Changeset 15461


Ignore:
Timestamp:
2007/08/30 13:38:33 (14 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc

  r15460 r15461  
  116116    // ÇÛÎó mobile ¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ 
  117117    if (!is_array(@$_SESSION['mobile'])) { 
  118         gfprintlog("SESSIONüËö¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
   118        gfPrintLog("SESSIONüËö¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"); 
  119119        return false; 
  120120    } 
   
  125125                   date('Y/m/d H:i:s', @$_SESSION['mobile']['expires']) . 
  126126                   ' : sid=' . session_id()); 
  127         gfprintlog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                  
   127        gfPrintLog("SESSIONÍ­¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë");                  
  128128        return false; 
  129129    } 
   
  135135                   "\"$model\" != \"" . @$_SESSION['mobile']['model'] . 
  136136                   '" (expected), sid=' . session_id()); 
  137         gfprintlog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");    
   137        gfPrintLog("·ÈÂÓüËö¤Îµ¡¼ï¤¬°ìÃפ·¤Ê¤¤");    
  138138        return false; 
  139139    } 
   
  159159    // ¿·µ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤álfMobileGetSessionId()¤«¤é¤ÎÌá¤ê¤Ï""¤È¤Ê¤ë¡£ 
  160160    if(!$sessionId == "") { 
  161         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"); 
   161        gfPrintLog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"); 
  162162        $session_ok = false;         
  163163    } 
   
  174174        $_SESSION['mobile']['phone_id'] = GC_MobileUserAgent::getId(); 
  175175        if($_SESSION['mobile']['phone_id'] != "") { 
  176             gfprintlog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¡§".$_SESSION['mobile']['phone_id']); 
  177         }        
   176            gfPrintLog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¡§".$_SESSION['mobile']['phone_id']); 
   177        } else { 
   178            gfPrintLog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"); 
   179        } 
  178180        $_SESSION['mobile']['expires'] =  time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME; 
  179181 
  180182        // ¿·¤·¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òÉղ䷤ƥê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  181183        if ($_GET['PHPSESSID'] != "") { 
  182             gfprintlog("GETÍ׵ᤢ¤ê:".$_GET['PHPSESSID']); 
  183             gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId()); 
   184            gfPrintLog("GETÍ׵ᤢ¤ê:".$_GET['PHPSESSID']); 
   185            gfPrintLog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".gfAddSessionId()); 
  184186            // GET ¤Î¾ì¹ç¤ÏƱ¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  185187            header('Location: ' . gfAddSessionId()); 
  186188        } else { 
  187             gfprintlog("GETÍ×µá¤Ê¤·"); 
   189            gfPrintLog("GETÍ×µá¤Ê¤·"); 
  188190            // GET °Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£ 
  189191            /* 
  190192                Äê¿ôSID¡§PHPSESSID=<¥»¥Ã¥·¥ç¥óID> 
  191193             */ 
  192             gfprintlog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
   194            gfPrintLog("¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È:".URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
  193195            header('Location: ' . URL_SITE_TOP . '?' . SID); 
  194196        } 
   
  197199    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
  198200    $_SESSION['mobile']['expires'] = time() + MOBILE_SESSION_LIFETIME; 
  199      
  200         if($_SESSION['mobile']['phone_id'] == "") { 
  201             gfprintlog("µ¡¼ïÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¡§".$_SESSION['mobile']['phone_id']); 
  202         } 
  203      
  204201} 
  205202 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.