Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (14 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
6 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/best5.php

  r12157 r15078  
  77class LC_Best5Page { 
  88    function LC_Best5Page() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'best5.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
   9        /** 必ず変更する **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'best5.tpl';  // メイン 
  1111    } 
  1212} 
   
  1616$objSiteInfo = $objView->objSiteInfo; 
  1717 
  18 // ´ðËܾðÊó¤òÅϤ¹ 
   18// 基本情報を渡す 
  1919$objSiteInfo = new SC_SiteInfo(); 
  2020$objSubPage->arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  2121 
  22 //¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊɽ¼¨ 
   22//おすすめ商品表示 
  2323$objSubPage->arrBestProducts = lfGetRanking(); 
  2424 
   
  2626$objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
  2727//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  28 //¤ª¤¹¤¹¤á¾¦Éʸ¡º÷ 
   28//おすすめ商品検索 
  2929function lfGetRanking(){ 
  3030    $objQuery = new SC_Query(); 
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/cart.php

  r12157 r15078  
  77class LC_CartPage { 
  88    function LC_CartPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'cart.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
   9        /** 必ず変更する **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'cart.tpl';   // メイン 
  1111    } 
  1212} 
   
  1818 
  1919if (count($_SESSION[$objCart->key]) > 0){ 
  20     // ¥«¡¼¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ 
   20    // カート情報を取得 
  2121    $arrCartList = $objCart->getCartList(); 
  2222     
  23     // ¥«¡¼¥ÈÆâ¤Î¾¦ÉʣɣİìÍ÷¤ò¼èÆÀ 
   23    // カート内の商品ID一覧を取得 
  2424    $arrAllProductID = $objCart->getAllProductID(); 
  25     // ¾¦Éʤ¬1¤Ä°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ̾¾Î¤ò¼èÆÀ 
   25    // 商品が1つ以上入っている場合には商品名称を取得 
  2626    if (count($arrAllProductID) > 0){ 
  2727        $objQuery = new SC_Query(); 
   
  4242        } 
  4343    } 
  44     // ŹÊÞ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ 
   44    // 店舗情報の取得 
  4545    $arrInfo = $objSiteInfo->data; 
  46     // ¹ØÆþ¶â³Û¹ç·× 
   46    // 購入金額合計 
  4747    $ProductsTotal = $objCart->getAllProductsTotal($arrInfo); 
  4848     
  49     // ¹ç·×¸Ä¿ô 
   49    // 合計個数 
  5050    $TotalQuantity = $objCart->getTotalQuantity(); 
  5151     
  52     // Á÷ÎÁ̵ÎÁ¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û 
   52    // 送料無料までの金額 
  5353    $arrCartList[0]['ProductsTotal'] = $ProductsTotal; 
  5454    $arrCartList[0]['TotalQuantity'] = $TotalQuantity; 
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/category.php

  r12157 r15078  
  66 */ 
  77class LC_CatPage { 
  8     function LC_CatPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'category.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
  11     } 
   8    function LC_CatPage() { 
   9        /** 必ず変更する **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'category.tpl';   // メイン 
   11    } 
  1212} 
  1313 
   
  1515$objSubView = new SC_SiteView(); 
  1616 
  17 // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
  18 $category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
   17// 選択中のカテゴリIDを判定する 
   18$category_id = SC_Utils::sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
  1919 
  20 // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID 
   20// 選択中のカテゴリID 
  2121$objSubPage->tpl_category_id = $category_id; 
  2222$objSubPage = lfGetCatTree($category_id, true, $objSubPage); 
   
  2525$objSubView->display($objSubPage->tpl_mainpage); 
  2626//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  27 // ¥«¥Æ¥´¥ê¥Ä¥ê¡¼¤Î¼èÆÀ 
   27// カテゴリツリーの取得 
  2828function lfGetCatTree($parent_category_id, $count_check = false, $objSubPage) { 
  29     $objQuery = new SC_Query(); 
  30     $col = "*"; 
  31     $from = "dtb_category left join dtb_category_total_count using (category_id)"; 
  32     // ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ 
  33     if($count_check) { 
  34         $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
  35     } else { 
  36         $where = "del_flg = 0"; 
  37     } 
  38     $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
  39     $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
  40      
  41     $arrParentID = sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  42     $arrBrothersID = sfGetBrothersArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $arrParentID); 
  43     $arrChildrenID = sfGetUnderChildrenArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
  44      
  45     $objSubPage->root_parent_id = $arrParentID[0]; 
  46      
  47     $arrDispID = array_merge($arrBrothersID, $arrChildrenID); 
  48      
  49     foreach($arrRet as $key => $array) { 
  50         foreach($arrDispID as $val) { 
  51             if($array['category_id'] == $val) { 
  52                 $arrRet[$key]['display'] = 1; 
  53                 break; 
  54             } 
  55         } 
  56     } 
  57      
  58     $objSubPage->arrTree = $arrRet; 
  59     return $objSubPage; 
   29    $objQuery = new SC_Query(); 
   30    $col = "*"; 
   31    $from = "dtb_category left join dtb_category_total_count using (category_id)"; 
   32    // 登録商品数のチェック 
   33    if($count_check) { 
   34        $where = "del_flg = 0 AND product_count > 0"; 
   35    } else { 
   36        $where = "del_flg = 0"; 
   37    } 
   38    $objQuery->setoption("ORDER BY rank DESC"); 
   39    $arrRet = $objQuery->select($col, $from, $where); 
   40 
   41    $arrParentID = SC_Utils::sfGetParents($objQuery, 'dtb_category', 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   42    $arrBrothersID = SC_Utils::sfGetBrothersArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $arrParentID); 
   43    $arrChildrenID = SC_Utils::sfGetUnderChildrenArray($arrRet, 'parent_category_id', 'category_id', $parent_category_id); 
   44 
   45    $objSubPage->root_parent_id = $arrParentID[0]; 
   46 
   47    $arrDispID = array_merge($arrBrothersID, $arrChildrenID); 
   48 
   49    foreach($arrRet as $key => $array) { 
   50        foreach($arrDispID as $val) { 
   51            if($array['category_id'] == $val) { 
   52                $arrRet[$key]['display'] = 1; 
   53                break; 
   54            } 
   55        } 
   56    } 
   57 
   58    $objSubPage->arrTree = $arrRet; 
   59    return $objSubPage; 
  6060} 
  6161?> 
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/login.php

  r12157 r15078  
  88    var $tpl_login_email; 
  99    function LC_LoginPage() { 
  10         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  11         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'login.tpl';  // ¥á¥¤¥ó 
   10        /** 必ず変更する **/ 
   11        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'login.tpl';  // メイン 
  1212        $this->tpl_login = false; 
  1313        $this->tpl_disable_logout = false; 
   
  1717$objSubPage = new LC_LoginPage(); 
  1818$objCustomer = new SC_Customer(); 
  19 // ¥¯¥Ã¥­¡¼´ÉÍý¥¯¥é¥¹ 
   19// クッキー管理クラス 
  2020$objCookie = new SC_Cookie(COOKIE_EXPIRE); 
  2121 
  22 // ¥í¥°¥¤¥óȽÄê 
   22// ログイン判定 
  2323if($objCustomer->isLoginSuccess()) { 
  2424    $objSubPage->tpl_login = true; 
   
  2727    $objSubPage->tpl_name2 = $objCustomer->getValue('name02'); 
  2828} else { 
  29     // ¥¯¥Ã¥­¡¼È½Äê 
   29    // クッキー判定 
  3030    $objSubPage->tpl_login_email = $objCookie->getCookie('login_email'); 
  3131    if($objSubPage->tpl_login_email != "") { 
   
  3333    } 
  3434     
  35     // POST¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ID¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ¥À褹¤ë¡£ 
   35    // POSTされてきたIDがある場合は優先する。 
  3636    if($_POST['login_email'] != "") { 
  3737        $objSubPage->tpl_login_email = $_POST['login_email']; 
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/news.php

  r12157 r15078  
  77class LC_NewsPage { 
  88    function LC_NewsPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'news.tpl';   // ¥á¥¤¥ó 
   9        /** 必ず変更する **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'news.tpl';   // メイン 
  1111    } 
  1212} 
   
  1515$objSubView = new SC_SiteView(); 
  1616 
  17 //¿·Ãå¾ðÊó¼èÆÀ 
   17//新着情報取得 
  1818$objSubPage->arrNews = lfGetNews(); 
  1919 
 • branches/feature-module-update/html/frontparts/bloc/search_products.php

  r12157 r15078  
  77class LC_SearchProductsPage { 
  88    function LC_SearchProductsPage() { 
  9         /** ɬ¤ºÊѹ¹¤¹¤ë **/ 
  10         $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'search_products.tpl';    // ¥á¥¤¥ó 
   9        /** 必ず変更する **/ 
   10        $this->tpl_mainpage = BLOC_PATH . 'search_products.tpl';    // メイン 
  1111    } 
  1212} 
  1313 
  1414$objSubPage = new LC_SearchProductsPage(); 
  15 $arrSearch = array();   // ¸¡º÷¹àÌÜɽ¼¨ÍÑ 
   15$arrSearch = array();   // 検索項目表示用 
  1616 
  17 // ÁªÂòÃæ¤Î¥«¥Æ¥´¥êID¤òȽÄꤹ¤ë 
   17// 選択中のカテゴリIDを判定する 
  1818$objSubPage->category_id = sfGetCategoryId($_GET['product_id'], $_GET['category_id']); 
  19 // ¥«¥Æ¥´¥ê¸¡º÷ÍÑÁªÂò¥ê¥¹¥È 
  20 $arrRet = sfGetCategoryList('', true, '¡¡'); 
   19// カテゴリ検索用選択リスト 
   20$arrRet = sfGetCategoryList('', true, ' '); 
  2121 
  2222if(is_array($arrRet)) { 
  23     // ʸ»ú¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë 
   23    // 文字サイズを制限する 
  2424    foreach($arrRet as $key => $val) { 
  2525        $arrRet[$key] = sfCutString($val, SEARCH_CATEGORY_LEN); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.