Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
5 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/smarty_extends/block.marquee.php

  r12157 r15078  
  11<?php 
  22/** 
  3  * marquee¥¿¥°¤Ç°Ï¤à¡£ 
   3 * marqueeタグで囲む。 
  44 * 
  5  * DoCoMo¤Î·ÈÂÓüËö¤Î¾ì¹ç¤Ïmarquee¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¡£ 
   5 * DoCoMoの携帯端末の場合はmarqueeを使用しない。 
  66 * 
  7  * @param string $value ÆþÎÏ 
  8  * @return string ½ÐÎÏ 
   7 * @param string $value 入力 
   8 * @return string 出力 
  99 */ 
  1010function smarty_block_marquee($params, $content, &$smarty, &$repeat) { 
  11     // {/marquee}¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß½ÐÎϤ¹¤ë¡£ 
   11    // {/marquee}の場合のみ出力する。 
  1212    if ($repeat || !isset($content)) { 
  1313        return null; 
  1414    } 
  1515 
  16     // ËöÈø¤Î²þ¹Ô¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£ 
   16    // 末尾の改行などを取り除く。 
  1717    $content = rtrim($content); 
  1818 
  19     // marquee¥¿¥°¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç 
   19    // marqueeタグを使用しない場合 
  2020    if (defined('MOBILE_SITE') && GC_MobileUserAgent::getCarrier() == 'docomo') { 
  2121        return "<div>\n$content\n</div>\n"; 
 • branches/feature-module-update/data/smarty_extends/function.html_checkboxes_ex.php

  r12157 r15078  
  156156    } 
  157157     
  158     // ÃͤòÁÞÆþ 
   158    // 値を挿入 
  159159    $_output .= $output; 
  160160     
 • branches/feature-module-update/data/smarty_extends/function.html_radios_ex.php

  r12157 r15078  
  158158    } 
  159159     
  160     // ÃͤòÁÞÆþ 
   160    // 値を挿入 
  161161    $_output .= $output; 
  162162     
 • branches/feature-module-update/data/smarty_extends/modifier.numeric_emoji.php

  r12157 r15078  
  11<?php 
  22/** 
  3  * ¿ôÃͤò¿ô»ú³¨Ê¸»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ 
   3 * 数値を数字絵文字に変換する。 
  44 * 
  5  * ÆþÎϤ¬0¡Á9¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢·ÈÂÓüËö¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ 
  6  * ÆþÎϤò [ ¤È ] ¤Ç°Ï¤ó¤Àʸ»úÎó¤òÊÖ¤¹¡£ 
   5 * 入力が0〜9ではない場合、または、携帯端末からのアクセスではない場合は、 
   6 * 入力を [ と ] で囲んだ文字列を返す。 
  77 * 
  8  * @param string $value ÆþÎÏ 
  9  * @return string ½ÐÎÏ 
   8 * @param string $value 入力 
   9 * @return string 出力 
  1010 */ 
  1111function smarty_modifier_numeric_emoji($value) { 
  12     // ¿ô»ú³¨Ê¸»ú (0¡Á9) ¤Î³¨Ê¸»úÈÖ¹æ 
   12    // 数字絵文字 (0〜9) の絵文字番号 
  1313    static $numeric_emoji_index = array('134', '125', '126', '127', '128', '129', '130', '131', '132', '133'); 
  1414 
 • branches/feature-module-update/data/smarty_extends/modifier.script_escape.php

  r14928 r15078  
  11<?php 
  22/** 
  3  * Script¥¿¥°¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë 
   3 * Scriptタグをエスケープする 
  44 * 
  5  * @param  string $value ÆþÎÏ 
  6  * @return string $value ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÑ´¹¸å¤Îʸ»úÎ󡢤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþÎϤµ¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤¹¡£ 
   5 * @param  string $value 入力 
   6 * @return string $value マッチした場合は変換後の文字列、しない場合は入力された文字列をそのまま返す。 
  77 */ 
  88function smarty_modifier_script_escape($value) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.