Changeset 17230


Ignore:
Timestamp:
2008/04/07 18:24:45 (12 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース決済モジュール暫定コミット

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
1 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php

  r17224 r17230  
  161161     * ²ñ°÷¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹. 
  162162     * 
   163     * array( 
   164     *    'subs_id' => '***', 
   165     *    'merchant_ref_number' => '***', 
   166     * ), 
   167     * array( 
   168     *    'subs_id' => '***', 
   169     *    'merchant_ref_number' => '***', 
   170     * ), 
   171     * ... 
   172     * 
  163173     * @return array 
  164174     */ 
   
  166176        $objCustomer = new SC_Customer; 
  167177        $objCustomer->updateSession(); 
  168         $subsIdsString = $objCustomer->getValue('cybs_subs_id'); 
  169  
  170         if (is_null($subsIdsString)) { 
   178        $subsDataString = $objCustomer->getValue('cybs_subs_id'); 
   179 
   180        if (is_null($subsDataString)) { 
  171181            return array(); 
  172182        } 
  173183 
  174         $arrSubsIds = unserialize($subsIdsString); 
  175  
  176         return is_array($arrSubsIds) ? $arrSubsIds : array(); 
   184        $subsData = unserialize($subsDataString); 
   185 
   186        return is_array($subsData) ? $subsData : array(); 
  177187    } 
  178188 
   
  181191     * 
  182192     * @param string $subsId 
   193     * @param integer $merchant_ref_number 
  183194     * @param array $arrSubsResults 
  184195     */ 
  185     function addSubsId($subsId) { 
   196    function addSubsId($subsId, $merchant_ref_number) { 
  186197        if (!$this->canAddSubsId()) { 
  187198            return; 
   
  192203        $arrSubsId = $this->getSubsIds(); 
  193204 
  194         print_r($arrSubsId); 
  195205        // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤¬´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄɲ䷤ʤ¤ 
  196         if (in_array($subsId, $arrSubsId)) return; 
  197  
  198         $arrSubsId[] = $subsId; 
   206        foreach($arrSubsId as $subs) { 
   207            if ($subs['subs_id'] == $subsId) { 
   208                return; 
   209            } 
   210        } 
   211 
   212        $arrSubsId[] = array( 
   213            'subs_id' => $subsId, 
   214            'merchant_ref_number' => $merchant_ref_number); 
  199215        $arrUpdate = array('cybs_subs_id' => serialize($arrSubsId)); 
  200216 
   
  209225     */ 
  210226    function canAddSubsId() { 
  211         $arrSubsIds = $this->getSubsIds(); 
  212         if (is_array($arrSubsIds) && count($arrSubsIds) < MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX) { 
   227        $arrSubsData = $this->getSubsIds(); 
   228        if (is_array($arrSubsData) && count($arrSubsData) < MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX) { 
  213229            return true; 
  214230        } 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.inc

  r17224 r17230  
  9090); 
  9191 
   92define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTH', '1'); // Í¿¿® 
   93define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTHCANCEL', '2');// Í¿¿®¼è¤ê¾Ã¤· 
   94define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_CAPTURE', '3'); // Çä¾å 
   95define('MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_RETURN', '4'); // ÊÖ¶â 
   96 
   97$arrCybsCreditStatus = array( 
   98    MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTH => 'Í¿¿®', 
   99    MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_AUTHCANCEL => 'Í¿¿®¼è¾Ã', 
   100    MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_CAPTURE => 'Çä¾å', 
   101    MDL_CYBS_CREDIT_STATUS_RETURN => 'ÊÖ¶â' 
   102); 
  92103?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  r17224 r17230  
  2222$objForm = lfInitParam($_POST); 
  2323$objPage->arrForm = $objForm->getFormParamList(); 
   24 
   25sfAlterMemo(); // dtb_memo¤Ëmemo¥«¥é¥à¤òÄɲ乤ë 
  2426 
  2527$mode = isset($_POST['mode']) ? $_POST['mode'] : ''; 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.php

  r17224 r17230  
  5353$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  5454 
   55// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   56$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   57// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   58$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   59// ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   60$arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   61 
  5562$objForm = lfInitParam($_POST); 
  5663$objPage->arrForm = $objForm->getFormParamList(); 
   
  6471        break; 
  6572    } 
  66  
  67     // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  68     $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  69     // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  70     $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  71     // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
  72     $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  7373 
  7474    /** 
   
  8080        if (!$objCybs->canAddSubsId()) { 
  8181            $objPage->tpl_error = 'ÅÐÏ¿½ÐÍè¤ë¥«¡¼¥É¤Î·ï¿ô¤Ï' . MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX . "·ï¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£\n"; 
  82             gfPrintLog(' -> ondemand error: over card max', MDL_CYBS_LOG); 
   82            gfPrintLog(' -> ondemand error: over card max ', MDL_CYBS_LOG); 
  8383            break; 
  8484        } 
   
  9393        // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÄɲ乤ë 
  9494        $subsId = $arrResults['pay_subscription_create_subscription_id']; 
  95         $objCybs->addSubsId($subsId); 
   95        $objCybs->addSubsId($subsId, $arrResults['merchant_ref_number']); 
  9696    } 
  9797 
   
  155155 
  156156    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  157     //lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   157    lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
  158158    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  159159    exit; 
   160    break; 
   161 
   162// ÅÐÏ¿¥«¡¼¥É¤Î»ÈÍÑ 
   163case 'ondemand': 
   164    // ÆþÎϹàÌܤθ¡¾Ú 
   165    $subsId = $objForm->getValue('subs_id'); 
   166    $arrErr = $objForm->checkError(); 
   167    if (empty($subsId) || !empty($arrErr['subs_id'])) { 
   168        $objPage->arrErr['subs_id'] = '¢¨¡¡»ÈÍѤ¹¤ë¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£'; 
   169        break; 
   170    } 
   171 
   172    $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData); 
   173    $arrSendParam = lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrSendParam); 
   174    $arrResults = lfSendRequest($arrSendParam); 
   175    if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   176        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   177        gfPrintLog(' -> auth error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   178        gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   179        break; 
   180    } 
   181 
   182    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   183    lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   184    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   185    exit; 
   186    break; 
  160187 
  161188// ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÆþÎϤ«¤é¤ÎÌá¤ê 
  162189case 'verify3d': 
  163     // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  164     $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  165     // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  166     $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  167     // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
  168     $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  169  
  170190    // ¸¡¾Ú+Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  171191    $obj3DForm = lfInit3DParam($_POST); 
   
  179199 
  180200    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   201    lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
  181202    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   203    exit; 
  182204    break; 
  183205 
   
  190212// Ä̾ïɽ¼¨ 
  191213default: 
  192     // TODO ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¼èÆÀ 
  193  
  194 } 
   214} 
   215 
   216lfSetCardInfo($objPage); // ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë 
  195217 
  196218$objView->assignobj($objPage); 
  197219$objView->display(SITE_FRAME); 
   220 
  198221sfPrintR($_POST, 'blue'); 
  199222sfPrintR($objPage, 'red'); 
   223 
   224function lfSetCardInfo(&$objPage) { 
   225    $objCybs =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   226    // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Ìµ¸ú¤Ê¤éreturn 
   227    if (!$objCybs->enableOndemand()) { 
   228        return; 
   229    } 
   230 
   231    // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¼èÆÀ 
   232    $arrSubsIds = $objCybs->getSubsIds(); 
   233    $objPage->cardCount = 0; // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÏ¿·ï¿ô 
   234    foreach ($arrSubsIds as $subs) { 
   235        $arrResults = lfSendRequest(lfCreateOndemandRetParam($subs['subs_id'], $subs['merchant_ref_number'])); 
   236 
   237        if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   238            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   239            gfPrintLog(' -> get subs info error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   240            gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   241            return; 
   242        } 
   243        $objPage->cardCount++; 
   244        $objPage->arrCard[] = $arrResults; // ¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Øassign 
   245    } 
   246} 
   247 
  200248/** 
  201249 * ¥â¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   
  248296    $objForm->addParam("»ÙʧÊýË¡", "paymethod", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  249297    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿", "register_ondemand", 1, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   298    $objForm->addParam("»ÈÍѤ¹¤ë¥«¡¼¥É", "subs_id", MTEXT_LEN, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  250299    $objForm->setParam($arrParam); 
  251300    $objForm->convParam(); 
   
  263312    $objRequest = new CYBS_REQ; 
  264313 
   314    foreach ($arrSendParam as $key => $value) { 
   315        $objRequest->add_request($key, $value); 
   316    } 
   317 
   318    $arrSendParam['customer_cc_number'] = ''; // ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¥í¥°Êݸ¤·¤Ê¤¤¡£ 
  265319    gfPrintLog('### send request param ###', MDL_CYBS_LOG); 
  266320    gfPrintLog(print_r($arrSendParam, true), MDL_CYBS_LOG); 
  267  
  268     foreach ($arrSendParam as $key => $value) { 
  269         $objRequest->add_request($key, $value); 
  270     } 
  271321 
  272322    if ( ($result = cybs_send($objRequest->requests)) == false ) { 
   
  360410} 
  361411 
   412function lfCreateOndemandRetParam($subsId, $merchant_ref_number) { 
   413    global $arrCybsRequestURL; 
   414 
   415    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   416    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
   417 
   418    return array( 
   419        'subscription_id'     => $subsId, 
   420        "ics_applications"    => "ics_pay_subscription_retrieve", 
   421        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   422        "server_port"         => "80", 
   423        'merchant_id'         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   424        'merchant_ref_number' => $merchant_ref_number, 
   425    ); 
   426} 
  362427/** 
  363428 * ics_pa_enroll¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë. 
   
  549614 */ 
  550615function lfRegisterOrderTemp($uniqid, $arrForm, $arrResults) { 
  551     $sqlval = array(); 
  552     $sqlval['memo03'] = $arrForm['card_name01'] . " " . $arrForm['card_name02']; 
  553     //$sqlval['memo02'] = serialize($arrResults['auth_auth_code']); 
   616    $sqlval = array( 
   617        'memo06' => 1, 
   618        'memo07' => $arrResults['request_token'], 
   619        'memo08' => $arrResults['request_id'], 
   620        //'memo08' => $arrResults[''], 
   621        //'memo09' => $arrResults[''], 
   622        //'memo10' => $arrResults[''], 
   623    ); 
  554624 
  555625    $objQuery = new SC_Query; 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl

  r17224 r17230  
  177177                            </tr> 
  178178                            <!--{if $enable_ondemand}--> 
  179                             <tr> 
  180                                 <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤³¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë</td> 
  181                                 <td bgcolor="#ffffff"> 
  182                                 <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  183                                     <tr> 
  184                                         <!--{assign var=key value="register_ondemand"}--> 
  185                                         <td class="fs12n"> 
  186                                         <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  187                                         <input type="checkbox" 
  188                                                name="<!--{$key}-->" 
  189                                                value="1" 
  190                                                maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" 
  191                                                style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm[$key].value}-->checked=checked<!--{/if}-->>¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë<br> 
  192                                                ¢¨¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó°Ê¹ßÅÐÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ 
  193                                         </select></td> 
  194                                     </tr> 
  195                                 </table> 
  196                                 </td> 
  197                             </tr> 
   179                            <tr> 
   180                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤³¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë</td> 
   181                                <td bgcolor="#ffffff"> 
   182                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   183                                    <tr> 
   184                                        <!--{assign var=key value="register_ondemand"}--> 
   185                                        <td class="fs12n"> 
   186                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   187                                        <input type="checkbox" 
   188                                               name="<!--{$key}-->" 
   189                                               value="1" 
   190                                               maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" 
   191                                               style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm[$key].value}-->checked=checked<!--{/if}-->>¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë<br> 
   192                                               ¢¨¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó°Ê¹ßÅÐÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ 
   193                                        </select></td> 
   194                                    </tr> 
   195                                </table> 
   196                                </td> 
   197                            </tr> 
  198198                            <!--{/if}--> 
  199199                        </table> 
   
  218218                            </tr> 
  219219                        </table> 
  220  
  221                         </td> 
  222                     </tr> 
  223                 </table> 
   220                        </td> 
   221                    </tr> 
   222                </table> 
   223 
   224                <!--{if $enable_ondemand && $cardCount > 0}--> 
   225                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   226                    <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
   227                    <tr> 
   228                        <td bgcolor="#cccccc"> 
   229                        <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
   230                            <tr> 
   231                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</td> 
   232                            </tr> 
   233                        </table> 
   234                        </td> 
   235                    </tr> 
   236                    <tr><td height="5" class="fs12"></td></tr> 
   237                    <tr> 
   238                        <td bgcolor="#cccccc"> 
   239                        <table width="666" border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" summary=" "> 
   240                            <tr> 
   241                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">ÁªÂò</td> 
   242                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ</td> 
   243                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">Í­¸ú´ü¸Â</td> 
   244                            </tr> 
   245                            <!--{if $arrErr.subs_id}--> 
   246                            <tr> 
   247                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff" colspan="3"><span class="red"><!--{$arrErr.subs_id}--></span></td> 
   248                            </tr> 
   249                            <!--{/if}--> 
   250                            <!--{foreach from=$arrCard item=card}--> 
   251                            <tr> 
   252                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff"><input type="radio" name="subs_id" value="<!--{$card.pay_subscription_retrieve_subscription_id}-->"></td> 
   253                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff"><!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_number}--></td> 
   254                                <td class="fs12" bgcolor="#ffffff"> 
   255                                    <!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expmo}-->·î/<!--{$card.pay_subscription_retrieve_customer_cc_expyr}--> 
   256                                </td> 
   257                            </tr> 
   258                            <!--{/foreach}--> 
   259                        </table> 
   260                        </td> 
   261                    </tr> 
   262                </table> 
   263 
   264                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   265                    <tr><td height="5"></td></tr> 
   266                    <tr> 
   267                        <td align="center" bgcolor="#f7f5f4"> 
   268                        <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" summary=" "> 
   269                            <tr> 
   270                                <td class="fs12st" align="center">°Ê¾å¤ÎÆâÍƤǴְ㤤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¼µ­¡ÖÃíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br> 
   271                                <span class="orange">¢¨²èÌ̤¬ÀÚ¤êÂؤë¤Þ¤Ç¾¯¡¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£</span></td> 
   272                            </tr> 
   273                            <tr> 
   274                                <td align="center" height="40" bgcolor="#f7f5f4"> 
   275                                    <a href="#" onclick="document.form2.submit(); return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="12" height="" alt="" /> 
   276                                    <input type="image" onclick="document.form1['mode'].value = 'ondemand'; return fnCheckSubmit();" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
   277                                </td> 
   278                            </tr> 
   279                        </table> 
   280 
   281                        </td> 
   282                    </tr> 
   283                </table> 
   284                <!--{/if}--> 
   285 
  224286                </td> 
  225287            </tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.