Changeset 17242


Ignore:
Timestamp:
2008/04/09 09:20:53 (12 years ago)
Author:
adachi
Message:

#237 パスワード再発行完了ページのテンプレートを修正

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/Smarty/templates/forgot/complete.tpl

  r15120 r17242  
  1 <table id="contact"> 
  2 <tr><td> 
  3 <!-- wrapper --> 
  4 <div id="wrapper"> 
  5   <!-- wrapper-inner --> 
  6   <div id="wrapper-inner"> 
  7     <!-- contents --> 
  8     <div id="contents"> 
  9       <!-- breadcrumb --> 
  10       <div class="breadcrumb"> 
  11         <ul> 
  12           <li><a href="../index.html">Home</a></li> 
  13           <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li> 
  14         </ul> 
  15       </div> 
  16       <!-- /breadcrumb --> 
  17       <h2><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h2_sendpwd.gif" alt="Send Password¡Ã¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý" width="800" height="180" /></h2> 
  18       <!-- oneColumn --> 
  19       <div id="oneColumn"> 
  20         <!-- columnB --> 
  21         <div class="columnB"> 
  22           <h3><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h3_complete.gif" alt="Complete" width="110" height="23" /></h3> 
  23           <br /> 
  24           <h4><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/h4_pwd.gif" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" width="188" height="14" /></h4> 
  25           <p>¤´µ­Æþ夭¤Þ¤·¤¿E¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p> 
  26           <p><a href="../index.html"><img class="rollover" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contact/btn_home.gif" alt="HOME" width="161" height="21" /></a></p> 
  27         </div> 
  28         <!-- /columnB --> 
  29         <br /> 
  30         <br /> 
  31         <br /> 
  32       </div> 
  33       <!-- /oneColumn --> 
  34       <hr class="solidGray2" /> 
  35       <!-- breadcrumb --> 
  36       <div class="breadcrumb"> 
  37         <ul> 
  38           <li><a href="../index.html">Home</a></li> 
  39           <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li> 
  40         </ul> 
  41       </div> 
  42       <!-- /breadcrumb --> 
  43     </div> 
  44     <!-- /contents --> 
  45     <p class="pagetop"><a href="#wrapper"><img class="rollover" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/btn_pagetop_wh.gif" alt="Page Top" width="50" height="16" /></a></p> 
  46   </div> 
  47   <!-- /wrapper-inner --> 
  48   <!-- cart --> 
  49   <div id="cart"> 
  50     <dl class="first"> 
  51       <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_nickname.gif" alt="Nickname" width="65" height="5" /><br /> 
  52         AKIHIRO</dt> 
  53     </dl> 
  54     <dl class="last"> 
  55       <dt class="first"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_item.gif" alt="Item" width="65" height="5" /><br /> 
  56         02</dt> 
  57       <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_subtotal.gif" alt="Subtotal" width="65" height="5" /><br /> 
  58         53,400yen</dt> 
  59     </dl> 
  60     <div id="userTraffic"> 
  61       <ul> 
  62         <li class="cart-view"><a href="index.html">View Cart</a></li> 
  63         <li class="cart-logout"><a href="index.html">Log Out</a></li> 
  64       </ul> 
  65     </div> 
  66     <p><a href="">My Page</a></p> 
  67   </div> 
  68   <!-- /cart --> 
   1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
   2<html lang="ja"> 
   3<!--{* 
   4 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   5 * 
   6 * http://www.lockon.co.jp/ 
   7 *}--> 
   8<head> 
   9<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<!--{$smarty.const.CHAR_CODE}-->"> 
   10<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"> 
   11<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"> 
   12<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->user_data/css/contents.css" type="text/css" media="all" /> 
   13<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->css/common.css" type="text/css" media="all" /> 
   14<link rel="stylesheet" href="<!--{$tpl_css}-->" type="text/css" media="all" /> 
   15<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/css.js"></script> 
   16<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/navi.js"></script> 
   17<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/win_op.js"></script> 
   18<script type="text/javascript" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->js/site.js"></script> 
   19<title><!--{$arrSiteInfo.shop_name}-->/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý(´°Î»¥Ú¡¼¥¸)</title> 
   20</head> 
   21 
   22<body bgcolor="#f0f0f0" text="#555555" link="#3a75af" vlink="#3a75af" alink="#3a75af" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="preLoadImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->')"> 
   23<noscript> 
   24<link rel="stylesheet" href="../css/common.css" type="text/css" /> 
   25</noscript> 
   26 
   27<div align="center"> 
   28<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   29    <form name="form1" id="form1" method="post" action="./confirm.php"> 
   30    <tr><td height="15"></td></tr> 
   31    <tr><td bgcolor="#ffa85c"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->misc/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td></tr> 
   32    <tr> 
   33        <td align="center" bgcolor="#ffffff"> 
   34        <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   35            <tr><td height="15"></td></tr> 
   36            <tr> 
   37                <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/forget/title.jpg" width="500" height="40" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý"></td> 
   38            </tr> 
   39            <tr><td height="15"></td></tr> 
   40            <tr> 
   41                <td class="fs12">¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Îȯ¹Ô¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¤Ï²¼µ­¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
   42                ¢¨²¼µ­¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢MY¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆâÍÆÊѹ¹¡×¤è¤ê¤´Êѹ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£</td> 
   43            </tr> 
   44            <tr><td height="15"></td></tr> 
   45            <tr> 
   46                <td align="center" bgcolor="#cccccc"> 
   47                <table width="490" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   48                    <tr><td height="5"></td></tr> 
   49                    <tr> 
   50                        <td align="center" height="120" bgcolor="#ffffff" class="fs18n"><!--¡ú¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éɽ¼¨¡ú--><span class="redst"><!--{$temp_password}--></span></td> 
   51                    </tr> 
   52                    <tr><td height="5"></td></tr> 
   53                </table> 
   54                </td> 
   55            </tr> 
   56            <tr><td height="15"></td></tr> 
   57            <tr> 
   58                <td align="center"><a href="javascript:window.close()" onmouseOver="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_close_on.gif','close');" onmouseOut="chgImg('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_close.gif','close');"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_close.gif" width="150" height="30" alt="ÊĤ¸¤ë" name="close" id="close" /></a></td> 
   59            </tr> 
   60            <tr><td height="30"></td></tr> 
   61        </table>             
   62        </td> 
   63    </tr> 
   64 
   65    <tr><td bgcolor="#ffa85c"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->misc/_.gif" width="1" height="5" alt=""></td></tr> 
   66    <tr><td height="20"></td></tr> 
   67</form>  
   68</table> 
  6969</div> 
  70 <!-- /wrapper --> 
  71 </td></tr> 
  72 </table> 
  7370 
  74 <table id="contact"> 
  75 <tr><td> 
  76 <!-- wrapper --> 
  77 <div id="wrapper"> 
  78   <!-- wrapper-inner --> 
  79   <div id="wrapper-inner"> 
  80     <!-- contents --> 
  81     <div id="contents"> 
  82       <!-- breadcrumb --> 
  83       <div class="breadcrumb"> 
  84         <ul> 
  85           <li><a href="../index.html">Home</a></li> 
  86           <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li> 
  87         </ul> 
  88       </div> 
  89       <!-- /breadcrumb --> 
  90       <h2><img src="images/h2_sendpwd.gif" alt="Send Password¡Ã¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý" width="800" height="180" /></h2> 
  91       <!-- oneColumn --> 
  92       <div id="oneColumn"> 
  93         <!-- columnB --> 
  94         <div class="columnB"> 
  95           <h3><img src="images/h3_complete.gif" alt="Complete" width="110" height="23" /></h3> 
  96           <br /> 
  97           <h4><img src="images/h4_pwd.gif" alt="¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£" width="188" height="14" /></h4> 
  98           <p>¤´µ­Æþ夭¤Þ¤·¤¿E¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p> 
  99           <p><a href="../index.html"><img class="rollover" src="images/btn_home.gif" alt="HOME" width="161" height="21" /></a></p> 
  100         </div> 
  101         <!-- /columnB --> 
  102         <br /> 
  103         <br /> 
  104         <br /> 
  105       </div> 
  106       <!-- /oneColumn --> 
  107       <hr class="solidGray2" /> 
  108       <!-- breadcrumb --> 
  109       <div class="breadcrumb"> 
  110         <ul> 
  111           <li><a href="../index.html">Home</a></li> 
  112           <li>&gt;&nbsp;¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý</li> 
  113         </ul> 
  114       </div> 
  115       <!-- /breadcrumb --> 
  116     </div> 
  117     <!-- /contents --> 
  118     <p class="pagetop"><a href="#wrapper"><img class="rollover" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/btn_pagetop_wh.gif" alt="Page Top" width="50" height="16" /></a></p> 
  119   </div> 
  120   <!-- /wrapper-inner --> 
  121   <!-- cart --> 
  122   <div id="cart"> 
  123     <dl class="first"> 
  124       <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_nickname.gif" alt="Nickname" width="65" height="5" /><br /> 
  125         AKIHIRO</dt> 
  126     </dl> 
  127     <dl class="last"> 
  128       <dt class="first"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_item.gif" alt="Item" width="65" height="5" /><br /> 
  129         02</dt> 
  130       <dt><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/cart_subtotal.gif" alt="Subtotal" width="65" height="5" /><br /> 
  131         53,400yen</dt> 
  132     </dl> 
  133     <div id="userTraffic"> 
  134       <ul> 
  135         <li class="cart-view"><a href="index.html">View Cart</a></li> 
  136         <li class="cart-logout"><a href="index.html">Log Out</a></li> 
  137       </ul> 
  138     </div> 
  139     <p><a href="">My Page</a></p> 
  140   </div> 
  141   <!-- /cart --> 
  142 </div> 
  143 <!-- /wrapper --> 
  144 </td></tr> 
  145 </table> 
   71</body> 
   72</html> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.