Ignore:
Timestamp:
2007/07/20 15:58:59 (15 years ago)
Author:
nanasess
Message:

r15064 から svn cp
とりあえず暫定コミット.

 • UTF-8 に変更
 • slib.php, glib.php のクラス化
 • LC_Page の抽象化(一部)
Location:
branches/feature-module-update
Files:
1 edited
2 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/feature-module-update

  • Property svn:ignore set to
   .cache

   .settings

   .projectOptions
 • branches/feature-module-update/data/lib/glib.php

  r12157 r15078  
  77 
  88/*---------------------------------------------------------------------- 
  9  * [̾¾Î] gfDownloadCsv 
  10  * [³µÍ×] °ú¿ô¥Ç¡¼¥¿¤òCSV¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤ë 
  11  * [°ú¿ô] 1:¥Ø¥Ã¥Àʸ»úÎó 2:CSV¥Ç¡¼¥¿ 
  12  * [ÌáÃÍ] - 
  13  * [°Í¸] - 
  14  * [Ãí¼á] °ú¿ô¤Ï£±¡¤£²¤È¤â¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È 
   9 * [名称] gfDownloadCsv 
   10 * [概要] 引数データをCSVとして、クライアントにダウンロードさせる 
   11 * [引数] 1:ヘッダ文字列 2:CSVデータ 
   12 * [戻値] - 
   13 * [依存] - 
   14 * [注釈] 引数は1,2ともカンマ区切りになっていること 
  1515 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  1616function gfDownloadCsv($header, $contents){ 
   
  1818    $fiest_name = date("YmdHis") .".csv"; 
  1919     
  20     /* HTTP¥Ø¥Ã¥À¤Î½ÐÎÏ */ 
   20    /* HTTPヘッダの出力 */ 
  2121    Header("Content-disposition: attachment; filename=${fiest_name}"); 
  2222    Header("Content-type: application/octet-stream; name=${fiest_name}"); 
  2323     
  2424    $return = $header.$contents; 
  25     if (mb_detect_encoding($return) == CHAR_CODE){                      //ʸ»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹ 
   25    if (mb_detect_encoding($return) == CHAR_CODE){                      //文字コード変換 
  2626        $return = mb_convert_encoding($return,'SJIS',CHAR_CODE); 
  27         $return = str_replace( array( "\r\n", "\r" ), "\n", $return);   // ²þ¹ÔÊýË¡¤ÎÅý°ì 
   27        $return = str_replace( array( "\r\n", "\r" ), "\n", $return);   // 改行方法の統一 
  2828    } 
  2929    echo $return; 
   
  3131 
  3232/*---------------------------------------------------------------------- 
  33  * [̾¾Î] gfSetCsv 
  34  * [³µÍ×] °ú¿ô¤ÎÇÛÎó¤òCSV·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë 
  35  * [°ú¿ô] 1:CSV¤Ë¤¹¤ëÇÛÎó 2:°ú¿ô1¤¬Ï¢ÁÛÇÛÎó»þ¤Îź¤¨»ú¤ò»ØÄꤷ¤¿ÇÛÎó 
  36  * [ÌáÃÍ] CSV¥Ç¡¼¥¿ 
  37  * [°Í¸] - 
  38  * [Ãí¼á] - 
   33 * [名称] gfSetCsv 
   34 * [概要] 引数の配列をCSV形式に変換する 
   35 * [引数] 1:CSVにする配列 2:引数1が連想配列時の添え字を指定した配列 
   36 * [戻値] CSVデータ 
   37 * [依存] - 
   38 * [注釈] - 
  3939 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  4040function gfSetCsv( $array, $arrayIndex = "" ){   
  41     //°ú¿ô$arrayIndex¤Ï¡¢$array¤¬Ï¢ÁÛÇÛÎó¤Î¤È¤­¤Ëź¤¨»ú¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë 
   41    //引数$arrayIndexは、$arrayが連想配列のときに添え字を指定してやるために使用する 
  4242     
  4343    $return = ""; 
   
  4848            $return .= "\"";             
  4949            if ( $arrayIndex ){ 
  50                 $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\"";           
   50                $return .= mb_ereg_replace("<","",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$arrayIndex[$j]] )) ."\"";            
  5151            } else { 
  52                 $return .= mb_ereg_replace("<","¡ã",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$j] )) ."\""; 
   52                $return .= mb_ereg_replace("<","",mb_ereg_replace( "\"","\"\"",$array[$i][$j] )) ."\""; 
  5353            } 
  5454        } 
   
  6060 
  6161/*---------------------------------------------------------------------- 
  62  * [̾¾Î] gfGetAge 
  63  * [³µÍ×] ÆüÉÕ¤è¤êǯÎð¤ò·×»»¤¹¤ë¡£ 
  64  * [°ú¿ô] 1:ÆüÉÕʸ»úÎó(yyyy/mm/dd¡¢yyyy-mm-dd hh:mm:ssÅù) 
  65  * [ÌáÃÍ] ǯÎð¤Î¿ôÃÍ 
  66  * [°Í¸] - 
  67  * [Ãí¼á] - 
   62 * [名称] gfGetAge 
   63 * [概要] 日付より年齢を計算する。 
   64 * [引数] 1:日付文字列(yyyy/mm/dd、yyyy-mm-dd hh:mm:ss等) 
   65 * [戻値] 年齢の数値 
   66 * [依存] - 
   67 * [注釈] - 
  6868 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  6969function gfGetAge($dbdate) 
   
  7979 
  8080/*---------------------------------------------------------------------- 
  81  * [̾¾Î] gfDebugLog 
  82  * [³µÍ×] ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊÑ¿ô¤Î¾ÜºÙ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ 
  83  * [°ú¿ô] ÂоݤȤʤëÊÑ¿ô 
  84  * [ÌáÃÍ] ¤Ê¤· 
  85  * [°Í¸] gfPrintLog 
  86  * [Ãí¼á] - 
   81 * [名称] gfDebugLog 
   82 * [概要] ログファイルに変数の詳細を出力する。 
   83 * [引数] 対象となる変数 
   84 * [戻値] なし 
   85 * [依存] gfPrintLog 
   86 * [注釈] - 
  8787 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  8888function gfDebugLog($obj){ 
   
  9797        gfPrintLog("*** end Debug ***"); 
  9898 
  99         // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   99        // ログテーション 
  100100        gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, LOG_PATH); 
  101101} 
  102102 
  103103/*---------------------------------------------------------------------- 
  104  * [̾¾Î] gfPrintLog 
  105  * [³µÍ×] ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆü»þ¡¢½èÍý¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ÐÎÏ 
  106  * [°ú¿ô] ɽ¼¨¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ 
  107  * [ÌáÃÍ] ¤Ê¤· 
  108  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  109  * [Ãí¼á] - 
   104 * [名称] gfPrintLog 
   105 * [概要] ログファイルに日時、処理ファイル名、メッセージを出力 
   106 * [引数] 表示したいメッセージ 
   107 * [戻値] なし 
   108 * [依存] なし 
   109 * [注釈] - 
  110110 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  111111function gfPrintLog($mess, $path = '') { 
  112     // ÆüÉդμèÆÀ 
   112    // 日付の取得 
  113113    $today = date("Y/m/d H:i:s"); 
  114     // ½ÐÎϥѥ¹¤ÎºîÀ® 
   114    // 出力パスの作成 
  115115    if ($path == "") { 
  116116        $path = LOG_PATH; 
  117117    } 
  118118 
  119     // ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ»ú¤ò¤â¤È¤ËÌ᤹ 
   119    // エスケープされている文字をもとに戻す 
  120120    $trans_tbl = get_html_translation_table (HTML_ENTITIES); 
  121121    $trans_tbl = array_flip ($trans_tbl); 
   
  128128    } 
  129129     
  130     // ¥í¥°¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 
   130    // ログテーション 
  131131    gfLogRotation(MAX_LOG_QUANTITY, MAX_LOG_SIZE, $path); 
  132132} 
  133133 
  134134/**          
  135  * ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½            
   135 * ログローテーション機能           
  136136 *           
  137  * @param integer $max_log ºÇÂç¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 
  138  * @param integer $max_size ºÇÂ祵¥¤¥º 
  139  * @param string  $path ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ñ¥¹ 
  140  * @return void ¤Ê¤· 
   137 * @param integer $max_log 最大ファイル数 
   138 * @param integer $max_size 最大サイズ 
   139 * @param string  $path ファイルパス 
   140 * @return void なし 
  141141 */          
  142142function gfLogRotation($max_log, $max_size, $path) { 
  143143     
  144     // ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò¼èÆÀ 
   144    // ディレクトリ名を取得 
  145145    $dirname = dirname($path); 
  146     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼èÆÀ 
   146    // ファイル名を取得 
  147147    $basename = basename($path); 
  148148     
  149     // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºÇÂ祵¥¤¥º¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯ 
   149    // ファイルが最大サイズを超えていないかチェック 
  150150    if(filesize($path) > $max_size) { 
  151151        if ($dh = opendir($dirname)) { 
  152152            while (($file = readdir($dh)) !== false) { 
  153                 // ¥í¥°¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ 
   153                // ログローテーションにて作成されたファイルを取得 
  154154                if(ereg("^". $basename . "\." , $file)) { 
  155155                    $arrLog[] = $file; 
   
  157157            } 
  158158             
  159             // ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥í¥°¤¬ºÇÂç¸Ä¿ô¤Ê¤é°Ê¾å¤Ê¤é¸Å¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éºï½ü¤¹¤ë 
   159            // ファイルログが最大個数なら以上なら古いファイルから削除する 
  160160            $count = count($arrLog); 
  161161            if($count >= $max_log) { 
   
  166166            } 
  167167             
  168             // ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îź¤¨»ú¤ò¤º¤é¤¹ 
   168            // ログファイルの添え字をずらす 
  169169            $count = count($arrLog); 
  170170            for($i = $count; 1 <= $i; $i--) { 
   
  177177            $ret = copy($path, "$path.1"); 
  178178             
  179             // ¿·µ¬¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® 
   179            // 新規ログファイルを作成 
  180180            if($ret) { 
  181181                unlink($path);           
   
  187187 
  188188/*---------------------------------------------------------------------- 
  189  * [̾¾Î] gfMakePassword 
  190  * [³µÍ×] ¥é¥ó¥À¥à¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÀ¸À®¡Ê±Ñ¿ô»ú¡Ë 
  191  * [°ú¿ô] ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Î·å¿ô 
  192  * [ÌáÃÍ] ¥é¥ó¥À¥àÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É 
  193  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  194  * [Ãí¼á] - 
   189 * [名称] gfMakePassword 
   190 * [概要] ランダムパスワード生成(英数字) 
   191 * [引数] パスワードの桁数 
   192 * [戻値] ランダム生成されたパスワード 
   193 * [依存] なし 
   194 * [注釈] - 
  195195 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  196196function gfMakePassword($pwLength) { 
  197197     
  198     // Íð¿ôɽ¤Î¥·¡¼¥É¤ò·èÄê 
   198    // 乱数表のシードを決定 
  199199    srand((double)microtime() * 54234853); 
  200200     
  201     // ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥Éʸ»úÎó¤ÎÇÛÎó¤òºîÀ® 
   201    // パスワード文字列の配列を作成 
  202202    $character = "abcdefghkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ2345679"; 
  203203    $pw = preg_split("//", $character, 0, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 
   
  212212 
  213213/*---------------------------------------------------------------------- 
  214  * [̾¾Î] sf_explodeExt 
  215  * [³µÍ×] ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÈÄ¥»Ò¼èÆÀ 
  216  * [°ú¿ô] ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ 
  217  * [ÌáÃÍ] ³ÈÄ¥»Ò 
  218  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  219  * [Ãí¼á] - 
   214 * [名称] sf_explodeExt 
   215 * [概要] ファイルの拡張子取得 
   216 * [引数] ファイル名 
   217 * [戻値] 拡張子 
   218 * [依存] なし 
   219 * [注釈] - 
  220220 *----------------------------------------------------------------------*/ 
  221221function gf_explodeExt($fileName) { 
   
  228228 
  229229/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  230  * [̾¾Î] gfMailHeaderAddr 
  231  * [³µÍ×] ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥á¡¼¥ë´Ø¿ôÍѤΰ¸Àè¤ËÊÑ´¹ 
  232  * [°ú¿ô] ¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö̾Á°<¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¡¢Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹»ØÄê»þ¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ç»ØÄꤹ¤ë¡£ 
  233  * [ÌáÃÍ] ¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖJIS_MIME¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤¿Ì¾Á° <¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¡¢Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹»ØÄê»þ¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤ÇÊֵѤ¹¤ë¡£ 
  234  * [°Í¸] ¤Ê¤· 
  235  * [Ãí¼á] - 
   230 * [名称] gfMailHeaderAddr 
   231 * [概要] 入力されたメールアドレスをメール関数用の宛先に変換 
   232 * [引数] 「メールアドレス」または「名前<メールアドレス>」、複数アドレス指定時はカンマ区切りで指定する。 
   233 * [戻値] 「メールアドレス」または「JIS_MIMEにコード変換した名前 <メールアドレス>」、複数アドレス指定時はカンマ区切りで返却する。 
   234 * [依存] なし 
   235 * [注釈] - 
  236236 *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
  237237 
  238238function gfMailHeaderAddr($str) { 
  239     $addrs = explode(",", $str); //¥¢¥É¥ì¥¹¤òÇÛÎó¤ËÆþ¤ì¤ë 
   239    $addrs = explode(",", $str); //アドレスを配列に入れる 
  240240    foreach ($addrs as $addr) { 
  241241        if (preg_match("/^(.+)<(.+)>$/", $addr, $matches)) { 
  242             //°ú¿ô¤¬¡Ö̾Á°<¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹>¡×¤Î¾ì¹ç 
   242            //引数が「名前<メールアドレス>」の場合 
  243243            $mailaddrs[] = mb_encode_mimeheader(trim($matches[1]))." <".trim($matches[2]).">"; 
  244244        } else { 
  245             //¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç 
   245            //メールアドレスのみの場合 
  246246            $mailaddrs[] =  trim($addr); 
  247247        } 
  248248    } 
  249     return implode(", ", $mailaddrs); //Ê£¿ô¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥«¥ó¥Þ¶èÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë 
   249    return implode(", ", $mailaddrs); //複数アドレスはカンマ区切りにする 
  250250} 
  251251?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.