Changeset 17224


Ignore:
Timestamp:
2008/04/07 13:02:53 (13 years ago)
Author:
adachi
Message:

サイバーソース決済モジュール暫定コミット

Location:
branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs
Files:
1 added
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php

  r17188 r17224  
  129129        return $arrData; 
  130130    } 
   131 
   132    /** 
   133     * 3D¥»¥­¥å¥¢¤òÍøÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤« 
   134     * 
   135     * @return boolean 
   136     */ 
   137    function use3D() { 
   138        $use3D = $this->getConfig('cybs_3d_use'); 
   139 
   140        return $use3D 
   141            ? true 
   142            : false; 
   143    } 
   144 
   145    /** 
   146     * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Í­¸ú¤«¤É¤¦¤« 
   147     * 
   148     * @return boolean 
   149     */ 
   150    function enableOndemand() { 
   151        // Èó²ñ°÷¤Ï̵¸ú 
   152        $objCustomer = new SC_Customer; 
   153        if (!$objCustomer->isLoginSuccess()) return false; 
   154 
   155        $useOndemand = $this->getConfig('cybs_ondemand_use'); 
   156 
   157        return $useOndemand ? true : false; 
   158    } 
   159 
   160    /** 
   161     * ²ñ°÷¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤òÊÖ¤¹. 
   162     * 
   163     * @return array 
   164     */ 
   165    function getSubsIds() { 
   166        $objCustomer = new SC_Customer; 
   167        $objCustomer->updateSession(); 
   168        $subsIdsString = $objCustomer->getValue('cybs_subs_id'); 
   169 
   170        if (is_null($subsIdsString)) { 
   171            return array(); 
   172        } 
   173 
   174        $arrSubsIds = unserialize($subsIdsString); 
   175 
   176        return is_array($arrSubsIds) ? $arrSubsIds : array(); 
   177    } 
   178 
   179    /** 
   180     * ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë. 
   181     * 
   182     * @param string $subsId 
   183     * @param array $arrSubsResults 
   184     */ 
   185    function addSubsId($subsId) { 
   186        if (!$this->canAddSubsId()) { 
   187            return; 
   188        } 
   189        $objCustomer = new SC_Customer; 
   190        $customerId = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
   191 
   192        $arrSubsId = $this->getSubsIds(); 
   193 
   194        print_r($arrSubsId); 
   195        // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤¬´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄɲ䷤ʤ¤ 
   196        if (in_array($subsId, $arrSubsId)) return; 
   197 
   198        $arrSubsId[] = $subsId; 
   199        $arrUpdate = array('cybs_subs_id' => serialize($arrSubsId)); 
   200 
   201        $objQuery = new SC_Query; 
   202        $objQuery->update('dtb_customer', $arrUpdate, 'customer_id = ?', array($customerId)); 
   203    } 
   204 
   205    /** 
   206     * ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬Max¤«¤É¤¦¤«¤òȽÄꤹ¤ë 
   207     * 
   208     * @return boolean 
   209     */ 
   210    function canAddSubsId() { 
   211        $arrSubsIds = $this->getSubsIds(); 
   212        if (is_array($arrSubsIds) && count($arrSubsIds) < MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX) { 
   213            return true; 
   214        } 
   215        return false; 
   216    } 
  131217} 
  132218?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.inc

  r16993 r17224  
  1212 
  1313// ³ÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë̾ 
  14 define('MDL_CYBS_EXT', 'mod_cybs.so'); 
   14define('MDL_CYBS_MOD_CYBS', 'mod_cybs'); 
   15 
   16// ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óIDÅÐÏ¿¿ô¾å¸Â 
   17define('MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX', 5); 
   18 
   19/** 
   20 * mod_cybs¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë 
   21 * 
   22 * @return boolean 
   23 */ 
   24function lfLoadModCybs() { 
   25    if (!extension_loaded(MDL_CYBS_MOD_CYBS)) { 
   26        if (@!dl(MDL_CYBS_MOD_CYBS . ".so")) { 
   27            return false; 
   28        } 
   29    } 
   30    return true; 
   31} 
  1532 
  1633// ËÜÈÖURL 
   
  1936define('MDL_CYBS_REQUEST_URL_TEST', 'ics2test.ic3.com'); 
  2037 
   38// ICS¥¨¥é¡¼ 
   39$arrIcsErr = array( 
   40    'DCALL' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®È½Äê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   41    'DCARDEXPIRED' => '¥«¡¼¥É¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£', 
   42    'DCARDREFUSED' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£', 
   43    'DINVALIDCARD' => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈֹ椬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£', 
   44    'DINVALIDDATA' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£', 
   45    'DMISSINGFIELD' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ëɬ¿Ü¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 
   46    'ESYSTEM' => '¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   47    'ETIMEOUT' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   48    'DAUTHENTICATE' => '¥æ¡¼¥¶¤ÏËÜ¿Íǧ¾ÚÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 
   49); 
   50 
  2151// ¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀèURLÇÛÎó 
  2252$arrCybsRequestURL = array( 
   
  2454    '2' => MDL_CYBS_REQUEST_URL 
  2555); 
  26  
  27 // ¸°¡¦¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥Ñ¥¹ 
  28 define('MDL_CYBS_KEY_PATH', '/opt/CyberSource/SDK/keys/'); 
  2956 
  3057/** 
   
  4673); 
  4774 
  48 // ics_auth¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  49 $arrIcsAuthErr = array( 
  50     'DCALL' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®È½Äê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  51     'DCARDEXPIRED' => '¥«¡¼¥É¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£', 
  52     'DCARDREFUSED' => '¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Í¿¿®¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£', 
  53     'DINVALIDCARD' => '¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈֹ椬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£', 
  54     'DINVALIDDATA' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£', 
  55     'DMISSINGFIELD' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ëɬ¿Ü¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  56     'ESYSTEM' => '¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
  57     'ETIMEOUT' => '¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£', 
   75// ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¼ïÎà 
   76$arrCardCompany = array( 
   77    '001' => 'Visa', 
   78    '002' => 'MasterCard', 
   79    '003' => 'American Express', 
   80    '004' => 'Discover', 
   81    '005' => 'Diners Club', 
   82    '006' => 'Carte Blanche', 
   83    '007' => 'JCB', 
   84    '008' => 'Optima', 
   85    '010' => 'Benificial Private Label', 
   86    '014' => 'EnRoute', 
   87    '017' => 'MBNA', 
   88    '021' => 'JAL', 
   89    '027' => 'Nicos', 
  5890); 
  5991 
  60 // »ÈÍѤ¹¤ë²Ý¶âÉÑÅÙ 
  61 define('MDL_CYBS_SUBS_FREQ', '1'); 
  62  
  63 // ²Ý¶âÉÑÅÙ 
  64 $arrSubsFrequency = array( 
  65     '1' => 'weekly', 
  66     '2' => 'bi-weekly', 
  67     '3' => 'semi-monthly', 
  68     '4' => 'monthly', 
  69     '5' => 'quarterly', 
  70     '6' => 'quad-weekly', 
  71     '7' => 'semi-annually', 
  72     '8' => 'annually', 
  73 ); 
  74  
  75 // ²Ý¶âÉÑÅÙ¤Îɽ¼¨Ì¾ 
  76 $arrSubsFrequencyDisp = array( 
  77     '1' => '½µ1 ²ó', 
  78     '2' => '2 ½µ1 ²ó', 
  79     '3' => 'Ⱦ·î1²ó', 
  80     '4' => '1 ¥ö·î1 ²ó', 
  81     '5' => '3 ¥ö·î1 ²ó', 
  82     '6' => '4 ½µ1 ²ó', 
  83     '7' => 'Ⱦǯ1²ó', 
  84     '8' => '1 ǯ1 ²ó', 
  85 ); 
  86  
  87 // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¥«¡¼¥É¤Î¼ïÎà 
  88 define('MDL_CYBS_SUBS_CARD', '001'); 
  89  
  90 // 
  9192?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs.php

  r17187 r17224  
  1313        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs.tpl'; 
  1414        $this->tpl_subtitle = '¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
  15         $this->extension_installed = lfIsInstalledCybsExt(); 
   15        $this->extension_installed = lfLoadModCybs(); 
  1616    } 
  1717} 
   
  4242    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  4343    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
  44 sfPrintR($arrConfig); 
   44 
  4545    // DB¤ËÃͤ¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÃͤòɽ¼¨¤µ¤»¤ë 
  4646    if (!empty($arrConfig)) { 
   
  8383} 
  8484 
  85 /** 
  86  * mod_cybs¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë. 
  87  * 
  88  * @return boolean 
  89  */ 
  90 function lfIsInstalledCybsExt() { 
  91     if (!extension_loaded(MDL_CYBS_EXT)) { 
  92         if (@!dl(MDL_CYBS_EXT)) { 
  93             return false; 
  94         } 
  95     } 
  96     return true; 
  97 } 
  9885?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.php

  r16991 r17224  
  88require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_config.php"; 
  99require_once MODULE_PATH . "mdl_cybs/class/mdl_cybs_request.php"; 
  10 dl(MDL_CYBS_EXT); 
   10 
   11// extension¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¨¥é¡¼²èÌÌɽ¼¨ 
   12if (!lfLoadModCybs()) { 
   13    sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, '', false, 
   14        '¤³¤Î·èºÑ¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£<br>¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò¤·Ä¾¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£'); 
   15} 
  1116 
  1217class LC_Page { 
  1318    function LC_Page() { 
  1419        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl'; 
   20        // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
  1521        global $arrPayMethod; 
  1622        $this->arrPayMethod = $arrPayMethod; 
   23        // ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¼ïÎà 
   24        global $arrCardCompany; 
   25        $this->arrCardCompany = $arrCardCompany; 
  1726        /** 
  1827         * session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   
  3140$arrInfo = sf_getBasisData(); 
  3241 
   42$objCybs =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   43$objPage->enable_ondemand = $objCybs->enableOndemand(); //¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î»ÈÍѲÄÈÝ 
   44$objPage->tpl_payment_method = '¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹·èºÑ'; 
   45 
  3346$objDate = new SC_Date(); 
  3447$objDate->setStartYear(RELEASE_YEAR); 
   
  4053$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  4154 
  42 $objForm = lfInitParam(); 
   55$objForm = lfInitParam($_POST); 
  4356$objPage->arrForm = $objForm->getFormParamList(); 
  4457 
  45 $mode = isset($_POST['mode']) ? $_POST['mode'] : ''; 
  46 switch($mode) { 
   58switch(lfGetMode()) { 
  4759 
  4860case 'register': 
  4961    // ÆþÎϹàÌܤθ¡¾Ú 
  50     if ($arrErr = lfCheckError($objForm)) { 
   62    if ($arrErr = $objForm->checkError()) { 
  5163        $objPage->arrErr = $arrErr; 
  5264        break; 
  5365    } 
   66 
  5467    // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  5568    $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   
  5972    $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  6073 
  61     // ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÁ÷¿® 
  62     gfPrintLog('#### cybs request start ###' , MDL_CYBS_LOG); 
  63     $arrResults = lfSendRequest($objForm->getHashArray(), $arrData); 
  64     // ·ë²Ì¤ÎȽÄê 
  65     $e = lfIsError($arrResults); 
  66     if (PEAR::isError($e)) { 
  67         gfPrintLog('#### cybs request error ###' , MDL_CYBS_LOG); 
  68         gfPrintLog('-> cybs request results' , MDL_CYBS_LOG); 
   74    /** 
   75     * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤¬Í­¸ú¤Ç¡¢¤«¤Ä¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ 
   76     * ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë 
   77     */ 
   78    if ($objCybs->enableOndemand() && $objForm->getValue('register_ondemand')) { 
   79        // ÅÐÏ¿·ï¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   80        if (!$objCybs->canAddSubsId()) { 
   81            $objPage->tpl_error = 'ÅÐÏ¿½ÐÍè¤ë¥«¡¼¥É¤Î·ï¿ô¤Ï' . MDL_CYBS_SUBS_ID_MAX . "·ï¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£\n"; 
   82            gfPrintLog(' -> ondemand error: over card max', MDL_CYBS_LOG); 
   83            break; 
   84        } 
   85        // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   86        $arrResults = lfSendRequest(lfCreateOndemandParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
   87        if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   88            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   89            gfPrintLog(' -> ondemand error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   90            gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   91            break; 
   92        } 
   93        // ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óID¤ò¸ÜµÒ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ØÄɲ乤ë 
   94        $subsId = $arrResults['pay_subscription_create_subscription_id']; 
   95        $objCybs->addSubsId($subsId); 
   96    } 
   97 
   98    $authAddParam = null; // ¥Á¥ã¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥¯ÍÑÄɲåѥé¥á¡¼¥¿ 
   99 
   100    // 3D¥»¥­¥å¥¢»ÈÍÑÀßÄêȽÄê 
   101    if ($objCybs->use3D() && !$objCybs->enableOndemand()) { 
   102        // 3D¥»¥­¥å¥¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   103        $arrResults = lfSendRequest(lfCreateEnrollParam($objForm->getHashArray(), $arrData)); 
   104        // ¥¨¥é¡¼½èÍý 
   105        if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   106            $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   107            gfPrintLog(' -> 3d(enroll) error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   108            gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   109            break; 
   110        } 
   111 
   112        /** 
   113         * ÅÐÏ¿Í­¤ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈHTML¤ò½ÐÎϤ¹¤ë. 
   114         * ÅÐϿ̵¤·¤Ç¤«¤ÄÍ¿¿®¤Ø¿Ê¤á¤ë¾ì¹ç(¾åµ­¥¨¥é¡¼È½Äê¤ÇSOK¤Î¾ì¹ç)¤Ï, 
   115         * ¥Á¥ã¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥¯ÍѤΥѥé¥á¡¼¥¿¤òÄɲä·¼¡¤ÎÍ¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ø¿Ê¤à. 
   116         */ 
   117        if (isset($arrResults['pa_enroll_rflag']) && $arrResults['pa_enroll_rflag'] == 'DAUTHENTICATE') { 
   118            $objPage->AcsUrl  = $arrResults['pa_enroll_acs_url']; 
   119            $objPage->TermUrl = SSL_URL . 'shopping/load_payment_module.php'; 
   120            $objPage->PaReq   = $arrResults['pa_enroll_pareq']; 
   121            $objPage->MD      = base64_encode(serialize($objForm->getHashArray())); // POST¥Ç¡¼¥¿¤òMD¤ËÊÝ»ý 
   122            $objPage->tpl_onload   = 'OnLoadEvent()'; 
   123            $objPage->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_cybs/mdl_cybs_credit_3d.tpl'; // ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈHTML 
   124            $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   125            break; 
   126        } 
   127        // ¥Á¥ã¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥¯ÍÑÄɲåѥé¥á¡¼¥¿ 
   128        $authAddParam = array( 
   129            'e_commerce_indicator' => $arrResults['pa_enroll_e_commerce_indicator'], 
   130            'eci_raw'              => '06', 
   131        ); 
   132        // ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ 
   133        if ($objForm->getValue('card_company') === '002') $authAddParam['ucaf_collection_indicator'] = '1'; 
   134    } 
   135 
   136    $arrSendParam = array(); 
   137    // ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·èºÑ»þ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¹½ÃÛ 
   138    if ($objCybs->enableOndemand() && $objForm->getValue('register_ondemand')) { 
   139        $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData); 
   140        $arrSendParam = lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrSendParam); 
   141 
   142    // Ä̾ï·èºÑ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¹½ÃÛ 
   143    } else { 
   144        $arrSendParam = lfCreateAuthParam($objForm->getHashArray(), $arrData, $authAddParam); 
   145    } 
   146 
   147    // Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   148    $arrResults = lfSendRequest($arrSendParam); 
   149    if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   150        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   151        gfPrintLog(' -> auth error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
  69152        gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  70         $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  71153        break; 
  72154    } 
  73155 
  74     gfPrintLog('#### cybs request successfull ###', MDL_CYBS_LOG); 
  75     gfPrintLog('-> cybs request results', MDL_CYBS_LOG); 
  76     gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
  77     gfPrintLog('#### cybs request end ###' , MDL_CYBS_LOG); 
  78  
  79     // À®¸ù»þ¤Ï´°Î»²èÌ̤ØÁ«°Ü 
  80156    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  81     lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
   157    //lfRegisterOrderTemp($uniqid, $objForm->getHashArray(), $arrResults); 
  82158    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  83159    exit; 
   160 
   161// ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÆþÎϤ«¤é¤ÎÌá¤ê 
   162case 'verify3d': 
   163    // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   164    $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   165    // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   166    $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   167    // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   168    $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   169 
   170    // ¸¡¾Ú+Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   171    $obj3DForm = lfInit3DParam($_POST); 
   172    $arrResults = lfSendRequest(lfCreateValidateParam($obj3DForm->getHashArray(), $arrData)); 
   173    if (PEAR::isError($e = lfIsError($arrResults))) { 
   174        $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
   175        gfPrintLog(' -> error: ' . $e->getMessage(), MDL_CYBS_LOG); 
   176        gfPrintLog(print_r($arrResults, true), MDL_CYBS_LOG); 
   177        break; 
   178    } 
   179 
   180    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   181    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   182    break; 
  84183 
  85184// Ìá¤ë¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ 
   
  91190// Ä̾ïɽ¼¨ 
  92191default: 
   192    // TODO ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¼èÆÀ 
   193 
  93194} 
  94195 
  95196$objView->assignobj($objPage); 
  96197$objView->display(SITE_FRAME); 
  97  
   198sfPrintR($_POST, 'blue'); 
   199sfPrintR($objPage, 'red'); 
   200/** 
   201 * ¥â¡¼¥É¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
   202 * 
   203 * @return string 
   204 */ 
   205 
   206function lfGetMode() { 
   207    $mode = isset($_POST['mode']) ? $_POST['mode'] : ''; 
   208 
   209    // 3D¥»¥­¥å¥¢¤ÎÌá¤êÍÑ¡£¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÆþÎϲèÌ̤«¤éÁ«°Ü¤¹¤ë 
   210    $obj3dForm = lfInit3DParam($_POST); 
   211    if (!$obj3dForm->checkError()) { 
   212        $mode = 'verify3d'; 
   213    } 
   214 
   215    return $mode; 
   216} 
   217 
   218/** 
   219 * 3D¥»¥­¥å¥¢Ìá¤êÍѥѥé¥á¡¼¥¿¤Î½é´ü²½ 
   220 * 
   221 * @param array $arrParam 
   222 * @return SC_FormParam 
   223 */ 
   224function lfInit3DParam($arrParam) { 
   225    $objForm = new SC_FormParam; 
   226    $objForm->addParam("PaRes", "PaRes", '', "", array("EXIST_CHECK")); 
   227    $objForm->addParam("MD", "MD", '', "", array("EXIST_CHECK")); 
   228    $objForm->setParam($arrParam); 
   229    return $objForm; 
   230} 
  98231 
  99232/** 
   
  102235 * @return SC_FormParam 
  103236 */ 
  104 function lfInitParam() { 
   237function lfInitParam($arrParam) { 
  105238    $objForm = new SC_FormParam; 
  106239    $objForm->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ1", "card_no01", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   
  108241    $objForm->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ3", "card_no03", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  109242    $objForm->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ4", "card_no04", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   243    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É²ñ¼Ò", "card_company", 3, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  110244    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Âǯ", "card_year", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  111245    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Â·î", "card_month", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   
  113247    $objForm->addParam("̾", "card_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
  114248    $objForm->addParam("»ÙʧÊýË¡", "paymethod", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  115     $objForm->setParam($_POST);; 
   249    $objForm->addParam("¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿", "register_ondemand", 1, "n", array("NUM_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   250    $objForm->setParam($arrParam); 
   251    $objForm->convParam(); 
  116252    return $objForm; 
  117253} 
  118254 
  119255/** 
  120  * ÆþÎϹàÌܤΥ¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  121  * 
  122  * @param SC_FormParam $objForm 
  123  * @return array|null 
  124  */ 
  125 function lfCheckError($objForm) { 
  126     if ($arrErr = $objForm->checkError()) { 
  127         return $arrErr; 
  128     } 
  129     return null; 
  130 } 
  131  
  132 /** 
  133  * ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
   256 * ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë. 
   257 * °ú¿ô¤ÎÁ÷¿®¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÏlfCreateParam***()¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë. 
   258 * 
   259 * @param array $arrSendParam 
   260 * @return array 
   261 */ 
   262function lfSendRequest($arrSendParam) { 
   263    $objRequest = new CYBS_REQ; 
   264 
   265    gfPrintLog('### send request param ###', MDL_CYBS_LOG); 
   266    gfPrintLog(print_r($arrSendParam, true), MDL_CYBS_LOG); 
   267 
   268    foreach ($arrSendParam as $key => $value) { 
   269        $objRequest->add_request($key, $value); 
   270    } 
   271 
   272    if ( ($result = cybs_send($objRequest->requests)) == false ) { 
   273        sfDispSiteError(''); 
   274        gfPrintLog(' -> error: cybs_send() function.' , MDL_CYBS_LOG); 
   275    } 
   276 
   277    return $result; 
   278} 
   279 
   280/** 
   281 * ics_auth¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë. 
  134282 * 
  135283 * @param array $arrForm 
  136284 * @param array $arrData 
  137  * @return array 
  138  */ 
  139 function lfSendRequest($arrForm, $arrData) { 
  140     global $objCartSess; 
   285 */ 
   286function lfCreateAuthParam($arrForm, $arrData, $addData = null) { 
  141287    global $arrCybsRequestURL; 
  142288    global $arrPref; 
  143289 
  144290    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
  145     $objRequest = new CYBS_REQ; 
  146  
  147291    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
  148292 
  149293    $cardNo = $arrForm['card_no01'] . $arrForm['card_no02'] . $arrForm['card_no03'] . $arrForm['card_no04']; 
  150294    $expMo = $arrForm['card_month']; 
  151     $expyr = '20' . $arrForm['card_year']; 
   295    $expYr = '20' . $arrForm['card_year']; 
  152296    $phoneNo = $arrData['order_tel01'] . $arrData['order_tel02'] . $arrData['order_tel03']; 
  153297 
  154     $objRequest->add_request("server_host", $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']]); 
  155     $objRequest->add_request("server_port", "80"); 
  156     $objRequest->add_request("customer_cc_number", $cardNo); 
  157     $objRequest->add_request("customer_cc_expmo", $expMo); 
  158     $objRequest->add_request("customer_cc_expyr", $expyr); 
  159     $objRequest->add_request("customer_firstname", lfToSjis($arrData['order_name02'])); 
  160     $objRequest->add_request("customer_lastname", lfToSjis($arrData['order_name01'])); 
  161     $objRequest->add_request("customer_email", $arrData['order_email']); 
  162     $objRequest->add_request("customer_phone", $phoneNo); 
  163     $objRequest->add_request("bill_address1", lfToSjis($arrData['order_addr02'])); 
  164     $objRequest->add_request("bill_city", lfToSjis($arrData['order_addr01'])); 
  165     $objRequest->add_request("bill_state", lfToSjis($arrPref[$arrData['order_pref']])); 
  166     $objRequest->add_request("bill_zip", $arrData['order_zip01'] . $arrData['order_zip02']); 
  167     $objRequest->add_request("bill_country", "JP"); 
  168     $objRequest->add_request("merchant_id", $arrConfig['cybs_merchant_id']); 
  169     $objRequest->add_request("merchant_ref_number", $arrData['order_id']); 
  170     $objRequest->add_request("currency", "JPY"); 
  171  
  172     if ($arrConfig['cybs_subs_use']) { 
  173         lfAddSubsParam($objRequest, $arrConfig, $arrData); 
  174     } else { 
  175         lfAddAuthParam($objRequest, $arrForm, $arrData); 
  176     } 
  177  
  178     $request_array = $objRequest->requests; 
  179     gfPrintLog(print_r($request_array, true), MDL_CYBS_LOG); 
  180     gfPrintLog(print_r($arrConfig, true), MDL_CYBS_LOG); 
  181     if( ($result = cybs_send($request_array)) == false ) { 
  182       print("error"); 
  183       gfPrintLog('#### cybs_send() error ###' , MDL_CYBS_LOG); 
  184       exit; 
  185     } 
  186  
  187     return $result; 
  188 } 
  189  
  190 /** 
  191  * ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   298    $arrSendParam = array( 
   299        "ics_applications"    => "ics_auth", 
   300        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   301        "server_port"         => "80", 
   302        "card_type"           => $arrForm['card_company'], 
   303        "customer_cc_number"  => $cardNo, 
   304        "customer_cc_expmo"   => $expMo, 
   305        "customer_cc_expyr"   => $expYr, 
   306        "customer_firstname"  => lfToSjis($arrData['order_name02']), 
   307        "customer_lastname"   => lfToSjis($arrData['order_name01']), 
   308        "customer_email"      => $arrData['order_email'], 
   309        "customer_phone"      => $phoneNo, 
   310        "bill_address1"       => lfToSjis($arrData['order_addr02']), 
   311        "bill_city"           => lfToSjis($arrData['order_addr01']), 
   312        "bill_state"          => lfToSjis($arrPref[$arrData['order_pref']]), 
   313        "bill_zip"            => $arrData['order_zip01'] . $arrData['order_zip02'], 
   314        "bill_country"        => "JP", 
   315        "merchant_id"         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   316        "merchant_ref_number" => $arrData['order_id'], 
   317        "currency"            => "JPY", 
   318        /** 
   319        "ship_to_address1"    => lfToSjis($arrData['deliv_addr02']), 
   320        "ship_to_city"        => lfToSjis($arrData['deliv_addr01']), 
   321        "ship_to_country"     => lfToSjis($arrPref[$arrData['deliv_pref']]), 
   322        "ship_to_state"       => $arrData['deliv_zip01'] . $arrData['deliv_zip02'], 
   323        "ship_to_zip"         => "JP", 
   324        */ 
   325    ); 
   326 
   327    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   328    list($method, $paytimes) = split("-", $arrForm['paymethod']); 
   329    $arrSendParam["jpo_payment_method"] = $method; 
   330 
   331    // ʬ³ä²ó¿ô 
   332    if ($paytimes > 0) $arrSendParam["jpo_installments"] = $paytimes; 
   333 
   334    $arrSendParam["offer0"] = "amount:" . $arrData['payment_total']; 
   335 
   336    if (is_array($addData)) { 
   337        $arrSendParam = array_merge($arrSendParam, $addData); 
   338    } 
   339    return $arrSendParam; 
   340} 
   341 
   342/** 
   343 * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â+Í¿¿®¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë. 
   344 * 
   345 * @param string $subsId 
   346 * @param array $arrAuthParam 
   347 * @return array 
   348 */ 
   349function lfCreateOndemandAuthParam($subsId, $arrAuthParam) { 
   350    return array( 
   351        'subscription_id'     => $subsId, 
   352        "ics_applications"    => "ics_auth", 
   353        "server_host"         => $arrAuthParam['server_host'], 
   354        "server_port"         => $arrAuthParam["server_port"], 
   355        'merchant_id'         => $arrAuthParam['merchant_id'], 
   356        'merchant_ref_number' => $arrAuthParam['merchant_ref_number'], 
   357        'currency'            => $arrAuthParam['currency'], 
   358        'offer0'              => $arrAuthParam['offer0'] 
   359    ); 
   360} 
   361 
   362/** 
   363 * ics_pa_enroll¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë. 
   364 * 
   365 * @param array $arrForm 
   366 * @param array $arrData 
   367 */ 
   368function lfCreateEnrollParam($arrForm, $arrData) { 
   369    global $arrInfo; 
   370    global $arrCybsRequestURL; 
   371 
   372    $objCustomer = new SC_Customer; 
   373 
   374    $cardNo  = $arrForm['card_no01'] . $arrForm['card_no02'] . $arrForm['card_no03'] . $arrForm['card_no04']; 
   375    $expMo   = $arrForm['card_month']; 
   376    $expYr   = '20' . $arrForm['card_year']; 
   377    $phoneNo = $arrData['order_tel01'] . $arrData['order_tel02'] . $arrData['order_tel03']; 
   378 
   379    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   380    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
   381 
   382    $arrSendParam = array( 
   383        "ics_applications"    => "ics_pa_enroll", 
   384        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   385        "server_port"         => "80", 
   386        'card_type'           => $arrForm['card_company'], 
   387        'customer_account_id' => $objCustomer->getValue('customer_id'), 
   388        "currency"            => "JPY", 
   389        "customer_cc_expmo"   => $expMo, 
   390        "customer_cc_expyr"   => $expYr, 
   391        'customer_cc_number'  => $cardNo, 
   392        "merchant_id"         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   393        "merchant_ref_number" => $arrData['order_id'], 
   394        'pa_http_accept'      => $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], 
   395        'pa_http_user_agent'  => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 
   396        'pa_merchant_country_code' => 'JP', 
   397        //'pa_merchant_id'      => $arrConfig['cybs_merchant_id'], // ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥ÈID¤È¤ÏÊÌ 
   398        'pa_merchant_name'    => lfToSjis($arrInfo['shop_name']), 
   399        'pa_merchant_url'     => SSL_URL, 
   400        'offer0'              => "amount:" . $arrData['payment_total'] 
   401    ); 
   402    return $arrSendParam; 
   403} 
   404 
   405/** 
   406 * ics_pa_validate¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë 
   407 * ics_auth¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¥Þ¡¼¥¸¤¹¤ë 
   408 * 
   409 * @param array $arrForm MDµÚ¤ÓPaReq¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÇÛÎó 
   410 * @param array $arrData °ì»þ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿ 
   411 * @return array 
   412 */ 
   413function lfCreateValidateParam($arrForm, $arrData) { 
   414    global $arrCybsRequestURL; 
   415    $objCustomer = new SC_Customer; 
   416 
   417    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   418    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
   419 
   420    $arrCardData = unserialize(base64_decode($arrForm['MD'])); 
   421 
   422    $arrSendParam = array( 
   423        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   424        "server_port"         => "80", 
   425        'card_type'           => $arrCardData['card_company'], 
   426        'customer_account_id' => $objCustomer->getValue('customer_id'), 
   427        "currency"            => "JPY", 
   428        "merchant_id"         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   429        "merchant_ref_number" => $arrData['order_id'], 
   430        'pa_signedpares'      => trim($arrForm['PaRes']), 
   431        'offer0'              => "amount:" . $arrData['payment_total'] 
   432    ); 
   433 
   434    $arrSendParam = lfCreateAuthParam($arrCardData, $arrData, $arrSendParam); 
   435    $arrSendParam["ics_applications"] = "ics_pa_validate,ics_auth"; 
   436 
   437    return $arrSendParam; 
   438} 
   439 
   440/** 
   441 * ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²Ý¶â¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë 
   442 * 
   443 * @param array $arrForm ¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿(¥«¡¼¥É¾ðÊó¤Ê¤É) 
   444 * @param array $arrData °ì»þ¼õÃí¥Ç¡¼¥¿ 
   445 * @return array 
   446 */ 
   447 
   448function lfCreateOndemandParam($arrForm, $arrData) { 
   449    global $arrCybsRequestURL; 
   450    global $arrPref; 
   451    $objCustomer = new SC_Customer; 
   452 
   453    $objConfig =& Mdl_Cybs_Config::getInstanse(); 
   454    $arrConfig = $objConfig->getConfig(); 
   455 
   456    $cardNo = $arrForm['card_no01'] . $arrForm['card_no02'] . $arrForm['card_no03'] . $arrForm['card_no04']; 
   457    $expMo = $arrForm['card_month']; 
   458    $expYr = '20' . $arrForm['card_year']; 
   459    $phoneNo = $arrData['order_tel01'] . $arrData['order_tel02'] . $arrData['order_tel03']; 
   460 
   461    $arrSendParam = array( 
   462        "ics_applications"    => "ics_pay_subscription_create", 
   463        "server_host"         => $arrCybsRequestURL[$arrConfig['cybs_request_url']], 
   464        "server_port"         => "80", 
   465        "customer_account_id" => $objCustomer->getValue('customer_id'), 
   466        "customer_cc_number"  => $cardNo, 
   467        "customer_cc_expmo"   => $expMo, 
   468        "customer_cc_expyr"   => $expYr, 
   469        "customer_firstname"  => lfToSjis($arrData['order_name02']), 
   470        "customer_lastname"   => lfToSjis($arrData['order_name01']), 
   471        "customer_email"      => $arrData['order_email'], 
   472        "customer_phone"      => $phoneNo, 
   473        "bill_address1"       => lfToSjis($arrData['order_addr02']), 
   474        "bill_city"           => lfToSjis($arrData['order_addr01']), 
   475        "bill_state"          => lfToSjis($arrPref[$arrData['order_pref']]), 
   476        "bill_zip"            => $arrData['order_zip01'] . $arrData['order_zip02'], 
   477        "bill_country"        => "JP", 
   478        "merchant_id"         => $arrConfig['cybs_merchant_id'], 
   479        "merchant_ref_number" => $arrData['order_id'], 
   480        "currency"            => "JPY", 
   481        /** 
   482        "ship_to_address1"    => lfToSjis($arrData['deliv_addr02']), 
   483        "ship_to_city"        => lfToSjis($arrData['deliv_addr01']), 
   484        "ship_to_country"     => lfToSjis($arrPref[$arrData['deliv_pref']]), 
   485        "ship_to_state"       => $arrData['deliv_zip01'] . $arrData['deliv_zip02'], 
   486        "ship_to_zip"         => "JP", 
   487        */ 
   488        "recurring_disable_auto_auth" => 'Y', 
   489        "recurring_frequency" => 'on-demand', 
   490        "card_type"           => $arrForm['card_company'], 
   491    ); 
   492 
   493    return $arrSendParam; 
   494} 
   495 
   496 
   497/** 
   498 * ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  192499 * 
  193500 * @param array $arrResults 
   
  195502 */ 
  196503function lfIsError($arrResults) { 
  197     global $arrIcsAuthErr; 
   504    global $arrIcsErr; 
  198505    $ret = null; 
  199506 
   
  204511        break; 
  205512    case '0': 
  206         $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n" . $arrIcsAuthErr[$arrResults['ics_rflag']]; 
   513        // 3D¥»¥­¥å¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢ics_rflag¤¬DAUTHENTICATE¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÐÏ¿¤¢¤ê 
   514        if (isset($arrResults['pa_enroll_rflag']) 
   515            && $arrResults['pa_enroll_rflag'] == 'DAUTHENTICATE') { 
   516 
   517            $ret = true; 
   518            break; 
   519        } 
   520        $msg = "½èÍý¤¬µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§${arrResults['ics_rflag']}\n"; 
  207521        $ret = PEAR::raiseError($msg); 
  208522        break; 
  209523    case '-1': 
  210         $msg = "¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê½èÍý¤¬¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n" . $arrIcsAuthErr[$arrResults['ics_rflag']]; 
   524        $msg = "¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê½èÍý¤¬¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§${arrResults['ics_rflag']}\n"; 
  211525        $ret = PEAR::raiseError($msg); 
  212526        break; 
   
  242556    $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
  243557} 
  244  
  245 function lfAddSubsParam(&$objRequest, $arrConfig, $arrData) { 
  246     global $arrSubsFrequency; 
  247     $objCustomer = new SC_Customer; 
  248  
  249     if ($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  250         $customer_id = $objCustomer->getValue('customer_id'); 
  251         $objRequest->add_request("customer_account_id", $customer_id); 
  252         gfPrintLog('-> cybs subs user=' . $customer_id); 
  253     } else { 
  254         gfPrintLog('-> cybs subs not customer'); 
  255     } 
  256  
  257     $objRequest->add_request("ics_applications", "ics_pay_subscription_create"); 
  258     $objRequest->add_request('card_type', MDL_CYBS_SUBS_CARD); // XXX 
  259     $objRequest->add_request('recurring_disable_auto_auth', 'N'); 
  260     $objRequest->add_request('recurring_frequency', $arrSubsFrequency[MDL_CYBS_SUBS_FREQ]); // XXX 
  261     $objRequest->add_request('recurring_payment_amount', (string)$arrData['payment_total']); 
  262 } 
  263  
  264 function lfAddAuthParam(&$objRequest, $arrForm, $arrData) { 
  265     $objRequest->add_request("ics_applications", "ics_auth"); 
  266  
  267     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
  268     list($method, $paytimes) = split("-", $arrForm['paymethod']); 
  269     $objRequest->add_request("jpo_payment_method", $method); 
  270     if ($paytimes > 0) $objRequest->add_request("jpo_installments", $paytimes); 
  271  
  272     $objRequest->add_request("offer0", "offerid:0^amount:" . $arrData['payment_total']); 
  273 } 
  274558?> 
 • branches/version-1/data/downloads/module/mdl_cybs/mdl_cybs_credit.tpl

  r16908 r17224  
  116116                            </tr> 
  117117                            <tr> 
   118                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¥«¡¼¥É²ñ¼Ò</td> 
   119                                <!--{assign var=key value="card_company"}--> 
   120                                <td  bgcolor="#ffffff" class="fs12"> 
   121                                <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   122                                <select name="<!--{$key}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value|escape}-->" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" > 
   123                                <option value="">--</option> 
   124                                <!--{html_options options=$arrCardCompany selected=$arrForm[$key].value}--> 
   125                                </select> 
   126                                </td> 
   127                            </tr> 
   128                            <tr> 
  118129                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">Í­¸ú´ü¸Â</td> 
  119130                                <!--{assign var=key1 value="card_month"}--> 
   
  165176                                </td> 
  166177                            </tr> 
   178                            <!--{if $enable_ondemand}--> 
   179                            <tr> 
   180                                <td class="fs12" bgcolor="#f3f3f3">¤³¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë</td> 
   181                                <td bgcolor="#ffffff"> 
   182                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
   183                                    <tr> 
   184                                        <!--{assign var=key value="register_ondemand"}--> 
   185                                        <td class="fs12n"> 
   186                                        <span class="red"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
   187                                        <input type="checkbox" 
   188                                               name="<!--{$key}-->" 
   189                                               value="1" 
   190                                               maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" 
   191                                               style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" <!--{if $arrForm[$key].value}-->checked=checked<!--{/if}-->>¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë<br> 
   192                                               ¢¨¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó°Ê¹ßÅÐÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ 
   193                                        </select></td> 
   194                                    </tr> 
   195                                </table> 
   196                                </td> 
   197                            </tr> 
   198                            <!--{/if}--> 
  167199                        </table> 
  168200                        </td> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.