Ignore:
Timestamp:
2007/12/07 11:45:23 (15 years ago)
Author:
adachi
Message:

#16844取り消し

Location:
branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg
Files:
1 deleted
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.php

  r16844 r16902  
  77require_once(MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.inc"); 
  88 
   9/* 
   10 
   11»ÙʧÊýË¡¤òɽ¤¹¥³¡¼¥É 
   12 
   131¡§ °ì³çʧ¤¤ 
   142¡§ ʬ³äʧ¤¤ 
   153¡§ ¥Ü¡¼¥Ê¥¹°ì³çʧ¤¤ 
   164¡§ ¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³äʧ¤¤ 
   175¡§ ¥ê¥Üʧ¤¤ 
   18 
   19 */ 
   20 
   21$arrPayMethod = array( 
   22    '1-0' => "°ì³çʧ¤¤", 
   23    '2-3' => "ʬ³ä3²óʧ¤¤", 
   24    '2-6' => "ʬ³ä6²óʧ¤¤", 
   25    '2-10'=> "ʬ³ä10²óʧ¤¤", 
   26    '2-15'=> "ʬ³ä15²óʧ¤¤", 
   27    '2-20'=> "ʬ³ä20²óʧ¤¤", 
   28    '5-0' => "¥ê¥Üʧ¤¤"  
   29); 
   30 
  931class LC_Page { 
  10     function LC_Page() { 
  11         $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/card.css'; 
  12  
  13         if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  14             $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit_mobile.tpl"; 
  15         } else { 
  16             $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl"; 
  17         } 
  18         global $arrPayMethod; 
  19         $this->arrPayMethod = $arrPayMethod; 
  20         /** 
  21          * session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
  22          * ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
  23          * private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  24          */ 
  25         session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  26     } 
   32    function LC_Page() { 
   33        /** ɬ¤º»ØÄꤹ¤ë **/ 
   34        $this->tpl_css = '/css/layout/shopping/card.css';   // ¥á¥¤¥óCSS¥Ñ¥¹ 
   35        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   36            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit_mobile.tpl"; 
   37        } else { 
   38            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl"; 
   39        } 
   40        global $arrPayMethod; 
   41        $this->arrPayMethod = $arrPayMethod; 
   42        /* 
   43        session_start»þ¤Îno-cache¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 
   44        ¡ÖÌá¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó»ÈÍÑ»þ¤ÎÍ­¸ú´ü¸ÂÀÚ¤ìɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ 
   45        private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
   46        */ 
   47        session_cache_limiter('private-no-expire');      
   48    } 
  2749} 
  2850 
  2951$objPage = new LC_Page(); 
  30 $objView = GC_MobileUserAgent::isMobile() ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
   52$objView = (GC_MobileUserAgent::isMobile()) ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
  3153$objSiteSess = new SC_SiteSession(); 
  3254$objCartSess = new SC_CartSession(); 
  33 $arrInfo     = sf_getBasisData(); 
  34 $arrGMOConf  = sfGetPaymentDB(); 
   55$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
   56$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
   57 
   58// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   59$objFormParam = new SC_FormParam(); 
   60// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
   61lfInitParam(); 
   62// POSTÃͤμèÆÀ 
   63$objFormParam->setParam($_POST); 
  3564 
  3665// ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÀµÅöÀ­¤ÎȽÄê 
  3766$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
  3867 
  39 // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
  40 $objFormParam = lfInitParam(); 
  41  
  42 switch(lfGetMode()) { 
  43 // ¡Ö¼¡¤Ø¡×¥Ü¥¿¥ó²¡²¼»þ 
   68switch($_POST['mode']) { 
   69// ÅÐÏ¿ 
  4470case 'regist': 
  45     gfPrintLog('### GMO PG MODULE Start ###', GMO_LOG_PATH); 
  46     // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
  47     $objFormParam->convParam(); 
  48     $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  49  
  50     // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
  51     if (!empty($arrErr)) { 
  52         $objPage->arrErr = $arrErr; 
  53         break; 
  54     } 
  55  
  56     // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  57     $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  58     // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  59     $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
  60     // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
  61     $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
  62     // POST¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  63     $arrVal = $objFormParam->getHashArray(); 
  64  
  65     // ¥¨¥é¡¼¥Õ¥é¥° 
  66     $err_flg = false; 
  67     // ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
  68     $access_err = false; 
  69     // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
  70     $credit_err = false; 
  71     // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  72     $gmo_err_msg = ""; 
  73  
  74     // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢EntryTrain¤Ø¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë 
  75     if(empty($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'])) { 
  76         gfPrintLog('-> EntryTrain Start.', GMO_LOG_PATH); 
  77         // ŹÊÞ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
  78         $arrEntryRet = lfSendGMOEntry($arrData['order_id'], $arrData['payment_total']); 
  79         if (empty($arrEntryRet)) { 
  80             gfPrintLog('-> EntryTrain failed. access error.', GMO_LOG_PATH); 
  81             $access_err = true; 
  82         } 
  83  
  84         // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
  85         if ($arrEntryRet['ERR_CODE'] == '0' && $arrEntryRet['ERR_INFO'] == 'OK') { 
  86             gfPrintLog('-> EntryTrain success.', GMO_LOG_PATH); 
  87             $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = $arrEntryRet['ACCESS_ID']; 
  88             $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = $arrEntryRet['ACCESS_PASS']; 
  89         } else { 
  90             gfPrintLog('-> EntryTrain failed. credit error.', GMO_LOG_PATH); 
  91             unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID']); 
  92             unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS']); 
  93             $credit_err = true; 
  94             $detail_code01 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 0, 5); 
  95             $detail_code02 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 5, 4); 
  96             $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
  97         } 
  98     } 
  99  
  100     // EntryTrain¤Ç¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÏExecTrain¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
  101     if(!$access_err && !$credit_err) { 
  102         gfPrintLog('-> ACESS_ID check Start.', GMO_LOG_PATH); 
  103         // ŹÊÞ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
  104         $sqlval['memo04'] = $arrEntryRet['ERR_CODE']; 
  105         $sqlval['memo05'] = $arrEntryRet['ERR_INFO']; 
  106  
  107         // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
  108         if(!empty($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID']) && !empty($_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'])) { 
  109             gfPrintLog('-> ACESS_ID check OK.', GMO_LOG_PATH); 
  110             gfPrintLog('-> ExecTrain Start.', GMO_LOG_PATH); 
  111             // ·èºÑ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
  112             $arrExecRet = lfSendGMOExec( 
  113                 $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'], 
  114                 $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'], 
  115                 $arrData['order_id'], 
  116                 $arrVal['card_no01'], 
  117                 $arrVal['card_no02'], 
  118                 $arrVal['card_no03'], 
  119                 $arrVal['card_no04'], 
  120                 $arrVal['card_month'], 
  121                 $arrVal['card_year'], 
  122                 $arrVal['paymethod'] 
  123             ); 
  124             if (empty($arrExecRet)) { 
  125                 gfPrintLog('-> ExecTrain failed. access error.', GMO_LOG_PATH); 
  126                 $access_err = true; 
  127             } else { 
  128                 gfPrintLog('-> ExecTrain success.', GMO_LOG_PATH); 
  129             } 
  130         } else { 
  131             gfPrintLog('-> ACESS_ID check failed.', GMO_LOG_PATH); 
  132         } 
  133     } 
  134  
  135     // ExecTrain¤ÇÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
  136     if (!$access_err && !$credit_err) { 
  137         // 3D¥»¥­¥å¥¢¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò½ÐÎϤ¹¤ë 
  138         if (isset($arrGMOConf[0]['gmo_3d']) && $arrGMOConf[0]['gmo_3d'] == '1') { 
  139             gfPrintLog('-> 3D secure is enable.', GMO_LOG_PATH); 
  140             $objPage->tpl_onload = 'OnLoadEvent();'; 
  141             // TODO mobile 
  142             $objPage->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg-3d.tpl"; 
  143             $objPage->ACSUrl = $arrExecRet['ACSUrl']; 
  144             $objPage->PaReq = $arrExecRet['PaReq'];; 
  145             $objPage->TermUrl = GMO_RETURL; 
  146             $objPage->MD = $arrExecRet['MD']; 
  147             break; 
  148  
  149         // 3D¥»¥­¥å¥¢Ìµ¸ú»þ¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¹ØÆþ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È 
  150         } else { 
  151             gfPrintLog('-> 3D secure is not enable.', GMO_LOG_PATH); 
  152             // ÄɲþðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥À¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ 
  153             $sqlval['memo02'] = serialize(array()); 
  154             // ±þÅúÆâÍƤε­Ï¿ 
  155             $sqlval['memo03'] = $arrVal['card_name01'] . " " . $arrVal['card_name02']; 
  156             // ·èºÑ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
  157             $sqlval['memo06'] = $arrExecRet['ErrType']; 
  158             $sqlval['memo07'] = $arrExecRet['ErrInfo']; 
  159  
  160             $objQuery = new SC_Query(); 
  161             $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
  162  
  163             // Í¿¿®½èÍýÀ®¸ù¤Î¾ì¹ç 
  164             if($arrExecRet['Html'] == "Receipt" && empty($arrExecRet['ErrType']) && empty($arrExecRet['ErrInfo'])) { 
  165                 gfPrintLog('-> ExecTrain results success.', GMO_LOG_PATH); 
  166                 // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  167                 $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  168                 // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£ 
  169                 unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID']); 
  170                 unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS']); 
  171                 // ½èÍý´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
  172                 if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  173                     header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
  174                 } else { 
  175                     header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  176                 } 
  177             } else { 
  178                 gfPrintLog('-> ExecTrain results error.', GMO_LOG_PATH); 
  179                 $credit_err = true; 
  180                 $detail_code01 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 0, 5); 
  181                 $detail_code02 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 5, 4); 
  182                 $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
  183             } 
  184         } 
  185     } 
  186  
  187     if($access_err || $credit_err) { 
  188         if ($access_err) { 
  189             $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼"; 
  190         } else { 
  191             if (!empty($gmo_err_msg)) { 
  192                 $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§" . $gmo_err_msg; 
  193             } else { 
  194                 $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼"; 
  195             } 
  196         } 
  197     } 
  198  
  199     break; 
  200  
  201 // 3Dǧ¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë 
  202 case '3dVerify': 
  203     gfPrintLog('-> 3D secure Post param check start.', GMO_LOG_PATH); 
  204     if (PEAR::isError($e = lfValidate3dVerify())) { 
  205         $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  206         gfPrintLog('-> 3D secure Post param check error.', GMO_LOG_PATH); 
  207         break; 
  208     } 
  209     gfPrintLog('-> 3D secure Post param check success.', GMO_LOG_PATH); 
  210     gfPrintLog('-> 3dVerify start.', GMO_LOG_PATH); 
  211     $arr3dRet = lfSend3dVerify(); 
  212  
  213     if (PEAR::isError($e = lf3dVerifyIsSuccess($arr3dRet))) { 
  214         gfPrintLog('-> 3dVerify failed. ' . $e->getMessage(), GMO_LOG_PATH); 
  215         $objPage->tpl_error = $e->getMessage(); 
  216         break; 
  217     } 
  218     gfPrintLog('-> 3dVerify success.', GMO_LOG_PATH); 
  219  
  220     // ÄɲþðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥À¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ 
  221     $sqlval['memo02'] = serialize(array()); 
  222  
  223     // ·èºÑ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
  224     $sqlval['memo06'] = $arr3dRet['ErrType']; 
  225     $sqlval['memo07'] = $arr3dRet['ErrInfo']; 
  226  
  227     $objQuery = new SC_Query(); 
  228     $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
  229  
  230     // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  231     $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  232     // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£ 
  233     unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID']); 
  234     unset($_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS']); 
  235     // ½èÍý´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
  236     if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  237         header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
  238     } else { 
  239         header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
  240     } 
  241  
  242 break; 
  243  
  244 // ³Îǧ¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
   71    // ÆþÎÏÃͤÎÊÑ´¹ 
   72    $objFormParam->convParam(); 
   73    $objPage->arrErr = lfCheckError($arrRet); 
   74 
   75    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   76    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   77        // ¥¨¥é¡¼¥Õ¥é¥° 
   78        $err_flg = false; 
   79         
   80        // ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
   81        $objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   82        // °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
   83        $arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   84        // ¥«¡¼¥È½¸·×¤ò¸µ¤ËºÇ½ª·×»» 
   85        $arrData = sfTotalConfirm($arrData, $objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   86        // ¥«¡¼¥É¤Îǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦ 
   87        $arrVal = $objFormParam->getHashArray(); 
   88         
   89                // ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤ÎȽÄê 
   90        $access_err = false; 
   91        // ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
   92        $credit_err = false; 
   93        $gmo_err_msg = ""; 
   94         
   95        // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   96        if($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] == "") { 
   97            // ŹÊÞ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   98            $arrEntryRet = lfSendGMOEntry($arrData['order_id'], $arrData['payment_total']); 
   99            if($arrEntryRet == NULL) { 
   100                $access_err = true; 
   101            } 
   102             
   103            // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
   104            if($arrEntryRet['ERR_CODE'] == '0' && $arrEntryRet['ERR_INFO'] == 'OK') { 
   105                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = $arrEntryRet['ACCESS_ID']; 
   106                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = $arrEntryRet['ACCESS_PASS']; 
   107            } else { 
   108                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = ""; 
   109                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = "";                
   110                $credit_err = true; 
   111                $detail_code01 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 0, 5); 
   112                $detail_code02 = substr($arrEntryRet['ERR_INFO'], 5, 4); 
   113                $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
   114            } 
   115        } 
   116         
   117        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   118        if(!$access_err && !$credit_err) { 
   119            // ŹÊÞ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
   120            $sqlval['memo04'] = $arrEntryRet['ERR_CODE']; 
   121            $sqlval['memo05'] = $arrEntryRet['ERR_INFO']; 
   122             
   123            // ŹÊÞ¾ðÊ󥨥顼¤ÎȽÄê 
   124            if($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] != "" && $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] != "" ) { 
   125                // ·èºÑ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
   126                $arrExecRet = lfSendGMOExec($_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'], $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'], $arrData['order_id'], $arrVal['card_no01'], $arrVal['card_no02'], $arrVal['card_no03'], $arrVal['card_no04'], $arrVal['card_month'], $arrVal['card_year'], $arrVal['paymethod']); 
   127                if($arrExecRet == NULL) { 
   128                    $access_err = true; 
   129                } 
   130            } 
   131        } 
   132         
   133        // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç 
   134        if(!$access_err && !$credit_err) { 
   135            // ÄɲþðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥À¥ß¡¼¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ 
   136            $sqlval['memo02'] = serialize(array()); 
   137                     
   138            // ±þÅúÆâÍƤε­Ï¿ 
   139            $sqlval['memo03'] = $arrVal['card_name01'] . " " . $arrVal['card_name02']; 
   140     
   141            // ·èºÑ¾ðÊóÁ÷¿®·ë²Ì 
   142            $sqlval['memo06'] = $arrExecRet['ErrType']; 
   143            $sqlval['memo07'] = $arrExecRet['ErrInfo']; 
   144             
   145            $objQuery = new SC_Query(); 
   146            $objQuery->update("dtb_order_temp", $sqlval, "order_temp_id = ?", array($uniqid)); 
   147         
   148            // Í¿¿®½èÍýÀ®¸ù¤Î¾ì¹ç 
   149            if($arrExecRet['Html'] == "Receipt" && $arrExecRet['ErrType'] == "" && $arrExecRet['ErrInfo'] == "") { 
   150                // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   151                $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   152                // ¥¢¥¯¥»¥¹ID¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£ 
   153                $_SESSION['GMO']['ACCESS_ID'] = ""; 
   154                $_SESSION['GMO']['ACCESS_PASS'] = "";    
   155                // ½èÍý´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø 
   156                if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   157                    header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
   158                } else { 
   159                    header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   160                } 
   161            } else { 
   162                $credit_err = true; 
   163                $detail_code01 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 0, 5); 
   164                $detail_code02 = substr($arrExecRet['ErrInfo'], 5, 4); 
   165                $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
   166            } 
   167        } 
   168         
   169        if($access_err || $credit_err) { 
   170            if($access_err) { 
   171                $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼";                 
   172            } else { 
   173                if($gmo_err_msg != "") { 
   174                    $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§".$gmo_err_msg;              
   175                } else { 
   176                    $objPage->tpl_error = "¢¨ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾µÇ§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼";                               
   177                } 
   178            } 
   179        } 
   180    } 
   181    break; 
   182// Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë 
  245183case 'return': 
  246     // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  247     $objSiteSess->setRegistFlag(); 
  248     header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
  249     exit; 
  250  
   184    // Àµ¾ï¤Ê¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   185    $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   186    header("Location: " . URL_SHOP_CONFIRM); 
   187    exit; 
  251188default: 
  252     break; 
   189     
   190    break; 
  253191} 
  254192 
   
  266204$objView->assignobj($objPage); 
  267205$objView->display(SITE_FRAME); 
  268  
  269 /** 
  270  * mode¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë. 
  271  * 
  272  * @retrun string 
  273  */ 
  274 function lfGetMode() { 
  275     $mode = ''; 
  276  
  277     if (isset($_POST['PaRes']) && isset($_POST['MD'])) { 
  278         $mode = '3dVerify'; 
  279     } elseif (isset($_POST['mode'])) { 
  280         $mode = $_POST['mode']; 
  281     } 
  282  
  283     return $mode; 
  284 } 
  285  
  286 /** 
  287  * ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  288  * 
  289  * @return SC_FormParam 
  290  */ 
   206//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   207/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  291208function lfInitParam() { 
  292     $objFormParam = new SC_FormParam(); 
  293     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ1", "card_no01", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  294     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ2", "card_no02", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  295     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ3", "card_no03", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  296     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ4", "card_no04", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  297     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Âǯ", "card_year", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  298     $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Â·î", "card_month", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  299     $objFormParam->addParam("À«", "card_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
  300     $objFormParam->addParam("̾", "card_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
  301     $objFormParam->addParam("»ÙʧÊýË¡", "paymethod", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  302  
  303     $objFormParam->setParam($_POST); 
  304  
  305     return $objFormParam; 
  306 } 
  307  
  308 /** 
  309  * ¼õÃí¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë. 
  310  * 
  311  * @param integer $order_id 
  312  * @param integer $amount 
  313  * @param integer $tax 
  314  * @return array 
  315  */ 
   209    global $objFormParam; 
   210    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ1", "card_no01", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   211    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ2", "card_no02", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   212    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ3", "card_no03", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   213    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ4", "card_no04", CREDIT_NO_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   214    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Âǯ", "card_year", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   215    $objFormParam->addParam("¥«¡¼¥É´ü¸Â·î", "card_month", 2, "n", array("EXIST_CHECK", "NUM_COUNT_CHECK", "NUM_CHECK")); 
   216    $objFormParam->addParam("À«", "card_name01", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
   217    $objFormParam->addParam("̾", "card_name02", STEXT_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "ALPHA_CHECK")); 
   218    $objFormParam->addParam("»ÙʧÊýË¡", "paymethod", STEXT_LEN, "n", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK")); 
   219} 
   220 
   221/* ÆþÎÏÆâÍƤΥÁ¥§¥Ã¥¯ */ 
   222function lfCheckError() { 
   223    global $objFormParam; 
   224    // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤òÅϤ¹¡£ 
   225    $arrRet =  $objFormParam->getHashArray(); 
   226    $objErr = new SC_CheckError($arrRet); 
   227    $objErr->arrErr = $objFormParam->checkError(); 
   228     
   229    return $objErr->arrErr; 
   230} 
   231 
   232// ŹÊÞ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿® 
  316233function lfSendGMOEntry($order_id, $amount, $tax = 0) { 
  317     $arrGMOConf = sfGetPaymentDB(); 
  318  
  319     $TdTenantName = ''; 
  320     // 3D¥»¥­¥å¥¢¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ̾¤òÀßÄꤹ¤ë 
  321     if (!empty($arrGMOConf[0]['gmo_3d'])) { 
  322         $arrSiteInfo = sf_getBasisData(); 
  323         $TdTenantName = base64_encode($arrSiteInfo['shop_name']); 
  324     } 
  325  
  326     $arrSendData = array( 
  327         'OrderId' => $order_id,                      // ŹÊÞ¤´¤È¤Ë°ì°Õ¤ÊÃíʸID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  328         'TdTenantName' => $TdTenantName,             // 3Dǧ¾Ú»þɽ¼¨ÍÑŹÊÞ̾ 
  329         'TdFlag' => $arrGMOConf[0]['gmo_3d'],        // 3D¥Õ¥é¥° 
  330         'ShopId' => $arrGMOConf[0]['gmo_shopid'],    // ¥·¥ç¥Ã¥×ID 
  331         'ShopPass' => $arrGMOConf[0]['gmo_shoppass'],// ¥·¥ç¥Ã¥×¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  332         'Currency' => 'JPN',                         // Ä̲ߥ³¡¼¥É 
  333         'Amount' => $amount,                         // ¶â³Û 
  334         'Tax' => $tax,                               // ¾ÃÈñÀÇ 
  335         'JobCd' => 'AUTH',                           // ½èÍý¶èʬ 
  336         'TenantNo' => $arrGMOConf[0]['gmo_tenantno'],// ŹÊÞID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  337     ); 
  338 gfPrintLog('EntryTrain Request', GMO_LOG_PATH); 
  339 gfPrintLog(print_r($arrSendData, true), GMO_LOG_PATH); 
  340     $req = new HTTP_Request(GMO_ENTRY_URL); 
  341     $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
  342     $req->addPostDataArray($arrSendData); 
  343  
  344     if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
  345         $respBody = $req->getResponseBody(); 
  346     } 
  347 gfPrintLog('EntryTrain Response', GMO_LOG_PATH); 
  348 gfPrintLog(print_r(lfGetPostArray($respBody), true), GMO_LOG_PATH); 
  349     return lfGetPostArray($respBody); 
  350 } 
  351  
  352 /** 
  353  * ·èºÑ¤Î¼Â¹Ô 
  354  * 
  355  * @param string $access_id 
  356  * @param string $access_pass 
  357  * @param integer $order_id 
  358  * @param integer $cardno1 
  359  * @param integer $cardno2 
  360  * @param integer $cardno3 
  361  * @param integer $cardno4 
  362  * @param integer $ex_mm 
  363  * @param integer $ex_yy 
  364  * @param integer $paymethod 
  365  * @return array 
  366  */ 
   234     
   235    $arrRet = sfGetPaymentDB(); 
   236         
   237    $arrData = array( 
   238        'OrderId' => $order_id,     // ŹÊÞ¤´¤È¤Ë°ì°Õ¤ÊÃíʸID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   239        'TdTenantName' => '',       // 3Dǧ¾Ú»þɽ¼¨ÍÑŹÊÞ̾ 
   240        'TdFlag' => '',             // 3D¥Õ¥é¥° 
   241        'ShopId' => $arrRet[0]['gmo_shopid'],       // ¥·¥ç¥Ã¥×ID 
   242        'ShopPass' => $arrRet[0]['gmo_shoppass'],   // ¥·¥ç¥Ã¥×¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
   243        'Currency' => 'JPN',        // Ä̲ߥ³¡¼¥É 
   244        'Amount' => $amount,        // ¶â³Û 
   245        'Tax' => $tax,              // ¾ÃÈñÀÇ 
   246        'JobCd' => 'AUTH',          // ½èÍý¶èʬ 
   247        'TenantNo' => $arrRet[0]['gmo_tenantno'],   // ŹÊÞID¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
   248    ); 
   249     
   250    $req = new HTTP_Request(GMO_ENTRY_URL); 
   251    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   252    $req->addPostDataArray($arrData); 
   253     
   254    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   255        $response = $req->getResponseBody(); 
   256    } 
   257    $req->clearPostData(); 
   258    $arrRet = lfGetPostArray($response); 
   259     
   260    return $arrRet; 
   261} 
   262 
  367263function lfSendGMOExec($access_id, $access_pass, $order_id, $cardno1, $cardno2, $cardno3, $cardno4, $ex_mm, $ex_yy, $paymethod) { 
  368  
  369     // »ÙʧÊýË¡¡¢²ó¿ô¤Î¼èÆÀ 
  370     list($method, $paytimes) = split("-", $paymethod); 
  371  
  372     if(!($paytimes > 0)) { 
  373         $paytimes = ""; 
  374     } 
  375  
  376     $arrData = array( 
  377         'AccessId' => $access_id, 
  378         'AccessPass' => $access_pass, 
  379         'OrderId' => $order_id, 
  380         'RetURL' => GMO_RETURL, 
  381         'CardType' => 'VISA, 11111, 111111111111111111111111111111111111, 1111111111', 
  382         'Method' => $method, 
  383         'PayTimes' => $paytimes, 
  384         'CardNo' => $cardno1 . $cardno2 . $cardno3 . $cardno4, 
  385         //'CardNo1' => $cardno1, 
  386         //'CardNo2' => $cardno2, 
  387         //'CardNo3' => $cardno3, 
  388         //'CardNo4' => $cardno4, 
  389         'ExpireYYMM' => $ex_yy . $ex_mm , 
  390         //'ExpireYY' => $ex_yy, 
  391         'ClientFieldFlag' => '1', 
  392         'ClientField1' => 'f1', 
  393         'ClientField2' => 'f2', 
  394         'ClientField3' => 'f3', 
  395         'ModiFlag' => '1', 
  396         'HTTP_ACCEPT' => $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], 
  397         'HTTP_USER_AGENT' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] 
  398     ); 
  399 gfPrintLog('ExecTrain Request', GMO_LOG_PATH); 
  400 gfPrintLog(print_r($arrData, true), GMO_LOG_PATH); 
  401     $req = new HTTP_Request(GMO_EXEC_URL); 
  402     $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
  403  
  404     $req->addPostDataArray($arrData); 
  405  
  406     if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
  407         $response = $req->getResponseBody(); 
  408     } 
  409  
  410     $arrRet = lfParseExecResponse($response); 
  411 gfPrintLog('ExecTrain Response', GMO_LOG_PATH); 
  412 gfPrintLog(print_r($arrRet, true), GMO_LOG_PATH); 
  413 gfPrintLog($response, GMO_LOG_PATH); 
  414     return $arrRet; 
   264     
   265    // »ÙʧÊýË¡¡¢²ó¿ô¤Î¼èÆÀ 
   266    list($method, $paytimes) = split("-", $paymethod); 
   267     
   268    if(!($paytimes > 0)) { 
   269        $paytimes = ""; 
   270    } 
   271             
   272    $arrData = array( 
   273    'AccessId' => $access_id, 
   274    'AccessPass' => $access_pass, 
   275    'OrderId' => $order_id, 
   276    'RetURL' => GMO_RETURL, 
   277    // ¥×¥í¥Ñ¡¼¥«¡¼¥É¤ò°·¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏVISA¸ÇÄê¤ÇOK 
   278    'CardType' => 'VISA, 11111, 111111111111111111111111111111111111, 1111111111', 
   279    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡ 
   280    /* 
   281        1:°ì³ç 
   282        2:ʬ³ä 
   283        3:¥Ü¡¼¥Ê¥¹°ì³ç 
   284        4:¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¬³ä 
   285        5:¥ê¥Üʧ¤¤ 
   286     */ 
   287    'Method' => $method, 
   288    // »Ùʧ²ó¿ô 
   289    'PayTimes' => $paytimes, 
   290    // ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ 
   291    /* 
   292        »î¸³ÍÑ¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡¢4111-1111-1111-1111 
   293     */ 
   294    'CardNo1' => $cardno1, 
   295    'CardNo2' => $cardno2, 
   296    'CardNo3' => $cardno3, 
   297    'CardNo4' => $cardno4, 
   298    'ExpireMM' => $ex_mm, 
   299    'ExpireYY' => $ex_yy, 
   300    // ²ÃÌÁŹ¼«Í³¹àÌÜÊֵѥե饰 
   301    'ClientFieldFlag' => '1', 
   302    'ClientField1' => 'f1', 
   303    'ClientField2' => 'f2', 
   304    'ClientField3' => 'f3', 
   305    // ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î±þÅú¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ 
   306    /* 
   307        0: HTML ¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¡ÊDefault ÃÍ¡Ë 
   308        1: ¥Æ¥­¥¹¥È 
   309     */ 
   310    'ModiFlag' => '1',   
   311    ); 
   312     
   313    $req = new HTTP_Request(GMO_EXEC_URL); 
   314    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   315     
   316    $req->addPostDataArray($arrData); 
   317     
   318    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   319        $response = $req->getResponseBody(); 
   320    } 
   321    $req->clearPostData(); 
   322     
   323    $arrRet = lfGetPostArray($response); 
   324     
   325    return $arrRet; 
  415326} 
  416327 
  417328function lfGetPostArray($text) { 
  418     $arrRet = array(); 
  419     if($text != "") { 
  420         $text = ereg_replace("[\n\r]", "", $text); 
  421         $arrTemp = split("&", $text); 
  422         foreach($arrTemp as $ret) { 
  423             list($key, $val) = split("=", $ret); 
  424             $arrRet[$key] = $val; 
  425         } 
  426     } 
  427     return $arrRet; 
  428 } 
  429  
  430 function lfParseExecResponse($queryString) { 
  431     // 3D¥»¥­¥å¥¢¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏlfGetPostArray()¤Çparse¤¹¤ë 
  432     if (!lfEnable3D()) { 
  433         return lfGetPostArray($queryString); 
  434     } 
  435  
  436     $arrRet = array(); 
  437     // 3D¥»¥­¥å¥¢¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀµµ¬É½¸½¤Ç¡£ 
  438     if (!empty($queryString)) { 
  439         $queryString = trim($queryString); 
  440         $regex = '|^ACSUrl\=(.+?)&PaReq\=(.+?)&MD\=(.+?)$|'; 
  441         $ret = preg_match_all($regex, $queryString, $matches); 
  442  
  443         gfPrintLog(print_r($matches, true), GMO_LOG_PATH); 
  444  
  445         if ($ret !== false && $ret > 0) { 
  446             gfPrintLog('REG STATUS:' . $ret, GMO_LOG_PATH); 
  447             $arrRet['ACSUrl'] = $matches[1][0]; 
  448             $arrRet['PaReq']  = $matches[2][0]; 
  449             $arrRet['MD']     = $matches[3][0]; 
  450         } else { 
  451             gfPrintLog(' STATUS:Failed', GMO_LOG_PATH); 
  452         } 
  453     } 
  454  
  455     return $arrRet; 
  456 } 
  457  
  458  
  459 /** 
  460  * 3D¥Ù¥ê¥Õ¥¡¥¤»þ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë 
  461  * 
  462  * @return array 
  463  */ 
  464 function lfValidate3dVerify() { 
  465  
  466 } 
  467 /** 
  468  * 3D¥Ù¥ê¥Õ¥¡¥¤¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë 
  469  * 
  470  * @return array 
  471  */ 
  472 function lfSend3dVerify() { 
  473     $arrSendData = array( 
  474         'PaRes' => $_POST['PaRes'], 
  475         'MD'    => $_POST['MD'] 
  476     ); 
  477     $objReq =& new HTTP_Request(GMO_3D_URL); 
  478     $objReq->setMethod('POST'); 
  479     $objReq->addPostDataArray($arrSendData); 
  480  
  481     $respBody = ''; 
  482  
  483     if (!PEAR::isError($objReq->sendRequest())) { 
  484         $respBody = $objReq->getResponseBody(); 
  485     } 
  486  
  487     return lfGetPostArray($respBody); 
  488 } 
  489  
  490 /** 
  491  * 3D¥Ù¥ê¥Õ¥¡¥¤¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¤òȽÄꤹ¤ë 
  492  * 
  493  * @param array $arr3dRet 
  494  * @return boolean|PEAR::ERROR À®¸ù»þ:true|¼ºÇÔ»þ:PEAR::ERROR¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È 
  495  */ 
  496 function lf3dVerifyIsSuccess($arr3dRet) { 
  497     // ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼ 
  498     if (empty($arr3dRet)) { 
  499         return PEAR::raiseError('ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£'); 
  500     } 
  501  
  502     // À®¸ù 
  503     if ($arr3dRet['Html'] == "Receipt" 
  504         && empty($arr3dRet['ErrType']) 
  505         && empty($arr3dRet['ErrInfo'])) { 
  506  
  507         return true; 
  508  
  509     // ¼ºÇÔ 
  510     } else { 
  511         $detail_code01 = substr($arr3dRet['ErrInfo'], 0, 5); 
  512         $detail_code02 = substr($arr3dRet['ErrInfo'], 5, 4); 
  513         $gmo_err_msg = $detail_code01 . "-" . $detail_code02; 
  514  
  515         return PEAR::raiseError('ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡§' . $gmo_err_msg); 
  516     } 
  517 } 
  518  
  519 function lfEnable3D() { 
  520     global $arrGMOConf; 
  521     if (isset($arrGMOConf[0]['gmo_3d']) && $arrGMOConf[0]['gmo_3d'] == '1') { 
  522         return true; 
  523     } 
  524     return false; 
   329    $arrRet = array(); 
   330    if($text != "") { 
   331        $text = ereg_replace("[\n\r]", "", $text); 
   332        $arrTemp = split("&", $text); 
   333        foreach($arrTemp as $ret) { 
   334            list($key, $val) = split("=", $ret); 
   335            $arrRet[$key] = $val; 
   336        } 
   337    } 
   338    return $arrRet; 
  525339} 
  526340?> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.tpl

  r16844 r16902  
  6262        <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  6363            <tr> 
  64                 <td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td> 
   64                <td><img src="/img/shopping/flow03.gif" width="700" height="36" alt="¹ØÆþ¼ê³¤­¤Îή¤ì"></td> 
  6565 
  6666            </tr> 
   
  7272                <table width="666" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  7373                    <tr> 
  74                         <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_top.gif" width="666" height="7" alt=""></td> 
  75                     </tr> 
  76                     <tr> 
  77                         <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
   74                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_top.gif" width="666" height="7" alt=""></td> 
   75                    </tr> 
   76                    <tr> 
   77                        <td background="/img/contents/contents_title_left_bg.gif"><img src="/img/contents/contents_title_left.gif" width="22" height="12" alt=""></td> 
  7878                        <td bgcolor="#636469" width="638" class="fs16n"><strong><span class="white"><!--{$tpl_payment_method}--></span><strong></td> 
  79                         <td background="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
  80                     </tr> 
  81                     <tr> 
  82                         <td colspan="3"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/contents_title_bottom.gif" width="666" height="7" alt=""></td> 
   79                        <td background="/img/contents/contents_title_right_bg.gif"><img src="/img/common/_.gif" width="18" height="1" alt=""></td> 
   80                    </tr> 
   81                    <tr> 
   82                        <td colspan="3"><img src="/img/contents/contents_title_bottom.gif" width="666" height="7" alt=""></td> 
  8383                    </tr> 
  8484                    <tr><td height="15"></td></tr> 
   
  215215                                    <tr> 
  216216                                        <td align="center" height="40" bgcolor="#f7f5f4"> 
  217                                             <a href="#" onclick="document.form2.submit(); return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif',back03)"><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/_.gif" width="12" height="" alt="" /> 
  218                                             <input type="image" onclick="return fnCheckSubmit();" onmouseover="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif',this)" src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
   217                                            <a href="#" onclick="document.form2.submit(); return false;" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back_on.gif',back03)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_back.gif',back03)"><img src="/img/common/b_back.gif" width="150" height="30" alt="Ìá¤ë" border="0" name="back03" id="back03"/></a><img src="/img/_.gif" width="12" height="" alt="" /> 
   218                                            <input type="image" onclick="return fnCheckSubmit();" onmouseover="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next_on.gif',this)" onmouseout="chgImgImageSubmit('/img/common/b_next.gif',this)" src="/img/common/b_next.gif" width="150" height="30" alt="¼¡¤Ø" border="0" name="next" id="next" /> 
  219219                                        </td> 
  220220                                    </tr> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.inc

  r16844 r16902  
  11<?php 
  22/** 
  3  * @copyright 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   3 *  
   4 * @copyright   2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  45 * @version CVS: $Id: mdl_epsilon.inc 7162 2006-11-18 09:53:33Z kakinaka $ 
  5  * @link      http://www.lockon.co.jp/ 
   6 * @link        http://www.lockon.co.jp/ 
   7 * 
  68 */ 
  79require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  810 
  9 // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
   11/**** ¢§Äê¿ôÀë¸À *********************************************************************************************/ 
   12 
  1013define("MDL_GMOPG_ID", 11); 
  1114 
  12 /** 
  13  * ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ 
  14  * ËÜÈÖ²ÔƯ¤ÎºÝ¤Ï²¼µ­URL¤òËÜÈÖÍѤ˽ñ¤­´¹¤¨¤ë 
  15  */ 
  16 define("GMO_ENTRY_URL", "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/EntryTran.php"); 
  17 define("GMO_EXEC_URL",  "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/ExecTran.php"); 
  18 define("GMO_3D_URL",    "https://mod-i.ccsware.net/ohayou/3dVerify.php"); 
  19  
  20 // 3D¥»¥­¥å¥¢Ìá¤êÍÑURL 
  21 define("GMO_RETURL", SSL_URL . "shopping/load_payment_module.php"); 
  22  
  23 // GMO¥í¥°¥Ñ¥¹ 
  24 define('GMO_LOG_PATH', DATA_PATH . 'logs/gmo-pg.log'); 
   15/** ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ(»î¸³ÍÑ) **/ 
   16define ("GMO_ENTRY_URL", "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/EntryTran.php"); 
   17define ("GMO_EXEC_URL", "http://mod-i.ccsware.net/ohayou/ExecTran.php"); 
   18// ¥À¥ß¡¼¤Ç¤è¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤ 
   19define ("GMO_RETURL", SITE_URL . "mod-i/recv.php"); 
  2520 
  2621// ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥Èʬ³ä²ó¿ô 
  27 $arrPayMethod = array( 
  28     '1-0' => "°ì³çʧ¤¤", 
  29     '2-3' => "ʬ³ä3²óʧ¤¤", 
  30     '2-6' => "ʬ³ä6²óʧ¤¤", 
  31     '2-10'=> "ʬ³ä10²óʧ¤¤", 
  32     '2-15'=> "ʬ³ä15²óʧ¤¤", 
  33     '2-20'=> "ʬ³ä20²óʧ¤¤", 
  34     '5-0' => "¥ê¥Üʧ¤¤" 
   22$arrPaymentClass = array( 
   23    '01' => '°ì³çʧ¤¤', 
   24    '03' => '3²óʧ¤¤', 
   25    '05' => '5²óʧ¤¤', 
   26    '06' => '6²óʧ¤¤', 
   27    '10' => '10²óʧ¤¤'       
  3528); 
  3629 
  37 /** 
  38  * ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  39  * 
  40  * @param string $where 
  41  * @param array $arrWhereVal 
  42  * @return array 
  43  */ 
   30// Á÷¿®¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ 
   31define ("SECURE_LINK_URL", "https://linkpt.cardservice.co.jp/cgi-bin/secure.cgi"); 
   32 
   33// ʸ»ú¿ôÀ©¸Â 
   34define ("CLIENTIP_LEN", 5); 
   35define ("SEND_LEN", 20); 
   36 
   37 
   38/************************************************************************************************************** 
   39 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGetPaymentDB 
   40 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§É¬Íפʥǡ¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   41 * °ú¿ô1    ¡§ 
   42 * °ú¿ô2    ¡§ 
   43 * °ú¿ô3    ¡§ 
   44 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   45 **************************************************************************************************************/ 
  4446function sfGetPaymentDB($where = "", $arrWhereVal = array()){ 
   47    global $objQuery; 
   48     
  4549    $arrVal = array(MDL_GMOPG_ID); 
  4650    $arrVal = array_merge($arrVal, $arrWhereVal); 
  47  
  48     $sql =<<<END 
  49 SELECT 
  50     module_id, 
  51     memo01 as gmo_shopid, 
  52     memo02 as gmo_shoppass, 
  53     memo03 as gmo_tenantno, 
  54     memo04 as gmo_3d 
  55 FROM 
  56     dtb_payment 
  57 WHERE 
  58     module_id = ? 
  59 END; 
  60  
  61     $sql .= $where; 
  62     $objQuery = new SC_Query; 
  63     $arrRet = $objQuery->getAll($sql, $arrVal); 
  64  
   51     
   52    $arrRet = array(); 
   53    $sql = "SELECT  
   54                module_id,  
   55                memo01 as gmo_shopid, 
   56                memo02 as gmo_shoppass, 
   57                memo03 as gmo_tenantno                 
   58            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
   59    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
   60    
  6561    return $arrRet; 
  6662} 
  6763 
  68 /** 
  69  * ¶¦Ä̤Îɽ¼¨½èÍý 
  70  * 
  71  * @param LC_Page $objPage 
  72  * @param integer $payment_id 
  73  * @return LC_Page $objPage 
  74  */ 
   64/************************************************************************************************************** 
   65 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPostPaymentData 
   66 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§·èºÑ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®½èÍý 
   67 * °ú¿ô1    ¡§ 
   68 * °ú¿ô2    ¡§ 
   69 * °ú¿ô3    ¡§ 
   70 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   71 **************************************************************************************************************/ 
   72function sfPostPaymentData($arrData, $arrInput, $quick_chage = false){ 
   73    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_GMOPG_ID); 
   74     
   75    if(!$quick_chage) { 
   76        $arrPost = array( 
   77            'clientip' => $arrPaymentDB['clientip'], 
   78            'cardnumber' =>  $arrInput['card_no01'].$arrInput['card_no02'].$arrInput['card_no03'].$arrInput['card_no04'], 
   79            'expyy' => $arrInput['card_year'], 
   80            'expmm' => $arrInput['card_month'], 
   81            'telno' => $arrData['order_tel01'].$arrData['order_tel02'].$arrData['order_tel03'], 
   82            'email' => $arrData['order_email'], 
   83            'sendid' => $arrData['order_id'], 
   84            'username' => $arrInput['card_name01'].$arrInput['card_name02'], 
   85            'money' => $arrData['total'], 
   86            'sendpoint' => 'eccube', 
   87            'send' => 'mall', 
   88            'pubsec' => '', 
   89            'div' => $arrInput['payment_class'] 
   90        ); 
   91    } else { 
   92        // ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç 
   93        $objQuery = new SC_Query(); 
   94        $objQuery->setlimit(1); 
   95        $objQuery->setorder("create_date DESC"); 
   96        $col = "order_id, order_tel01, order_tel02, order_tel03"; 
   97        $where = "memo01 = ? AND memo03 = ? AND customer_id = ?"; 
   98        $arrRet = $objQuery->select($col, "dtb_order", $where, array(MDL_GMOPG_ID, 'Success_order', $arrData['customer_id'])); 
   99         
   100        $arrPost = array( 
   101            'send' => 'mall', 
   102            'clientip' => $arrPaymentDB['clientip'], 
   103            'money' => $arrData['total'], 
   104            'telno' => $arrRet[0]['order_tel01'].$arrRet[0]['order_tel02'].$arrRet[0]['order_tel03'], 
   105            'sendid' => $arrRet[0]['order_id'], 
   106            'cardnumber' => '8888888888888888', 
   107            'email' => $arrData['order_email'], 
   108            'sendpoint' => 'eccube', 
   109            'expyy' => '01',    // ¥À¥ß¡¼ÃÍ 
   110            'expmm' => '01',    // ¥À¥ß¡¼ÃÍ 
   111            'div' => '01', 
   112            'entry' => 'non', 
   113            'pubsec' => 'yes'            
   114        ); 
   115         
   116        sfPrintR($arrPost); 
   117    } 
   118     
   119    $req = new HTTP_Request(SECURE_LINK_URL); 
   120    $req->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); 
   121    $req->addPostDataArray($arrPost); 
   122     
   123    if (!PEAR::isError($req->sendRequest())) { 
   124        $response = $req->getResponseBody(); 
   125        $response = mb_convert_encoding($response, "EUC-JP", "Shift-JIS"); 
   126    } 
   127    $req->clearPostData(); 
   128    gfPrintLog("¥¼¥¦¥¹±þÅú·ë²Ì¡§".$response); 
   129 
   130    // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ëµ­Ï¿¤¹¤ë 
   131    $arrVal["memo01"] = MDL_GMOPG_ID;   // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
   132    $arrVal["memo03"] = $response;      // ½èÍý·ë²Ì 
   133    // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
   134    sfRegistTempOrder($arrData['order_temp_id'], $arrVal); 
   135     
   136    if(ereg('Success_order', $response)) { 
   137        return true; 
   138    } else { 
   139        return false; 
   140    } 
   141    return $arrVal; 
   142} 
   143/************************************************************************************************************** 
   144 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfGmoDisp 
   145 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§¶¦Ä̤Îɽ¼¨½èÍý 
   146 * °ú¿ô1    ¡§ 
   147 * °ú¿ô2    ¡§ 
   148 * °ú¿ô3    ¡§ 
   149 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   150 **************************************************************************************************************/ 
  75151function sfGmoDisp($objPage, $payment_id) { 
  76     $objQuery = new SC_Query(); 
  77     // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÀâÌÀ²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
  78     $arrRet = $objQuery->select("payment_method, payment_image", "dtb_payment", "payment_id = ?", array($payment_id)); 
  79     $objPage->tpl_payment_method = $arrRet[0]['payment_method']; 
  80     $objPage->tpl_payment_image = $arrRet[0]['payment_image']; 
  81     return $objPage; 
   152    $objQuery = new SC_Query(); 
   153    // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤ÎÀâÌÀ²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ 
   154    $arrRet = $objQuery->select("payment_method, payment_image", "dtb_payment", "payment_id = ?", array($payment_id)); 
   155    $objPage->tpl_payment_method = $arrRet[0]['payment_method']; 
   156    $objPage->tpl_payment_image = $arrRet[0]['payment_image']; 
   157    return $objPage; 
  82158} 
  83159?> 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.php

  r16844 r16902  
  11<?php 
  22/** 
  3  * 
   3 *  
  44 * @copyright    2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
  5  * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $ 
   5 * @version CVS: $Id: 1.0 2006-06-04 06:38:01Z kakinaka $  
  66 * @link        http://www.lockon.co.jp/ 
  77 * 
   
  1515        //¥á¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î»ØÄê 
  1616        $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . 'mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.tpl'; 
  17         $this->tpl_subtitle = 'GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
   17        $this->tpl_subtitle = '¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë'; 
  1818    } 
  1919} 
   
  3535sfAlterMemo(); 
  3636 
   37sfPrintR($_POST); 
   38 
  3739switch($_POST['mode']) { 
  3840case 'edit': 
  3941    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  4042    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  41  
  42     // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿· 
   43     
   44    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·     
  4345    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
  4446        // ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿· 
  45         lfUpdPaymentDB($objFormParam->getHashArray()); 
  46  
   47        lfUpdPaymentDB(); 
   48         
  4749        // javascript¼Â¹Ô 
  4850        $objPage->tpl_onload = 'alert("ÅÐÏ¿´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n´ðËܾðÊó¡ä»ÙʧÊýË¡ÀßÄê¤è¤ê¾ÜºÙÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"); window.close();'; 
   
  5860default: 
  5961    // ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥í¡¼¥É 
  60     lfLoadData(); 
   62    lfLoadData();     
  6163    break; 
  6264} 
   
  7577    /* Ⱦ³Ñ±Ñ¿ô»ú10 ·å°ÊÆâ */ 
  7678    $objFormParam->addParam("ŹÊÞ´ÉÍýÈÖ¹æ", "gmo_tenantno", 10, "KVa", array("EXIST_CHECK", "ALNUM_CHECK",  "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  77     $objFormParam->addParam("3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú", "gmo_3d", 1, "a", array("NUM_CHECK",  "MAX_LENGTH_CHECK")); 
  7879    return $objFormParam; 
  7980} 
   
  8283function lfCheckError(){ 
  8384    global $objFormParam; 
  84  
   85     
  8586    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  86  
   87     
  8788    return $arrErr; 
  8889} 
   
  9192function lfLoadData(){ 
  9293    global $objFormParam; 
  93  
   94     
  9495    //¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  9596    $arrRet = sfGetPaymentDB("AND del_flg = '0'"); 
  96  
   97     
  9798    // Ãͤò¥»¥Ã¥È 
  9899    $objFormParam->setParam($arrRet[0]); 
   
  107108 
  108109// ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·½èÍý 
  109 function lfUpdPaymentDB($arrPostData){ 
  110     $objQuery = new SC_Query; 
  111     $objSess  = new SC_Session; 
   110function lfUpdPaymentDB(){ 
   111    global $objQuery; 
   112    global $objSess; 
  112113 
  113114    // del_flg¤òºï½ü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  114     // XXX 
  115115    $del_sql = "UPDATE dtb_payment SET del_flg = 1 WHERE module_id = ? "; 
  116116    $objQuery->query($del_sql, array(MDL_GMOPG_ID)); 
  117117 
  118118    // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
  119     $arrData = array(); 
   119    $arrData = array();     
  120120    $arrData["payment_method"] = "¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È"; 
  121121    $arrData["fix"] = 3; 
  122122    $arrData["module_id"] = MDL_GMOPG_ID; 
  123123    $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_gmo-pg/gmo-pg_credit.php"; 
  124     $arrData["memo01"] = $arrPostData["gmo_shopid"]; 
  125     $arrData["memo02"] = $arrPostData["gmo_shoppass"]; 
  126     $arrData["memo03"] = $arrPostData["gmo_tenantno"]; 
  127     $arrData["memo04"] = isset($arrPostData["gmo_3d"]) ? '1' : '0'; 
   124    $arrData["memo01"] = $_POST["gmo_shopid"]; 
   125    $arrData["memo02"] = $_POST["gmo_shoppass"]; 
   126    $arrData["memo03"] = $_POST["gmo_tenantno"]; 
   127    $arrData["memo04"] = ""; 
  128128    $arrData["memo05"] = ""; 
  129129    $arrData["del_flg"] = "0"; 
  130130    $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id; 
  131131    $arrData["update_date"] = "now()"; 
  132  
   132     
  133133    // ¥é¥ó¥¯¤ÎºÇÂçÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  134134    $max_rank = $objQuery->getone("SELECT max(rank) FROM dtb_payment"); 
  135135    $arrData['rank'] = $max_rank; 
  136  
  137     // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
  138     // XXX 
  139     $arrPaymentData = sfGetPaymentDB(); 
  140     // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
  141     if(!empty($arrPaymentData)){ 
  142         $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, "module_id = ?", array(MDL_GMOPG_ID)); 
  143     }else{ 
  144         $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData); 
   136     
   137    sfPrintR($arrData); 
   138     
   139    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
   140    if(count($arrData) > 0){ 
   141        // »ÙʧÊýË¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ 
   142        $arrPaymentData = lfGetPaymentDB();      
   143        // ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐUPDATE¡¢Ìµ¤±¤ì¤ÐINSERT 
   144        if(count($arrPaymentData) > 0){ 
   145            $objQuery->update("dtb_payment", $arrData, " module_id = '" . MDL_GMOPG_ID . "'"); 
   146        }else{ 
   147            $objQuery->insert("dtb_payment", $arrData); 
   148        } 
  145149    } 
  146150} 
 • branches/feature-module-gmo-pg/data/downloads/module/mdl_gmo-pg/mdl_gmo-pg.tpl

  r16844 r16902  
  8080                                        <tr class="fs12n"> 
  8181                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  82                                                 £Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  83                                                 £Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤³ô¼°²ñ¼ÒÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
   82                                                ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
   83                                                ³ô¼°²ñ¼Ò£Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  8484                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  85                                                 <a href="http://www.gmo-pg.com/" target="_blank"> ¡ä¡ä £Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
   85                                                <a href="http://www.gmo-pg.com/" target="_blank"> ¡ä¡ä £Ç£Í£Ï¥Ú¥¤¥¸¥§¥ó¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
  8686                                            </td> 
  8787                                        </tr> 
  8888                                    </table> 
  89  
   89                                     
  9090                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  9191                                        <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr> 
   
  9797                                        </tr> 
  9898                                        <tr class="fs12n"> 
  99                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥·¥ç¥Ã¥×ID<span class="red"> ¢¨</span></td> 
   99                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">¥·¥ç¥Ã¥×IP<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  100100                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  101101                                            <!--{assign var=key value="gmo_shopid"}--> 
   
  120120                                            </td> 
  121121                                        </tr> 
  122                                         <tr class="fs12n"> 
  123                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">3D¥»¥­¥å¥¢Ç§¾Ú</td> 
  124                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff" aligin="left"> 
  125                                             <!--{assign var=key value="gmo_3d"}--> 
  126                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  127                                             <input type="checkbox" 
  128                                                    name="<!--{$key}-->" 
  129                                                    style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" 
  130                                                    value="1" 
  131                                                    maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->" <!--{if $arrForm[$key].value}--> checked <!--{/if}-->> »ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ 
  132                                             </td> 
  133                                         </tr> 
  134122                                    </table> 
  135  
   123                                     
  136124                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  137125                                        <tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.