Ignore:
Timestamp:
2007/08/11 14:08:19 (14 years ago)
Author:
naka
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/downloads/module/mdl_paygent/mdl_paygent.inc

  r15265 r15283  
  4848define("PAYGENT_CREDIT", '020'); 
  4949// ¥Ð¥Ã¥Á¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¡£ 
  50 define("PAYGENT_REF", '090');    
  51  
  52 // »Ùʧ¤¤ÊýË¡¤Î̾Á° 
  53 define("MDL_PAYGENT_CREDIT_NAME", "PAYGENT¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ"); 
  54 define("MDL_PAYGENT_CONVENI_NAME", "PAYGENT¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ"); 
   50define("PAYGENT_REF", '090'); 
   51 
   52// ¼õÃí»þ¤Î½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ 
   53$arrInitStatus = array( 
   54    PAYGENT_CREDIT => ORDER_NEW,        // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¿·µ¬¼õÉÕ 
   55    PAYGENT_ATM => ORDER_PAY_WAIT,      // ATM·èºÑ¤ÏÆþ¶âÂÔ¤Á 
   56    PAYGENT_CONVENI => ORDER_PAY_WAIT,  // ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÆþ¶âÂÔ¤Á 
   57    PAYGENT_BANK => ORDER_NEW,          // ¶ä¹Ô¤Ï¿·µ¬¼õÉÕ 
   58); 
  5559 
  5660define ("CHARGE_MAX", 500000); 
   
  378382function sfPaygentResponse($telegram_kind, $objPaygent, $uniqid) { 
  379383    global $arrConvenience; 
   384    global $arrInitStatus; 
  380385     
  381386    // ½èÍý·ë²Ì¼èÆÀ¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë 
   
  398403    // ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
  399404    case PAYGENT_CREDIT: 
  400         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¿·µ¬¼õÉդˤ¹¤ë¡£ 
  401         $arrVal["status"] = ORDER_NEW; 
   405        // ½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÀßÄꤹ¤ë¡£ 
   406        $arrVal["status"] = $arrInitStatus[PAYGENT_CREDIT]; 
  402407        // ¶õ¤ÎÇÛÎó¤ò³ÊǼ¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  403408        $arrVal["memo02"] = serialize(array());      
   
  427432        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  428433        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
  429         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  430         $arrVal["status"] = ORDER_PAY_WAIT;      
   434        // ½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÀßÄꤹ¤ë¡£ 
   435        $arrVal["status"] = $arrInitStatus[PAYGENT_CONVENI];         
  431436        break; 
  432437    // ATM·èºÑ¤Î¾ì¹ç 
   
  441446        // ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊݸ 
  442447        $arrVal["memo02"] = serialize($arrMemo); 
  443         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÆþ¶âÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£ 
  444         $arrVal["status"] = ORDER_PAY_WAIT;      
   448        // ½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÀßÄꤹ¤ë¡£ 
   449        $arrVal["status"] = $arrInitStatus[PAYGENT_ATM];         
  445450        break; 
  446451    // ¶ä¹Ô¥Í¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç 
  447452    case PAYGENT_BANK: 
  448         // ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¿·µ¬¼õÉդˤ¹¤ë¡£ 
  449         $arrVal["status"] = ORDER_NEW; 
   453        // ½é´ü¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÀßÄꤹ¤ë¡£ 
   454        $arrVal["status"] = $arrInitStatus[PAYGENT_BANK]; 
  450455        // ¶õ¤ÎÇÛÎó¤ò³ÊǼ¤·¤Æ¤ª¤¯ 
  451456        $arrVal["memo02"] = serialize(array()); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.