Ignore:
Timestamp:
2007/08/01 23:44:48 (15 years ago)
Author:
naka
Message:

ペイジェント決済モジュール

Location:
branches/feature-module-paygent/html
Files:
99 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/html/install/sql/insert_data.sql

  r15128 r15162  
  224224INSERT INTO dtb_templates (template_code, template_name, create_date, update_date) VALUES('default1','¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È1', now(), now()); 
  225225 
  226 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   226insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   227'1', 
  227228'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  228229'{name}ÍÍ 
   
  244245'¼õÃí´°Î»¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È(PCÍÑ)'); 
  245246 
  246 insert into dtb_mailtemplate (subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   247insert into dtb_mailtemplate (template_id, subject, body, creator_id, update_date, create_date, send_type, template_name) values ( 
   248'2', 
  247249'¤´Ãíʸ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£', 
  248250'{name}ÍÍ 
 • branches/feature-module-paygent/html/mobile/cart/index.php

  r11851 r15162  
  4747switch($_POST['mode']) { 
  4848case 'confirm': 
   49     
  4950    // ¥«¡¼¥ÈÆâ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
  5051    $arrRet = $objCartSess->getCartList(); 
 • branches/feature-module-paygent/html/mobile/shopping/complete.php

  r14899 r15162  
  6060        $order_email = $objQuery->select("order_email", "dtb_order", "order_id = ?", array($order_id)); 
  6161     
  62     //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
   62    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6363    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  64               sfSendOrderMail($order_id, '1', '', ''); 
   64            // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   65            sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
  6566        }else{ 
  66               sfSendOrderMail($order_id, '0', '', ''); 
   67            // PCÈÇ 
   68            sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  6769        } 
  6870    } 
 • branches/feature-module-paygent/html/mobile/shopping/index.php

  r14676 r15162  
  4343lfInitParam();                              // ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾ðÊó¤Î½é´ü²½ 
  4444$objFormParam->setParam($_POST);            // POSTÃͤμèÆÀ 
  45  
  46  
  4745//-------------------------------------¢§NONMEMBER---------------------------------------------- 
  4846//---- ¥Ú¡¼¥¸½é´üÀßÄê 
 • branches/feature-module-paygent/html/shopping/complete.php

  r15120 r15162  
  6363    //ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÈÂÓ¤«PC¤«¤Ë±þ¤¸¤ÆÃíʸ´°Î»¥á¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÊѤ¨¤ë 
  6464    if(ereg("(ezweb.ne.jp$|docomo.ne.jp$|softbank.ne.jp$|vodafone.ne.jp$)",$order_email[0]['order_email'])){ 
  65               sfSendOrderMail($order_id, '1',"",""); 
   65            // ¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ 
   66            sfSendOrderMail($order_id, '2'); 
  6667        }else{ 
  67               sfSendOrderMail($order_id, '0',"",""); 
   68            // PCÈÇ 
   69            sfSendOrderMail($order_id, '1'); 
  6870        } 
  6971    } 
 • branches/feature-module-paygent/html/shopping/confirm.php

  r15120 r15162  
  2929         private-no-expire:¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ 
  3030        */ 
  31         session_cache_limiter('private-no-expire');      
  32  
   31        session_cache_limiter('private-no-expire'); 
  3332    } 
  3433} 
   
  4443$objQuery = new SC_Query(); 
  4544 
  46 // Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¼ê³¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­Ï¿¤¬¤¢¤ë¤«È½Äê 
  47 sfIsPrePage($objSiteSess); 
  48  
  4945// ¥æ¡¼¥¶¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤Î¼èÆÀ¤È¹ØÆþ¾õÂÖ¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  5046$uniqid = sfCheckNormalAccess($objSiteSess, $objCartSess); 
   
  5349// ¥«¡¼¥È½¸·×½èÍý 
  5450$objPage = sfTotalCart($objPage, $objCartSess, $arrInfo); 
   51 
  5552// °ì»þ¼õÃí¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆɹþ 
  5653$arrData = sfGetOrderTemp($uniqid); 
   
  6663    } 
  6764} 
  68  
  6965 
  7066// ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʤÎÇä¤êÀÚ¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   
  8884} 
  8985$objPage->payment_type = $payment_type; 
  90  
  91  
  9286 
  9387switch($_POST['mode']) { 
 • branches/feature-module-paygent/html/test/naka/info.php

  r14676 r15162  
  11<?php 
  2     require_once("../../require.php"); 
  32    phpinfo(); 
  4        
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
  10      
  113?> 
 • branches/feature-module-paygent/html/test/naka/mail_test2.php

  r15146 r15162  
  33    $objMail = new GC_SendMail(); 
  44     
  5     $objMail->setItem("naka@lockon.co.jp", "¥Æ¥¹¥È£²", "¤¢", "test@lockon.co.jp", "from", "test@lockon.co.jp", "test@lockon.co.jp"); 
   5    $objMail->setItem("naka@lockon.co.jp", "­Ω", "<b>­Ω¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£</b>", "test@lockon.co.jp", "­Ω", "test@lockon.co.jp", "test@lockon.co.jp"); 
   6    $objMail->sendMail();    
  67     
  7     print_r($objMail); 
  8     print(CHAR_CODE); 
  9      
  10     $header = "From: test@lockon.co.jp"; 
  11      
  12     //¡¡¥á¡¼¥ëÁ÷¿® 
  13     if( mb_send_mail($objMail->to, $objMail->subject, $objMail->body, $header) ) { 
  14         return true; 
  15     } 
  16      
  17      
   8    $objMail->setItemHtml("naka@lockon.co.jp", "­Ω", "<b>­Ω¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£</b>", "test@lockon.co.jp", "­Ω", "test@lockon.co.jp", "test@lockon.co.jp"); 
   9    $objMail->sendMail();    
  1810?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.