Ignore:
Timestamp:
2007/08/29 19:31:47 (13 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.tpl

  r15418 r15431  
  2626self.moveTo(20,20);self.focus(); 
  2727 
  28 function lfnChangeEnable(obj) { 
  29      
  30     var name = obj.name; 
  31     var checked = obj.checked; 
  32      
  33     var send = name+"_send"; 
  34     var clientip = name+"_clientip"; 
  35      
  36      
  37     if(name = 'pc'){ 
  38         document.form1[send].disabled = !checked; 
  39         document.form1[clientip].disabled = !checked; 
  40          
  41         if(checked){ 
  42             if(document.form1[send].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[send].style.backgroundColor = ""; 
  43             if(document.form1[clientip].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[clientip].style.backgroundColor = ""; 
  44         }else{ 
  45             document.form1[send].style.backgroundColor = "#f0f0f0"; 
  46             document.form1[clientip].style.backgroundColor = "#f0f0f0"; 
  47         } 
  48     } 
  49  
  50 } 
  51  
  5228function win_open(URL){ 
  5329    var WIN; 
   
  5935</head> 
  6036 
  61 <body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='lfnChangeEnable(document.form1.pc);lfnChangeEnable(document.form1.mobile); <!--{$tpl_onload}-->'> 
   37<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='<!--{$tpl_onload}-->'> 
  6238<noscript> 
  6339<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" /> 
   
  10480                                        <tr class="fs12n"> 
  10581                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  106                                                 ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  107                                                 ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥íÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
   82                                                ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
   83                                                ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¦¥¹ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  10884                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  109                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.zeroweb.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
  110                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
   85                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.cardservice.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
  11186                                            </td> 
  11287                                        </tr> 
   
  11893 
  11994                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  120                                         <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="pc"}--> 
  121                                             <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">PCÈÇ</label></td> 
   95                                        <tr class="fs12n"> 
   96                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢£Secure Link</td> 
  12297                                        </tr> 
  12398                                        <tr class="fs12n"> 
  124                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
   99                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹIP¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  125100                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  126                                             <!--{assign var=key value="pc_send"}--> 
  127                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  128                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  129                                             </td> 
  130                                         </tr> 
  131                                         <tr class="fs12n"> 
  132                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  133                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  134                                             <!--{assign var=key value="pc_clientip"}--> 
   101                                            <!--{assign var=key value="clientip"}--> 
  135102                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  136103                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
   
  140107                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td> 
  141108                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  142                                                 <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_PC_URL}--> 
   109                                                <!--{$smarty.const.SECURE_LINK_URL}--> 
  143110                                            </td> 
  144111                                        </tr> 
  145                                         <!--{assign var=key value="pc_service"}--> 
  146                                         <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  147                                         <tr class="fs12n"> 
  148                                             <td bgcolor="#ffffff" colspan=2> 
  149                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  150                                             </td> 
  151                                         </tr> 
  152                                         <!--{/if}--> 
  153112                                    </table> 
  154113                                     
  155                                     <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  156                                         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr> 
  157                                     </table> 
  158  
  159                                     <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  160                                         <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="mobile"}--> 
  161                                             <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">·ÈÂÓÈÇ</label></td> 
  162                                         </tr> 
  163                                         <tr class="fs12n"> 
  164                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  165                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  166                                             <!--{assign var=key value="mobile_send"}--> 
  167                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  168                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  169                                             </td> 
  170                                         </tr> 
  171                                         <tr class="fs12n"> 
  172                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  173                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  174                                             <!--{assign var=key value="mobile_clientip"}--> 
  175                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  176                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  177                                             </td> 
  178                                         </tr> 
  179                                         <tr class="fs12n"> 
  180                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td> 
  181                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  182                                                 <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_MOBILE_URL}--> 
  183                                             </td> 
  184                                         </tr> 
  185                                         <!--{assign var=key value="mobile_service"}--> 
  186                                         <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  187                                         <tr class="fs12n"> 
  188                                             <td bgcolor="#ffffff" colspan=2> 
  189                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  190                                             </td> 
  191                                         </tr> 
  192                                         <!--{/if}--> 
  193                                     </table> 
  194  
  195114                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  196115                                        <tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.