Changeset 15508


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 19:04:48 (13 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.inc

  r15489 r15508  
  6161 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
  6262 **************************************************************************************************************/ 
  63 function sfPostPaymentData($arrData, $arrInput){ 
   63function sfPostPaymentData($arrData, $arrInput, $quick_chage = false){ 
  6464    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_ZEUS_ID); 
  6565    $telno = $arrData['order_tel01'].$arrData['order_tel02'].$arrData['order_tel03']; 
  6666    $cardnumber = $arrInput['card_no01'].$arrInput['card_no02'].$arrInput['card_no03'].$arrInput['card_no04']; 
  67     $arrPost = array( 
  68         'clientip' => $arrPaymentDB['clientip'], 
  69         'cardnumber' => $cardnumber, 
  70         'expyy' => $arrInput['card_year'], 
  71         'expmm' => $arrInput['card_month'], 
  72         'telno' => $telno, 
  73         'email' => $arrData['order_email'], 
  74         'sendid' => $arrData['order_id'], 
  75         'username' => $arrInput['card_name01'].$arrInput['card_name02'], 
  76         'money' => $arrData['total'], 
  77         'sendpoint' => 'eccube', 
  78         'send' => 'mall', 
  79         'pubsec' => '', 
  80         'div' => $arrInput['payment_class'] 
  81     ); 
   67     
   68    if(!$quick_chage) { 
   69        $arrPost = array( 
   70            'clientip' => $arrPaymentDB['clientip'], 
   71            'cardnumber' => $cardnumber, 
   72            'expyy' => $arrInput['card_year'], 
   73            'expmm' => $arrInput['card_month'], 
   74            'telno' => $telno, 
   75            'email' => $arrData['order_email'], 
   76            'sendid' => $arrData['order_id'], 
   77            'username' => $arrInput['card_name01'].$arrInput['card_name02'], 
   78            'money' => $arrData['total'], 
   79            'sendpoint' => 'eccube', 
   80            'send' => 'mall', 
   81            'pubsec' => '', 
   82            'div' => $arrInput['payment_class'] 
   83        ); 
   84    } else { 
   85        // ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç 
   86        $objQuery = new SC_Query(); 
   87        $objQuery->setlimit(1); 
   88        $objQuery->setorder("create_date DESC"); 
   89        $arrRet = $objQuery->select("order_id, order_tel01, order_tel02, order_tel03", "dtb_order", "memo01 = ? AND customer_id = ?", array(MDL_ZEUS_ID, $arrData['customer_id'])); 
   90        sfPrintR($arrRet); 
   91    } 
  8292     
  8393    $req = new HTTP_Request(SECURE_LINK_URL); 
   
  96106        $arrVal["memo01"] = MDL_ZEUS_ID;    // ¥â¥¸¥å¡¼¥ëID 
  97107        $arrVal["memo03"] = $response;      // ½èÍý·ë²Ì 
  98         // QuickChargeÍѤÎÅÅʸ¤òÊݸ¡Ê2²óÌܰʹßÆþÎϾÊάÍÑ¡Ë 
  99         /* 
  100             clientip ¡Ü telno ¡Ü sendid ¤Ç¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò¸¡º÷ 
  101          */ 
  102         $arrVal["memo04"] = $arrPost['clientip'].$arrPost['telno'].$arrPost['sendid']; 
  103108        // ¼õÃí°ì»þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¹¿· 
  104109        sfRegistTempOrder($arrData['order_temp_id'], $arrVal); 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/zeus_credit.php

  r15506 r15508  
  8686    break; 
  8787case 'quick_charge': 
  88     $objQuery = new SC_Query(); 
  89      
  90     $objQuery->setlimit(1); 
  91     $objQuery->setorder("create_date DESC"); 
  92     $arrRet = $objQuery->select("memo04", "dtb_order", "memo01 = ? AND customer_id = ?", array(MDL_ZEUS_ID, $arrData['customer_id'])); 
  93     sfPrintR($arrRet); 
   88    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
   89    $ret = sfPostPaymentData($arrData, $arrInput, true); 
   90    // À®¸ù 
   91    if($ret) { 
   92        // Àµ¾ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤¯ 
   93        $objSiteSess->setRegistFlag(); 
   94        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   95            header("Location: " . gfAddSessionId(URL_SHOP_COMPLETE)); 
   96        } else { 
   97            header("Location: " . URL_SHOP_COMPLETE); 
   98        } 
   99    } else { 
   100        // ¼ºÇÔ 
   101        $objPage->tpl_error = "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬ÆþÎÏÆâÍƤò¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"; 
   102    } 
  94103    break; 
  95104} 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/zeus_credit.tpl

  r15507 r15508  
  200200                                            </tr> 
  201201                                        </table> 
  202                                         </td> 
   202                                        </td>    
  203203                                    </tr> 
  204204                                    <tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.