Changeset 15440


Ignore:
Timestamp:
2007/08/29 21:35:33 (14 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/zeus_credit.php

  r15437 r15440  
  99class LC_Page { 
  1010    function LC_Page() { 
  11         if (is_callable(GC_MobileUserAgent) && GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
   11        if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  1212            $this->tpl_mainpage = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit_mobile.tpl"; 
  1313        } else { 
   
  2525 
  2626$objPage = new LC_Page(); 
  27 $objView = new SC_SiteView(); 
   27$objView = (GC_MobileUserAgent::isMobile()) ? new SC_MobileView() : new SC_SiteView(); 
  2828$objCampaignSess = new SC_CampaignSession(); 
  2929$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  3030$arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  3131 
  32 if (GC_MobileUserAgent::isMobile()) { 
  33     sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", false, "¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Ï¡¢¤´»ÈÍѤε¡¼ï¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£", true); 
  34     exit; 
  35 } 
  3632 
  3733// ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/zeus_credit_mobile.tpl

  r15437 r15440  
  1 aa 
   1<!--{* 
   2/* 
   3 * Copyright(c) 2000-2007 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved. 
   4 * 
   5 * http://www.lockon.co.jp/ 
   6 */ 
   7*}--> 
   8<center>¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ</center> 
   9 
   10<hr> 
   11 
   12<!--{* ·èºÑ»þ¤Î¥¨¥é¡¼¤òɽ¼¨ *}--> 
   13<font color="red"><!--{$tpl_error}--></font> 
   14 
   15<form method="post" action="<!--{$smarty.server.PHP_SELF|escape}-->"> 
   16<input type="hidden" name="mode" value="register"> 
   17<input type="hidden" name="uniqid" value="<!--{$tpl_uniqid}-->"> 
   18 
   19¢£¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ<br> 
   20<!--{assign var=key_no01 value="card_no01"}--> 
   21<!--{if $arrErr[$key_no01] != ""}--> 
   22<font color="red"><!--{$arrErr[$key_no01]}--></font> 
   23<!--{/if}--> 
   24<!--{assign var=key_no02 value="card_no02"}--> 
   25<!--{if $arrErr[$key_no02] != ""}--> 
   26<font color="red"><!--{$arrErr[$key_no02]}--></font> 
   27<!--{/if}--> 
   28<!--{assign var=key_no03 value="card_no03"}--> 
   29<!--{if $arrErr[$key_no03] != ""}--> 
   30<font color="red"><!--{$arrErr[$key_no03]}--></font> 
   31<!--{/if}--> 
   32<!--{assign var=key_no04 value="card_no04"}--> 
   33<!--{if $arrErr[$key_no04] != ""}--> 
   34<font color="red"><!--{$arrErr[$key_no04]}--></font> 
   35<!--{/if}--> 
   36<input type="text" name="<!--{$key_no01}-->" value="<!--{$arrForm[$key_no01].value|escape}-->" maxlength="4" size="4" istyle="4"> 
   37<input type="text" name="<!--{$key_no02}-->" value="<!--{$arrForm[$key_no02].value|escape}-->" maxlength="4" size="4" istyle="4"> 
   38<input type="text" name="<!--{$key_no03}-->" value="<!--{$arrForm[$key_no03].value|escape}-->" maxlength="4" size="4" istyle="4"> 
   39<input type="text" name="<!--{$key_no04}-->" value="<!--{$arrForm[$key_no04].value|escape}-->" maxlength="4" size="4" istyle="4"><br> 
   40<br> 
   41 
   42¢£Í­¸ú´ü¸Â<br> 
   43<!--{assign var=key_month value="card_month"}--> 
   44<!--{if $arrErr[$key_month] != ""}--> 
   45<font color="red"><!--{$arrErr[$key_month]}--></font> 
   46<!--{/if}--> 
   47<!--{assign var=key_year value="card_year"}--> 
   48<!--{if $arrErr[$key_year] != ""}--> 
   49<font color="red"><!--{$arrErr[$key_year]}--></font> 
   50<!--{/if}--> 
   51<select name="<!--{$key_month}-->"> 
   52<!--{html_options options=$arrMonth selected=$arrForm[$key_month].value}--> 
   53</select> 
   54·î 
   55<select name="<!--{$key_year}-->"> 
   56<!--{html_options options=$arrYear selected=$arrForm[$key_year].value}--> 
   57</select> 
   58ǯ 
   59<br><br> 
   60 
   61¢£¥í¡¼¥Þ»ú»á̾<br> 
   62<!--{assign var=key_name01 value="card_name01"}--> 
   63<!--{if $arrErr[$key_name01] != ""}--> 
   64<font color="red"><!--{$arrErr[$key_name01]}--></font> 
   65<!--{/if}--> 
   66<!--{assign var=key_name02 value="card_name02"}--> 
   67<!--{if $arrErr[$key_name02] != ""}--> 
   68<font color="red"><!--{$arrErr[$key_name02]}--></font> 
   69<!--{/if}--> 
   70̾<input type="text" name="<!--{$key_name01}-->" value="<!--{$arrForm[$key_name01].value|escape}-->" size="10" istyle="3"> 
   71À«<input type="text" name="<!--{$key_name02}-->" value="<!--{$arrForm[$key_name02].value|escape}-->" size="10" istyle="3"><br> 
   72 
   73Ⱦ³Ñ±Ñ»úÆþÎÏ<br> 
   74Î㡧TARO YAMADA<br> 
   75<br> 
   76 
   77¢£¤ª»Ùʧ¤¤ÊýË¡<br> 
   78<!--{assign var=key value="paymethod"}--> 
   79<!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
   80<font color="red"><!--{$arrErr[$key]}--></font> 
   81<!--{/if}--> 
   82<select name="<!--{$key}-->"> 
   83<!--{html_options options=$arrPayMethod selected=$arrForm[$key].value}--> 
   84</select> 
   85 
   86<br> 
   87 
   88<center><input type="submit" name="register" value="Ãíʸ´°Î»¥Ú¡¼¥¸¤Ø"></center> 
   89<center><input type="submit" name="return" value="Ìá¤ë"></center> 
   90</form> 
   91 
   92<br> 
   93<hr> 
   94 
   95<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_CART_TOP}-->" accesskey="9"><!--{9|numeric_emoji}-->¤«¤´¤ò¸«¤ë</a><br> 
   96<a href="<!--{$smarty.const.MOBILE_URL_SITE_TOP}-->" accesskey="0"><!--{0|numeric_emoji}-->TOP¥Ú¡¼¥¸¤Ø</a><br> 
   97 
   98<br> 
   99 
   100<!-- ¢§¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤«¤é --> 
   101<center>LOCKON CO.,LTD.</center> 
   102<!-- ¢¥¥Õ¥Ã¥¿¡¼ ¤³¤³¤Þ¤Ç --> 
 • branches/feature-module-zeus/data/include/mobile.inc

  r15438 r15440  
  144144        return false; 
  145145    } 
   146    return true; 
   147} 
   148 
   149/** 
   150 * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
   151 * 
   152 * @return void 
   153 */ 
   154function lfMobileInitSession() { 
   155    $session_ok = true; 
  146156     
  147     gfprintlog("¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Í­¸ú"); 
  148     return true; 
  149 } 
  150  
  151 /** 
  152  * ¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥ÈÍѤΥ»¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î½é´ü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡£ 
  153  * 
  154  * @return void 
  155  */ 
  156 function lfMobileInitSession() { 
  157157    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Î¼õ¤±ÅϤ·¤Ë¥¯¥Ã¥­¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£ 
  158158    ini_set('session.use_cookies', '0'); 
   
  167167        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> OK"); 
  168168    } else { 
  169         gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> NG");         
   169        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È -> NG"); 
   170        $session_ok = false;         
  170171    } 
  171172     
   
  174175    } else { 
  175176        gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§Í­¸úÀ­¥Á¥§¥Ã¥¯ -> NG"); 
   177        $session_ok = false; 
  176178    } 
  177179    gfprintlog("lfMobileInitSession()¡§REQUEST_METHOD -> " . $_SERVER['REQUEST_METHOD']); 
   
  181183    // ¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤Þ¤¿¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥óID¤òºÆÀ¸À® 
  182184    // ¤·¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¡£ 
  183     if ($sessionId === false) { 
  184         gfprintlog("\$sessionId === false"); 
  185     } 
  186          
  187     if ($sessionId === false || !lfMobileValidateSession()) { 
  188          
   185    if (!$session_ok) { 
  189186        session_regenerate_id(); 
  190187        $_SESSION = array('mobile' => array('model'    => GC_MobileUserAgent::getModel(), 
 • branches/feature-module-zeus/html/mobile/shopping/load_payment_module.php

  r11894 r15440  
  3838        exit; 
  3939    } else { 
   40        gfPrintLog("¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ".$path); 
  4041        sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br />¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£", true); 
  4142    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.