Changeset 17244


Ignore:
Timestamp:
2008/04/10 02:37:34 (12 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース決済モジュール暫定コミット

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
6 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php

  r17230 r17244  
  203203        $arrSubsId = $this->getSubsIds(); 
  204204 
  205         // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤¬´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄɲ䷤ʤ¤ 
  206         foreach($arrSubsId as $subs) { 
  207             if ($subs['subs_id'] == $subsId) { 
  208                 return; 
  209             } 
  210         } 
  211  
  212205        $arrSubsId[] = array( 
  213206            'subs_id' => $subsId, 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.inc

  r17230 r17244  
  33 * ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¶¦ÄÌ»ÈÍѤ¹¤ëÄê¿ô¡¦ÇÛÎ󡦴ؿô·² 
  44 * 
   5 */ 
   6require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php"; 
   7require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_request.php"; 
   8 
   9/** 
   10 * dtb_order memo»ÅÍÍ 
   11 * memo06 Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ $arrCybsAuthStatus»²¾È 
   12 * memo07 request_token 
   13 * memo08 request_id 
   14 * memo09 »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î¥­¡¼Ì¾ $arrCybsPayMethod»²¾È 
   15 * memo10 ÊÖ¶â¼Â¹ÔºÑ¤ß¥Õ¥é¥° 1:¼Â¹ÔºÑ¤ß¡¢1°Ê³°:̤¼Â¹Ô 
  516 */ 
  617 
   
  2233 * @return boolean 
  2334 */ 
  24 function lfLoadModCybs() { 
   35function sfCybsLoadModCybs() { 
  2536    if (!extension_loaded(MDL_CYBS_MOD_CYBS)) { 
  2637        if (@!dl(MDL_CYBS_MOD_CYBS . ".so")) { 
   
  3748 
  3849// ICS¥¨¥é¡¼ 
  39 $arrIcsErr = array( 
   50$arrCybsIcsErr = array( 
  4051    'DCALL' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®È½Äê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  4152    'DCARDEXPIRED' => '¥«¡¼¥É¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£', 
   
  4657    'ESYSTEM' => '¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  4758    'ETIMEOUT' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  48     'DAUTHENTICATE' => '¥æ¡¼¥¶¤ÏËÜ¿Íǧ¾ÚÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  4959); 
  5060 
   
  6373 *  ); 
  6474 */ 
  65 $arrPayMethod = array( 
   75$arrCybsPayMethod = array( 
  6676    '1-0' => "°ì³çʧ¤¤", 
  6777    '4-3' => "ʬ³ä3²óʧ¤¤", 
   
  7484 
  7585// ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¼ïÎà 
  76 $arrCardCompany = array( 
   86$arrCybsCardCompany = array( 
  7787    '001' => 'Visa', 
  7888    '002' => 'MasterCard', 
   
  90100); 
  91101 
  92 define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTH', '1'); // Í¿¿® 
  93 define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTHCANCEL', '2');// Í¿¿®¼è¤ê¾Ã¤· 
  94 define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_CAPTURE', '3'); // Çä¾å 
  95 define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_RETURN', '4'); // ÊÖ¶â 
  96  
  97 $arrCybsCreditStatus = array( 
  98     MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTH => 'Í¿¿®', 
  99     MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTHCANCEL => 'Í¿¿®¼è¾Ã', 
  100     MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_CAPTURE => 'Çä¾å', 
  101     MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_RETURN => 'ÊÖ¶â' 
  102 ); 
  103 ?> 
   102// Í¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
   103define('MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTH',       '1'); // Í¿¿® 
   104define('MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTHCANCEL', '2'); // Í¿¿®¼è¤ê¾Ã¤· 
   105define('MDL_CYBS_AUTH_STATUS_CAPTURE',    '3'); // Çä¾å 
   106define('MDL_CYBS_AUTH_STATUS_RETURN',     '4'); // ÊÖ¶â 
   107$arrCybsAuthStatus = array( 
   108    MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTH       => 'Í¿¿®', 
   109    MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTHCANCEL => 'Í¿¿®¼è¾Ã', 
   110    MDL_CYBS_AUTH_STATUS_CAPTURE    => 'Çä¾å', 
   111    MDL_CYBS_AUTH_STATUS_RETURN     => 'ÊÖ¶â' 
   112); 
   113 
   114// ´ÉÍý²èÌ̤Ǽ¹Ԥ¹¤ëICS¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó 
   115define('MDL_CYBS_APP_REVERSAL', '1'); 
   116define('MDL_CYBS_APP_BILL',     '2'); 
   117define('MDL_CYBS_APP_CREDIT',   '3'); 
   118$arrCybsApp = array( 
   119    MDL_CYBS_APP_REVERSAL => 'ics_auth_reversal', 
   120    MDL_CYBS_APP_BILL     => 'ics_bill', 
   121    MDL_CYBS_APP_CREDIT   => 'ics_credit' 
   122); 
   123 
   124/** 
   125 * ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë. 
   126 * °ú¿ô¤ÎÁ÷¿®¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ïlf(sf)CreateParam***()¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë. 
   127 * 
   128 * @param array $arrSendParam 
   129 * @return array 
   130 */ 
   131function sfCybsSendRequest($arrSendParam) { 
   132    $objRequest = new CYBS_REQ; 
   133 
   134    foreach ($arrSendParam as $key => $value) { 
   135        $objRequest->add_request($key, $value); 
   136    } 
   137 
   138    // ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¥í¥°Êݸ¤·¤Ê¤¤ 
   139    if (isset($arrSendParam['customer_cc_number'])) { 
   140        $arrSendParam['customer_cc_number'] = '****'; 
   141    } 
   142 
   143    gfPrintLog('### send request param ###', MDL_CYBS_LOG); 
   144    gfPrintLog(print_r($arrSendParam, true), MDL_CYBS_LOG); 
   145 
   146    if ( ($result = cybs_send($objRequest->requests)) == false ) { 
   147        sfDispSiteError(''); 
   148        gfPrintLog(' -> error: cybs_send() function.' , MDL_CYBS_LOG); 
   149    } 
   150 
   151    return $result; 
   152} 
   153 
   154/** 
   155 * ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   156 * 
   157 * @param array $arrResults 
   158 * @return boolean|PEAR::Error 
   159 */ 
   160function sfCybsIsError($arrResults) { 
   161    global $arrCybsIcsErr; 
   162    $ret = null; 
   163 
   164    switch ($arrResults['ics_rcode']) { 
   165    // À®¸ù 
   166    case '1': 
   167        $ret = true; 
   168        break; 
   169    case '0': 
   170        // 3D¥»¥­¥å¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢ics_rflag¤¬DAUTHENTICATE¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÐÏ¿¤¢¤ê 
   171        if (isset($arrResults['pa_enroll_rflag']) 
   172            && $arrResults['pa_enroll_rflag'] == 'DAUTHENTICATE') { 
   173 
   174            $ret = true; 
   175            break; 
   176        } 
   177        $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÎÏÆâÍƤ˴ְ㤤¤¬¤Ê¤¤¤«¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"; 
   178        $rflag = $arrResults['ics_rflag']; 
   179        $err = isset($arrCybsIcsErr[$rflag]) ? $arrCybsIcsErr[$rflag] : "¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§$rflag"; 
   180        $ret = PEAR::raiseError($msg . $err); 
   181        break; 
   182    case '-1': 
   183        $msg = "¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê½èÍý¤¬¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"; 
   184        $rflag = $arrResults['ics_rflag']; 
   185        $err = isset($arrCybsIcsErr[$rflag]) ? $arrCybsIcsErr[$rflag] : "¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§$rflag"; 
   186        $ret = PEAR::raiseError($msg . $err); 
   187        break; 
   188    default: 
   189        $ret = PEAR::raiseError("ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"); 
   190    } 
   191 
   192    return $ret; 
   193} 
   194 
   195/** 
   196 * ¼õÃíÊÔ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀ©¸æ 
   197 * 
   198 * @param LC_Page $objPage 
   199 * @return LC_Page 
   200 */ 
   201function sfCybsOrderPage($objPage) { 
   202    $objQuery = new SC_Query; 
   203    $moduleId = $objQuery->get('dtb_payment', 'module_id', 'payment_id = ?', array($objPage->arrDisp['payment_id'])); 
   204    $objPage->cybs_disp = true; 
   205    if ($moduleId != MDL_CYBS_ID) { 
   206        $objPage->cybs_disp = false; 
   207        return $objPage; 
   208    } 
   209 
   210    if ($objPage->disp_mode) { 
   211        $objPage->cybs_disp = false; 
   212        return $objPage; 
   213    } 
   214 
   215    global $arrCybsAuthStatus; 
   216    $objPage->arrCybsAuthStatus = $arrCybsAuthStatus; 
   217 
   218 
   219    $arrMemo = $objQuery->select( 
   220        'memo06, memo07, memo08, memo09, memo10', 
   221        'dtb_order', 
   222        'order_id = ?', 
   223        array($objPage->tpl_order_id)); 
   224 
   225    $objPage->arrCybsMemo = isset($arrMemo[0]) ? $arrMemo[0] : array(); 
   226    return $objPage; 
   227} 
   228 
   229/** 
   230 * EC-CUBE¦¤ÎÍ¿¿®¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë 
   231 * ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹Â¦¤ÈÄÌ¿®¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£Êѹ¹¤ÏEC-CUBE¦¤Î¤ß¡£ 
   232 */ 
   233function sfCybsChangeAuthStatus($objPage, $status) { 
   234    global $arrCybsAuthStatus; 
   235    if (empty($arrCybsAuthStatus[$status])) { 
   236        gfPrintLog('error: call sfCybsChangeAuthStatus()', MDL_CYBS_LOG); 
   237        sfDispError(''); 
   238    } 
   239 
   240    $arrUpdate = array( 
   241        'memo06' => $status, 
   242        'update_date' => 'NOW()' 
   243    ); 
   244    $objQuery = new SC_Query; 
   245    $objQuery->update('dtb_order', $arrUpdate, 'order_id = ?', array($objPage->tpl_order_id)); 
   246 
   247    $objPage->cybs_result = "¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò" . $arrCybsAuthStatus[$status] . "¤ØÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£"; 
   248    return $objPage; 
   249} 
   250 
   251/** 
   252 * ICS¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô 
   253 * 
   254 */ 
   255function sfCybsDoIcsApplication($objPage, $ics_app) { 
   256    global $arrCybsApp; 
   257    if (empty($arrCybsApp[$ics_app])) { 
   258        gfPrintLog('error: call sfCybsDoIcsApplication() error', MDL_CYBS_LOG); 
   259        sfDispError(''); 
   260    } 
   261 
   262    global $arrCybsRequestURL; 
   263 
   264    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   265    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
   266 
   267    $objQuery = new SC_Query; 
   268    $arrOrder = $objQuery->select('*', 'dtb_order', 'order_id = ?', array($objPage->tpl_order_id)); 
   269    $arrOrder = $arrOrder[0]; 
   270 
   271    // ¶¦Ḁ̈ѥé¥á¡¼¥¿ 
   272    $arrSendParam = array( 
   273        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   274        "server_port"         => "80", 
   275        'currency'            => 'JPY', 
   276        'merchant_id'         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   277        'merchant_ref_number' => $objPage->tpl_order_id, 
   278    ); 
   279 
   280    $resultMessage = ''; 
   281    $resultStatus  = ''; 
   282 
   283    switch($arrCybsApp[$ics_app]) { 
   284    // Í¿¿®¼è¾Ã 
   285    case 'ics_auth_reversal': 
   286        $resultMessage = 'Í¿¿®¼è¾Ã½èÍý¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£'; 
   287        $resultStatus = MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTHCANCEL; 
   288        $arrSendParam['auth_request_token'] = $arrOrder['memo07']; 
   289        $arrSendParam['auth_request_id']    = $arrOrder['memo08']; 
   290        $arrSendParam['ics_applications']   = "ics_auth_reversal"; 
   291        $arrSendParam["offer0"] = "amount:" . $arrOrder['payment_total']; 
   292        $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
   293        break; 
   294 
   295    // Çä¾å 
   296    case 'ics_bill': 
   297        $resultMessage = 'Çä¾å½èÍý¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£'; 
   298        $resultStatus = MDL_CYBS_AUTH_STATUS_CAPTURE; 
   299        $arrSendParam['auth_request_token'] = $arrOrder['memo07']; // request_token 
   300        $arrSendParam['auth_request_id']    = $arrOrder['memo08']; // request_id 
   301        $arrSendParam['ics_applications']   = "ics_bill"; 
   302        $arrSendParam["offer0"] = "amount:" . $arrOrder['payment_total']; 
   303        list($method, $paytimes) = split("-", $arrOrder['memo09']); // paymethod 4-15 ¤Ê¤É 
   304        $arrSendParam['jpo_payment_method'] = $method; 
   305        if ($paytimes > 0) $arrSendParam['jpo_installments'] = $paytimes; 
   306        $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
   307        break; 
   308 
   309    // Çä¾å¼è¾Ã 
   310    case 'ics_credit': 
   311        // ÊÖ¶â½èÍý¤¬¼Â¹ÔºÑ¤ß¤Ê¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¡£ 
   312        if ($arrOrder['memo10'] == '1') { 
   313            $objPage->cybs_result = '´û¤ËÊֶ⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'; 
   314            return $objPage; 
   315        } 
   316        $resultMessage = 'ÊÖ¶â½èÍý¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£'; 
   317        $resultStatus = MDL_CYBS_AUTH_STATUS_RETURN; 
   318        $arrSendParam['ics_applications']   = "ics_credit"; 
   319        $arrSendParam['bill_request_token'] = $arrOrder['memo07']; // request_token 
   320        $arrSendParam['bill_request_id']    = $arrOrder['memo08']; // request_id 
   321        $arrSendParam["offer0"] = "amount:" . $arrOrder['payment_total']; 
   322        $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
   323        break; 
   324    } 
   325 
   326    if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
   327        $objPage->cybs_result = $e->getMessage(); 
   328        gfPrintLog(" -> " . $arrCybsApp[$ics_app] . " error: " . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   329        gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   330        $objPage->cybs_result = $e->getMessage(); 
   331        return $objPage; 
   332    } 
   333 
   334    // request_token, request_id¤Î¹¹¿· 
   335    $arrUpdate = array( 
   336        'update_date' => 'NOW()', 
   337        'memo07' => $arrResults['request_token'], 
   338        'memo08' => $arrResults['request_id'], 
   339    ); 
   340    // ÊÖ¶â½èÍýÀ®¸ù»þ¤ÏÊÖ¶âºÑ¤ß¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë 
   341    if ($arrCybsApp[$ics_app] == 'ics_credit') { 
   342        $arrUpdate['memo10'] = '1'; 
   343    } 
   344    $objQuery->update('dtb_order', $arrUpdate, 'order_id = ?', array($objPage->tpl_order_id)); 
   345 
   346    $objPage = sfCybsChangeAuthStatus($objPage, $resultStatus); 
   347    $objPage->cybs_result = $resultMessage; 
   348    return $objPage; 
   349} 
   350 
   351/** 
   352 * Çä¾å¥Ð¥Ã¥ÁÍÑCSV¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É 
   353 * 
   354 */ 
   355function sfCybsCSVDownload($where, $arrval) { 
   356    $objQuery = new SC_Query; 
   357    $objQuery->setoption('ORDER BY update_date DESC'); 
   358    $arrOrder = $objQuery->select( 
   359        'order_id, payment_total, memo08 as req_id, memo07 as req_token', 
   360        'dtb_order', 
   361        $where, 
   362        $arrval); 
   363 
   364    $line = ''; 
   365    $arrayOrder = is_array($arrOrder) ? $arrOrder : array(); 
   366    foreach ($arrOrder as $order) { 
   367        $line .= implode(',', array( 
   368            $order['order_id'], 
   369            'JPY', 
   370            $order['payment_total'], 
   371            $order['req_id'], 
   372            $order['req_token'])) . ",,,,,,,\r\n"; 
   373    } 
   374 
   375    $batchId = uniqid(''); 
   376    $recordCount = count($arrayOrder); 
   377 
   378    $head1 = "batchID=$batchId,transactionType=capture,recordCount=$recordCount,,,,,,,,,\r\n"; 
   379    $head2 = implode(',', array( 
   380        'merchantReferenceCode*', 
   381        'purchaseTotals_currency*', 
   382        'purchaseTotals_grandTotalAmount*', 
   383        'ccCaptureService_authRequestID*', 
   384        'ccCaptureService_authRequestToken', 
   385        'ccCaptureService_authType', 
   386        'ccCaptureService_verbalAuthCode', 
   387        'billTo_customerID', 
   388        'merchantDefinedData_field1', 
   389        'merchantDefinedData_field2', 
   390        'merchantDefinedData_field3', 
   391        'merchantDefinedData_field4')) . "\r\n"; 
   392 
   393    $csvString = $head1 . $head2 . $line; 
   394    sfCSVDownload($csvString, 'cybs_capture'); 
   395} 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  r17230 r17244  
  1313        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs.tpl'; 
  1414        $this->tpl_subtitle = '¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
  15         $this->extension_installed = lfLoadModCybs(); 
   15        $this->extension_installed = sfCybsLoadModCybs(); 
  1616    } 
  1717} 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.php

  r17230 r17244  
  66 */ 
  77require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/mdl_cybs.inc"; 
  8 require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php"; 
  9 require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_request.php"; 
   8 
   9// ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥¨¥é¡¼²èÌÌɽ¼¨ 
   10if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   11    sfDispSiteError( 
   12        FREE_ERROR_MSG, 
   13        '', 
   14        false, 
   15        '¤³¤Î·èºÑ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£<br>¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·Ä¾¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£', 
   16        true); 
   17} 
  1018 
  1119// extension¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼²èÌÌɽ¼¨ 
  12 if (!lfLoadModCybs()) { 
   20if (!sfCybsLoadModCybs()) { 
  1321    sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, '', false, 
  1422        '¤³¤Î·èºÑ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£<br>¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·Ä¾¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£'); 
   
  1927        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl'; 
  2028        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
  21         global $arrPayMethod; 
  22         $this->arrPayMethod = $arrPayMethod; 
   29        global $arrCybsPayMethod; 
   30        $this->arrPayMethod = $arrCybsPayMethod; 
  2331        // ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¼ïÎà 
  24         global $arrCardCompany; 
  25         $this->arrCardCompany = $arrCardCompany; 
   32        global $arrCybsCardCompany; 
   33        $this->arrCardCompany = $arrCybsCardCompany; 
  2634        /** 
  2735         * session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  8492        } 
  8593        // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  86         $arrResults = lfSendRequest(lfCreateOndemandParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
  87         if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   94        $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateOndemandParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
   95        if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  8896            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  8997            gfPrintLog(' -> ondemand error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  101109    if ($objCybs->use3D() && !$objCybs->enableOndemand()) { 
  102110        // 3D¥»¥­¥å¥¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  103         $arrResults = lfSendRequest(lfCreateEnrollParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
   111        $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateEnrollParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
  104112        // ¥¨¥é¡¼½èÍý 
  105         if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   113        if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  106114            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  107115            gfPrintLog(' -> 3d(enroll) error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  146154 
  147155    // Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  148     $arrResults = lfSendRequest($arrSendParam); 
  149     if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   156    $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
   157    if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  150158        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  151159        gfPrintLog(' -> auth error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  155163 
  156164    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  157     lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   165    lfRegisterOrderTemp($uniqid, $arrResults, $objForm->getHashArray()); 
  158166    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  159167    exit; 
   
  164172    // ÆþÎϹàÌܤθ¡¾Ú 
  165173    $subsId = $objForm->getValue('subs_id'); 
   174    $paymethod = $objForm->getValue('ondemand_paymethod'); 
  166175    $arrErr = $objForm->checkError(); 
  167176    if (empty($subsId) || !empty($arrErr['subs_id'])) { 
   
  169178        break; 
  170179    } 
  171  
  172     $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData); 
   180    if (empty($paymethod) || !empty($arrErr['ondemand_paymethod'])) { 
   181        $objPage->arrErr['ondemand_paymethod'] = '¢¨¡¡¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£'; 
   182        break; 
   183    } 
   184    $arrForm = $objForm->getHashArray(); 
   185    $arrForm['paymethod'] = $paymethod; 
   186 
   187    $arrSendParam = lfCreateAuthParam($arrForm, $arrData); 
  173188    $arrSendParam = lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrSendParam); 
  174     $arrResults = lfSendRequest($arrSendParam); 
  175     if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   189    $arrResults = sfCybsSendRequest($arrSendParam); 
   190    if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  176191        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  177192        gfPrintLog(' -> auth error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  181196 
  182197    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  183     lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   198    lfRegisterOrderTemp($uniqid, $arrResults, $arrForm); 
  184199    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  185200    exit; 
   
  190205    // ¸¡¾Ú+Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  191206    $obj3DForm = lfInit3DParam($_POST); 
  192     $arrResults = lfSendRequest(lfCreateValidateParam($obj3DForm->getHashArray(), $arrData)); 
  193     if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   207    $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateValidateParam($obj3DForm->getHashArray(), $arrData)); 
   208    if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  194209        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  195210        gfPrintLog(' -> error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  199214 
  200215    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  201     lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   216    $arrForm = unserialize(base64_decode($arrResults['MD'])); 
   217    lfRegisterOrderTemp($uniqid,  $arrResults, $arrForm); 
  202218    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  203219    exit; 
   
  233249    $objPage->cardCount = 0; // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÏ¿·ï¿ô 
  234250    foreach ($arrSubsIds as $subs) { 
  235         $arrResults = lfSendRequest(lfCreateOndemandRetParam($subs['subs_id'], $subs['merchant_ref_number'])); 
  236  
  237         if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   251        $arrResults = sfCybsSendRequest(lfCreateOndemandRetParam($subs['subs_id'], $subs['merchant_ref_number'])); 
   252 
   253        if (PEAR::isError($e = sfCybsIsError($arrResults))) { 
  238254            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  239255            gfPrintLog(' -> get subs info error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   
  297313    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿", "register_ondemand", 1, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  298314    $objForm->addParam("»ÈÍѤ¹¤ë¥«¡¼¥É", "subs_id", MTEXT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   315    $objForm->addParam("»ÙʧÊýË¡", "ondemand_paymethod", STEXT_LEN, "n", array("MAX_LENGTH_CHECK")); 
  299316    $objForm->setParam($arrParam); 
  300317    $objForm->convParam(); 
  301318    return $objForm; 
  302 } 
  303  
  304 /** 
  305  * ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë. 
  306  * °ú¿ô¤ÎÁ÷¿®¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÏlfCreateParam***()¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë. 
  307  * 
  308  * @param array $arrSendParam 
  309  * @return array 
  310  */ 
  311 function lfSendRequest($arrSendParam) { 
  312     $objRequest = new CYBS_REQ; 
  313  
  314     foreach ($arrSendParam as $key => $value) { 
  315         $objRequest->add_request($key, $value); 
  316     } 
  317  
  318     $arrSendParam['customer_cc_number'] = ''; // ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¥í¥°Êݸ¤·¤Ê¤¤¡£ 
  319     gfPrintLog('### send request param ###', MDL_CYBS_LOG); 
  320     gfPrintLog(print_r($arrSendParam, true), MDL_CYBS_LOG); 
  321  
  322     if ( ($result = cybs_send($objRequest->requests)) == false ) { 
  323         sfDispSiteError(''); 
  324         gfPrintLog(' -> error: cybs_send() function.' , MDL_CYBS_LOG); 
  325     } 
  326  
  327     return $result; 
  328319} 
  329320 
   
  398389 */ 
  399390function lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrAuthParam) { 
  400     return array( 
   391    $arrSendParam = array( 
  401392        'subscription_id'     => $subsId, 
  402393        "ics_applications"    => "ics_auth", 
   
  406397        'merchant_ref_number' => $arrAuthParam['merchant_ref_number'], 
  407398        'currency'            => $arrAuthParam['currency'], 
  408         'offer0'              => $arrAuthParam['offer0'] 
  409     ); 
   399        'offer0'              => $arrAuthParam['offer0'], 
   400        'jpo_payment_method'  => $arrAuthParam['jpo_payment_method'], 
   401    ); 
   402 
   403    // ʬ³ä²ó¿ô 
   404    if (isset($arrAuthParam["jpo_installments"])) { 
   405        $arrSendParam['jpo_installments'] = $arrAuthParam['jpo_installments']; 
   406    } 
   407    return $arrSendParam; 
  410408} 
  411409 
   
  510508 * @return array 
  511509 */ 
  512  
  513510function lfCreateOndemandParam($arrForm, $arrData) { 
  514511    global $arrCybsRequestURL; 
   
  559556} 
  560557 
  561  
  562 /** 
  563  * ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  564  * 
  565  * @param array $arrResults 
  566  * @return boolean|PEAR::Error 
  567  */ 
  568 function lfIsError($arrResults) { 
  569     global $arrIcsErr; 
  570     $ret = null; 
  571  
  572     switch ($arrResults['ics_rcode']) { 
  573     // À®¸ù 
  574     case '1': 
  575         $ret = true; 
  576         break; 
  577     case '0': 
  578         // 3D¥»¥­¥å¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢ics_rflag¤¬DAUTHENTICATE¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÐÏ¿¤¢¤ê 
  579         if (isset($arrResults['pa_enroll_rflag']) 
  580             && $arrResults['pa_enroll_rflag'] == 'DAUTHENTICATE') { 
  581  
  582             $ret = true; 
  583             break; 
  584         } 
  585         $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§${arrResults['ics_rflag']}\n"; 
  586         $ret = PEAR::raiseError($msg); 
  587         break; 
  588     case '-1': 
  589         $msg = "¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê½èÍý¤¬¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§${arrResults['ics_rflag']}\n"; 
  590         $ret = PEAR::raiseError($msg); 
  591         break; 
  592     default: 
  593         $ret = PEAR::raiseError("ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"); 
  594     } 
  595  
  596     return $ret; 
  597 } 
  598  
  599558/** 
  600559 * SJIS¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë 
   
  613572 * @param array $arrForm 
  614573 */ 
  615 function lfRegisterOrderTemp($uniqid, $arrForm, $arrResults) { 
   574function lfRegisterOrderTemp($uniqid, $arrResults, $arrForm) { 
  616575    $sqlval = array( 
  617         'memo06' => 1, 
   576        'memo06' => MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTH, 
  618577        'memo07' => $arrResults['request_token'], 
  619578        'memo08' => $arrResults['request_id'], 
  620         //'memo08' => $arrResults[''], 
  621         //'memo09' => $arrResults[''], 
   579        'memo09' => $arrForm['paymethod'] 
  622580        //'memo10' => $arrResults[''], 
  623581    ); 
  624  
   582    gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  625583    $objQuery = new SC_Query; 
  626584    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl

  r17230 r17244  
  238238                        <td bgcolor="#cccccc"> 
  239239                        <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
   240                            <!--{if $arrErr.subs_id}--> 
   241                            <tr> 
   242                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff" colspan="3"><span class="red"><!--{$arrErr.subs_id}--></span></td> 
   243                            </tr> 
   244                            <!--{/if}--> 
   245                            <!--{if $arrErr.ondemand_paymethod}--> 
   246                            <tr> 
   247                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff" colspan="3"><span class="red"><!--{$arrErr.ondemand_paymethod}--></span></td> 
   248                            </tr> 
   249                            <!--{/if}--> 
  240250                            <tr> 
  241251                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">ÁªÂò</td> 
   
  243253                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">Í­¸ú´ü¸Â</td> 
  244254                            </tr> 
  245                             <!--{if $arrErr.subs_id}--> 
  246                             <tr> 
  247                                 <td class="fs12" bgcolor="#ffffff" colspan="3"><span class="red"><!--{$arrErr.subs_id}--></span></td> 
  248                             </tr> 
  249                             <!--{/if}--> 
  250255                            <!--{foreach from=$arrCard item=card}--> 
  251256                            <tr> 
   
  257262                            </tr> 
  258263                            <!--{/foreach}--> 
   264                        </table> 
   265                        </td> 
   266                    </tr> 
   267                    <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
   268                    <tr> 
   269                        <td bgcolor="#cccccc"> 
   270                        <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
   271                            <tr> 
   272                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡</td> 
   273                                <td bgcolor="#ffffff"> 
   274                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   275                                    <tr> 
   276                                        <!--{assign var=key value="ondemand_paymethod"}--> 
   277                                        <td class="fs12n"> 
   278                                        <select name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" > 
   279                                        <!--{html_options options=$arrPayMethod selected=$arrForm[$key].value}--> 
   280                                        </select></td> 
   281                                    </tr> 
   282                                </table> 
   283                                </td> 
   284                            </tr> 
  259285                        </table> 
  260286                        </td> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit_3d.tpl

  r17224 r17244  
  1 <h2>ËÜ¿Íǧ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£</h2> 
   1<p>ËÜ¿Íǧ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p> 
  22<form name="ACSCall" action="<!--{$AcsUrl}-->" method="POST"> 
  33 
   
  66<br /> 
  77<center> 
  8 <h2> 
   8<p> 
  99²èÌ̤¬°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖOK¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 
  10 </h2> 
   10</p> 
  1111<input type="submit" value="OK"> 
  1212</center> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_order_edit.tpl

  r17230 r17244  
  1 <?php 
  2  
  3 ?> 
   1<!--{if $cybs_disp}--> 
   2<script type="text/javascript"> 
   3// ·èºÑ½èÍý(Í¿¿®¼è¾Ã/Çä¾å/ÊÖ¶â)¤ò¹Ô¤¦ 
   4function doCybsApp(app, name) { 
   5    var msg = name + '½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©'; 
   6    if (window.confirm(msg)) { 
   7        fnModeSubmit('cybs_do_ics_application','cybs_app', app); 
   8    } 
   9} 
   10</script> 
   11<table width="678" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
   12    <tr class="fs12n"> 
   13        <td bgcolor="#f2f1ec" width="717" colspan="4">¢§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹</td> 
   14    </tr> 
   15    <!--{if $cybs_result != ''}--> 
   16    <tr class="fs12n"> 
   17        <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">·ë²Ì</td> 
   18        <td bgcolor="#ffffff"><span class="red"><!--{$cybs_result}--></span></td> 
   19    </tr> 
   20    <!--{/if}--> 
   21    <tr class="fs12n"> 
   22        <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹</td> 
   23        <td bgcolor="#ffffff"> 
   24            <!--{assign var=key value="cybs_auth_status"}--> 
   25            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   26            <select name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->"> 
   27            <!--{html_options options=$arrCybsAuthStatus selected=$arrCybsMemo.memo06}--> 
   28            </select> 
   29            <input type="button" value="Êѹ¹" onClick="fnModeSubmit('cybs_change_auth_status','','');return false;"> 
   30        </td> 
   31    </tr> 
   32    <tr class="fs12n"> 
   33        <td bgcolor="#f2f1ec" width="110">½èÍý</td> 
   34        <td bgcolor="#ffffff"> 
   35        <input type="hidden" name="cybs_app" value=""> 
   36        <!--{if $arrCybsMemo.memo06 == $smarty.const.MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTH}--> 
   37        <input type="button" value="Í¿¿®¼è¾Ã" onClick="doCybsApp('<!--{$smarty.const.MDL_CYBS_APP_REVERSAL}-->', 'Í¿¿®¼è¾Ã');return false;">¡¡ 
   38        <input type="button" value="Çä¾å" onClick="doCybsApp('<!--{$smarty.const.MDL_CYBS_APP_BILL}-->', 'Çä¾å');return false;">¡¡ 
   39        <input type="button" value="ÊÖ¶â" disabled="disabled"> 
   40        <!--{elseif $arrCybsMemo.memo06 == $smarty.const.MDL_CYBS_AUTH_STATUS_AUTHCANCEL}--> 
   41        <input type="button" value="Í¿¿®¼è¾Ã" disabled="disabled">¡¡ 
   42        <input type="button" value="Çä¾å" disabled="disabled">¡¡ 
   43        <input type="button" value="ÊÖ¶â" disabled="disabled"> 
   44        <!--{elseif $arrCybsMemo.memo06 == $smarty.const.MDL_CYBS_AUTH_STATUS_CAPTURE}--> 
   45        <input type="button" value="Í¿¿®¼è¾Ã" disabled="disabled">¡¡ 
   46        <input type="button" value="Çä¾å" disabled="disabled">¡¡ 
   47        <input type="button" value="ÊÖ¶â" onClick="doCybsApp('<!--{$smarty.const.MDL_CYBS_APP_CREDIT}-->', 'ÊÖ¶â');return false;">¡¡ 
   48        <!--{elseif $arrCybsMemo.memo06 == $smarty.const.MDL_CYBS_AUTH_STATUS_RETURN}--> 
   49        <input type="button" value="Í¿¿®¼è¾Ã" disabled="disabled">¡¡ 
   50        <input type="button" value="Çä¾å" disabled="disabled">¡¡ 
   51        <input type="button" value="ÊÖ¶â" disabled="disabled"> 
   52        <!--{/if}--> 
   53        </td> 
   54    </tr> 
   55</table> 
   56<table width="678" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   57    <tr><td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="678" height="10" alt=""></td></tr> 
   58</table> 
   59<!--{/if}--> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.