Changeset 15431


Ignore:
Timestamp:
2007/08/29 19:31:47 (14 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.inc

  r15429 r15431  
  4242    $sql = "SELECT  
  4343                module_id,  
  44                 memo01 as merchant_id,  
  45                 memo02 as connect_id,  
  46                 memo03 as payment, 
  47                 memo04 as connect_password,  
  48                 memo05 as other_param 
   44                memo01 as clientip 
  4945            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
  5046    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
  5147 
  52     return $arrRet; 
   48    return $arrRet[0]; 
  5349} 
  5450 
   
  6258 **************************************************************************************************************/ 
  6359function sfPostPaymentData($arrData, $arrInput){ 
   60    $arrPaymentDB = sfGetPaymentDB(MDL_ZEUS_ID); 
  6461    $arrPost = array( 
  65         'clientip' => '94181', 
   62        'clientip' => $arrPaymentDB['clientip'], 
  6663        'cardnumber' => $arrInput['card_no01'].$arrInput['card_no02'].$arrInput['card_no03'].$arrInput['card_no04'], 
  6764        'expyy' => $arrInput['card_year'], 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.php

  r15430 r15431  
  4242    // ÆþÎÏ¥¨¥é¡¼È½Äê 
  4343    $objPage->arrErr = lfCheckError(); 
  44  
   44     
  4545    // ¥¨¥é¡¼¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¹¹¿·     
  4646    if(count($objPage->arrErr) == 0) { 
   
  7272/* ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ */ 
  7373function lfInitParam($objFormParam) { 
  74     $objFormParam->addParam("PCÈÇ", "pc", INT_LEN, "n"); 
  75     $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "pc_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  76     $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "pc_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  77  
  78     $objFormParam->addParam("·ÈÂÓÈÇ", "mobile", INT_LEN, "n"); 
  79     $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É", "mobile_send", SEND_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  80     $objFormParam->addParam("ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ", "mobile_clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("MAX_LENGTH_CHECK", "NUM_CHECK")); 
  81      
   74    $objFormParam->addParam("²ÃÌÁŹIP¥³¡¼¥É", "clientip", CLIENTIP_LEN, "KVa", array("EXIST_CHECK", "MAX_LENGTH_CHECK", "SPTAB_CHECK")); 
  8275    return $objFormParam; 
  8376} 
   
  8982    $arrErr = $objFormParam->checkError(); 
  9083     
  91     if($_POST["pc"]){ 
  92         if(empty($_POST["pc_send"])) $arrErr["pc_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  93         if(empty($_POST["pc_clientip"])) $arrErr["pc_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  94     } 
  95  
  96     if($_POST["mobile"]){ 
  97         if(empty($_POST["mobile_send"])) $arrErr["mobile_send"] = "¢¨ ²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  98         if(empty($_POST["mobile_clientip"])) $arrErr["mobile_clientip"] = "¢¨ ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É ¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"; 
  99     } 
  100      
  10184    // Àܳ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ 
  102     if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect(); 
   85    //if(count($arrErr) == 0) $arrErr = lfChkConnect(); 
  10386     
  10487    return $arrErr; 
   
  179162    $sql = "SELECT  
  180163                module_id,  
  181                 memo01 as pc_send,  
  182                 memo02 as pc_clientip, 
  183                 memo04 as mobile_send,  
  184                 memo05 as mobile_clientip 
   164                memo01 as clientip 
  185165            FROM dtb_payment WHERE module_id = ? " . $where; 
  186166    $arrRet = $objQuery->getall($sql, $arrVal); 
   
  201181    $objQuery->query($del_sql, $arrDel); 
  202182 
  203     // PCÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿ 
  204     if($_POST["pc"]){ 
  205         $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È"; 
  206         $arrData["fix"] = 3; 
  207         $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id; 
  208         $arrData["update_date"] = "now()"; 
  209         $arrData["module_id"] = MDL_ZEUS_ID; 
  210         $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit.php"; 
  211         $arrData["memo01"] = $_POST["pc_send"]; 
  212         $arrData["memo02"] = $_POST["pc_clientip"]; 
  213         $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID; 
  214         $arrData["del_flg"] = "0"; 
  215     } 
  216      
  217     // ·ÈÂÓÍѥǡ¼¥¿ÅÐÏ¿ 
  218     if($_POST["mobile"]){ 
  219         $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È"; 
  220         $arrData["fix"] = 3; 
  221         $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id; 
  222         $arrData["update_date"] = "now()"; 
  223         $arrData["module_id"] = MDL_ZEUS_ID; 
  224         $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit.php"; 
  225         $arrData["memo03"] = ZERO_CREDIT_ID; 
  226         $arrData["memo04"] = $_POST["mobile_send"]; 
  227         $arrData["memo05"] = $_POST["mobile_clientip"]; 
  228         $arrData["del_flg"] = "0"; 
  229     } 
   183    // ¥Ç¡¼¥¿ÅÐÏ¿ 
   184    $arrData["payment_method"] = "Zero¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È"; 
   185    $arrData["fix"] = 3; 
   186    $arrData["creator_id"] = $objSess->member_id; 
   187    $arrData["update_date"] = "now()"; 
   188    $arrData["module_id"] = MDL_ZEUS_ID; 
   189    $arrData["module_path"] = MODULE_PATH . "mdl_zeus/zeus_credit.php"; 
   190    $arrData["memo01"] = $_POST["clientip"]; 
   191    $arrData["del_flg"] = "0"; 
  230192     
  231193    // ¹¹¿·¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¹¿·¤¹¤ë¡£ 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zeus/mdl_zeus.tpl

  r15418 r15431  
  2626self.moveTo(20,20);self.focus(); 
  2727 
  28 function lfnChangeEnable(obj) { 
  29      
  30     var name = obj.name; 
  31     var checked = obj.checked; 
  32      
  33     var send = name+"_send"; 
  34     var clientip = name+"_clientip"; 
  35      
  36      
  37     if(name = 'pc'){ 
  38         document.form1[send].disabled = !checked; 
  39         document.form1[clientip].disabled = !checked; 
  40          
  41         if(checked){ 
  42             if(document.form1[send].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[send].style.backgroundColor = ""; 
  43             if(document.form1[clientip].style.backgroundColor == "#f0f0f0") document.form1[clientip].style.backgroundColor = ""; 
  44         }else{ 
  45             document.form1[send].style.backgroundColor = "#f0f0f0"; 
  46             document.form1[clientip].style.backgroundColor = "#f0f0f0"; 
  47         } 
  48     } 
  49  
  50 } 
  51  
  5228function win_open(URL){ 
  5329    var WIN; 
   
  5935</head> 
  6036 
  61 <body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='lfnChangeEnable(document.form1.pc);lfnChangeEnable(document.form1.mobile); <!--{$tpl_onload}-->'> 
   37<body bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#007bb7" vlink="#007bb7" alink="#cc0000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onload='<!--{$tpl_onload}-->'> 
  6238<noscript> 
  6339<link rel="stylesheet" href="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->admin/css/common.css" type="text/css" /> 
   
  10480                                        <tr class="fs12n"> 
  10581                                            <td bgcolor="#ffffff"> 
  106                                                 ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
  107                                                 ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥íÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
   82                                                ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´ÍøÍÑĺ¤¯°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶Íͤ´¼«¿È¤Ç 
   83                                                ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¦¥¹ÍͤȤ´·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ <br/> 
  10884                                                ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£<br/><br/> 
  109                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://www.zeroweb.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a><br/> 
  110                                                 <a href="#" onClick="win_open('http://wiki.ec-cube.net/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥í·èºÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë</a> 
   85                                                <a href="#" onClick="win_open('http://www.cardservice.co.jp/')" > ¡ä¡ä ¥¼¥¦¥¹·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> 
  11186                                            </td> 
  11287                                        </tr> 
   
  11893 
  11994                                    <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  120                                         <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="pc"}--> 
  121                                             <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">PCÈÇ</label></td> 
   95                                        <tr class="fs12n"> 
   96                                            <td colspan="2" width="90" bgcolor="#f3f3f3">¢£Secure Link</td> 
  12297                                        </tr> 
  12398                                        <tr class="fs12n"> 
  124                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
   99                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹIP¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  125100                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  126                                             <!--{assign var=key value="pc_send"}--> 
  127                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  128                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  129                                             </td> 
  130                                         </tr> 
  131                                         <tr class="fs12n"> 
  132                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  133                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  134                                             <!--{assign var=key value="pc_clientip"}--> 
   101                                            <!--{assign var=key value="clientip"}--> 
  135102                                            <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  136103                                            <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
   
  140107                                            <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td> 
  141108                                            <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  142                                                 <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_PC_URL}--> 
   109                                                <!--{$smarty.const.SECURE_LINK_URL}--> 
  143110                                            </td> 
  144111                                        </tr> 
  145                                         <!--{assign var=key value="pc_service"}--> 
  146                                         <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  147                                         <tr class="fs12n"> 
  148                                             <td bgcolor="#ffffff" colspan=2> 
  149                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  150                                             </td> 
  151                                         </tr> 
  152                                         <!--{/if}--> 
  153112                                    </table> 
  154113                                     
  155                                     <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  156                                         <tr><td><img src="<!--{$smarty.const.URL_DIR}-->img/contents/main_bar.jpg" width="442" height="10" alt=""></td></tr> 
  157                                     </table> 
  158  
  159                                     <table width="442" border="0" cellspacing="1" cellpadding="8" summary=" "> 
  160                                         <tr class="fs12n"><!--{assign var=key value="mobile"}--> 
  161                                             <td bgcolor="#f3f3f3" colspan="2"><input type="checkbox" name="<!--{$key}-->" style="<!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="1" id="<!--{$key}-->" onClick="lfnChangeEnable(this);" <!--{if $arrForm[$key].value != ""}-->checked<!--{/if}-->><label for="<!--{$key}-->">·ÈÂÓÈÇ</label></td> 
  162                                         </tr> 
  163                                         <tr class="fs12n"> 
  164                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">²ÃÌÁŹ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  165                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  166                                             <!--{assign var=key value="mobile_send"}--> 
  167                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  168                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  169                                             </td> 
  170                                         </tr> 
  171                                         <tr class="fs12n"> 
  172                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÈÖÁÈ¥³¡¼¥É<span class="red"> ¢¨</span></td> 
  173                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  174                                             <!--{assign var=key value="mobile_clientip"}--> 
  175                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  176                                             <input type="text" name="<!--{$key}-->" style="ime-mode:disabled; <!--{$arrErr[$key]|sfGetErrorColor}-->" value="<!--{$arrForm[$key].value}-->" class="box10" maxlength="<!--{$arrForm[$key].length}-->"> 
  177                                             </td> 
  178                                         </tr> 
  179                                         <tr class="fs12n"> 
  180                                             <td width="" bgcolor="#f3f3f3">ÀܳÀèURL</td> 
  181                                             <td width="300" bgcolor="#ffffff"> 
  182                                                 <!--{$smarty.const.SEND_PARAM_MOBILE_URL}--> 
  183                                             </td> 
  184                                         </tr> 
  185                                         <!--{assign var=key value="mobile_service"}--> 
  186                                         <!--{if $arrErr[$key] != ""}--> 
  187                                         <tr class="fs12n"> 
  188                                             <td bgcolor="#ffffff" colspan=2> 
  189                                             <span class="red12"><!--{$arrErr[$key]}--></span> 
  190                                             </td> 
  191                                         </tr> 
  192                                         <!--{/if}--> 
  193                                     </table> 
  194  
  195114                                    <table width="442" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary=" "> 
  196115                                        <tr> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.