Ignore:
Timestamp:
2007/08/01 23:44:48 (14 years ago)
Author:
naka
Message:

ペイジェント決済モジュール

Location:
branches/feature-module-paygent/data/lib
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-paygent/data/lib/glib.php

  r15120 r15162  
  8787 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  8888function gfDebugLog($obj, $path = DEBUG_LOG_PATH){ 
  89         gfPrintLog("*** start Debug ***"); 
   89        $buffer = "*** start Debug ***\n";       
  9090        ob_start(); 
  9191        print_r($obj); 
  92         $buffer = ob_get_contents(); 
   92        $buffer.= ob_get_contents() . "\n"; 
  9393        ob_end_clean(); 
   94        $buffer.= "*** end Debug ***\n"; 
  9495        $fp = fopen($path, "a+"); 
  9596        fwrite( $fp, $buffer."\n" ); 
  9697        fclose( $fp ); 
  97         gfPrintLog("*** end Debug ***"); 
  98  
   98         
  9999        // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
  100100        gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, $path); 
 • branches/feature-module-paygent/data/lib/slib.php

  r15120 r15162  
  540540    // POST¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤òÈæ³Ó(¥æ¥Ë¡¼¥¯ID¤¬POST¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¹¥ë¡¼) 
  541541    $ret = $objSiteSess->checkUniqId(); 
   542     
  542543    if($ret != true) { 
  543544        // ¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Îɽ¼¨ 
   
  17551756                $arrOther[$other_key]["value"] = ""; 
  17561757            } 
  1757         } 
  1758          
   1758        }        
  17591759        $objPage->arrOther = $arrOther; 
  17601760    } 
  1761  
   1761     
   1762    gfDebugLog($objPage); 
   1763     
  17621764    // ÅÔÆ»Éܸ©ÊÑ´¹ 
  17631765    global $arrPref; 
   
  17721774    // ¥á¡¼¥ëËÜʸ¤Î¼èÆÀ 
  17731775    $objMailView->assignobj($objPage); 
   1776     
  17741777    $name = $objPage->arrOrder['order_name01']." ".$objPage->arrOrder['order_name02']; 
  17751778    $objPage->tpl_body = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $objPage->tpl_body ); 
  17761779    $tmp_subject = ereg_replace( "(\{name\})", $name ,  $tmp_subject ); 
  1777      
  1778     // $template_id==1¤Ï·ÈÂÓÍÑ 
  1779     if($template_id == '1'){ 
  1780        $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[1]); 
  1781        $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  1782     }else{ 
  1783        $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[0]);  
  1784        $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
  1785     } 
  1786      
   1780      
   1781    // ¼õÃíưŪÉôʬ¤ò¼èÆÀ 
   1782    $body = $objMailView->fetch($arrMAILTPLPATH[$template_id]); 
   1783    $body = ereg_replace( "(\{order\})", $body ,  $objPage->tpl_body ); 
   1784         
  17871785    // ¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½èÍý 
  17881786    $objSendMail = new GC_SendMail(); 
   
  17951793    $objSendMail->setItem('', $tosubject, $body, $from, $arrInfo['shop_name'], $from, $error, $error, $bcc); 
  17961794    $objSendMail->setTo($arrOrder["order_email"], $arrOrder["order_name01"] . " ". $arrOrder["order_name02"] ." ÍÍ"); 
  1797  
  17981795 
  17991796    // Á÷¿®¥Õ¥é¥°:true¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¤¹¤ë¡£ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.