Changeset 15413


Ignore:
Timestamp:
2007/08/29 18:07:54 (13 years ago)
Author:
naka
Message:
 
Location:
branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zero
Files:
3 deleted
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zero/mdl_zeus.inc

  r15407 r15413  
  77 * 
  88 */ 
   9require_once(DATA_PATH . "module/Request.php"); 
  910 
  1011/**** ¢§Äê¿ôÀë¸À *********************************************************************************************/ 
   
  3334define ("SEND_LEN", 20); 
  3435 
  35 /**** ¢§ÊÑ¿ôÀë¸À *********************************************************************************************/ 
  3636 
  37  
  38 /**** ¢§´Ø¿ô *********************************************************************************************/ 
  39  
  40 /** 
  41  * XML¥¿¥°¤ÎÆâÍƤò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  42  * @param array $arrVal Value¥Ç¡¼¥¿ 
  43  * @param string $tag Tag¥Ç¡¼¥¿ 
  44  * @param string $att Âоݥ¿¥°Ì¾ 
  45  * @return string 
  46  */ 
  47 function sfGetXMLValue($arrVal, $tag, $att) { 
  48     $ret = ""; 
  49     foreach((array)$arrVal as $array) { 
  50         if($tag == $array['tag']) { 
  51             if(!is_array($array['attributes'])) { 
  52                 continue; 
  53             } 
  54             foreach($array['attributes'] as $key => $val) { 
  55                 if($key == $att) { 
  56                     $ret = mb_convert_encoding(urldecode($val), 'EUC-JP', 'SJIS'); 
  57                     break; 
  58                 } 
  59             }            
  60         } 
  61     } 
   37/************************************************************************************************************** 
   38 * ´Ø¿ô̾   ¡§sfPostPaymentData 
   39 * ½èÍýÆâÍÆ ¡§·èºÑ¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®½èÍý 
   40 * °ú¿ô1    ¡§ 
   41 * °ú¿ô2    ¡§ 
   42 * °ú¿ô3    ¡§ 
   43 * Ìá¤êÃÍ   ¡§¼èÆÀ·ë²Ì 
   44 **************************************************************************************************************/ 
   45function sfPostPaymentData($arrData){ 
  6246     
  63     return $ret; 
  64 } 
  65  
  66 /** 
  67  * ¥¼¥í¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡£ 
  68  * @param string $order_url  Á÷¿®ÀèURL 
  69  * @param array $arrData POST¥Ç¡¼¥¿ 
  70  * @param boolean $err_page ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸É½¼¨Í­Ìµ 
  71  * @param boolean $is_xml XML¤Ç±þÅú¾ðÊ󤬵¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç 
  72  * @return array ±þÅú¾ðÊó 
  73  */ 
  74 function sfPostPaymentData($order_url, $arrData, $err_page = true, $is_xml = false){ 
  75     $arrVal = array(); 
  76     $response = ""; 
  77  
  78     // POST¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤·¡¢±þÅú¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë 
  79     $response = sfSendPostData($order_url, $arrData, array(200)); 
  80      
  81     // ¤Ê¤Ë¤âÊ֤äƤ³¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¡¼ 
  82     if ($response == "") { 
  83         if ($err_page) { 
  84             // ¥¨¥é¡¼²èÌ̤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£ 
  85             $_SESSION['site']['now_page'] =""; 
  86             sfDispSiteError(FREE_ERROR_MSG, "", true, "¹ØÆþ½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£<br>¤³¤Î¼ê³¤­¤Ï̵¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"); 
  87         }else{ 
  88             return "" ; 
  89         } 
  90     } 
  91  
  92     // ±þÅú¤Î¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤âUNICODE¤ËÊÑ´¹ 
  93     $response = mb_convert_encoding($response, CHAR_CODE, auto); 
  94  
  95     // ±þÅú¤¬XML¤Î¾ì¹ç 
  96     if($is_xml){ 
  97          
  98         // XML¥Ñ¡¼¥µ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£ 
  99         $parser = xml_parser_create('utf-8'); 
  100          
  101         // ¶õÇòʸ»ú¤ÏÆɤßÈô¤Ð¤·¤ÆXML¤òÆɤ߼è¤ë 
  102         xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_TARGET_ENCODING,"UTF-8"); 
  103         xml_parser_set_option($parser,XML_OPTION_SKIP_WHITE,1); 
  104          
  105         // ÇÛÎó¤ËXML¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÊǼ¤¹¤ë 
  106         $err = xml_parse_into_struct($parser,$response,$arrVal,$idx); 
  107          
  108         // ³«Êü¤¹¤ë 
  109         xml_parser_free($parser); 
  110     }else{ 
  111         $arrVal = $response; 
  112     } 
  113  
   47    sfPrintR($arrData); 
   48    //Success_order 
  11449    return $arrVal; 
  11550} 
 • branches/feature-module-zeus/data/downloads/module/mdl_zero/zeus_credit.php

  r15406 r15413  
  6666        // ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦ 
  6767        $arrInput = $objFormParam->getHashArray(); 
  68          
  69         sfPrintR($arrInput); 
  70          
   68        sfPostPaymentData($arrInput); 
  7169         
  7270        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÅʸÁ÷¿® 
  7371        //$arrRet = sfSendPaygentCredit($arrData, $arrInput, $uniqid);       
  74          
  75          
   72                 
  7673        // À®¸ù 
  7774        if($arrRet['payment_id'] != "") { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.