>
197<!--¡ú¡ú¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ú¡ú-->
198
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.